Zdaňovanie a delenie zisku kapitálových spoločností

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 6766×

Příbuzná témataZdaňovanie a delenie zisku kapitálových spoločností

Kapitálová spoločnosť sa dá jednoducho charakterizovať ako spoločnosť, na ktorej základnom imaní sa spoločníci zúčastňujú svojím kapitálovým vkladom. Medzi kapitálové spoločnosti zaraďujeme spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť.

Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálovou spoločnosťou, pretože povinnosťou spoločníka nie je osobná účasť na podnikaní, ale povinnosť vložiť určitý vklad do spoločnosti. Spoločnosť pritom zodpovedá veriteľom za svoje záväzky celým majetkom a spoločníci len do výšky nesplatenej časti svojich vkladov. Spoločnosť môže mať najviac 50 spoločníkov a môžu nimi byť fyzické i právnické osoby. Základnou povinnosťou spoločníka je splatiť vklad za podmienok a v lehote určenej v spoločenskej zmluve. Minimálna výška vkladu jedného spoločníka je 30 000 Sk a celý tento vklad musí byť splatený najneskôr do 5 rokov. Medzi mnohé práva spoločníkov patria aj majetkové práva spoločníkov, medzi ktoré patrí aj právo na podiel na zisku, o ktorom bude neskôr reč, ale aj právo na riadenie spoločnosti a kontroly jej činnosti.
Prostredníctvom svojich vkladov získavajú spoločníci v spoločnosti obchodný podiel, ktorého výška sa určuje pomerom vkladu k základnému imaniu. Vyjadruje tak mieru účasti spoločníka na spoločnosti a na jej čistom obchodnom imaní. Spoločníci majú nárok na podiel na čistom zisku. O čiastke, ktorá pripadne na rozdelenie medzi spoločníkov, rozhoduje valné zhromaždenie. Ak spoločenská zmluva neurčuje inak, nárok na podiel je určený v pomere, ktorý zodpovedá splateným vkladom.

Čistý zisk
O zisku podniku hovoríme vtedy, ak výsledok rozdielu výnosy - náklady je kladný. Tento zisk sa niekedy nazýva aj hrubý zisk. Z hrubého zisku sa po zdanení (odpočítaní daní) hovorí o čistom zisku. O zdaňovaní právnických osôb a teda aj podnikov hovorí zákon č. 366/1999 o daniach z príjmov. O predmete dane hovorí §18. Daňovníkmi sú všetky právnické osoby okrem verejnej obchodnej spoločnosti, Národnej banky Slovenska a Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktorých príjmy sa zdaňujú osobitnou sadzbou (§36).
Základ dane vzniká len, keď má podnik zisk. V opačnom prípade hovoríme o daňovej strate. O spôsobe zistenia základu dane hovorí zákon v §23 – 34. Základ dane je zdaňovaný sadzbou 29 %.

Pri daňovníkovi, ktorý zabezpečuje poľnohospodársku výrobu a ktorého rastlinná a živočíšna výroba presahuje 50 % z tržieb je táto sadzba upravená na 15 % a daňovník, ktorý zamestnáva aspoň 20 zamestnancov, z ktorých je aspoň 50 % so zmenenou pracovnou schopnosťou, je sadzba dane 18 %.

Delenie zisku s.r.o.
Ako už bolo uvedené vyššie, spoločníci majú právo podieľať sa na čistom zisku. Teraz keď už vieme, čo to čistý zisk je, môžeme uviesť príklad na delenie zisku spoločnosti s ručením obmedzeným:
STAVO, spol. s r.o., vykonáva výrobu a spracovanie kameniva, zemín a keramiky. Je založená troma spoločníkmi (A – 81 000 Sk, B – 54 000 Sk, C – 90 000 Sk), ktorých vklady boli splatené. V roku 1996 spoločnosť vykázala zisk po zdanení 400 000 Sk. Valné zhromaždenie spoločníkov rozhodlo, že zisk spoločnosti bude rozdelený nasledovne:
· 5 % čistého zisku, prídel do rezervného fondu
· 95 % sa rozdelí medzi spoločníkov podľa Obchodného zákonníka
Riešenie:
čistý zisk spoločnosti 400 000 Sk
prídel do rezervného fondu 20 000 Sk
na rozdelenie spoločníkom 380 000 Sk
Spoločník Vklad % podiely splatených vkladov Podiely na zisku
A 81 000 36 136 800
B 54 000 24 91 000
C 90 000 40 152 000
Spolu 225 000 100 380 000
Podiely na zisku sa podľa zákona 366/1999 zdaňujú osobitnou sadzbou 15 % (§36 ods.2 c).

