Vznik ľudovodemokratických štátov

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Vznik ľudovodemokratických štátov

Porážka fašizmu umožnila oslobodeným národom rozhodnúť sa o forme svojej vlády. Národnooslobodzovací boj, ktorý bol dovŕšený vojenským oslobodením bol proti imperialistickou a demokratickou revolúciou, ktorá sa po skončení vojny nezastavila.
Robotnícka trieda ktorá bola hlavnou silou tejto revolúcie chcela ju premeniť na revolúciu socialistickú. Poľsko

V Poľsku na území oslobodenom sovietskou armádou prevzal zvrchovanú moc Poľský výbor národného oslobodenia ( 21.júl 1944 ). Koncom júna 1945 sa zo zástupcov výboru národného oslobodenia a londýnskej emigrácie vytvorila vláda národnej jednoty. Komunisti a sociálny demokrati utvorili spolu Poľskú zjednotenú robotnícku stranu a viedli ľud k budovaniu socializmu. Rumunsko

Postup sovietskej armády v Rumunsku umožnil zvrhnúť fašistický režim, ktorý zavliekol krajinu do spojenectva s Hitlerom. V neskoršie ustanovenej vláde s demokratickou väčšinou, ktorej predsedom sa stal Groza, sa stále oslaboval vplyv reakcie. Napokon vo voľbách ju porazili a pozbavili svojej hl. opory - monarchie
( 1947 ). Bola vyhlásená ľudová republika. Vedúcou silou v štáte sa stala komunistická Rumunska robotnícka strana.

Maďarsko

Maďarská komunistická strana musela s reakciou ťažko zápasiť. Aj po oslobodení sovietskou armádou vo voľbách v roku 1945 získala len 17 perc. hlasov a reakcia sa chystala, že po odchode sovietskych vojsk sa znovu ujme moci. Juhoslávia

V Juhoslávií viedli komunisti počas vojny proti nemeckým a talianskym okupantom národnooslobodzovací boj, ktorý vyvrcholil oslobodením Belehradu národnooslobodzovacou armádou, ktorá bojovala spolu so sovietskou armádou.
Monarchia nebola obnovená a novembri 1945 bola vyhlásená federatívna ľudová republika Juhoslávie, ktorá sa skladala zo 6 republík.

Bulharsko

Aj v Bulharsku súviselo národné povstanie 9. septembra 1944, vedené komunistickou stranou, s prenikaním sovietskej armády. Reakcia bola pomerne rýchlo porazená a očistená sociálna demokracia sa spojila s komunistami. Československo a NDR

Komunistická strana Československa, ktorá si postupne získala vedúce miesto národnooslobodzovacom boji, zabrala po oslobodení krajiny sovietskou armádou vedúce postavenie v národnom fronte.
K ľudovodemokratickým krajinám strednej a juhovýchodnej Európy sa 7. októbra 1949 pripojila aj Nemecká demokratická republika.

Už predtým reakcia západných zónach podporovaná imperialistickými mocnosťami porušila uznesenie postupimskej konferencie, rozbila jednotu Nemecka a utvorila z Amerického, Britského, Francúzskeho okupačného pásma Nemeckú spolkovú republiku.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?