Veľká Lomnica

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 21. ledna 2007
  • Zobrazeno: 4892×

Příbuzná témataVeľká Lomnica

Poloha:
Obec Veľká Lomnica sa nachádza na severovýchodnom Slovensku, leží na úpätí Vysokých Tatier, na ľavom brehu rieky Poprad, pri sútoku Popradu a Skalnatého potoka. Leží v nadmorskej výške 639 m.n.m., vo vzdialenosti 4 km od susednej obce Matejovce, 2 km od obce Huncovce a 5 km od jedného z najvýznamnejších miest v Popradskej kotline, Kežmarku.

Dopravné spojenie:
Dopravné spojenie zabezpečuje autobus a vlak. Kežmarok a Poprad spája cesta č. 67, ktorá prechádza Veľkou Lomnicou. Obec tvorí významnú križovatku medzi Popradom, Kežmarkom a Vysokými Tatrami (Tatranskou Lomnicou).
Vzdialenosť od okresného mesta:
Obec Veľká Lomnica sa nachádza v Prešovskom kraji, v okrese Kežmarok. Od mesta Kežmarok je vzdialená 5 km juhozápadným smerom.

Obyvateľstvo:
V súčasnosti žije v obci 3551 obyvateľov, z toho je 1224 (34,5%) Rómov. Z celkového počtu obyvateľov je 1243 mužov (35%), 1154 žien (32,5%) a 1154 detí (32,5%). Za alarmujúcu možno pokladať tendenciu rastu rómskej populácie. V porovnaní s kategóriou nerómskeho obyvateľstva, ktorú možno rozdeliť do troch rovnakých skupín s približne rovnakým počtom mužov, žien a detí, v skupine rómskeho obyvateľstva počet detí až dvojnásobne prevyšuje skupinu mužov a žien. Zo skupiny žien tvorí 22% (269) rómsku etnickú menšinu, zo skupiny mužov 23% (282), pričom až 55% detí (673) je rómskeho pôvodu. O raste rómskej populácie najlepšie vypovedajú štatistiky, podľa ktorých bolo koncom roku 1997 v obci necelých 32% Rómov, kým v septembri 2000 to už bolo 34,5%. História a zaujímavosti:
V katastri obce sa nachádza opevnené sídlisko z konca doby kamennej a začiatku doby bronzovej, nazývané Burchbrich. Začiatok osídlenia je spojený s ľudom s badenskou kultúrou, ktorí sa tu bez násilného prerušenia dožil doby bronzovej. Zánik hradiska nastal v dobe otomanskej kultúry. Bolo tu odkrytých viac ako 70 drobných hlinených zvieracích plastík, tiež kolieska kultových vozíkov, napodobeniny kamenných sekeromlatov, plochých hlinených idol a terčíky črepov z nádob. Ekonomickú základňu tvoril chov domácich zvierat a pastierstvo. Rozvinutá bola textilná výroba, doložená veľkým počtom hlinených praslenov. Otomanská civilizácia na Spiši bola asi v 15. stor. p.n.l. náhle prerušená. Na území Veľkej Lomnice však žili ľudia aj v ďalších obdobiach vývoja. Od prvého storočia n.l. sa tu usadili Kelti. Svedkami doby rímskej sú nálezy rímskych mincí z 2. – 3. stor.

a z čias Veľkomoravskej ríše sa vo Veľkej Lomnici našla železná hrivna a slovanská keramika. Hoci dejiny Lomnice začínajú v praveku, Veľká Lomnica vystupuje pod svojím menom až v roku 1257. Vtedy totiž daroval uhorský kráľ Ondrej II. jednému zo svojich dvoranov, Adolfovi, a jeho sestre Gertrúde, dvornej dáme, časť územia horného Spiša. Adolf so svojou sestrou a jej manželom založili rod Berzeviczyovcov. Sídlom tohto rodu sa na dlhú dobu stala Veľká Lomnica. Názov obce dokazuje, že okolie bolo osídlené Slovanmi a prví osadníci boli Slováci. Až neskôr, v polovici 13. storočia, sa medzi nimi usadili aj prichádzajúci nemeckí kolonisti, ktorí postupne v obci nadobudli prevahu. Veľká Lomnica sa dlho spomínala len ako Lomnica, ale keď v 14. storočí neďaleko nej vznikli ďalšie dve obce s rovnakým názvom, bolo potrebné ich diferencovať. A tak v roku 1361 nachádzame už pomenovanie „Magna Lomnitz“, teda „Veľká Lomnica“. Prvé presné údaje o zložení a počte obyvateľstva pochádzajú z roku 1700, keď v obci bolo 692 obyvateľov. Z nich bolo 28 gazdov, 46 želiarov a 7 kurialistov. V 18. storočí vypukol v obci mor a spôsobil, že polovica obyvateľov vymrela. Do prázdnych domov prichádzalo nové obyvateľstvo, ktoré v obci začínalo nový život. Prichádzali predovšetkým Nemci, a tak až dve tretiny obyvateľstva majú nemecký pôvod. V 18. storočí si tu dal rod Berzeviczyovcov vybudovať dva kaštiele, nižný – pôvodne pevnosť – bol zbúraný a na jeho mieste bol postavený nový reprezentatívny kaštieľ talianskymi architektmi. Vyšný kaštieľ stál uprostred obce, bol prebudovaný na barokový kaštieľ. Na prelome 19. a 20. storočia bola obec z hľadiska zamestnania pomerne málo diferencovaná a väčšina obyvateľov žila z malého výnosu z pôdy. To zapríčinilo veľkú vlnu vysťahovalectva, keď viac než jedna tretina obyvateľov odišla za prácou do Ameriky.

