Základné filozofické názory antickej filozofie

Kategorie: Filozofia (celkem: 213 referátů a seminárek)Základné filozofické názory antickej filozofie

Antická filozofia = grécka filozofia. Rozvíjala sa od konca 7.stor. pred n.l. až do 6.stor. n.l..Vznik filozofie v antickom Grécku bol dôsledkom hlbokých premien gréckej spoločnosti a človeka v nej. Predpoklady vzniku:
a) vznik gréckeho meského štátu POLIS – išlo o nový typ vzťahov medzi slobodnými ľuďmi, nové chápanie prírody. Občan si uvedomuje, že jeho život riadia zákony a príjma túto zvrchovanosť, uvedomuje si, že zákony sú dielom ľudí, že majú osobitnú povahu a líšia sa od prírodnej nevyhnutnosti. Grécku filozofiu zrodila grécka demokracia.
b) dochádza k deľbe práce- vyvíja sa výroba, spoločnosť sa rozdeľuje na vrstvy
c) obchodná a kolonizačná činnosť starých grékov – dostávali sa do konfliktu s vyspelými kultúrami, osvojovali si vedomosti z matematiky, lekárskej vedy, astronómie...Najvýznamnejšie strediská boli Milétos, Krótón, Elea.
Najdôležitejším znakom je prechod od mýtu k LOGU (logos – podstata) – k filozofovaniu.Mytológia sa stáva racionalnejšou.
Antická filozofia
1. Ranné obdobie – filozofi sa zaoberajú najmä prírodovednou problematikou, otázku sveta chápu naturalisticky a matematisticky. Dominuje Milétska škola, do tohto obdobia patrí aj Herakleitos, pytagorovci, eleátska škola, Empedokles, Anaxagoras a Demokritos.
2. Klasické obdobie – obdobie najväčšieho rozkvetu gréckej filozofie – sofisti, Sokrates, Platón, Aristoteles. V popredí je problém človeka (človek – miera všetkých vecí). Vývin filozofie vyusťuáje do metafyziky (ontológia – náuka o bytí)
3. Helenistické obdobie – súvisí s hospodárskym a politickým úpadkom Grécka. Významné sú 3 hlavné prúdy:
- epikureizmus, - stoicizmus, - skepticizmus
4. Mystické obdobie – je obdobím úpadku filozofie. Filozofiu nahrádza teozofia. novoplato.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?