Vývin ľudských a občianskych práv a slobôd

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Vývin ľudských a občianskych práv a slobôd

Milánsky edikt (313)
- staroveký Rím
- patrí medzi prvé dokumenty, kt. upravujú slobodu vyznania
- vydal ho Konštantín I. Veľký v Rímskej ríši
- znamenal zrovnoprávnenie kresťanstva s ostatnými náboženstvami

Magna charta libertatum (1215)
- Angl.
- angl. šľachta k jej vydaniu donútila kráľa Jána Bezzemka
- obsahuje napr. právo každého slobodného človeka, kt. mu zaručí, že nebude zadržaný ani uväznený, zbavený majetku, vypovedaný z krajiny al. postavený mimo zákona svojvoľne

Nantský edikt (1598)
- Franc.
- vydal ho franc. kráľ Henrich IV.
- zrovnoprávnenie katolíkov a protestantov (hugenotov)

Majestát (1609)
- prijal ho český kráľ Rudolf II. Habsburský
- nikto nesmie byť nútený ku katolíctvu ani k evanjelictvu
- vo vtedajšej Európe bol najslobodnejším náboženským zákonom, platil však iba do r. 1628

Habeas corpus act (1679)
- Anglicko
- prvá listina, kt. zabezpečovala práva a slobody každého jedinca
- nikoho nemožno svojvoľne uväzniť, každý má právo požadovať súdne preskúmanie oprávnenosti zadržania

Bill of rights (13.2. 1689)
- Anglicko
- zmluva medzi suverénnym národom reprezentovaným parlamentom a kráľom, kt. sa pri výkone jeho právomoci zdôrazňuje, že sa má podriaďovať zákonom
- skôr, ako bol Viliam III. Oranžský korunovaný za angl. kráľa, musel sa zaviazať k jej dodržiavaniu
- obsahuje aj ustanovenia o petičnom práve, o náboženskej slobode protestantov, o slobodných voľbách, o zárukách súdnej ochrany, prezumpciu neviny pri vyšetrovaní trestných činov, právo poddaných obracať sa so sv. žiadosťami priamo na kráľa…

Vyhlásenie nezávislosti (4.7. 1776)
- USA
- 2 princípy: právo na sebaurčenie a zásady demokrat. št. zriadenia
- vš. ľudia sú stvorení ako seberovní a majú isté neodňateľné práva (právo na život, slobodu a budovanie osobného šťastia) - na ich zabezpečenie si ľudia ustanovujú vlády
- ak by niekt. vláda nezabezpečovala ľudské práva, môže ju ľud zmeniť, zavrhnúť a ustanoviť novú vládu

Deklarácia práv človeka a občana (26.7. 1789)
- Franc.
- na európskom kontinente mala najv. význam
- uznala prirodzené práva za občianske
- 17 článkov, v kt. sú sformulované princípy slobody a rovnosti
- vláda sa charakterizuje ako slúžiaca ľudu a požaduje sa jej kontrola
- stala sa vzorom pre revolúcie a reformy v 19. st. a na zač. 20. st.

Francúzska ústava z r.

1848

- obsahuje zákaz otroctva, zabezpečuje slobodu práce a verejnú podporu osobám, kt. sa ocitnú v biede
- tento prvok sociálnej starostlivosti je prejavom rastúceho robotníckeho hnutia

Deklarácia práv pracujúceho a vykorisťovaného ľudu (1918)
- ZSSR
- vyhlasuje odstránenie vykorisťovania človeka človekom, skoncovanie s delením spoločnosti na triedy, moc má patriť výlučne pracujúcim a ich reprezentácii - sovietom
- neobsahovala však záruky na ochranu proti moci, kt. postupne prerástla do totalitnej diktatúry.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?