Analýza jednotlivých čŕt
1 Hodnoty prírodného prostredia obce a okolia:
Veľká Lomnica sa rozprestiera po obidvoch brehoch rieky Poprad, s výhľadom na panorámu Tatier. Lesy v katastri dediny siahajú vysoko pod Tatry. Od okolitých lesov sa priamo k obci tiahnu pasienky. Polia tvoria podstatnú časť bezprostredného okolia dediny. Majú charakter roviny s miestnymi vyvýšeninami. Na pravom brehu rieky sa nachádza vyvýšenina Barich, dosahujúca výšku 776 m, ktorá slúži na prechádzky občanom dediny, ako aj turistom, v zime ju využívajú deti pri hrách a sánkovačkách. Cez obec pretekajú dva potoky, Studený a Skalnatý, ktoré sa vlievajú do rieky Poprad.

V blízkosti dediny sa nachádza vyvýšenina s rozlohou 6330 m2, na ktorej je umiestnený obecný cintorín. Na tomto mieste bolo nájdené vyššie spomenuté archeologické nálezisko. V prvom bode som sa rozhodla prideliť Lomnici 7 bodov. 2 Kultúrne hodnoty obce a okolia:
Medzi najhodnotnejšie historické stavby vo Veľkej Lomnici možno bez pochýb zaradiť kostoly. Katolícky kostol pochádza z roku 1412 a je zasvätený sv. Kataríne. Do kostola dnes vedie jediný vchod, ktorý sa nachádza vo veži. Pri reštaurácii sa však zistilo, že kostol mal pôvodne až tri vchody. Jeden pre obyvateľov obce, jeden do veže a špeciálny vchod, ktorý smela využívať len rodina Berzevitzy. V interiéri kostola zaujmú tri oltáre, pričom najstarší z nich pochádza z roku 1793. Za ním sa nachádza dvojité gotické okno zvonku zamurované a krstiteľnica zo začiatku 16. storočia. Pred evanjelickým kostolom, ktorý stojí dodnes, stál starý evanjelický kostol. Tento kostol museli však Lomničania v čase protireformácie zbúrať. Právo postaviť nový kostol získali až tolerančným patentom Jozefa II. So stavbou sa začalo v roku 1784 a už roku 1785 sa tam konali bohoslužby. Ku kostolu bola začiatkom 20. storočia pristavaná veža v neogotickom štýle s románskymi oknami. Od roku 1909 vežu zdobia hodiny. V obci sa zachovali aj dva kaštiele. Kaštieľ z roku 1757, postavený na mieste staršej kúrie talianskymi architektmi, sa nachádza približne v strede obce. V súčasnosti bol kaštieľ prebudovaný na reštauračné zariadenie. Starší kaštieľ, postavený v roku 1581, dali Berzeviczyovci prebudovať v roku 1772 v barokovom štýle na reprezentatívnu kúriu. Tento kaštieľ sa nachádza na kraji dediny smerom na Kežmarok.
Z etnického dedičstva sa zachoval ľudový kroj, šitý výlučne z ľanového plátna. Dnes folklór vystupuje ako súčasť etnického dedičstva a v uliciach Veľkej Lomnice sa s ním môžeme stretnúť len zriedkavo pri významných udalostiach, napr. pri výstupe folklórnych tanečných súborov alebo pri oslave niektorých sviatkov, ako sú Hromnice, počas dedinského odpustu a podobne. Najvýznamnejšie dedinské religijné podujatie sú hody, v tejto časti Slovenska nazývané odpustom. Patrónkou dediny je svätá Katarína, a tak sa aj odpust koná na Katarínu (25. november).
Za kultúrne hodnoty obce a okolia prideľujem Lomnici 7 bodov.
3 Veľkosť obce, koncentrácia domov:
Obec Lomnica so svojimi 3 551 obyvateľmi patrí k veľkým obciam. Zástavba domov je hustá a silne koncentrovaná.

