Základy marketingu

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 5398×

Příbuzná témataZáklady marketingu

Kolektív predkladateľov: Ekonomický slovník. Bratislava 1986. Kolektív autorov: Ekonomická encyklopédia, 1.diel. Praha 1972.
Šíbl,D. a kolektív: Malý slovník trhovej ekonomiky. Bratislava 1991.
Šlosár,R. – Šlosárová,A. – Majtán,Š.: Výkladový slovník ekonomických pojmov. Bratislava 1996.
Rajt,Š. – Čížková,O.: Marketing pre obchodné akadémie. Bratislava 1993.
Kotler,P. – Armstrong,G.: Marketing. Bratislava 1990.

Marketingové informačné systémy

Tvoria ho ľudia, zariadenia a procedúry na zber, triedenie, analýzu, interpretáciu a distribúciu včasných a presných informácií, ktoré slúžia na marketingové rozhodovanie. Marketingový informačný systém obsahuje:
- IS marketingového výskum
- IS plánovania produkcie,
- IS vývoja a navrhovania nového produktu,
- Cenový IS,
- IS pre prognózu a plánovanie predaja,
- Distribučné IS, IS pre reklamu a marketingovú komunikáciu,
- IS služieb,
- IS pre kontrolu marketingových nákladov. Poslanie marketingového informačného systému – integrovať všetky informácie, dôležité pre marketingových pracovníkov a poskytovať im ich v použiteľnej forme. Zdroje marketingového informačného systému:
1. interné – ktoré vznikli a uchovávajú sa v rozsahu činnosti firmy; možno ich získať rýchlejšie a s menšími nákladmi ako z iných zdrojov; zhromažďovali sa pre iné účely a preto môžu byť neúplne alebo nevhodné pre marketingové rozhodovanie. 2. Marketingové spravodajstvo – poskytuje každodenné informácie v externom marketingovom prostredí a na základe získaných informácií sa pripravujú a upravujú marketingové plány; informácie sa môžu získavať – kupovať aj od externých dodávateľov. 3. Marketingový výskum – najvyššia a najúčinnejšia forma získavania potrebných informácií; špecifikuje informácie nevyhnutné na konkretizáciu marketingových problémov, navrhuje metódy zberu informácií, riadi a realizuje proces zberu údajov, analyzuje výsledky a sprostredkuje poznatky. Marketingový výskum

Marketingový prieskum trhu realizujú podniky samy alebo prostredníctvom špecializovaných výskumných firiem, pričom využívajú moderné vedecké poznatky a metódy. Účelom prieskumu trhu je získať podklady o súčasnom a budúcom vývoji potrieb uspokojovaných trhovou formou a mať k dispozícii údaje pre výrobnú a obchodnú politiku. Za objektívny základ skúmania trhu sa označuje marketingový mix, čo je súbor kontrolovateľných marketingových veličín, ktoré firma spája do určitého celku, aby vyvolala želaný efekt na cieľovom trhu.

Marketingový výskum pozostáva z týchto krokov:
1. definovanie problémov a cieľov skúmania;
2. spracovanie plánu výskumnej štúdie;
3. realizácia plánu výskumu, zber a analýza údajov;
4. interpretácia výsledkov výskumu a spracovanie správy, návrh riešenia príslušného marketingového problému. Pri zbere informácií je nevyhnutné dbať, aby boli prehľadne uložené, rýchlo a ľahko dostupné a zabezpečené pred zásahmi nepovolaných. Vyhodnocovanie a interpretácia informácií sú kľúčom k dešifrovaniu významu a závažnosti informácií a tvoria podklad pre dôležité manažérske rozhodovania. Časti marketingového výskumu:
- sekundárny – zber, analýza a triedenie sekundárnych informácií z interných a externých zdrojov;
- primárny – ak nepostačuje sekundárny výskum. Členenie výskumu:
- kvantitatívny – ako vzrástol dopyt po určitom produkte;
- kvalitatívny – prečo sa spotrebiteľ preorientoval z jedného produktu na druhý. Členenie výskumu podľa techniky zberu údajov:
- dopytovanie – ústne, dotazníkom, telefonicky, elektronicky;
- pozorovaním – priame alebo nepriame – zber údajov o zmyslovo vnímateľných skutočnostiach v okamihu ich vzniku; osobne, prístrojmi;
- experimentovania – skúma vplyv určitého faktora; terénny (prírodné podmienky) alebo laboratórny (umelo vytvorené podmienky). Základné koncepcie marketingového manažmentu

1. výrobná koncepcia – hľadanie spôsobov na zvýšenie produktivity práce a produkcie;
2. výrobková koncepcia – hľadanie spôsobov na zvýšenie kvality výrobkov;
3. koncepcia predaja – hľadanie spôsobov zvyšovania podpory predaja, ak spotrebiteľ nenakupuje dostatočné množstvo výrobkov; cieľom je dosiahnutie čo najväčšieho zisku z predaja;
4. koncepcia marketingová – hľadanie spôsob na poznanie potrieb cieľového trhu a možností uspokojenia zákazníka efektívnejšie ako konkurencia; cieľom je dosiahnutie zisku z uspokojenia potrieb zákazníka;
5. spoločenská konkurencia – poznanie potrieb a záujmov trhov a uspokojenie týchto potrieb zvýšením blahobytu zákazníka a záujmov spoločnosti. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?