Zahraničný obchod a clá

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 4219×

Příbuzná témataZahraničný obchod a clá

Zahraničný obchod a clá (pre SŠ)

Zahraničný obchod
 odvetvie NH, ktoré zabezpečuje pohyb tovaru medzi štátmi - medzinárodný obchod

Podmienky vzniku ZO
1. prírodné - poloha štátu, nerastné bohatstvo, podnebie, lesy, ...
2. ekonomické - výroba vo väčšom množstve - lacnejšia - hľadanie odbytu na zahraničných trhoch
3. technické - dovoz technických poznatkov
4. historické - tradície výroby
5. vyrovnanie platobnej bilancie - suma platieb do zahraničia = suma platieb zo zahraničia

Formy ZO
1. podľa pohybu tovarov
a) export
b) import
c) tranzit
2. podľa organizačnej formy
a) priamy
b) nepriamy - sprostredkovateľ

Riziká v ZO
= stupeň neistoty, odchýlka od predpokladu
 príčiny vzniku
 vzdialenosť obchodných partnerov
 politická situácia
 nedostatok informácií
 jazyková bariéra - chybné preklady KZ
 právne normy - neexistuje medzinárodné právo
 mentalita obchodných partnerov
 druhy rizík:
a) obchodné = komerčné
 nenájdenie obchodného partnera - prieskum trhu, ...
 neodobratie tovaru = odstúpenie od KZ - informácie o spoľahlivosti partnera
 nezaplatenie - záruka, platba vopred
 doprava - poistenie tovaru, dopravných prostriedkov
b) politické
 nestabilita, vojna, .. - SB, MMF, OSN - poradovník “dôveryhodnosti štátov”
c) zvláštne
 právne - dohoda o práve
 kurzové - platby do 90 dní

Organizácia ZO
Do roku 1989 existoval u nás štátny monopol ZO - výlučné právo štátu uskutočňovať ZO. Od roku 1992 môže ZO činnosť každá p. o. aj f. o. na základe povolenia - licencie.
ZO riadi ministerstvo hospodárstva a ministerstvo zahraničných vecí.

Subjekty ZO
1. výrobné podniky
 priamy dovoz alebo vývoz
 odborný personál - jazyk, ekonomika, právo
2. podniky ZO
 boli privatizované v prvej vlne kupónovej privatizácie - a. s. pre ZO j- špecializované na určité činnosť (CHIRANA - zdravotnícka technika- export, import)
3. súkromné obchodné spoločnosti
 s. r.

o.
 sprostredkovateľ - nepriamy dovoz a vývoz
Slovenská obchodná a priemyselná komora
 združuje výrobné a obchodné podniky, pre ktoré vykonáva tieto činnosti
 poradenská
 informačná - trh
 edičná - príručky
 zahraničná
 odborná - colná agenda, vybavovanie certifikátov
Obchodné oddelenia pri slovenských veľvyslanectvách v zahraničí
 poskytujú informácie o trhu a možnosti obchodovania na danom trhu
 vedie ich obchodný rada

Import
 dovozná obchodná organizácia - 3 časti
1. príprava obchodu
 importný marketing (prieskum trhu)
 tovar sa na domácom trhu nenachádza
 vlastná výroba by bola drahšia ako dovoz
 dovoz
a) priamy
 veľké podniky - spracovanie surovín
 veľké obchodné domy
 drobní podnikatelia blízko hraníc
b) nepriamy
 jednorázová dodávka
 širší sortiment tovaru
 voľba dodávateľa
 SOPK
 Obchodné oddelenie
 inzeráty, výstavy, veľtrhy, katalógy
2. uzatvorenie KZ
a) dopyt
b) odpoveď na dopyt - kladná alebo záporná
c) objednávka
d) financovanie dovozu
 vlastné zdroje
 bankový úver
 obchodný úver
 leasin
3. plnenie KZ
 prevziať tovar na dohodnutom mieste
 zaplatiť
 reklamácia

Export
1. príprava na vývoz
a) zhodnotenie vlastných možností
 výrobky - konkurencieschopnosť
 marketingový útvar
b) voľba odberateľa
 štát, konkrétny odberateľ
 prieskum trhu
c) vývozný marketing
 produkt - kvalita, úprava podľa požiadaviek zákazníka, obal
 cena - dohoda v KZ, dopyt - ponuka, náklady, ceny konkurencie, zvyšovanie (clá, doprava, DPH, dovozná prirážka, ...)
 reklama - vývozca, reklamná agentúra v zahraničí
 distribúcia - vlastný predaj, sprostredkovateľ, predajné pobočky v zahraničí
d) vývoz
 priamy - lacnejšie, ovplyvňovanie výšky ceny, priamy kontakt so zákazníkom
 nepriamy - nie je potrebný marketingový útvar, nie sú starosti s predajom - menšie riziko, nemôže ovplyvniť cenu, nemá kontakt so zákazníkom
2. uzatvorenie KZ
3.