Jediné rozptýlenie v obci predstavuje rómska osada, ktorá je vzdialená približne 1 km od samotného jadra obce.
Za veľkosť obce a koncentráciu domov som obci priradila 1 bod. 4 Charakter architektúry domov v obci:
V centre obce možno nájsť tradičné domy charakteristické pre severný Spiš, to znamená, domy s dvojitými podlomenicami a šindľovými strechami, ktorých dvory sú rozpernými oblúkmi spojené so susednými domami. Pod oblúkmi sú brány týchto domov drevené. Kedysi umožňovali ľahký prístup koňom a vozom do gazdovského dvora. Tieto domy sa miešajú s domami z prvej polovice 20. storočia, neskoršie prestavanými. V západnej časti Lomnice sa nachádzajú ulice s honosnými novostavbami, postavenými v duchu modernej architektúry s veľmi dobre upravenými záhradkami a okolím. V bode číslo 4 priraďujem obci 6 bodov.
5 Hospodársky charakter obce a okolia:
V rokoch 1948 – 1989 pôsobilo v obci Jednotné roľnícke družstvo, ktoré však dnes stratilo svoje opodstatnenie a jeho prevádzka bola zastavená. Na činnosť družstva nadviazala štátna a. s. SLOVOSIVO, so zameraním na výrobu zemiakového sadiva, osiva, jarného jačmeňa, ovsa, tráv a ľanového semena a v živočíšnej výrobe na zabezpečenie experimentálneho chovu hovädzieho dobytka. V súčasnosti má podnik šesť hospodárskych stredísk v katastri jedenástich obcí a obhospodáruje 6073 ha poľnohospodárskej pôdy. V obci sa nenachádza žiaden priemyselný ani ťažobný podnik. Z remeselníckych dielní možno spomenúť len stolárstvo a firmu „Prastav“, ktorá zabezpečuje stavebné a remeselné práce. Prevažná väčšina obyvateľov dochádza za prácou do mliekárenských a hydinárskych závodov do okresného mesta Kežmarok a do priemyselných závodov Whirlpool, Tatramat a Vagónka, ktoré sú umiestnené v neďalekom meste Poprad. Len zanedbateľná časť občanov našla prácu priamo v obci, a to vo Výskumnom a šľachtiteľskom zemiakárskom ústave, v obecnej a štátnej správe, v škole, obchodoch, kaderníctve, pohostinstvách a v krajčírstve. Obec má roľnícko-lesnícky charakter, udelila som jej 8 bodov. 6 Prítomnosť znečisťovateľov prostredia v obci a okolí – vody, vzduchu, pôdy:
Cez Veľkú Lomnicu prechádza hlavná cesta č. 67, ktorá spája Kežmarok s Popradom a takisto aj železničná trať. Tieto dopravné komunikácie sú zdrojom emisií, hluku, prachu. Za značnú nevýhodu možno považovať aj priemyselné závody nachádzajúce sa pri meste Poprad (Whirlpool, Tatramat, Vagónka). Tieto závody sú od Lomnice vzdialené len necelé 4 km a do rieky Poprad pretekajúcej aj cez obec Lomnica vypúšťajú škodlivé chemické látky. Podľa môjho hodnotenia patrí Veľká Lomnica k obciam s malým výskytom znečisťovateľov prostredia a priraďujem jej 4 body.

