Vývin slovenskej drámy od najstarších čias po súčastnosť

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Vývin slovenskej drámy od najstarších čias po súčastnosť

Vývin slovenskej drámy od najstarších čias po súčastnosť

J. G. Tajovský: Statky - zmätky
(úryvok)

MARA: A ešte prepísať...
PAĽČÍK: Majetky ti mám prepisovať? Hej!
ĎURKO: Čo ste nasľubovali, tie! A keď nedávate, vzal som. Čože?! Ja som dorobil! Ale vy ste len chceli, aby
som vám ja robil, a vy fajčiť, rozkazovať, pod
pecou sedieť.
PAĽČÍK: Nepretŕhal si sa. Ja som starý, nevládzem; ale ty
si sa chytil gazdovstva, teda zapracuj, na starosť
budeš mať.
ĎURKO: Aj si ho prepíšem! Ak mi nezaplatíte, čo som vám
robil.
PAĽČÍK: Prepíšeš?! Oprobujeme sa. Ani babky! Dosť si ma
zkazil do roka! Ja ťa vyplatím. Dones, žena,
nejaký kôl! Ja mu vyplatím, keď mu nakladiem. Ožran, lump!
MARA: Pre boha ťa prosím.. A ty už choď niekam v peklo!
ĎURKO: (odchádza z kroka na krok) Nefrflite mi! Naučím ťa!
PAĽČÍK: Už sa pakuj!Keď ty mňa na žobrotu chceš doniesť...

a) Zhodnoťte východiská vzniku konfliktov v tvorbe uvedených
autorov, porovnajrte konflikty z hľadiska spoločenských
vzťahov.
b) Ukážte zmeny morálnych vzťahov v daných spoločenských
podmienkach.
c) Vysvetlite rozdiel v obsahovom a formálnom dialógu - v
dráme a v epike (próza). Ukážku drámy (aspoň časť)
preštylizujte na epický dialóg.
d) Vysvetlite viacvýznamovosť slov na príklade z ukážky.


Slovenská dráma do roku 1918

1. STREDOVEK a BAROK
- náboženská dráma
- 2 ciele: morálny,didakticko-výchovný
- zložité vety,výrazy

2. HUMANIZMUS
- hry s biblickou,antickou,histor. tématikou (lat.škol.hry)
- písané češtinou alebo slovakizovanou češtinou
- výchovný cieľ

Pavol KYRMEZER
- Komedie česká o bohatci a Lazarovi
- biblický príbeh o boháčovi,ktorý za nemilosrdné správanie k
biednemu Lazarovi príde do pekla
- na pozadí príbehu kriticky zobrazuje trpký život chudoby
- Komedie nová o vdově
- bibl. príbeh o chudobnej vdove Ráchel, ktorú chce dať pre dlh
uväzniť bohatý kupec Ismael. R. pomôže prorok, kt. divotvorne rozmnoží vdovin olej. Tá ho predá a tak môže
zaplatiť dlh.
-> spoločenská priepasť medzi boháčmi a chudobou
-> odsúdenie sociál.

nerovnosti, nespravodlivosti, útlaku,
úžerníctva a biedy (monológ súkenníka Lámecha:Jak jest
spůsob tohoto světa divný )
- 11 slabičník; združený rým; veršový a myšlienkový paralelizmus
(1 verš = 1 myšlienka); téza antitéza; realisticky
vykreslené charaktery; dramat. dialógy; živý jazyk (ľud. hovor. reč - zvraty a príslovia)

Jur Tesák MOŠOVSKÝ
- Ruth - scénickým spôsobom rozvíja motívy bibl. príbehu o Ruth

