Združené poistenie pre cesty a pobyt v zahraničí

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Združené poistenie pre cesty a pobyt v zahraničí

Citujem Všeobecné poistné podmienky poisťovne Kooperatíva, a.s.

Predmetom združeného poistenia pre cesty a pobyt v zahraničí:

- poistenie liečebných nákladov
- poistenie zodpovednosti za škodu
- úrazové poistenie
- poistenie batožiny a vecí osobnej potreby
- poistenie neskorého dodania batožiny leteckou spoločnosťou
- poistenie storna zájazdu, ak bolo poistenie uzavreté prostredníctvom cestovnej kancelárie
- komplexnú pomoc pri cestách v zahraničí, zabezpečovanú nepretržitou službou v centrálach spoločnosti Assist-Card

Uzavretie poistnej zmluvy:

- poistenie sa vzťahuje na osobu uvedené v poistnej zmluve
- poistenie môže dojednať aj organizácia (podnikateľ), ktorá má sídlo v Slovenskej republike, v prospech inej osoby
- poistenie neplatí pre cesty za účelom vykonávania fyzickej práce
- poistná zmluva musí byť uzavretá a poistné zaplatené pred začiatkom platnosti poistnej zmluvy. Poistnú zmluvu možno uzatvoriť maximálne na 365 dní, minimálne na 3 dni
- ak je poistné zaplatené alebo poukázané k úhrade až po nástupe na cestu, nevzniká nárok na plnenie zo zmluvy. V takom prípade osoba, ktorá dojednala poistenie, obdrží zaplatené poistné naspäť
- poistná zmluva musí byť riadne vyplnená a musí obsahovať jednoznačné a úplné údaje

Platenie poistného:

- poistné stanovené podľa sadzobníka poisťovne sa uhradí za celú poistnú dobu naraz pri uzavretí poistnej zmluvy

Assist-Card (spolupracujúca organizácia poisťovne Kooperatíva v zahraničí, ktorá vykonáva pre ňu služby spojenú so združeným poistením pre pobyt a cesty v zahraničí)

Je nenahraditeľná organizácia poskytovania pomoci pre cestujúcich. Je rozsiahlou asistenčnou sieťou poskytovania pomoci na celom svete so 44 centrálami strategicky rozmiestnenými na 6 kontinentoch sveta. Centrály sú vybavené špičkovou technikou a spojené on-line systémom. Hlavné sídlo sa nachádza v Ženeve vo Švajčiarsku. Assist-Card má zastúpenie v 90 krajinách, kde v 868 kanceláriách je viac ako 3000 odborníkov pripravených pomôcť cestujúcim v prípade neočakávanej udalosti 24 hodín denne 365 dní v roku v 10 jazykoch. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí:

- budem sa venovať poisteniu liečebných nákladov zo združeného poistenia pre cesty a pobyt v zahraničí, pretože si myslím, že je najčastejším možným prípadom, kedy je človek nútený ho využiť a nemá inú možnosť ako využiť služby zahraničných lekárov a pritom sa "nestratiť".

A ak by toto poistenie neexistovalo, pravdepodobne by to negatívne zasiahlo "peňaženky" cestovateľov.

Citujem Všeobecné poistné podmienky poisťovne Kooperatíva, a.s.

i>Predmet poistenia a poskytnutá pomoc:

- poistenie sa vzťahuje na liečebné náklady, ktoré vzniknú v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu poisteného v zahraničí. Náhly prípad je taký, pri ktorom nevykonanie okamžitého lekárskeho ošetrenia ohrozuje život poisteného a môže spôsobiť vážne následky na zdraví poisteného, jeho telesnú integritu, prípadne príznaky choroby poisteného (porucha vedomia, strata vedomia, krvácanie, náhle ochorenie nákazou, úraz a podobne) vyžaduje zdravotnú pomoc
- poskytnutie pomoci v prípade poistnej udalosti zabezpečuje nepretržite telefónna služba v centrálach Assist-Card.
- Assist-Card ako zmluvný partner poisťovne na základe telefonického oznámenia poisteného poskytne tieto služby:
- na uvedenú adresu, kde sa poistený nachádza, v najkratšom možnom čase pošle odborného lekára, alebo oznámi poistenému jeho meno a adresu zdravotníckeho zariadenia, kde mu bude poskytnutá lekárska starostlivosť
- v prípade potreby zabezpečí ďalšiu lekársku starostlivosť, v prípade nemobilnosti zabezpečí prevoz poisteného sanitkou, taxíkom prípadne iným vhodným dopravným prostriedkom do nemocnice
- v prípade nevyhnutného pobytu poisteného v nemocnici bude v nepretržitom kontakte s ošetrujúcim lekárom, nemocnicou, aby mohol telefonicky priebežne informovať rodinu poisteného o jeho zdravotnom stave, ak zdravotný stav poisteného dovolí, zabezpečí s doprovodom lekára alebo ošetrovateľa jeho prepravu do Slovenskej republiky, ako aj umiestnenie vo vhodnom nemocničnom zariadení.

