Znalecký posudok a kúpna zmluva

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 3399×

Příbuzná témataZnalecký posudok a kúpna zmluva

Po konečnom rozhodnutí podnikateľa pre kúpu nehnuteľnosti si nechá stanoviť úradnú cenu nehnuteľnosti znaleckým posudkom. Vypracuje ho znalec z odboru stavebníctva, odvetvia oceňovania nehnuteľností. Kupujúci vypíše objednávku a k nej priloží:
- výpis z katastra nehnuteľností
- kópiu katastrálnej mapy
- vysporiadanie pozemku (vlastný, v prenájme, v dočasnom užívaní)
- situácia nehnuteľnosti
- projektová dokumentácia
Prvou úlohou znalca je osobná prehliadka nehnuteľnosti a potom posúdenie technického stavu, určenie stupňa opotrebenia a výpočet predajnej ceny. Znalec bodovo ohodnotí všetky časti nehnuteľnosti, ak je to stavba :
- základy
- obvodové steny
- stropy
- krytinu
- klampiarske konštrukcie
- vonkajšie a vnútorné obťahy
Rovnako ohodnotí vonkajšie zariadenia (ploty, studne, prípojky, porasty). Zhodnotí ich stupeň opotrebenia a v rekapitulácií znaleckého posudku vypočíta zistenú cenu. Poslednou časťou posudku je doložka – v nej znalec overuje svoju kvalifikáciu. Listy posudku aj s prílohami sú úradne previazané a opečiatkované proti falšovaniu. Konečná cena nehnuteľnosti sa zapisuje do kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva

Pri predaji nehnuteľnosti sa vyhotovuje písomne podľa paragrafu 588 obč. z. V úvodnej časti zmluvy sú základné údaje predávajúceho a kupujúceho. Musí sa uviesť :
- dátum narodenia
- rodné číslo
- trvalé bydlisko
- štátna príslušnosť

I. predávajúci prehladuje, že je vlastníkom nehnuteľnosti v katastri, parcely, číslo, list vlastníctva číslo, súpisné číslo
II. prehlásenie, že nehnuteľnosť predáva vysporiadaným pozemkom
III. hodnota nehnuteľnosti zo znaleckého posudku a spôsob vyrovnania
IV. predávajúci prehlasuje, že nehnuteľnosť neťažia žiadne ťarchy ani bremená (pôžičky a nie je predmetom sporu), kupujúci prehlasuje, že si nehnuteľnosť osobne prehliadol a kupuje ju v takom stave v akom sa nachádza
V. obe strany prehlásia, že nehnuteľnosť je predmetom prevodu v katastri
VI. kupujúci podá návrh na vklad zápisu do katastra
VII. dohoda o tom kto zaplatí prevod nehnuteľnosti
VIII. prehlásenie oboch, že zmluvu podpisujú bez náznaku tiesne

Dôležitou marketingovou zásadou je udržiavanie Bežných zásob podnikaťeľa vo firme.

Podnikateľ musí vedieť, že zásoby sú dôležitou časťou jeho majetku, sú dôležitou súčasťou jeho obežných prostriedkov, zásoby predstavujú predmety vecnej povahy a patria k nim:
- Predmety, ktoré sa v priebehu procesu výroby alebo iných procesoch spotrebúvajú jednorázovo (zásoby surovín, materiálov, palív a pod..)
- Predmety, ktoré sa v procese výroby alebo iných procesoch nespotrebúvajú naraz ale postupne = predmety postupnej spotreby – krátkodobé a dlhodobé predmety. Sú to specíálne nástroje, prípravky, administratívne pomôcky (mobil, stroj, vŕtačka), materiál v používaní, predmety v požičovniach.
- Predmety, ktoré sú finálnym produktom činnosti podniku (výrobky, polotovary (polovýrobky), nedokončená výroba)
- Predmety ktoré sú obsahom obchodnej činnosti (zásoby tovaru, poddodávky)
Zásoby – predstavujú plynulosť a hospodárnosť výroby, odbytu a zásobovania – sú nevyhnutnou podmienkou plynulého reprodukčného procesu fyrmi. V dôsledku pôsobenia rôznych objektívnych činiteľov sa výroba a spotreba neuskutočňuje na jednom mieste , a je medzi nimi nesúlad zásoby sú preto nástrojom na vyrovnávanie rýchto rozdielov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?