plnenie KZ
 dodanie tovaru
 faktúra

Ostatné obchodné operácie
Tranzit
 prechod tovaru cez územie určitého štátu
 poplatok danému štátu -príjem ŠR
 znečisťovanie ovzdušia
 drogy, kriminalita
Reexport
 vývoz dovážaného tovaru
a) priamy - reexportér kúpi tovar od exportéra, predá ho importérovi a zabezpečí dopravu tak, aby zásielka nevstúpila do jeho krajiny
b) nepriamy - reexportér nakúpený tovar dovezie do svojej krajiny a potom ho vyváža do inej krajiny
 používa sa
 ak existujú určité obmedzenia v ZO medzi dvoma krajinami
 na rozšírenie sortimentu
 nákup veľkého množstva za nižšiu cenu - predaj v menších množstvách za ceny vyššie
Barter
 naturálna výmena
 používa sa vtedy, ak krajiny nemajú dostatok finančných prostriedkov
 na vyrovnanie platobnej bilancie
Jungtim
 viazanie vývozu na dovoz určitého tovaru
Kompenzačné obchody
 ak medzi dvoma štátmi nie je uzatvorená platobná dohoda
 nedostatok finančných prostriedkov
 politická nestabilita

A
SR vývoz tovar

Maďarsko
B C
platba v domácej mene

Zmluvy v ZO
Každá krajina využíva v ZO činnosti
 autonómne prostriedky obchodnej politika - clo, dovozná prirážka, kvantitatívne obmedzenia dovozu
 zmluvné prostriedky ZO politiky - obchodná zmluva, obchodná dohoda, platobná dohoda, dohoda o clách, dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia

Obchodná zmluva
 základ pre nadviazanie spolupráce
 schvaľuje ju NR SR a podpisuje prezident
 uzatvára sa na obdobie 2 - 5 rokov
 môže byť
 bilaterálna - 2 strany
 multilaterálna - viac štátov
 upravuje základné podmienky obchodovania medzi danými štátmi formou doložiek
Doložka najvyšších výhod
 zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať všetky výhody, ktoré poskytujú tretím štátom
Recipročná doložka
 zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú navzájom poskytovať určité rovnocenné výhody

Obchodná dohoda
 konkretizácia obchodnej zmluvy, teda určuje výmenu tovaru v druhoch a množstvách
 podpisuje ju minister hospodárstva
 uzatvára sa na 1 rok
 najdôležitejšou časťou sú “Tovarové (kontingentové) listiny”

Platobná dohoda
 dohoda o platobnom styku
 2 formy:
 platba vo voľne vymeniteľných (konvertibilných) menách
 clearingové zúčtovanie - vzájomné započítavanie pohľadávok a záväzkov a vyrovnávanie rozdielov

Kúpna zmluva
 upravená OZ
 záväzok predávajúceho dodať tovar v stanovenom množstve, čase, kvalite a previesť na kupujúceho vlastnícke právo a súčasne záväzok kupujúceho tovar odobrať a zaplatiť
 podstatné náležitosti
 predmet - druh, kvalita, množstvo
 cena - podľa dodacích podmienok
 čas - promptne, termín, začiatok mesiaca, koniec, v priebehu mesiaca, štvrťroka, ..
 ostatné náležitosti - spôsob dopravy, spôsob platenia, zmluvné pokuty a penále, spôsob riešenia sporov
 forma - ústna alebo písomná
 voľba práva - právo krajiny predávajúceho, právo krajiny kupujúceho
 jazyk - slovenský, anglický, dvojjazyčné zmluvy
 neplnenie podmienok:
P - nedodá tovar, dodá iné množstvo, kvalitu, cenu, nesplní dodací termín,
K - tovar neodoberie, nezaplatí
 práva pri neplnení podmienok:
P - náhrada škody (škoda + ušlý zisk), zmluvné pokuty, požadovaná suma + úrok,
K - náhradné plnenie, odstúpenie od KZ, náhradné dodacie lehoty, náhrada škody
 riešenie sporov
a) pred súdom - žaloba, miesto súdu, rozhodnutie súdu - ťažké plnenie
b) rozhodcovské riadenie - strany si vyberú rozhodcu (odborníka), ktorého riešenie je definitívne (konečné)