Čas a spôsob prepravy bude zabezpečený po predchádzajúcej konzultácii s ošetrujúcim lekárom, po odsúhlasení s nemocničným zariadením a poisťovňou.

Výška poistného krytia:

- poistné krytie pre jednu udalosť ochorenia alebo úrazu je obmedzené maximálnou výškou 80.000,- EUR

Rozsah poistného krytia:

- lekárske vyšetrenie, ošetrenie
- hospitalizáciu poisteného v jedno- alebo dvojposteľovej nemocničnej izbe, pričom poisťovňa si vyhradzuje právo, že náklady za pobyt v nemocnici hradí iba do doby, keď bude poistený schopný prevozu domov
- nutnú operáciu, lieky zakúpené na lekársky predpis
- zubné ošetrenie pri náhlych stavoch na zmiernenie bolestí, maximálne však dva zuby (ak nie je príčinou úraz) do limitu 150,- USD, lekárom predpísané náhradné okuliare pri úraze do limitu 150,- USD, zapožičanie umelých končatín, barlí, invalidných vozíkov a iných zdravotníckych prístrojov a pomôcok na lekársky predpis, ošetrenie pri komplikáciách v ťarchavosti, ktoré vzniknú pred siedmym mesiacom tehotenstva vrátane pôrodu, náklady záchrannej služby alebo taxislužby za prepravu do najbližšej nemocnice (pri neschopnosti chodiť a pod.)
- náklady z prepravu domov, ak poistený nebude môcť zo zdravotných dôvodov použiť predpokladaný dopravný prostriedok, pričom si poisťovňa alebo zmluvný partner vyhradzuje právo rozhodnúť o spôsobe dopravy so súhlasom ošetrujúceho lekára poisteného
- náklady na prepravu telesných pozostatkov na územie SR v prípade úmrtia poisteného

Výluky z poistenia liečebných nákladov:

- poisťovňa neposkytne plnenie za:
- každý úkon, ktorý nie je potrebný s prihliadnutím na zistenie diagnózy alebo ošetrenia, akékoľvek ošetrenie, ktoré je pokračovaním už existujúceho stavu pred poistením a v čase uzavretia poistenia bolo predvídateľné, alebo s veľkou pravdepodobnosťou v čase trvania poistenia je nevyhnutné
- lieky na choroby známe už pre začiatkom cestovania, prepravu na územie SR bez predchádzajúceho odsúhlasenia s poisťovňou, resp.

zmluvným partnerom
- psychiatrické ošetrenie, fyzioterapiu, akupunktúru
- lekárske ošetrenie v dôsledku použitia alkoholu alebo návykovej látky, ktorá nebola vydaná na lekársky predpis, očkovanie nesúvisiace s nevyhnutným ošetrením alebo nevyhnutným liečením
- plombovanie viac ako dvoch zubov, zubnú korunku, mostík, náhradu zubov, odstránenie zubného kameňa, ošetrenie koreňa zuba, paradentózy
- bežné alebo kontrolné vyšetrenia, kontaktnú šošovku, následnú liečbu, preventívnu kontrolu a vyšetrenie, náklady, ktoré boli neúčelne vynaložené a presahujú priemer v štáte, kde vznikla poistná udalosť
- zvýšené náklady, ktoré boli spôsobené tým, že poistený nesúhlasil s prevozom, a pritom jeho zdravotný stav to umožňoval
- z poistného krytia sú vylúčené náklady na liečenie choroby alebo úrazu, ktoré by vznikli v súvislosti s:
- vojnou, občianskou vojnou či nepokojmi, účasťou na nepokojoch, povstaniach, štrajkoch
- tým, že si poistený úraz, chorobu alebo smrť sám úmyselne spôsobil, alebo k nemu došlo pri páchaní trestného činu, alebo v dôsledku úmyselného požitia alkoholu, drog, liekov (bez lekárskeho predpisu) a omámnych látok
- vykonávaním profesionálnej i amatérskej športovej činnosti, pri súťažiach, ako aj pri príprave na ne, horolezectvom, jaskyniarstvom
- vedením motorového vozidla bez vodičského oprávnenia
- nehodami pri športovom lietaní, pri zoskoku padákom z lietadla, zoskokom z výšok, pri paraglidingu, ako aj pri letoch na rogalách
- prenosnými pohlavnými chorobami, chorobami zo straty imunity (AIDS), ak bol poistený diagnostikovaný ako nositeľ vírusu HIV
- odstraňovaním kozmetických nedostatkov a telesných anomálií, dezinfekcie, lekárskych posudkov a atestov pre ošetrujúci personál
- následkami nepodrobenia sa povinnému očkovaniu pri cestách do zahraničia
- pobytom v kúpeľoch, v sanatóriách, v liečebných ozdravovniach a podobných zariadeniach za účelom liečebných a rehabilitačných procedúr, psychoanalytickou a psychoterapeutickou starostlivosťou
- samovraždou poisteného alebo pokusom o ňu