7 Komunikačná dostupnosť obce pre turistov:
Obec má veľmi dobrú komunikačnú dostupnosť, možno sa do nej dopraviť autom, autobusom, i vlakom, preto v tomto bode dávam obci maximálny počet bodov, t.j. 6. 8 Estetika obce, celkový vzhľad, autenticita:
Čistota a poriadok verejných priestranstiev sú dosť diskutabilné. Veľkým problémom je rómska komunita, ktorá predstavuje až jednu tretinu celkového obyvateľstva obce. Časť obce, v ktorej sa nachádzajú prevažne rómske domy, je v nevyhovujúcom stave, chýba verejné osvetlenie, veľké nedostatky sú v čistote a v poriadku verejných priestranstiev, domy sú v dezolátnom stave, často s rozbitými oknami, schátranými strechami a rozbitými plotmi. Hlavná ulica je v celku estetická, domy sú zväčša upravené, s kvalitnou asfaltovou cestou, udržiavanými záhradkami. Najkrajšou časťou Lomnice je jednoznačne jej nová časť s modernými novostavbami, novoomietnutými, čisto upravenými, s udržiavanými záhradami, živými plotmi, ktoré ako celok pôsobia esteticky a vkusne. Nemohla som si nevšimnúť hnojisko a skládku na severnom konci dediny, kam môže náhodný turista ľahko zablúdiť v rámci svojej prechádzky.
Napriek tomu hodnotím estetiku obce ako dobrú, udeľujem jej 4 body. 9 Podmienky na rekreáciu a oddych v obci a okolí:
V okolí Veľkej Lomnice sa nachádza niekoľko peších chodníkov, ktoré vedú až za hranicu TANAPu a trasa pre horské bicykle, ktorá umožňuje dostať sa cyklistom do susednej obce Tatranská Lomnica. V dedine sú dve ihriská určené na loptové hry a jedna telocvičňa, ktorá patrí škole, ale škola ju prenajíma verejnosti na hodiny aerobicu a posilňovacích cvičení, prípadne na loptové hry pre záujemcov. V obci sa nachádza kino, ktoré však momentálne kvôli rekonštrukcii nefunguje. Neďaleký les umožňuje zber lesných plodov, ako sú hríby, maliny, čučoriedky, černice, lesné jahody. Nachádza sa tu tiež niekoľko upravených ohnísk. Lomnica sa zaraďuje medzi obce s dlhodobou jazdeckou tradíciou. Funguje tu jazdecký oddiel, ktorý úspešne reprezentuje na miestnych súťažiach. Záujemcom sprostredkúva vzrušujúce jazdy na kočoch ťahaných koňmi, v zime na saniach. Keďže je Lomnica situovaná pod Vysokými Tatrami, patrí k miestam na Slovensku, kde nie sú problémy so snehovou pokrývkou. Preto tu možno pestovať širokú škálu zimných športov, ako je napríklad: bežecké lyžovanie, korčuľovanie, pre deti aj sánkovanie. Bezprostredne v dedine nie sú umiestnené zjazdové dráhy, nie je ale problém dopraviť sa do neďalekých tatranských lyžiarskych stredísk. Keďže podmienky na rekreáciu a oddych v Lomnici sú veľmi dobré, prideľujem jej za ne plný počet bodov → 9.

10 Poskytovanie rekreačných a turistických služieb v obci a v okolí:
V obci funguje niekoľko cestovných kancelárií, a to: Lomnica tour, Fill tours a Prima tour. Tieto cestovné kancelárie spolupracujú s mestským informačným centrom (MIC) v Kežmarku. MIC by malo byť v prípade potreby schopné zabezpečiť sprievodcov po okolí. Sprievodcovstvo by v tejto oblasti nemalo byť žiadnou raritou, keďže obec Veľká Lomnica je situovaná len 7 km od hranice TANAPu. Cestovná kancelária Lomnica tour okrem klasických služieb cestovnej kancelárie (sprostredkovanie ubytovania, stravovania, balíkov služieb) sa zameriava aj na požičiavanie horských bicyklov a lyžiarskej výstroje. Okrem toho organizuje jazdy na kočoch, občerstvenia s cigánskou muzikou, posedenia v Zbojníckej kolibe s kulinárskymi špecialitami podtatranského regiónu. Taktiež je schopná zabezpečiť folklórne programy s tradičným posedením. Pre najmenších zabezpečuje jazdecký oddiel výuku jazdy na koňoch. Hody (odpust) sa v Lomnici konajú 25. novembra, na Katarínu, ktorá je patrónkou dediny. V tomto období už začína zimná sezóna a návštevníci môžu na vlastnej koži zakúsiť slávnostnú atmosféru, ochutnať dedinské špeciality, ktoré sa v obci v tento deň pripravujú.
V bode číslo 10 prideľujem Veľkej Lomnici 7 bodov. 11 Pripravenosť vlastníkov poskytovať služby v agroturizme:
V dedine je viacero vlastníkov domov, ktorí poskytujú ubytovanie pre turistov. Niektorí okrem ubytovania poskytujú taktiež stravovanie, plnú penziu alebo len raňajky, alebo u niektorých prenajímateľov je možné pripravovať si jedlo samostatne v kuchyni. Hostia sa v pravom zmysle slova nezapájajú do prác v hospodárstve a na dvore. Prichádzajú do Lomnice viac-menej preto, lebo je situovaná v atraktívnom prostredí pod Vysokými Tatrami a ubytovanie a stravovanie je tu lacnejšie ako priamo vo vysokohorských strediskách. Väčšina z nich tu trávi len časť dňa a noc, ostatný čas venujú zimným športom (lyžovanie, sánkovanie v Tatrách) alebo v lete túram a prechádzkam. Niektorí majitelia domov spolupracujú s cestovnými kanceláriami a sú schopní zabezpečiť vyššie uvedené aktivity (jazdy na kočoch, folklórne podujatia, ...).
V Lomnici sa nachádzajú 2 hotely (Agroklub, Primátor), poskytujúce ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby na úrovni dvojhviezdičkových hotelov.
V tejto otázke som pridelila obci 7 bodov. 12 Hygienická, technická a estetická vybavenosť domov:
Hygienickú, technickú a estetickú vybavenosť domov som mala možnosť zhodnotiť iba v jednom prípade, v dome č. 465, a hodnotím ju ako zodpovedajúcu.

