Zahraničný obchod

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 10641×

Příbuzná témataZahraničný obchod

Zahraničný obchod predstavuje tú časť obehu tovarov určitej krajiny, ktorá prekračuje hranice štátu a jej národné hospodárstvo so svetovým hospodárstvom. Pritom je dôležité: 1) medzinárodná deľba práce
2) medzinárodný obchod
Deľba práce je osamostatnenie rozličných druhov prác, ktoré zvyšujú produktivitu práce.
1) MDP je pokračovaním spoločenskej deľby práce, ktorá prekračuje hranice krajín a rozvoj MDP je spojenie s medzinárodného obchodu a svetovým trhom.
2) MO je súhrn zahraničných obchodov všetkých krajín, ktorej základom je MDP medzi štátmi.
Svetový obchod je vyššia forma spoločensko-výrobných vzťahov v medzinárodnom rozsahu.
Zahraničný obchod predstavuje medzinárodnú výmenu tovarov formou vývozu a dovozu. Jednotlivé krajiny majú na to rôzne podmienky: * vnútorné: suroviny, pôda, podnebie...
* vonkajšie: poloha, politika, ekonomika...
Význam zahraničného obchodu: A) zabezpečuje dovoz tých tovarov, služieb a kapitálu, ktoré
nie je možné získať vo vlastnej krajine.
B) zapojenie sa do MDP účasťou v medzinárodnom obchode
čo znamená špecializáciu národnej ekonomiky na
produkciu s najvýhodnejšími podmienkami.
C) získava poznatky o úrovni tovarov a služieb vyrábaných v
zahraničí a tak môže porovnávať.
Formy zahraničného obchodu: * podľa smeru obchodu
* podľa organizácie predaja
Obchodné zmluvy môžu byť dvojstranné a viacstranné.
Obsah KZ: # zásady vzájomných obchodných vzťahov
# poskytovanie doložky najvyšších výhod vzájomnej výhodnosti a rovnosti
# nezasahovanie do vnútorných záležitostí
Tieto zmluvy vyžadujú ratifikáciu (odsúhlasenie).
Obchodné zmluvy sa zabezpečujú tiež otázkami: - colnými
- daňovými
- právnymi
SR aktívne vystupuje na bilaterárnej a multilaterárnej úrovni na dosiahnutie voľného a nediskriminačného obchodného prostredia. Na základe toho uzavrela 6 dohôd o voľnom obchode:
1) dohoda o vytvorení colnej únie medzi ČR a SR
2) európska dohoda o pridružení SR k EÚ
3) dohoda o voľnom obchode s krajinami EFTA
4) stredoeurópska dohoda o voľnom obchode s krajinami CEFTA
5) dohoda o voľnom obchoe so Slovniskom
6) dohoda o voľnom obchode s Rumunskom

Obchodná bilancia je vyjadrenie vzťahu medzi celkovou hodnotou vývozu a celkovou hodnotou dovozu tovarov a služieb za určité obdobie, a to bez ohľadu na termíny platieb.

Rozdiel medzi hodnotou vývozu a dovozu tvorí saldo obchodnej bilancie, a tú poznáme:
* AKTÍVNU: hodnota vývozu > hodnota dovozu. Rozdiel = aktívne saldo
* PASÍVNU: hodnota vývozu < hodnota dovozu. Rozdiel = pasívne saldo
* VYROVNANÚ: hodnota vývozu = hodnota dovozu. Rozdiel = nulové saldo


Platobná bilancia je štatistikou všetkých platieb, ktoré prechádzajú cez hranice príslušného štátu, a poznáme:
* AKTÍVNU: prjímy > výdavky. Rozdiel: aktívne saldo
* PASÍVNU: príjmy < výdavky. Rozdiel: pasívne saldo
* VYROVNANÚ: príjmy = výdavky. Rozdiel: nulové saldo.

Ekonomická integárcia je proces vzájomného približovania sa a spájania ekonomík do väčších celkov na základe spoločných záujmov a cieľov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?