Dodacie podmienky v ZO
 dodacia lehota
 spôsob prepravy
 požiadavky zákazníka
 najoptimálnejšie spôsob dopravy
 všetky druhy dopravy, ich kombinácia
 dodacie parity (klauzuly)
 určujú miesto prechodu nákladov na prepravu a rizík z prepravy z predávajúceho na kupujúceho
 delenie:
 jednobodové - náklady na prepravu aj riziká z prepravy prechádzajú na kupujúceho v jednom mieste
 dvojbodové - náklady na jedom mieste, riziká na mieste inom - náklady čo najbližšie ku kupujúcemu, riziká čo najbližšie k predávajúcemu
 delia sa podľa druhu dopravy - pre cestnú, námornú, leteckú dopravu a pre všetky druhy dopravy

Platobné podmienky

Forma
 závisí od vzťahu dodávateľa a odberateľa a od medzinárodnej hospodárskej a politickej situácie
 platba v hotovosti
 priama úhrada = hladká platba
 zmenka, šek
 dokumentárny akreditív
 dokumentárne inkaso

Exportér
 istota, že bude zaplatené
 platba čo najskôr
 riziká na kupujúceho

Importér
 istota, že tovar bude dodaný
 platba čo najneskôr
 riziká na predávajúceho

Platba v hotovosti
 náročná na úschovu peňazí počas prepravy
 podľa devízového zákona podnikateľský subjekt musí do 30 dní ponúknuť valuty banke na odkúpenie

Priama úhrada
 banka na základe písomného príkazu klienta požiada banku v zahraničí, v ktorej má otvorený účet v príslušnej mene, aby vyplatila v prospech príjemcu stanovenú sumu
 hladká platba pred dodávkou = poskytujeme preddavok:
P - istota, že K tovar odoberie
K - istota dodania tovaru
 dodávky investičného charakteru - časť ako preddavok, časť v priebehu a časť po dodávke
Zmenka
 cenný papier, v ktorom vystaviteľ zmenky
a) sa zaväzuje zaplatiť stanovenú sumu zmenkovému veriteľovi
b) prikazuje inej osobe, aby uhradila stanovenú peňažnú sumu zmenkovému veriteľovi

Šek
 nahrádza platenie v hotovosti alebo priamu úhradu
 vystaviteľ má šekový účet v banke a žiada banku, aby z jeho účtu zaplatila určenú sumu predložiteľovi šeku

Dokumentárny akreditív
 používa sa vtedy, ak sa obchodný partneri nepoznajú alebo ak sú v ich krajinách neisté pomery
 akreditív - príkaz K (dovozca) svojmu peňažnému ústavu (banke), aby vyplatil alebo dal vyplatiť inou bankou, proti odovzdaniu dokladov o dodávke, fakturovanú sumu. Akreditív je nevypovedateľný a je termínovaný (blokácia sumy - 21 dní)
 dokumenty - prepravné doklady, osvedčenie o pôvode tovaru, faktúra, colná deklarácia, certifikát o kvalite
 priebeh:
1. otvorenie akreditívu - zablokovanie určitej peňažnej sumy
2. čerpanie akreditívu - po predložení dokladov sa vyplatí zo zablokovanej sumy
 výhody:
Vývozca - istota, že bude zaplatené, ak dodá tovar včas
Dovozca - istota, že bude tovar dodaný včas
 nevýhody:
Vývozca - ak nedodrží termín dodávky, hrozí riziko nezaplatenia (akreditív vyprší)
Dovozca - platí len na základe dokladov j- tovar ešte nemusí byť dodaný

Dokumentárne inkaso
 používa sa v styku obchodných partnerov, ktorí sa dobre poznajú
 vývozca požiada svoju banku, aby vydala dokumenty o dodávanom tovaru dovozcovi len vtedy, ak zaplatí alebo akceptuje zmenku vystavenú vývozcom
 nevýhoda -tovar sa odoslal, ale kupujúci odmieta akceptovať zmenku - riziko neodobratia tovaru

Nové formy financovania ZO
1. factoring
 odkúpenie krátkodobej pohľadávky bankou alebo špecializovanou factoringovou spoločnosťou
 factor berie na seba všetky povinnosti, ktoré súvisia s financovaním pohľadávky
 výhody: vývozca - okamžitá platba, nevznikajú náklady spojené s vymáhaním pohľadávky, export je bez rizika z nezaplatenia a kurzového rizika
2. forfaiting
 odkúpenie dlhodobej pohľadávky bankou alebo forfaitingovou spoločnosťou vo forme zmeniek
 podmienky - akceptovaná zmenka kupujúcim, ručiteľ na zmenke
3. leasing
 operatívny- krátkodobý
 finančný - dlhodobý, s možnosťou kúpy
 výhody - obstaranie majetku bez finančných prostriedkov, platí sa nájomné = zvyšovanie nákladov - znižovanie zisku - znižovanie daní, možnosť kúpy za zostatkovú cenu
Clo
 peňažná dávka, ktorú vyberá štátny orgán za tovar, ktorý prechádza colnou hranicou štátu
 význam
 obchodno-politický - ochrana domácich výrobcov
 finančný - príjem do ŠR
 cenotvorný - súčasť ceny výrobku - konkurencie schopnosť domácich výrobkov