Pre hosťa je k dispozícii samostatné sociálne zariadenie so sprchou, dve izby s kobercami, dvoma a troma posteľami, skriňami, stolom a príslušným počtom stoličiek, nočná lampa, v dvojposteľovej izbe sa nachádza aj farebný televízor s káblovou televíziou. Na stenách sú vkusné obrazy. Domáci chovajú psa, mačku a hydinu. J
V tomto bode prideľujem 6 bodov.

Kvalitatívne hodnotenie predpokladov
Celkový súčet dosiahnutých bodov v obci Veľká Lomnica je 72.
Obec má viac ako tri črty prvého rádu (1, 2, 9, 11) v najvyššej škále a žiadnu z čŕt prvého rádu v najnižšej škále. Má aspoň jednu črtu druhého rádu v najvyššej škále (5) a žiadnu črtu druhého rádu v najnižšej škále. Dve črty tretieho rádu (7, 9) sú v najvyššej škále. Obec Veľkú Lomnicu možno na základe týchto zistení zaradiť do skupiny A, t.j. medzi obce s najvhodnejšími predpokladmi pre agroturizmus. Záver
V obci Veľká Lomnica je relatívne dobre rozvinutý agroturizmus. Jeho súčasný stav a potenciálny rozvoj je podmienený hlavne výnimočnými lokalizačnými predpokladmi obce. Obec disponuje veľmi dobrými prírodnými predpokladmi, pretože sa nachádza pod Vysokými Tatrami, ktoré patria medzi najnavštevovanejšie oblasti Slovenska a medzi cieľové strediská medzinárodného významu. K rozvoju agroturizmu napomáha aj ľahká dopravná dostupnosť obce (cestné, železničné spojenie) a jej výnimočná poloha medzi mestom regionálneho významu - Popradom a mestskou pamiatkovou rezerváciou Kežmarok. V porovnaní s mnohými inými obcami je vo Veľkej Lomnici dobre rozvinutá supraštruktúra a materiálno-technická základňa, sú tu mnohé možnosti ubytovania, ako v obecných hoteloch, tak aj ubytovanie na súkromí (vidiecky turizmus) a funguje tu aj niekoľko reštauračných a pohostinských zariadení. Ďalšie doplnkové služby cestovného ruchu (požičiavanie lyžiarskej výstroje a turistického materiálu, ľudové večeri,...) poskytujú cestovné kancelárie umiestnené priamo v Lomnici. Majitelia cestovných kancelárií dokážu tieto služby zabezpečiť pre domácich i zahraničných turistov na základe úspešnej kooperácie s regionálnymi cestovnými kanceláriami a informačnými centrami, ako aj s tunajším jazdeckým klubom. Z kultúrno-správnych predpokladov sú dominantné hlavne historické stavby, a to kostoly a kaštiele nezanedbateľnej hodnoty, ktoré zvyšujú príťažlivosť Veľkej Lomnice pre turistov.
Potenciálnou hrozbou v úspešnom rozvoji obce je expanzia rómskej populácie, ktorá negatívne pôsobí na celkový vzhľad a estetiku obce. Ešte väčší rozmach cestovného ruchu a vidieckeho turizmu v tejto obci by mohlo priniesť členstvo Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí.

Navrhovala by som zvýšiť propagáciu obce prostredníctvom jednoduchých letákov, ktoré by poukazovali na kombináciu krásy prostredia a tradičných domov. V roku 1997 vydala Veľká Lomnica brožúru k 740. výročiu svojho vzniku, tá je však skôr zameraná na dejiny obce.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?