Výnosy a hospodársky výsledok podniku

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Výnosy a hospodársky výsledok podniku

Na V sa môžeme pozerať z viacerých hľadísk. Rozhodujúce sú dva prístupy:
* V z hľadiska podniku ako celku
* V z vnútropodnikového hľadiska
V z hľadiska ako celku => sa sledujú vo finančnom účtovníctve. V tu sú zvýšenie niektorého druhu majetku podniku v peňažnom vyjadrení.

V sú výkony vyjadrené v peniazoch. Výkon môže podnik realizovať takýmito spôsobmi:
=> predajom
=> odovzdaním
Pri predaji výkonu vznikajú tržby. Tržba vzniká pri predaji výkonu súčasne s tržbou vzniká pohľadávka. Pri úhrade pohľadávky nastáva v podniku príjem.
Medzi V a príjmami podniku je často nesúlad, ktorý vyplýva z časového posunu vzniku V a príjmu. Tento časový nesúlad sa musí odstrániť, aby sa dal vyčísliť HV. Môžu nastať tieto dva prípady:
1) Najskôr vznikne PRÍJEM a potom VÝNOS => V budúcich období
2) Najskôr vznikne VÝNOS a potom PRÍJEM => príjmy budúcich období
V členíme: 1) druhové členenie
2) členenie v závislosti od spôsobu realizácie výkonov
3) členenie v účtovníctve
1) - tržby za vlastné výkony a tovar
- V zo zmeny stavu vnútropodnikových zásob
- iné prevádzkové V
- zúčtovanie rezerv a opravných položiek
- finančné V
- mimoriadne V
- ostatné druhy V

2) * tržby
* vnútropodnikové V

3) => iné prevádzkové V
=> finančné V
=> mimoriadne V

HV podniku je rozdiel medzi V a N dosiahnutými za určité obdobie.
VÝNOSY >NÁKLADY = zisk
VÝNOSY
HV sa vyčísľuje v členení na: * prevádzkový HV
* HV z finančných operácií
* mimoriadny HV
Zisk sa rozdeľuje v závislosti od typu podniku. So stratou sa musí podnik vysporiadať v nasledujúcom roku.
N = nákladovosť (n) a udáva, koľko SKK N pripadá na 1 SK
V
n+ z = 1
Z = ziskovosť(z) a udáva, koľko SKK zisku pripadá na 1 SK V
V.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?