Úverové operácie

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 4293×

Příbuzná témataÚverové operácie

Úverové operácie
Pasívne úverové operácie
Banka si obstaráva peniaze na poskytovanie úverov tým,že nakupuje rôzne druhy vkladov. Peniaze musí skôr či neskôropäť vrátiť ich majiteľom.
Banka nakupuje peniaze vo forme nákupných vkladov na požiadanie, termínových vkladov, depozitných certifikátov, úsporných vkladov, bankových obligácií, nákupov vkladov a pôžičiek od iných bánk.
Aktívne úverové operácie
Aktívne úverové operácie komerčných bánk nadväzujú na ich pasívne operácie. Peniaze, ktoré banky sústredia formou pasívnych operácií následne využijú na svoje vlastné podnikanie.
Pri úverových operáciách vystupuje banka ako veriteľ, je v aktívnom postavení. V trhových ekonomikách banky poskytuje celú škálu rôznych úverov. Najčastejšie sa členia z hľadiska času - na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé.
Krátkodobé úverové operácie
Vo vyspelých trhových ekonomikách medzi krátkodobé úverové operácie patrí:
 kontokorentný úver
 revolvingový úver
 zmenkové úvery
 negociačný úver
 akceptačný úver
 rembourský úver
 ručiteľské úvery
 lombardný úver
 krátkodobý účelový úver
 úver na prechodný nedostatok finančných prostriedkov
 preklanovací úver
Kontokorentný úver
Kontokorentný úver je najrozšírenejším bankovým úveromJeho základom je kontokorentný účet vedený v banke, ktorý je kombináciou vkladového a úverového účtu. Na tento účet prichádzajú všetky príjmy príslušného ekonomického subjektu a na druhej strane sa z neho uskutočňujú všetky platby. Ak sú výdavky vyššie ako príjmy, bežný účet sa dostáva do debetu.
Debetné saldo potom predstavuje poskytnutie kontokorentného úveru. Toto saldo však nesmie prekročiť tzv. úverový limit, ktorý banka s klientom vopred dohodne - v rámci dohody o kontokorentnom úvere. Úverový limit sa stanovuje individuálne, na základe previerky úverovej spôsobilosti a vývoja bežného účtu klienta v minulosti.
Dohoda o kontokorentnom úvere vzniká uzatvorením úverovej zmluvy, ktorá nemá predpísanú záväznú formu. Kontokorentný úver sa používa na vyrovnanie výkyvov bežného účtu, na dlhodobé krytie a sezónne potreby variabilného kapitálu a na krátkodobé investičné výdavky.
Hlavnou výhodou kontokorentného úveru je, že klient nemusí pri každej potrebe krátkodobých peňažných prostriedkov znovu uzatvárať úverovú zmluvu.

Tento typ úveru sa svojou veľkosťou a umiestnením v čase prispôsobuje okamžitým potrebám klienta.
Revolvingové úvery
Revolvingový úver je určitou modifikáciou kontokorentného úveru. Používa sa najmä pri podnikaní so zahraničnou majetkovou účasťou.V rámci dohodnutého revolvingového úveru banka poskytuje klientovi krátkodobý úver na dohodnutú sumu, ktorá sa nesmie prekročiť požiadavky na znovu dohodnutú sumu sa berú ako nový úver. Na druhej strane v prípade nevyčerpania celej sumu sa účtujú poplatky za nevyčerpanú časť /poplatok sa dohodne v úverovej zmluve/. Teto úver sa poskytuje dobrým klientom, u ktorých v určitých intervaloch opakovane dochádza k požiadavkám na úver, poskytovaný na tie isté účely.
Zmenkové úvery
Pri zmenkových úveroch má rozhodujúci význam zmenka. Podľa spôsobu jej použitia sa rozlišujú rôzne druhy zmenkových pôžičiek.
Zmenkové úvery

