Základné historické pojmy

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 4767×

Příbuzná témataZákladné historické pojmy

História je veda, ktorá sa zaoberá minulosťou ľudskej spoločnosti od najstarších čias, tzn. od vzniku človeka ako biologickej bytosti (pred 3 miliónmi rokmi). Toto je chápanie histórie v širšom slova zmysle. V užšom slova zmysle sa história chápe od vzniku písma a štátov (pred 5 500 rokmi).
Predmetom histórie je skúmať a vysvetľovať jednotlivé historické udalosti a historické zákonitosti z rôznych stránok: ekonomickej, politickej, kultúrnej, vojenskej atď.
Cieľom histórie je prostredníctvom získaných poznatkov z minulosti pôsobiť pozitívne na rozvoj ľudstva v súčasnosti.

CICERO – „História je učiteľkou života.“
História – veda, minulosť
Historiografia – odborná historická literatúra
Dejepis – učebný predmet, ktorý aplikuje históriu

História sa ako veda zrodila v starovekom Grécku. Za otca sa považuje Herodotos a jeho dielo Dejiny. Jeho nástupca bol Tukydides – mladší súčasník Herodota, je však kritickejší. Jeho dielo sa volá Dejiny peloponézskej vojny.
Historik pri svojej práci používa rozličné metódy a podľa vlastného uváženia ich kombinuje. Pri svojej práci používa 4 fázy:
· Heuristika – prípravná fáza, kedy historik zhromažďuje literatúru a pramene k danej téme
· Kritické zhodnotenie prameňov
· Interpretácia – historik analyzuje a vysvetľuje novozískané fakty
· Syntéza – záverečná časť historikovej práce. Jej výsledkom je štúdia, článok, kniha, monografia.. Historikove práce môžeme rozdeliť na dve skupiny:
· bádateľská – nový výskum, hľadanie nových poznatkov
· kompilačná – vznikajú na základe iných prác, prináša nové pohľady na určitú otázku (literatúra faktu predstavuje kompilačnú literatúru)

Poznáme historické pramene:
· písomné
· obrazové (obrazy, fotky, filmy, mapy)
· hmotné pramene
· duchovné (mýty, náboženské predstavy, folklór)

História úzko spolupracuje s ďalšími vedami: archeológia, dejiny umenia, dejiny vedy a techniky, geografia (historická), antropológia, etnografia (národopis), štatistika, demografia

Historické pramene sa uchovávajú v múzeách, galériách, archívoch.

História využíva poznatky špeciálnych disciplín, ktoré označujeme pomocné vedy historické.
v Paleografia: skúma pôvod a vývin písma ako aj materiálov k tomu potrebných
Ř Prvé písmo – Sumeri
Ř Prvé hláskové písmo – Feničania
v Epigrafika: skúma nápisy
v Diplomatika: skúma listiny
v Sfragistika: skúma pečate
v Heraldika: skúma erby
v Genealógia: skúma dejiny rodov
v Numizmatika: skúma platidlá; prvé mince vznikli v Malej Ázii a razili ich Lýdovia
v Metrológia: skúma miery a váhy
v Faleristika: skúma vyznamenania a rády
v Chronológia: skúma ako sa meral čas, vznik kalendárov a letopočtov
Ř 776 pred n. l. – rok 1 pre starých Grékov
Ř 753 pred n. l. – rok 1 pre Rimanov
Ř Dionýz Exiguus – 6. stor. n. l. základný bod dejín – narodenie KRISTA
Ř 622 n.l. – rok 1 pre Mohamedánov
Ř 46 pred Kristom – Gaius Julius Caesar zostavil Juliánsky kalendár
Ř pápež Gregor XIII. – Gregoriánsky kalendár
§ roku 1582 sa 5. október prepísal na 15. október

v Všeobecné dejiny – dejiny sveta
v Národné dejiny – každý národ má vlastné dejiny
v Regionálne dejiny – dejiny určitého regiónu.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?