Voľný čas u detí a mládeže

Kategorie: Psychológia (celkem: 235 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 10435×

Příbuzná témataVoľný čas u detí a mládeže

Voľný čas môžme chápať ako opak nutnej práce,alebo povinnosti. Ide o činnosti, ktoré si môžme slobodne vybrať. Robíme ich dobrovoľne a radi, prinášajú nám pocit uspokojenia.Pod pojmom voľný čas si predstavujeme odpočinok, rekreáciu, záujmovú činnosť, zábavu, cestovanie, poznávanie krajín, strávené chvíle s manželom, manželkou, deťmi. Vo voľnom čase sa možme venovať činnostiam, ktoré nás bavia, ktoré máme radi. Všetko záleží od nášho postoja chcem a môžem. Povinnosť nemusí byť vždy prežívaná ako nutnosť, nepríjemnosť. Voľný čas prináša človeku zvláštny prospech, uspokojenie, radosť. Výrazne prispieva ku kvalite života. Na kvalitu voľného času vplývajú politické , sociálne, ekonomické, kultúrne faktory a stav životného prostredia. Voľný čas je základným ľudským právom,bez ohľadu na pohlavie, vek , rasu, sexuálnu orientáciu, zdravotný stav, ekonomické postavenie. Deti majú relatívne veľa voľného času. Spoločnosť by mala mať záujem na tom, ako deti trávia svoj voľný čas. Na prvé miesto v efektívnom využívaní voľného času u detí a mládeže sa kladie rodina. Tá však nedokáže dostatočne zabezpečiť potrebu detí a zvlášť dospievajúcej mládeže. Tu platí, že prvé skúsenosti s využívaním voľného času získavame v rodine. Od svojich rodičov preberáme vzory správania sa, učíme sa žiť určitým spôsobom, napodobňujeme ich životný štýl. Mnoho detí prežíva svoj voľný čas vonku na ulici bez akéhokoľvek dohľadu, bez záujmu dospelých.V období adolescencie sa stávajú práve rovesnícke skupiny dôležitým výchovným činiteľom. Vo veľkom rozsahu ovplyvňujú voľný čas u mladistvých. Tieto skupiny buď už existujú, alebo vznikajú spontánne a sú nositeľmi zvláštnej subkultúry alebo kontrakultúry. Niektoré tieto skupiny predstavujú riziko spojené s javmi sociálnej patológie. Prevenciou a nápravou týchto negatívnych javov sa zaoberajú streetworkery. Sú to sociálni asistenti, terénni pracovníci, ktorí vyhľadávajú mladých ľudí v ich prirodzených prostrediach, nadväzujú s nimi kontakty, snažia sa im pomôcť. Základnou podmienkou tohto vzťahu je dôvera. Preto sú streetworkery väčšinou mladí ľudia, vekove blízki svojim klientom.Aj prostredie v ktorom deti trávia svoj voľný čas je rôzne. Môže to byť domov, škola,spoločenské inštitúcie a rôzne organizácie. Najvýznamnejšie zariadenia pre výchovu mimo vyučovania sú: školské kluby, strediská pre voľný čas detí a mládeže, detské domovy a domovy mládeže.

Voľnému času detí a mládeže sa venujú aj základné umelecké školy, jazykové školy, občianske združenia, cirkev a náboženské spoločenstvá. Okrem výchovných zariadení sa voľným časom zaoberajú aj komerčné organizácie(cestovné kancelárie, bary, reštaurácie, zábavné strediská,herne a pod.) Významný vplyv na voľný čas majú hromadné informačné prostriedky a informačné technológie, čo deti a mládež do veľkej miery nie práve najvhodnejšie ovplyvňuje. Pasívne pozerajú rôzne filmy, videá. Domácností s počítačovým vybavením a videami neustále pribúda. Neriešenie problematiky voľného času je na najlepšej ceste k negatívnym javom vo voľnom čase detí a mládeže. A opačne venovanie pozornosti deťom a mládeži umožňuje osobnosť rozvíjať. Je dôležité, aby mladí ľudia pocítili, že ich názory sú realizovateľné, že ich ostatní(dospelí) berú ako rovnocenných partnerov s ich názormi, chybami a prednosťami. Je dôležité investovať do voľného času detí a mládeže, pretože je to menej nákladné ako zdemolované pamiatky, ako náprava sociálno patologických javov. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?