Zmenkový eskontný úver Akceptačný úver

Negociačný úver Remboursný úver
Zmenkový úver eskontný
Podstata zmenkvého eskontného úveru spočíva v tom, že banka odkupuje zmenku od jej majiteľa pred lehotou splatnosti. Pri odkupe - eskonte zmenky banka vychádza z nominálnej hodnoty zmenky, odpočítava diskont, čo je úrok za čas zostávajúci do splatnosti zmenky. Banka nakupuje zmenku od pôvodného majiteľa, prípadne od majiteľa, ku ktorému sa prostredníctvom rubopisu dostala, a to na základe tzv. kúpnej dohody.
Po odkúpení zmenky sa jej majiteľom stáva banka, ktorá v termíne splatnosti predkladá zmenku zmenkovému dlžníkovi na preplatenie. V prípade odmietnutia zaplatenia alebo neschopnosti platiť banka žiada preplatenie zmenky od posledného majiteľa zmenky.
Banka pri nákupe zmenky poskytuje priamy peňažný úver majiteľovi zmenky, avšak nepriamo úveruje hlavného dlžníka,ktorému predkladá zmenku v lehote splatnosti na preplatenie.
Pri nákupe zmeniek si banky uplatňujú rôzne podmienky,niektoré eskontujú iba tie, ktorých vystavovateľ i majiteľ sú klientami, často uprednostňujú obchodné zmenky pred finančnými atď. Treba si uvedomiť, že na odkúpenie zmenky nie je právny nárok. Eskont zmenky znamená poskytnutie krátkodobého úveru - banka ju odkúpi iba vtedy, ak sa jej zdá byť málo riziková a ak má dostatok zdrojov na poskytovanie úverov.
Eskontný úver môže mať dve formy:
- jednorázový eskontný úver,
- zmenkové obligo.
Pri zmenkovom obligu banka stanoví úverový rámec, do výšky ktorého prijíma zmenky na eskont.
Negociačný úver
Prispôsobením zmenkového eskontného úveru priebehu zahraničnej operácie vzniká tzv. negociačný úver.

Obsah úveru spočíva v tom, že dovozca vopred sprostredkováva zahraničnému dodávateľovi u banky eskont zmenky vystavenej dodávateľom /vývozcom/ na dovozcu alebo banku. Banka, ktoráodkupuje zmenku spolu s ostatnými dokumentami, vystupuje ako negociačná banka.
Akceptačný úver
V tomto prípade banka neposkytuje faktický úver, ale tým, že zmenku akceptuje, poskytuje svoje dobré meno ako záruku, že dlžník zmenku zaplatí. Akceptačný úver vzniká tak, že klient vypíše zmenku na banku, ktorá ju akceptuje, teda zaviaže sa zaplatiť záväzok daný zmenkou pri dospelosti, splatnosti zmenky. Pri akceptovaní zmenky banka nepotrebuje reálne peniaze na poskytnutie úveru. Akceptované zmenky sa môžu použiť :
- na vyrovnávanie záväzkov,
- na ich eskontovanie - získanie peňažnej hotovosti.
Remboursný úver
Remboursný úver je formou akceptačného úveru prispôsobeného zahraničnej obchodnej operácii. Na žiadosť dovozcu sa akceptuje zmenka vystavená vývozcom na tzv. remboursnú banku. Táto banka akceptuje zmenku na základe dokumentov, ktoré sa vzťahujú na príslušnú obchodnú operáciu. Vývozca môže takto akceptovanú zmenku eskontovať niektorej ďalšej banke.
Ručiteľské úvery
V prípade ručiteľských úverov banka predáva svoje dobré meno, plne ručí za zmenkový záväzok - preto sa poskytuje iba prvotriednym klientom. Banka sa zaručuje uhradiť za svojho klienta jeho záväzok voči tretej osobe, pokiaľ sa dlžníkdostane do finančnej tiesne. Tento záväzok býva vo forme osobitne spísanej listiny - osobitný záručný list alebo príslušná doložka - tzv. alval na zmenke.
Pri všetkých zmenkových úveroch banka dôkladne zvažuje ich riziko. Poskytuje ich len tým, ktorí sú dôveryhodní a pri ktorých je veľká pravdepodobnosť ich návratnosti. Hoci eskontný úver je skutočným poskytnutím peňažných prostriedkov a akceptačný, prípadne avalový úver je len poskytnutím dobrého mena banky, banka nesie pri nich /najmä pri avalovom úvere/ značné riziko.
Lombardný úver
Lombardný úver je úver poskytovaný bankou na zálohu hnuteľnej veci a riadi sa jej hodnotou. Pohybuje sa od 60 do 90 % hodnoty zálohy. Je stanovený pevnou sumou na dohodnutú dobu, po ktorej musí byť splatený. V opačnom prípade banka uplatní svoje právo vyplývajúce zo záložného práva. Podľa toho, čo slúži ako predmet zálohy, rozoznávame lombardný úver na:
- cenné papiere,
- tovar,
- pohľadávky,
- drahé kovy a iné cennosti.
Lombardný úver má istú podobnosť s kontokorentným úverom. Odlišuje sa však tým, že je poskytovaný na pevnú sumu.