3. KLASICIZMUS

Ján CHALUPKA
- pôsobil ako farár v Brezne => veľmi dobre poznal malomestský
život, spiatočníctvo jeho cechových majstrov,odnárodňovanie
a pod.
-> námety jeho hier (typy predstavujúce nevyhnutný zánik
feudalizmu)
- uviedol názov "Kocúrkovo" ,kt. označuje pomery a ľudí
s obmedzenými náhľadmi; zadubenosť, obmedzenosť, neschpnosť
tvorivého činu, predstieranie schopností a vedomostí, ale i to
je mylné.
- pôvodne písal po česky,neskôr poslovenčil
- Kocúrkovo,alebo Len aby sme v hanbe nezostali (1830)
- typ malého mesta,ktorého predstavitelia si o svojom
spoločenskom postavení myslia viac, ako v skutočnosti
znamenajú.
- obraz dvoch protichodných svetov
1.zeman - cirkevný inšpektor Pán z Chudobíc (človek na
úpadku finančne aj morálne);
čižmársky majster Tesnošil s rodinou
(predstavitelia malomestskej buržoázie)
2.národne uvedomelý inteligent učiteľ Sloboda
- niet pochybností,čo je mravné a čo nemravné,čo je pokrytecké
a čo reakčné,čo má budúcnosť a čo musí zahynúť
- kritický charakter: satira,irónia,humor

- kocúrkovská tématika aj v dielach: Všetko naopak,Trasorítka,
Trinásta hodina (nemajú pôvod. sviežosť,odvodeniny)
- nové momenty do kocúr. tém.: satirický román Bendeguz (obraz
prehlbovania úpadku feudalizmu)

4. ROMANTIZMUS
- dráma nie je prvoradá

5. PRECHOD OD ROMANTIZMU K REALIZMU

Jonáš ZÁBORSKÝ
- život plný utrpenia, sklamania a krutého rozčarovania (chudob. rod., spor s Ľ.Štúrom, prestup na kat. vieru, znechutený
bachovskou cenzúrou => biedna fara )
- záujem o históriu -> historické tragédie a drámy - knižný
charakter (vtedy nezrealizovateľné)
- chcel vyvrátiť falošné romantické predstavy maďar. historikov
- tématicky 3 celky:
1. drámy z dejín VM a z dejín slov.-uhorsk.
2. drámy s námetmi z dejín srbsko-uhorských
3.

9 drám z čias Ižidimitrijovských
nepokojov a vzbúr v Rusku
- Bitka pri Rozhanovciach,Báthoryčka
- veselohry a frašky
- 5 dejstvová veselohra Najdúch (1867)
- autor vtipne rozohráva dej okolo nemanželského dieťaťa
mladého zemana a statkára Kobozyho a jeho zvedenej milenky
Maňuši Rojkovičovej; špekulácie okolo výhodnej ženby i výhry
vo voľbách
- obraz rozkladajúcich sa feud. vzťahov na prahu revolúcie
r. 48-49
- ostrá kritika mravného úpadku zemianstva

Ján PALÁRIK - Beskydov
- redigoval časopis Cyril a Metod v demokrat. duchu => cirkevný
súd, 1 mesač. väznenie, zákaz redigovať, pod dozorom na nemec. fare v Pešti
- myšlienka prirodzeného práva národov Uhorska na existenciu
a rozvoj - ideová osnova jeho troch veselohier:
Inkognito, Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
- veršovaná 5-dejstvová histor. dráma Dimitrij Samozvanec (búrlivé
obdobie rus. dejín na konci 16. stor.)
- svoje myšlienky o spoločenskej angažovanosti dramat. diel ->
Dôležitosť dramatickej národnej literatúry

Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch
- žáner: veselohra
- krirický realizmus
- vznik: námet - poľská veselohra Obžinky
- téma: odhaľovanie ľudských i duševných kvalít príslušníkov
slov. inteligencie (učiteľ Oriešok, Miluša, Rohon)
a predstaviteľov šľachty (barón Kostrovický, grófka Hrabovská)
- idea: autor vyjadril svoje myšlienky na súčasný spoločenský
život i na súžitie slovenského a maďarského národa
v Uhorsku (vyslovil ich učiteľ Oriešok v rozhovore
s barónom Kostrovickým:
" .. aby si Slováci a Maďari sväté práva spoločnej
krajiny Uhorskej spojenými silami bránili,národnosti
svoje vzájomne ctili,národnej vzdelanosti a osvety -
bez ktorej blaho vlasti ani myslieť sa nedá - jeden
druhému úprimne dopriali, a aby žiadnej
nenávisti,žiadnej sváru medzi nimi nebolo..")
- konflikt: spoločensko-morálny (odnárodňovanie Slovákov:
nie Štefko,ale Pišta (sluha))
- kompozícia: 1 dejová línia (blížia sa obžinky,na zámku čakajú
mladého baróna Kostrovického, lebo ml. grófka Eliza
Hrabovská si ho má zobrať za muža, má príjsť v čase
obžiniek, El. nadšená slov. národom a jeho zvykmi -> chce
oslavu v kaštieli+srandu - vymení si so svojou
spoločníčkou Milušou miesto, ale barón K. chce vedieť, aká
je grófka H., tak sa aj on zamení so zememeračom Rohonom. No a "barón" sa zaľúbi do "grófky" a "Rohon" do "Miluši",
kt. vystupuje ako jednoduché slov.

