Výškové bodové pole

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 16. března 2013
  • Zobrazeno: 1190×

Příbuzná témataVýškové bodové pole

buduje sa vo výškovom systéme Balt po vyrovnaní a výšky bodov sú v podkladom pre výškové merania

1.)základné výškové bodové pole

a) základné nivelačné body (11 bodov)

b)nivelačná sieť I. rádu (nivelačné ťahy zoskupené do niv. polygónov o priemernej dĺžke 320 km)

c)nivelačné siete II. rádu – vložené do siete I. rádu

d)niv. siete III. rádu – vložené do siete II. rádu

e)niv. siete IV. rádu a plošné niv. siete

Stabilizácia bodov- základné niv. body sa stabilizujú pomocou skalnej značky, ktorá je chránená pomníkom a zaistená 2 – 4 zaisťovacími značkami

ostatné body stabilizujeme čapovými a klincovými niv. značkami ako aj niv. kamene(podzemné, hĺbkové, tyčové stabilizácie)

stabilizačné práce sa konajú v dostatočnom predstihu (rok),podľa typu podložia

niektoré stabilizačné značky sa môžu zamerať aj polohovo, určia sa ich súradnice

Ochrana bodov- ochranná tyč, betónová skruž ,...

Geodetické údaje o niv. bodoch- tlačivo

pre každý bod sa vyhotovia: miestopis, číslo bodu, druh značky, pozemok, kde sa bod nachádza , vlastník pozemku, okres, obec, katastrálne územie, výškový systém, ...

poloha jednotlivých bodov sa zakreslí do mapy v M 1:50 000

Označovanie niv. bodov

základné- rímskymi číslicami v poradí v akom vznikali a názvom obce, kde sa nachádzajú

body štátnej niv. siete a podrobného výškového bodového poľa sa označujú v evidenčných jednotkách, ktorým je niv. ťah alebo plošná niv. sieť

každé číslo sa môže použiť iba raz

označenie bodov prideľuje GKÚ BRATISLAVA

2.)Podrobné výškové bodové pole

a) stabilizované body techn. nivelácie

b) body polohových a tiažových bodových polí ktorých výška bola určená techn. niveláciou

Stabilizácia bodov – obdobná ako pri základnom výškovom bodovom poli, pričom v extraviláne môžeme využiť aj medzníky alebo stavby staršie ako 2 roky

pre každý bod sa vyhotoví miestopis

Označovanie bodov

z názvu musí byť jasné či ide o ťah alebo o sieť

číslujú sa od 1 ; pri skôr vybudovaných sieťach sa pokračuje v začatom číslovaní

pri polohových alebo tiažových bodoch zameraných techn. niveláciou sa ponechá pôvodné číslo bodu v príslušnom bodovom poli

meranie niv. ťahov a bodov PVBP sa vykonáva metódou geometrickej nivelácie zo stredu a ťah nesme prekročiť dĺžku 5 km, keď bol vložený medzi 2 body ŠNS

presnosť nadmorských výšok sa posudzuje z rozdielu medzi daným a meraným prevýšením, ktorého odchýlka nesme prekročiť Δ=20.√(R ) pre body stabilizovaných techn. niv a pre ostatné Δ=40.√(R )Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?