Základná finančná agenda podnikateľa

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Základná finančná agenda podnikateľa

Základná finančná agenda podnikateľa

Každý podnikateľský subjekt kde sa uskutočňuje predaj produktov za hotové musí mať kontrolnú, registračnú pokladnicu. Typ si volí podnikateľ podľa druhu a rozsahu podnikateľskej činnosti. Pokladňa musí byť registrovaná na daňovom úrade a jej technik pokladňu oživí a zaplombuje na 5 rokov. Pokladňa denne narastajúcim spôsobom eviduje tržby v hotovosti, zákazníkom vydáva pokladničné bloky. Jej displej informuje zákazníka a pre potreby kontroly tlačí kontrolnú pásku. Pokladník dennú tržbu vypočíta s rozdielu začiatočného a konečného čísla. Tržby v hotovosti sa vedú v knihe tržieb, z miestnosti sa vynášajú vždy iným spôsobom. Nočné tržby sa uchovávajú v predajni na utajenom mieste. Stav a pohyb peňazí v hotovosti sa eviduje na účte 211 – pokladnica (účet aktív).Hotovými peniazmi vo firme manipuluje pokladník, každý pohyb musí byť doložený výdajovým alebo príjmovým pokladničným dokladom. Tieto vyhotovuje sám pokladník, ale schvaľuje ich vedúci pracovník. Pokladník zapisuje v poradí ich sumy do pokladničnej knihy. Pokladničnú knihu uzatvára každý deň po zmene tak, že spočíta všetky príjmy a výdavky a vypočíta KZ pokladničnej hotovosti (účtovný). Ten ho potom porovná – odsúhlasí so skutočným stavom v pokladnici. Vecná správnosť zápisov o peniazoch v hotovosti sa kontroluje inventarizáciou pokladničnej hotovosti. Vykonáva sa štvrťročne (vedúci,účtovníci). Vykonávajú tieto úkony:
- fyzická inventúra (pokladničné skonto)
- kontrola pokladničných dokladov (náležitosti, správnosť)
- kontrola zápisov v pokladničnej knihe
- porovnávanie stavu na účte 211 a v pokladničnej knihe
- vyčíslenie rozdielu (schodok, prebytok)
- zistený rozdiel sa starostlivo preskúma, schodok pokladničnej hotovosti sa pokladá vždy za zavinený – pokladníkom
- prebytok sa pokladá za mimoriadny výnos, vždy je príčinou manipulácie s peniazmi
Podkladom na zúčtovanie prebytku alebo schodku je zápis o inventarizácií pokladničnej hotovosti.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?