Vláda Slovenskej republiky

Kategorie: (celkem: 853 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. července 2006
  • Zobrazeno: 2471×

Příbuzná témataVláda Slovenskej republiky

o vláde SR hovorí VI. hlava, 2.

oddiel Ústavy SR

Zloženie vlády:
 predseda
 podpredseda
 ministri
Člen vlády nesmie vykonávať:
 poslanecký mandát, sudcovskú funkciu, žiadnu inú platenú funkciu, povolanie alebo podnikateľskú činnosť
Predseda vlády (premiér)
 odvoláva a menuje ho prezident SR
 môže ním byť občan SR voliteľný do NR SR
Ďalší členovia vlády
 menuje a odvoláva ich prezident SR na návrh predsedu vlády
 môže ním byť občan SR voliteľný do NR SR
Vláda SR
 každý člen skladá do rúk prezidenta SR sľub a vernosť SR
 je povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred NR SR, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery
 je za výkon funkcie zodpovedná NR SR, ktorá jej môže kedykoľvek vysloviť nedôveru
 môže NR SR kedykoľvek požiadať o vyslovenie dôvery
 ak jej NR SR vysloví nedôveru, alebo zamietne jej návrh na vyslovenie dôvery, prezident SR vládu odvolá
 ak prezident SR prijme demisiu vlády (demisiu podá vždy po ustanovujúcej schôdzi novozvolenej NR SR), tá vykonáva svoju funkciu až do vymenovania novej
 vláda je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov
 na prijatie uznesenia vlády treba súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov
 má právo udeľovať amnestiu vo veciach priestupkov, podrobnosti ustanoví zákon
 môže vydať nariadenie na vykonanie zákona a v jeho medziach
 nariadenie vlády (musí sa vyhlásiť spôsobom, ktorý ustanoví zákon) podpisuje predseda vlády
Člen vlády
 je za výkon svojej funkcie zodpovedný NR SR
 môže podať demisiu prezidentovi SR
 NR SR môže vysloviť nedôveru aj jednotlivému členovi vlády, no návrh na jeho odvolanie môže prezidentovi SR podať aj premiér; v tomto prípade prezident SR člena odvolá
 ak demisiu podá premiér, alebo mu NR SR vysloví nedôveru, prezident ho dovolá a demisiu podá celá vláda
Vláda rozhoduje v zbore o:
 návrhoch zákonov
 nariadeniach vlády
 programe vlády a jeho plnení
 zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky SR
 návrhoch štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu
 medzinárodných zmluvách SR
 zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky
 podaní návrhu zákona NR SR alebo iného závažného opatrenia na verejnú diskusiu
 tom, že požiada vyslovenie dôvery
 udelení amnestie vo veciach priestupkov
 vymenúvaní a odvolávaní štátnych funkcionárov v prípadoch ustanovených zákonom
 ďalších otázkach, ak to ustanoví zákon.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?