Členenie
1. pohyb tovaru
a) dovozné
b) vývozné
c) tranzitné
2. zmysel
a) finančné
b) ochranné
3. spôsob stanovenia
a) autonómne
b) zmluvné
4.

spôsob výpočtu
a) hodnotové - % z colnej hodnoty tovaru

Fakturovaná cena v zahraničnej mene
- DPH

Fakturovaná cena bez dane
* kurz SK

colná hodnota
b) špecifické - sadzba za mernú jednotku
c) kombinované
5. účel
a) preferenčné - zvýhodňujúce colné sadzby
b) odvetné j- opatrenia proti inému štátu

Colný zákon
 prispôsobuje naše colné predpisy európskym
 zaisťuje ochranu colnej hranice pred nelegálnym dovozom a vývozom
 zabraňuje vývozu kultúrnych pamiatok
 upravuje colnú kontrolu pri dovoze, vývoze a tranzite
 stanovuje práva a povinnosti colných orgánov a p. o. a f. o. pri colnej kontrole
 stanovuje colné priestupky a pokuty
 určuje colnú štatistiku

Colné konanie

Colná kontrola
 súhrn úkonov colných orgánov, ktorými sa zabezpečuje dodržiavanie colného zákona
 kontroluje sa tovar a doklady
 vonkajšia alebo vnútorná
 úplná alebo čiastočná
 na colnici, na colnom priestore železničných staníc, letísk, prístavov, mimo colnice

Rozhodnutia po colnej kontrole
1. o prepustení tovaru do voľného obehu
 voľná manipulácia s tovarom
 tovar bez cla alebo po úhrade cla
2. o prepustení tovaru do viazaného obehu
 pohraničná colnica uskutoční vonkajšiu colnú kontrolu, prepustí tovar cez hranicu bez cla. S tovarom nie je možné manipulovať :
 do 3 dní sa prihlásiť na vnútrozemskú colnicu
 colné sklady - ak nezaplatí clo
3. o prepustení tovaru na colný záznam
 dovezený alebo vyvezený tovar sa v stanovenej lehote - do pôvodnej krajiny

Vývoz
 návrh na colné odbavenie
 ústne
 písomne - Jednotná colná deklarácia
a) Jednotná colná deklarácia
 druh tovaru
 množstvo
 hmotnosť
 ŠPZ dopravného prostriedku
 príjemca zásielky
 vývozca zásielky
 colný deklarant
b) ostatné - prepravné doklady
2. pracovník exportného oddelenia oznámi žiadosť colnici
colník
 kontrola tovaru
 colný uzáver
 potvrdenie dolnej deklarácie (1 kópia - colnica, vývozca, colná štatistika)
3. clo sa neplatí, len poplatok za služby colnice

Dovoz
1. pohraničná colnica
 vonkajšia kontrola
 tranzitné colné prehlásenie - do 3 dní vnútorná colnica:
2.

vnútroštátna colnica
 vnútorná colná kontrola
 potvrdenie JCD
 výmer a zinkasovanie cla
 DPH, dovozná prirážka
 zadržanie tovaru v colnom sklade
Turistický ruch
 zákaz vývozu - historické pamiatky, na niektoré tovary treba povolenie, niektoré sú kvantitatívne obmedzené
 zákaz dovozu - čistý lieh, veci propagujúce násilie, trabanty
a) bez cla - do 3000,- colnej hodnoty
b) colná sadzba - 5 % colnej hodnoty - 3000,-- až 8000,--
c) clo podľa sadzobníka - tovar nad 8 000,--


Colná únia
 integračné zoskupenie štátov, ktoré vytvárajú jednotné colné územie
 2. Stupeň integrácie
 ciele
 voľný pohyb tovaru a služieb
 rozvoj obchodu s tretími štátmi
 vzájomné prepojenie ekonomík
 zásady
 pohyb tovarov, služieb bez cla a kvantitatívnych obmedzení
 rovnaká colná politika voči tretím štátom
 jednotný colný zákon
 jednotné colné doklady
 orgány
 riešenie sporov
 spôsob platenia.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?