Zoznam nepravidelných slovies

Kategorie: Angličtina (celkem: 879 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 12518×

Příbuzná témataZoznam nepravidelných slovies


Zoznam nepravidelnych slovies
Zoznam nepravidelných slovies
Preklad Infinitive Past tence Past participle
byť be was/were been
stať sa become [bi’kam] became [bi‘keim] become [bi‘kam]
začať begin [bi’gin] began [bi’gaen] begun [bi’gan]
porušiť ,zlomiť break [breik] broke [brouk] broken [broukn]
priniesť bring [brin] brought [bro:t] brought [bro:t]
postaviť build [bild] built [bilt] built [bilt]
horieť burn [be:n] burnt [be:nt] burnt [be:nt]
kúpiť buy [bai] bought [bo:t] bought [bo:t]
stihnúť catch [kaeč] caught [ko:t] caught [ko:t]
vybrať si choose [ču:z] chose [čouz] chosen [čouzn]
prísť come [kam] came [keim] come [kam]
stáť cost [kost] cost [kost] cost [kost]
krájať cut [kat] cut [kat] cut [kat]
robiť do [du:] did [did] done [dan]
ťahať draw [dro:] drew [dru:] drawn [dro:n]
piť drink [drink] drank [draenk] drunk [drank], drunken [drankn]
jazdiť drive [draiv] drove [drouv] driven [drivn]
jesť eat [i:t] ate [et] eaten [i:tn]
padať fall [fo:l] fell [fel] fallen [fo:ln]
kŕmiť feed [fi:d] fed [fed] fed [fed]
cíťiť feel [fi:l] felt [felt] felt [felt]
bojovať fight [fait] fought [fo:t] fought [fo:t]
hladať find [faind] found [faund] found [faund[
letieť fly [flai] flew [flu:] flown [floun]
utekať fly [flai] fled [fled] fled [fled]
zabudnúť forget [fe’get] forgot [fe’got] forgotten [fe’gotn]
dostať get [get] got [got] got [got]
dať give [giv] gave [geiv] given [givn]
ísť go [gou] went [went] gone [gon]
rásť grow [grou] grew [gru:] grown [groun]
zavesiť hang [haen] hung [han] hung [han]
mať have [haev] had [haed] had [haed]
počuť hear [hie] heard [he:d] heard [he:d]
skryť hide [haid] hid [hid] hidden [hidn]
udrieť hit [hit] hit [hit] hit [hit]
držať hold [hould] held [held] held [held]
zraniť hurt [he:t] hurt [he:t] hurt [he:t]
dodržiavať keep [ki:p] kept [kept] kept [kept]
vedieť know [nou] knew [nju:] known [noun]
jesť ead [li:d] led [led] led [led]
učiť learn [le:n] learnt [le:nt] learnt [le:nt]
nechať, opustiť leave [li:v] left [left] left [left]
požičať end [lend] lent [lent] lent [lent]
nechať let [let] let [let] let [let]
rozsvietiť light [lait] lit [lit] lit [lit]]
stratiť ose [lu:z] lost [lost] lost [lost]
vyrábať make [meik] made [meid] made [meid]
mieniť mean [mi:n] meant [ment] meant [ment]
stretnúť meet [mi:t] met [met] met [met]
platiť pay [pei] paid [peid] paid [peid]
dať put [put] put [put] put [put]
čítať read [ri:d] read [red] read [red]
jazdiť ride [raid] rid [rid] rid [rid]
zvoniť ring [rin] rang [raen] rung [ran]
stúpať rise [raiz] rose [rouz] risen [rizn]
bežať run [ran] ran [raen] run [ran]
hovoriť say [sei] said [sed] said [sed]
vidieť see [si:] saw [so:] seen [si:n]
predať sell [sel] sold [sould] sold [sould]
poslať send [send] sent [sent] sent [sent]
postaviť, nastavť set [set] set [set] set [set]
lesknúť sa shine [šain] shone [šon] shone [šon]
strielať shoot [šu:t] shot [šot] shot [šot]
ukázať show [šou] showed [šoud] shown [šoun]
spievať sing [sin] sang [saen] sung [san]
sedieť sit [sit] sat [saet] sat [saet]
spať sleep [sli:p] slept [slept] slept [slept]
zapáchať smell [smel] smelt [smelt] smelt [smelt]
rozprávať speak [spi:k] spoke [spouk] spoken [spoukn]
hláskovať, písať pravopisne spell [spel] spelt [spelt] spelt [spelt]
stáť stand [staend] stood [stud] stood [stud]
ukradnúť steal [sti:l] stole [stoul] stolen [stouln]
plávať swim [swim] swam [swaem] swum [svam]
zobrať take [teik] took [tuk] taken [teikn]
učiť teach [ti:č] taught [to:t] taught [to:t]
povedať tell [tel] told [tould] told [tould]
myslieť think [0ink] thought [0o:t] thought [0o:t]
hádzať throw [0rou] threw [0ru:] thrown [0roun]
rozumieť understand understood [...stud] understood [,ande`stud]
zobudiť sa wake [weik] woke [wouk] woken [woukn]
zvíťaziť win [win] won [wan] won [wan]
písať write [rait] wrote [rout] written [ritn].

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?