Znižovanie tvorby kyslíka a výrub lesov

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 4527×

Příbuzná témataZnižovanie tvorby kyslíka a výrub lesov

Znižovanie tvorby kyslíka a výrub lesov

Prežitie ľudstva v najbližšej budúcnosti závisí na správnom fungovaní prirodzených ekosystémov, vrátane lesov. Lesy poskytujú domov väčšine druhového evolučného dedičstva Zeme. Záchrana tohto dedičstva je jediná cesta, ktorá umožňuje ľuďom dôstojnú budúcnosť.

Lesy nám zároveň poskytujú množstvo služieb: regulovanie klímy, kolobeh živín a vody. Lesy sú zdrojom potravy, dreva, paliva, liekov a stavebných materiálov, ktoré tvoria základ ľudskej ekonomiky a zároveň sú zdrojom kultúrnych a duchovných hodnôt, ktoré obohacujú ľudskú spoločnosť.

Teda my potrebujeme lesy, lesy nepotrebujú nás.

Ľudia stupňovaním koristníckeho využívania lesov počas posledných storočí zredukovali, zdegradovali a zničili lesné ekosystémy. V najbližších desaťročiach čelí vyhynutiu tisíce druhov závislých na lese. Patrí medzi ne už aj človek.

V dôsledku toho je nutné zmeniť vzťah lesných hospodárov i bežných spotrebiteľov k lesným ekosystémom. Ich obhospodarovanie musí byť založené na znalosti ekologických vlastností prirodzených lesov. Lesné hospodárenie musí napodobňovať prírodné procesy v lesoch a Príroda by mala prevziať vedúcu úlohu pri ich obhospodarovaní.

Ľudské vedomosti o lese sú v súčasnej dobe veľmi obmedzené, väčšinu väzieb v lesných ekosystémoch nepoznáme, je preto nutné vytvoriť rozsiahle systémy lesných rezervácií a tým zabrániť nevratným stratám pri nevhodnom lesnom hospodárení.

Lesy sú spoločenstvom množstva živých organizmov vzájomne na sebe závislých na rôznych úrovniach, od mikroskopickej až po globálnu. Tieto spoločenstvá udržiavajú a stabilizujú les ako celok, nie výrobu niektorej svojej časti. Z toho vyplýva, že les nie je optimalizovaný na produkciu dreva, ale na svoju vlastnú stabilitu.

Človek musí pri svojom vzťahu k lesu túto základnú vlastnosť lesa rešpektovať.

Lesy, od ktorých sa požaduje, aby tieto funkcie plnili, musia spĺňať niekoľko podmienok:
* neboli, nie sú a nebudú obhospodarované holorubne
* pôda na holorube je tak degradovaná, že svoje pôvodné vlastnosti nadobúda po vyše 1000 rokoch
* musia obsahovať staré i mŕtve stromy
* staré stromy zachytávajú podstatne viac vody ako mladina a po ich vyhnitých koreňoch vteká voda do podzemných nádrží podstatne lepšie ako po tenkých korienkoch, mŕtve stromy zase zadržiavajú vodu aj v svojich telách
* lesy musia obsahovať minimum lesných ciest (najlepšie žiadne)
* zrážková voda podľa meraní odteká z lesných ciest až 1300 krát viac ako z pôvodného lesa
* v okolí lesných potokov nesmie byť žiadna ťažba
* mŕtve stromy, ktoré padajú do potokov vytvárajú prirodzené nádržky, v ktorých sa zadržiava zrážková voda a odtiaľ pomaly preteká do podzemných tokov

Výrub lesov má za dôsledok aj úbytok produkcie kyslíka na Zemi. Ak sa vyrúbu všetky stromy, civilizácia nebude schopná daľej fungovať. Preto je veľmi dôležité, aby naša generácia a aj tie čo prídu po nás ochraňovali lesy a bojovali za ich práva.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?