Znaky štátu

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Znaky štátu

a) štátna moc, kt. je viazaná na určité sústavy štátnych orgánov
- druh verejnej moci, keď možnosť určovať správanie vš. členov spoločnosti sa sústredila v rukách určitej skupiny, kt. sa zaoberá len výkonom moci
- v demokratickom režime štátna moc = politická moc
- vzťahuje sa na celé územie št. a na vš. obyv. - od anglickej a francúzskej revolúcie 3-delenie št. moci: zákonodarná, výkonná, súdna
- J. Locke - prvý krok (zákonodarná a výkonná moc + právo morí)
- Montesquie - zákonodarná, výkonná, súdna moc

b) štátne územie a hranice
- územie št. - priestor vymedzený hranicami št. - suchozemský povrch, vnútorné vodstvo (príp. aj pobrežné teritoriálne vody), vzdušný priestor a priestor pod povrchom Zeme smerom k jadru Zeme + priestor vojenských bojových lodí a lietadiel
- môže sa rozširovať, zmenšovať a aj zanikať
- št. územie sa nadobúda al. rozširuje najmä:
o akcesiou
- prirodzeným prírastkom
- rozšírením plochy pozemku (napr. naplaveniny, odvodňovanie pobrežia, objavenie nového ostrova)
o anexiou
- použitím sily (vojna, agresia)
- v minulosti medzinárodné právo pripúšťalo hrozbu silou a použitie sily
- jednostranný akt, znamená rozšírenie územia o časť al. celé územie iného št. o okupáciou
- získaním územia, nad kt. nikto nevykonáva zvrchovanú št. moc
- hist. najstarší spôsob nadobúdania
- dnes nemá význam, vš. št. územia majú svojho majiteľa
o cesiou
- nadobudnutím na zákl. súhlasu št. kt. prostredníctvom zmluvy postúpi časť sv. územia inému št.
- protikladom nadobudnutia územia je strata časti al. celého územia, či už jeho opustením, alebo pôsobením prírodných síl

c) štátne občianstvo
- príslušnosť osoby k určitému štátu
- trvalý právny zväzok medzi fyzickou osobou a štátom
- demokracia: št. občania sú zdrojom št. moci
- medzi št. a občanom je štátoobčiansky vzťah (práva a povinnosti majú obaja)
- št. občianstvo v SR možno nadobudnúť:
a) narodením z rodičov, z kt. aspoň jeden je št. občanom, al. narodením sa na príslušnom št. území
b) naturalizáciou, uzavretím manželstva s cudzincom
c) udelením št. občianstva na zákl. žiadosti
- št. občianstvo SR udeľuje Ministerstvo vnútra SR a nadobúda sa doručením listiny s udeleným št. občianstvom
- nemožno ho nikomu odňať proti jeho vôli, stratiť ho možno len prepustením zo št. zväzku na vlastnú žiadosť (môže o to požiadať ten, kto sa preukáže, že má občianstvo iného št. al.

prísľub jeho udelenia)

d) štátne symboly
- vznikli a stabilizovali sa na prelome 18./19. st. a majú spravidla národný význam
- spolu s názvom št. sú to vonkajšie prejavy štátnosti, kt. sa štát reprezentuje navonok a zároveň vyjadruje svoju históriu, št. formu a národnú identitu
- št. symboly SR a ich používanie schválila NRSR zákonom č. 63/1993 Z. z., patrí k nim - št. znak, št. vlajka, št. pečať a št. hymna (prvé dve slohy)

e) štátna suverenita
- nezávislosť št. moci od akejkoľvek inej moci, či už vo vnútri št. al. mimo hraníc daného št. - jej teória pochádza od fr. právnika Jeana Bodina (16. st.), podľa neho suverenita je:
- neobmedzená moc vydávať zákony
- nedeliteľná a nescudziteľná (teda monopolná)
- trvalá a stála
- suverenita - vnútorná a vonkajšia
- vnútorná nezávislosť št. moci:
1. št. má na sv. území najvyššiu moc nad vš. osobami
2. realizuje sa nezávisle od akýchkoľvek iných polit. organizácií (naopak jej podliehajú)
3. disponuje prostriedkami vlastnej realizácie (kt. nedisponuje žiadna iná spoločenská sila, či organizácia)
4. štát vydáva mocenské príkazy bezprostredne osobitnými, iba jemu prislúchajúcimi a dostupnými formami
- vonkajšia nezávislosť:
- št. moc vo svojej činnosti nepodlieha žiadnej inej vonkajšej moci
- medzinárodné zmluvy sa uzatvárajú na zásade rovnosti št. a ako spoločný prejav ich slobodnej vôle.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?