Hlásenie poistných udalostí:

V prípade choroby:
- lekársku dokumentáciu potvrdzujúcu nevyhnutnosť lekárskeho ošetrenia
- originálne doklady, účty o lekárskej starostlivosti a o kúpe liekov
V prípade úrazu:
- zahraničnú lekársku dokumentáciu
- zápisnicu alebo potvrdenie objasňujúce okolnosti a vznik úrazu
- ak pobyt organizovala cestovná kancelária, potom zápisnicu o okolnostiach vzniku poistnej udalosti, potvrdenú delegátom CK
V oboch prípadoch:
- 1 kópiu poistnej zmluvy
- vyplnené tlačivo Oznámenie poistnej udalosti

Ostatná poskytnutá pomoc:

V skratke (výňatok zo Všeobecných poistných podmienok poisťovne Kooperatíva, a.s.)

- návšteva chorého - ak pobyt v nemocnici dlhší ako 10 dní, poisťovňa zabezpečí prepravu, ubytovanie jednej osoby (max. 50,- USD/noc) max. na 4 noci
- predĺženie pobytu - ak nemôže absolvovať cestu domov (max 4 dni po 50,- USD/noc)
- preprava dieťaťa - pokiaľ v prípade choroby, úrazu, smrti zostalo dieťa do 15 rokov bez dozoru v zahraničí, poisťovňa zabezpečí jeho dopravu domov
- preprava telesných pozostatkov - v prípade smrti poisteného poisťovňa zabezpečí prepravu jeho telesných pozostatkov na územie SR a hradí náklady s tým spojené. Je potrebné predložiť najbližšími príbuznými k vykonaniu tejto udalosti nasledovné doklady: rodný list, sobášny list, prípadne úmrtný list manžela/lky, potvrdenie pohrebného ústavu o zrealizovaní následného pohrebu, úmrtný list, lekárske osvedčenie o príčine smrti zosnulého a v prípade nehody dokumenty potrebné na upresnenie bližšej príčiny smrti
- predčasný návrat - po minimálne troch dňoch v zahraničí, ak na požiadanie poisteného v dôsledku náhleho ohrozenia života najbližšieho príbuzného, musí poisťovňa zabezpečiť a uhradiť náklady spojené s návratom na územie SR
- informácia - v prípade poistnej udalosti
- zastúpenie pri služobnej ceste - v prípade poistnej udalosti ak poistený nemôže vykonať cieľ svojej služobnej cesty, poisťovňa je povinná uhradiť náklady spojené s prepravou osoby poverenej vysielajúcou organizáciou do cieľa služobnej cesty
- úhrada telefónnych výdavkov - ak poistený je dlhšie ako 48 hodín v nemocničnom ošetrení, poisťovňa mu uhradí telefónne výdavky spojené s kontaktom na najbližších príbuzných. V rámci Európy do výšky 25 USD,- inak 50,- USD

Likvidácia poistných udalostí:

- ak poistený dodrží pokyny poisťovne na hlásenie poistnej udalosti, poisťovňa hradí náklady až do výšky dojednanej poistnej sumy priamo do zahraničia. V takomto prípade je poistený povinný do 5 pracovných dní po návrate domov predložiť poisťovni 1 kópiu poistnej zmluvy
- ak poistený zaplatil náklady na ošetrenie v zahraničí v hotovosti a čerpanie bolo odsúhlasené poisťovňou, je povinný do 5 pracovných dní po návrate domov predložiť originálne doklady a účty poisťovni. Poisťovňa na ich základe preplatí vynaložené náklady, maximálne však do výšky dojednanej poistnej sumy, a to v aktuálnom valutovom prepočte ku dňu poistnej udalosti v slovenskej mene

Ponúkané produkty:

Pre občanov: Assist-Card Classic, Assist-Card Premium
Pre podnikateľov a firmy: Assist-Card Premium Corporate
Pre klientov cestovných kancelárií: Assist-Card Classic Špeciálny.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?