Výpožičné služby

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Výpožičné služby

VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY

Sú to základné služby knižnično-informačných inštitúcií, prostredníctvom ktorých sa sprístupňujú ich používateľom výsledky odbornej, knižničnej a informačnej činnosti. Završujú knižnično-informačné procesy tým, že požičiavajú konkrétnemu používateľovi klasické alebo automatizované rôzne druhy a typy informačných prameňov, najčastejšie primárnych dokumentov. Sprístupňovanie výpožičiek z knižničného fondu je základnou službou poskytovania používateľov knižnice. Literárne a ostatné informačné pramene (napríklad špeciálne dokumenty, platne, videokazety, hudobniny, mapy a pod.) sa vypožičiavajú niekoľkými spôsobmi, a to napríklad mimo budovy knižnice, do študovní, z fondov uložených v skladoch, študovňa z príručných knižníc medzi knižničnými službami. Výpožičky sa uskutočňujú v súlade s poslaním, študijným, prípadne konzervačným charakterom príslušnej knižnice a s požiadavkami na nutnú ochranu fondov. O požičiavaní diela a jeho spôsobe rozhoduje knižničná informačná inštitúcia (knižničný a výpožičný poriadok knižnice)

Druhy výpožičných služieb

Všetky druhy a typy knižničných a informačných služieb sa realizujú na predĺžení čitateľského preukazu počas vývinu KIS sa vytvorili tieto typy výpožičných služieb. 1. absenčné výpožičné služby – poskytujú používateľovi na základe jeho požiadavky a na základe splnenia určitých podmienok formulovaných vo výpožičnom pracovisku inštitúcie. Rôzne druhy a typy výpožičných pracovníkov na určitý čas mimo knižnice. 2. prezenčné výpožičné služby – výpožičky sa realizujú len v priestoroch knižnice, študovňach alebo čitárňach a používateľ musí vyplniť príslušné tlačivo. 3. cirkulačné výpožičné služby – sprístupňujú najčastejšie časopisy a firemnú literatúru podľa presne stanovených organizačných zásad (každé nosí číslo časopisu, cirkuluje v presne vymedzenom časovom období medzi registoranými používateľmi tejto služby.
a) hviezdicová cirkulačná služba – po dohodnutom časovom období vracia používateľ dokument pracovníkovi CS, ktorý dokument požičia ďalšiemu používateľovi až kám sa nevystriedajú všetci používatelia.

b) kruhová cirkulačná služba – výpožička koluje podľa poradia medzi jednotlivými používateľmi

4. Medziknižničná výpožičná služba – je to sprístupňovanie výpožičiek z iných knižničnično-informačných inštitúcií
a) v rámci jedného štátu
b) medzinárodná medziknižničná služba

Výpožičný proces a jeho charakteristika

Výpožičné služby sa v praxi realizujú podľa presne vymedzených organizačných postupov a aplikáciou na podmienky konkrétnych knižnično-informačných inštitúcií. Proces výpožičnej služby má tieto etapy:
1. príjem požiadavky od používateľa – najčastejšie formou výpožičného lístka, ktorý obsahuje identifikačné údaje o dokumente (meno autora, názov, miesto, rok vydania a údaje o mieste uloženia dokumentu vo fonde (signatúra)). Všetky potrebné údaje na vypísanie výpožičného lístka nádje používateľ v katalógu knižnice
2. vyhľadanie dokumentu v knižničnom sklade alebo na regáli
3. zaradenie do evidencie výpožičiek – výpožičku používateľ potvrdzuje svojim podpisom a tým sa výpožíčný lístok stáva právnym dokladom
4. zrušenie výpožičky pri vrátení dokumentu

K základným činnostiam výpožičného procesu možno doplniť aj prídružené operácie,
t. j.:
1. rezervácie – možnosť rezervovať používateľovi žiadaný dokumetn, ak ho má iný používateľ
2. podĺženie výpožičky – PROLONGÁCIA – možnosť predĺžiť výpožičnú lehotu stanovenú výpožičným poriadkom ak o dokument neprejavil záujem ďalší používateľ a nie je rezervovaný
3. urgencia – vymáhanie dokumentu pri nedodržaní výpožičnej lehoty, najčastejšie formou upomienok (1, 2, riaditeľský). Za upomienky používateľ platí pokutu, pri nerešpektovaní riaditeľskej upomienky vymáha knižnica dokument súdnou cestou
4. vymáhanie nedobitných pôžičiek – v prípade úmrtia al. dlhodobej neprítomnosti používateľa na území štátu
5. strata al. prípadné poškodenie výpožičkz, ktorú musí používateľ uhradiť podľa ustanovení knižného poriadku
6. štatistické spracovanie a analýza vybavených a nevybavených požiadaviek

Vo väčšine knižníc je výpožičný proces už automatizovaný. Požiadavky na používateľa výpožičných služieb stanovuje výpožíčný poriadok, ktorým je dokumentom záväzný pre používateľa a aj knižnicu. Výpožičný poriadok

Je to vnútroknižničná právna norma, ktorá uparvuje podmienky využívania služieb knižnice a vymedzuje práva a povinnosti jej používateľov. Každá knižnica si ho vypracúva samostatne a vydáva ho riaditeľ knižnice. Ak knižnica nie je právnym subjektom, výpožičný poriadok vydáva štatutárny zástupca materskej organizácie. VP kodifikuje takú organizáciu služieb knižnice, ktorý zabezpečuje optimálne využívanie jej fondov a ich primeranú ochranu. Dodržiavanie výpožičného poriadku je záväzné tak pre knižnicu, ako aj pre jej používateľov.