Rezervný fond
Spoločnosť vytvára povinne rezervný fond. Pri vzniku musí rezervný fond tvoriť 5 % základného imania a pri vytvorení čistého zisku z neho odviesť každý rok 5 %. Tento fond možno použiť na krytie strát spoločnosti alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia. Spoločnosť môže vytvárať aj iné fondy.

Akciová spoločnosť
Akciová spoločnosť je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Spoločnosť je právnickou osobou, ktorá za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojim majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti. Akcia je cenným papierom, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa na riadení, zisku a likvidačnom zostatku spoločnosti.
Akcie môžu byť na meno alebo majiteľa. Spoločnosť môže vydať aj zamestnanecké akcie a spojiť s nimi určité výhody. Zvláštnym typom akcií, ktorý sa týka delenia zisku spoločnosti sú prioritné akcie, ktoré majú prednostné právo týkajúce sa dividendy a súhrn ich menovitých hodnôt nesmie prekročiť polovicu základného imania.
Rezervný fond akciovej spoločnosti musí mať pri založení 10 % hodnoty základného imania a každý rok musí byť navŕšený o 5 % z čistého zisku až do výšky 20 % základného imania.

Delenie zisku a.s.
Tak ako pri delení zisku s.r.o., tak aj pri vysvetlení delenia zisku a.s. uvedieme príklad:
TRANS, a.s. má základné imanie vo výške 50 mil. Sk, ktoré je rozdelené na akcie s nominálnou hodnotou 1 000 Sk. Z celkového počtu akcií je 20 % prioritných a ostatné sú obyčajné.

Spoločnosť dosiahla zisk po zdanení 7 mil. Sk a valné zhromaždenieschválilo rozdelenie zisku v poradí:
· rezervný fond (minimálna výška – 5 %)
· investovanie do rozvoja spoločnosti vo výške 940 000 Sk
· prídel do fakultatívnych fondov zo zisku 250 000 Sk
· tantiemy 500 000 Sk
· dividenda prioritné akcie 10 %
· dividenda obyčajné akcie
Riešenie:
počet akcií 50 000 ks
z toho: prioritné 20 % 10 000 ks
obyčajné 80 % 40 000 ks
Rozdelenie zisku: 7 000 000 Sk
1. rezervný fond 350 000 Sk
2. ostatné rozdelenie 1 690 000 Sk
3. dividenda prioritné akcie 1 000 000 Sk
4. na obyčajné akcie 3 960 000 Sk
5. dividenda obyčajné akcie 9,9 % t.j. 99 Sk na akciu
Ide o nerovnomerné rozdelenie dividendy medzi prioritné a obyčajné akcie. Akcia má určitú nominálnu hodnotu, ktorá sa v priebehu hospodárenia odlišuje od trhovej ceny, za ktorú sa akcia predáva a nakupuje na burze alebo mimo nej. Kurz akcie vypočítame:

V našom prípade je kurz akcie = 990 Sk, ale kurz akcie závisí od množstva faktorov (vnútorná hodnota akcie, t.j. aký podiel imania pripadá na jednu akciu, dividenda a úroveň úroku na kapitálovom trhu, vzťah ponuky a dopytu)
Dividendy sa ako podiel na zisku spoločnosti tiež zdaňuje sadzbou 15 %.
Otázky
1. Kedy vravíme, že podnik dosiahol zisk?
2. Podľa čoho sa určuje miera podielu na zisku spoločníka v spol. s r. o.
3. Čo sú prioritné akcie?

Použitá literatúra
Kupkovič: Podnikové hospodárstvo.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?