dievča; "b" vyzná "g"
lásku, ona sa bojí, všetko mu prezradí, ale on jej nie;
"R" si chce zobrať aj "M", lebo je vraj vzdelaná, príde
učiteľ, obaja ho žiadajú o ruku dcéry, príde barónov otec,
nechce pre syna sedliačku, až sa napokon všetko vysvetlí
= zmierenie, chystajú sa dve svadby)
- umelec. postupy: dvojitá zámena postáv;citát z Kollárových
Spievaniek o obžinkách
".. Tak dobre sú Slováci Uhry,ako i Maďari,ktorí si tu nemajú
väčšie právo osobovať ...
.. Kto nie priateľ ľudu,ten neni vlastenec,
lež márny šarlatán alebo streštenec,
ktorý len nesvornosť rozsieva v krajine ..."

- grófka: ľúbi slov. národ - chce preň školu,chce byť prvá
panna na oslavách obžiniek
- sluha Števko: premenuje sa na Pištu

6. REALIZMUS

Jozef Gregor TAJOVSKÝ
- vychovávaný u starého otca -> hlboký zmysel pre pochopenie
život. filozofie prostého dedinského človeka
- učil na viacerých niestach; 1898 odišiel študovať na čs. obchod. akadémiu do Prahy -> štud. spolok Detvan
- bankový úradník, tajomník SNS a redaktor Nár.hlásnika
- bojoval v 1. sv. vojne; potom: polit. a umelec. angažovanosť (za
myšlienku spolužitia s čes. nár.)
- dramatická tvorba:
- v predprevrat. období - jednoaktovky: Matka, Hriech, Tma
- 2 význam. hry: Statky-zmätky
V službe
- štvordejstvová hra Statky-zmätky:
- kriticko-realistický charakter
- ukázal,ako majetok opantal celé myslenie i konanie
starého skupáňa Palčíka a jeho ženy Mary
- honba za majetkom spôsobila rozvrat v rodinách a zmätok
v dušiach
- jednoaktovka V službe:
- opovážili sa hrať len prešporskí socialisti
- konflikt hry vyrastá z vystupňovaného triedneho rozporu
medzi bohatým gazdom Štefanom a jeho sluhom Janom. (Jano
dohnaný do neznesiteľnej biedy sa živelne búri)
- prvé myšlienky o organizovanosti proletariátu (spol. podm.)
- dráma Nový život:
- tragický príbeh richt. rodiny Jahodovcov
- ostro odsúdil túžbu ded. človeka po popanštení i ľudské
sebectvo a chamtivosť
- postavy prechádzajú silným vnútor. zápasom, prežívajú
bolestné rozpory a ťažko si vykupujú "mravné obrodenie",
vnútorný pokoj i stratené šťastie.

- štvordejstvová veselohra Ženský zákon
- ukázal,že na dedine často víťazia nad čistým ľúb.

citom
majetkové záujmy
- komická stavba situácii,charakteru,dialógov i gest postáv
- za humor. život. postojom - vážna otázka o hodnote
človeka v kapitalizov. spoloč.,kt. vytvára vyostrené
dramat. napätie
- konflikt hry motivovaný sociálne
- na deji zainteresované všetky postavy -> vhodne rozvíjané
dramat. zápletky a kompozične pevne sk bené všetky motívy
do uceleného dramat. útvaru

Martin KUKUČÍN
- Komasácia, Bacúchovie dvor
- poznačené epickou rozpravnosťou, charakt. drobnokresbou
i nedostatkom vyostreného dramat. konfliktu a nedosahujú
úroveň jeho prozaických diel

Božena Slančíková - TIMRAVA
- Chudobná rodina,Páva,Odpoveď,Prekážky
- nedosiahli úroveň jej prozaických prác.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?