Výpožičný poriadok zväčša obsahuje:
· podmienky, ktoré musí čitateľ splniť, aby bol oprávnený využívať služby knižnice
· zoznam služieb, ktoré knižnica poskytuje – čas, miesto a formy ich poskytovania
· sankcie, ktoré uplatňuje knižnica voči používateľom pri nedodržaní stanovených podmienok
· používateľ knižnice je povinný pri zápise do knižnice sa oboznámiť s výpožičným poriadkom a písomne sa zaviazať, že ho bude dodržiavať
· knižnica zverejňuje výpožičný poriadok zväčša ako tlačovinu (môže byť vydaný vo forme prílohy v čitateľskom preukaze, brožúry, skladačky ako časť sprievodcu po knižnici, alebo ako plagát umiestnený na viditeľných miestach v knižnici, väčšinou v oddeleniach, ktoré poskytujú služby)


Medziknižničné služby

Je to druh spolupráce medzi knižnicami toho istého typu, al. rôznych typov, pri sprístupňovaní výstupov svojich odborných činností. Medzi tieto služby patrí medziknižničná výpožičná služba, medzinárodná medziknižničná výpožičná služba, medziknižničná cirkulačná služba (kolovanie dokumentu za presne stanovených podmienok medzi knižnicami), medziknižničná informačná služba (vyžiadanie a poskytnutie infos o dostupnosti a podmienkach sprístupňovania dok. v inej knižnici), získavanie infos v počítači a teminálnach sieťach, medziknižničná reprografická služba (vyžiadanie a prevod reprografický kópií do vlastníctva používateľa z inej knižnice), metodické služby (sú to služby knižnice, ktoré poskytuje metodické oddelenie iným oddeleniam knižnice, prípadne iným knižniciam, ak jej to vyplýva z metodickej funkcie)
Sprístupňovanie infos a dokumentov medzi knižničnými službami v súčastnosti ovplyvňuje využívanie moderných inf. technológií v jednotlivých typoch medziknižničných služieb. Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

Je to druh medziknižničnej výpožičnej služby, ktorá sa realizuje podľa medzinárodne platných pravidiel medzi knižnicami rôznych krajín. Pre používateľa má význam tým, že ak sa požadovaný dokument nenachádza v žiadnej tuzemskej knižnici, môže si používateľ prostredníctvom tejto služby za presne stanovených podmienok vypožičiať dokument al. jeho kópiu, al. kópiu jeho častí zo zahraničia. Skvalitnenie a urýchlenie vybavovania výpožičiek prostredníctvom tejto služby zabezpečuje internet. Slovenské knižnice pre svojich používateľov poskytujú tieto služby diferencovane predovšetkým pre vedecké a štúdijné účely. Požiadavky na MMVS z jednotlivých slovenských knižníc zabezpečuje v súlade s profilom svojich fondov centrum VTI, UK, Ústredná knižnica SAV a Slovenská národná knižnica v Martine. Medziknižničná výpožičná služba

Je to druh medziknižničných služieb, ktorá umožňuje na základe legislatívneho opatrenia v ktorejkoľvek knižnici vyžiadať a vypožičiať pre svojho registrovaného používateľa požadovaný dokument, ktorý nemá vo svojom fonde z inej knižnice a naopak požičiať dokument z vlastného fondu iným knižniciam, ktoré o to požiadajú. MVS je zvyčajne začlenená ako samostatný úsek do oddelenia služieb. Čitateľ a používateľ knižnice

ČITATEĽ je subjekt, ktorý sa v procese čítania prejavuje individuálnou poznávacou činnosťou ovplyvnenou psychickými a sociálno-kultúrnymi čitateľmi a literárnym vzdelaním.

Pojem čitateľ sa rozdeľuje z viacerých hľadísk:
a) zo všeobecného hľadiska – každá osoba, ktorá vie čítať
b) a aktuálneho hľadiska – každá osoba, ktorá práve číta
c) zo psychologického hľadiska – jedinec, ktorý vníma zaznamenaný text písaný al. tlačený, rozumie mu a má k nemu určitý zaujímavý vzťah
d) z fyziologického hľadiska – zdravý jedinec al. postihnutý
e) vekové hľadisko – dieťa, dospievajúci al. dospelý čitateľ
f) z hľadiska vzťahu ku knižnici – FO al PO, ktorý je v knižnici zapísaná, vlastní čitateľský preukaz a vypožičiava si aspoň 1 knižnú jednotku za rok

Vo vzťahu ku knižnici môžeme čitateľa rozdeliť na:
a) indivuálnach – FO
b) kolektívnych – PO
c) potenciálnych – FO al PO, o ktorých sa predpokladá, že ju možno získať za čitateľa knižnice
d) dočasný čitateľ – osoba, ktorá získala právo využívať služby knižnice na určitý obmedzený čas

POUŽÍVATEĽ je jednotlivec al. skupina ľudí, al. inštitúcia či systém, ktorým sú infos z rôznych informačných zdrojov určené a sprístupňované a ktorí ich prijímajú a využívajú na uspokojovanie svojich informačných potrieb a požiadaviek. Za používateľa infos možno považovať:
a) spoločnosť ako celok, ktorý pre svoj rozvoj musí produkovať a využívať infos
b) informačná inštitúcia, ktorá sa zaoberá zhromažďovaním, spracúvaním, uchovávaním infos zachytených v informačných prameňoch a dokumentoch a z informačných prameňov a dokumentov za účelom ich sprístupnenia používateľovi prostredníctvom rôznych druhov služieb tradičných aj automatizovaných
c) konečný finálny používateľ, ktorý príjma infos na ich bezprostredne využitie.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?