Vplyv chémie na životné prostredie

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)Vplyv chémie na životné prostredie

Životné prostredie


-súbor vonkajších činiteľov a podmienok vzniku, vývoja a existencie človeka, čiže je to časť sveta, s ktorou je človek vo vzájomnom pôsobení, t.j. ktorú používa, ovplyvňuje a ktorej sa prispôsobuje

-je vymedzené časťou atmosféry, litosféry a hydrosféry, tzv.biosférou

-rozdeľujeme na tieto zložky:

1. prírodné životné prostredie
a)neživé b)živé

2.životné prostredie ,ktoré človek pozmenil/ lesohospod., poľnohos./

3.životné prostredie ,ktoré človek vytvoril/priemyselné, obytné.../

4.spoločenské životné prostredie
/výchovné, ozdravovacie, pracovné.../


Vplyvy chémie na životné prostredie

Chémia vzhľadom na svoj význam a podiel na zabezpečovaní potrieb človeka a celej spoločnosti stala sa dnes už súčasťou každodenného života a tak asi ťažko by sme si vedeli predstaviť celkový hospodársky, ale aj vedecký pokrok bez uplatňovania jej poznatkov.

Spoločným znakom chemického priemyslu je, že závisí od surovín, spotrebúva veľa vody, fosílnych palív a elektrickej energie.

Miera negatívneho pôsobenia odpadu závisí od kvality surovín, účinnosti filtračných a iných redukčných zariadení. Z hľadiska klasifikácie tieto odpadové látky súborne nazývame emisie (časť, ktorá sa odvádza do ovzdušia sa často charakterizuje ako exhaláty ). Časť emisií, ktorá sa dostáva do styku s vodou, pôdou, rastlinami a živočíchmi, kde uplatňuje svoj negatívny vplyv, nazývame imisie. Na jednotné označenie emisií sa najnovšie používa pojem noxie (z lat. názvu škodliviny). Imisie na jednotlivých zložkách prírody spôsobujú skryté, zjavné až radikálne zmeny, ktoré sa výrazne prejavujú na zhoršovaní podmienok života na Zemi.

Ovplyvňujú zdravotnú dispozíciu rastlín a organizmov, spôsobujú konvergenciu výskytu druhov, v krajných prípadoch môže nastať biologické vákuum /odumretie živých organizmov vo vode v dosahu petrochémie.../

Medzi najdôležitejšie zložky noxií, ktoré ovplyvňujú kvalitu životného prostredia, patria:
1.tuhé látky: sadze, popolčeky, priemys.prach...

2.plynné látky:
a) zlúčeniny síry-SO2,SO3,H2S...

b)organické zlúčeniny- aldehydy, uhľovodíky, dechty

c) zlúčeniny dusíka- NO,NO2,NH3

d) zlúčeniny kyslíka- O3,CO,CO2

e) zlúčeniny halogénov- HF, HCl

f) rádioaktívne zlúčeniny- rádioaktívne plyny, aerosóly ...

g)zlúčeniny olova- splodiny prevádzky benzínových motorov

Tieto škodliviny sú prevažne produktmi chemického priemyslu a spôsobujú hlboké zmeny v kvalite najmä týchto zložiek prírodného prostredia: voda, pôda a ovzdušie.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?