Vznik jednotných centralizovaných štátov - Anglicko, Francúzsko

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Vznik jednotných centralizovaných štátov - Anglicko, Francúzsko

- hl. dôsledok 100-ročnej vojny
- znaky:
1. pevná panovnícka moc (moc sústreďuje v rukách panovník, kt. je rozhodujúcim činiteľom v št.)
2. stála armáda (št. disponuje stálym vojskom)
3. utvorenie št. správy (vytv. sa sieť št. úradníkov, kt. riadia št. v mene panovníka)
4. podpora cirkvi (bez nej by nemohli jestvovať)
5. št. na národnom princípe (obyv. sa považuje sa jeden ucelený národ)

- ďalšie dôsledky:
partikularizácia Nem. a Tal. (roztrieštenosť)
začiatok nerovnomerného vývoja - Z sa začal vyvíjať rýchlejšie ako V

Anglicko
vojna ruží (1455 - 1485) = boje o trón
- po 100-ročnej vojne vymierajú Plantagenetovci => boj o angl. trón
- rod York (v znaku biela ruža) x rod Lancaster (červená ruža)
- bratovražedná, občianska vojna
- tieto staré šľachtické rodiny sa počas boja vyvraždili a na trón sa dostáva ->

Henrich VII. Tudor
- Tudorovci vládli nepretržite až do r. 1603
- na trón sa dostáva r. 1485 po skončení vojny
- zakl. jednotného centralizovaného št.
1. zastavenie boja šľachty
- potreboval zastaviť bratovražedné boje a preto vydal zvláštny zákon, kt. šľachte prikázal boje zastaviť
- zriadil šľachtické súdy, kt. by riešili neuposlúchnutie

2. vytv. novej šľachty
- potreboval šľachtu, kt. by bola oddaná kráľovi a tá stará bola vyvraždená, preto vytv. novú šľachtu
- dostala od neho pôdu a tým si ju zaviazal
- nová šľachta samostatne podnikala - získala pôdu, kt. dlhoročne nebola obrábaná a premenila ju na lúky a pastviny, začala chovať ovce, vlnu spracúvala na súkno => podnikateľská šľachta
- Angličania produkovali najlacnejšie súkno v Európe - flámski a florentskí súkenníci boli vytlačení
- šľachta bohatla, stala sa oporou kráľa

3. vytv. št. správu, kt. tvorili zvyšky starej šľachty
4. vytv. samostatnú veľkú stálu žoldniersku armádu
5. cirkvi pridelil pôdu po starých šľachtických rodoch a tým si ju naklonil
6. prestala sa používať latinčina, začína sa používať angl. - Angl. sa začínajú považovať za samost. národ, od 15. st. -> angl. lit.

Francúzsko
Ľudovít XI. (1461 - 1483)
- zakl. jednotného central. št. (1461)
- Paríž sa stáva pevným panovníckym sídlom

1. zobral šľachte časť privilégií a sústredil ich vo sv. rukách - snaha o absolutizmus => vytv. pevné, privilegované postavenie kráľa

2. vzniká stála žoldnierska armáda
- služba trvala 25 rokov, po jej skončení dostal vojak za sv. službu pôdu
- najv. stála armáda

3.

šľachta
- panovník, aby ovládol šľachtu, rozdelil ju na 2 skup.:
a) dvorská
- žila priamo na kráľ. dvore a vykonávala št. funkcie
- žila zo št. príjmov
- podporovala kráľ. moc
- mala vlastné majetky, z kt. im plynula pravidelná renta

b) úradnícka
- stredná a nižšia šľachta
- menej majetku, za výkon funkcií dostávala plat (vyberači daní, kontrolóri obchodu)
- boli závislí od kráľa, a preto ho podporovali

4. na novoobsadených územiach odovzdal rozsiahle majetky do rúk cirkvi do trvalého územia - zaviazal si ju
5. začali používať franc. ako literárny jazyk, začali sa chápať ako franc. národ, prešli na vlastnú franc. kult.

Španielsko
- od 8. st. Pyrenejský polostrov ovládaný Arabmi - 2/3 španielskeho územia zaberal arabský št. Kordobský kalifát (732 - bitka pri Poitiers - Karol Martel Arabov zastavil a donútil ich, aby sa stiahli za Pyreneje)

reconquista (10. - 15. st.)
- postupne proti Arabom -> národnooslobodzovacie hnutie
- národnooslobodzoavcie hnutie na Pyrenejskom polostrove proti Arabskej nadvláde
- cieľ: vyhnať Arabov z Pyrenejského polostrova
- v 13. st. sa to podarilo Portugalcom - vzniká Portugalské kráľovstvo - samost. št., funguje dodnes
- Arabi vytlačení do J časti a na S vznikajú samost. kráľovstvá Kastília a Aragónsko - tieto 2 kráľ. zohrali rozhodujúcu úlohu v zjednocovacom procese
- Kastília - absolutistický sp. vlády, Aragónsko - parlamentý sp. vlády - zjednotili sa

1469 - sobáš Izabely Kastílskej s Ferdinandom Aragónskym
- v sobášnej zmluve sa hovorilo, že sa vytv. samost. št.

1479 - vznik Španielska
- naplnenie sobášnej zmluvy
- -> jednotného central. št. - hl. sídlo v Madride

1492 - ukončenie reconquisty dobytím Granady
- vytl. Arabov z Granady vzniká Španielsko ako samost. št.

1. stále vojsko potrebné pre reconquistu ostalo aj po utvorení Španielska.
2. Hidalgovia - šľachta, vlastnili majetky na vidieku a viedli št. úrady
3. cirkev - najdôležitejšia úloha, pomohla oslobodiť od Arabov, zaviedla inkvizíciu - cirk. súd, kt. vyhľadáva kacírov a zbavuje sa ich mučením, stala sa oporou panovníka
4. španielčina ako literárny jazyk, Španieli ako jednotný národ.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?