Celá suma úveru je úročená úrokovou sadzbou nezávisle od toho, či ju klient banky využil.
Ak chce dlžník v rámci lombardného úveru znížiť jeho náklady, musí využiť uvolnenú čiastku úveru iným účelovým spôsobom. Z tohto dôvodu sú lombardné úvery využívané v bankovej praxi v menšom rozsahu.
Uvedený prehľad krátkodobých úverov ukazuje širokú paletu možností vo fungujúcej trhovej ekonomike. V našej bankovej praxi sa stále ešte stretávame s krátkodobými učelovými úvermi:
- krátkodobý účelový úver so splatnosťou do l roka na prevádzkové a investičné potreby,
- krátkodobý úver so splatnosťou do l roka na prechodný nedostatok finančných prostriedkov,
- preklenovací úver atď.
Krátkodobý účelový úver
Krátkodobý účelový úver sa poskytuje podnikateľskej sfére na krátkodobé potreby súvisiace s podnikateľskou činnosťou, ako sú napríklad: zásoby, prevádzkové náklady, pohľadávky voči odberateľom a za vývoz, dodávky zo zahraničia, investičný majetok atď. Účel, na ktorý sa úver poskytuje sa bližšie špecifikuje v žiadosti o úver. Na úver sa uzatvára zmluva, a to na celú dobu trvania záväzku, maximálne však na obdobie jedného roka. V priebehu kalendárneho roka sa úver môže poskytnúť na ten istý účel i viackrát - samozrejme za predpokladu, že jeho zaplatenie nie je ohrozené.
Úver na prechodný nedostatok finančných prostriedkov
Úver sa poskytuje na prechodný nedostatok finančných prostriedkov, spravidla nezavinený podnikateľským subjektom. Úver sa môže poskytnúť na:
- odstránenie príčiny finančných ťažkostí,
- zaplatenie bankových úrokov a poplatkov,
- zloženie prostriedkov na otvorenie akreditívu,
- platenie promptných platieb atď.
Úver sa vždy poskytuje na základe zmluvy, v ktorej sa stanoví termín a spôsob splácania, prípadne ostatné podmienky. Zabezpečenie úveru banka požaduje pri konkrétnych úveroch individuálne, v závislosti od miery rizika. Uvedený úver je spravidla veľmi krátkodobý - väčšinou nepresahuje jeden mesiac.
Preklanovací úver
Preklenovací úver je úver na preklenutie časového nesúladu medzi potrebou a tvorbou zdrojov podnikateľského subjektu za podmienky, že chýbajúce zdroje vytvorí do konca roka, keďže tento úver sa spláca z disponibilných zdrojov.Preto sa v žiadosti o úver špecifikuje tvorba zdrojov a potrieb v členení podľa mesiacov na celú dobu čerpania a splácania úveru.
Strednodobé a dlhodobé úverové operácie
Patrí sem poskytovanie úverov, ktoré presahujú lehotu jedného roka. Prevažuje názor, že strednodobým úverom je úver so splatnosťou do štyroch až piatich rokov, v niektorých krajinách i inak. Úvery s dlhšou splatnosťou sú dlhodobé.

V niektorých krajinách sú lehoty strednodobého a dlhodobého úveru presnejšie upravené zákonom.
Druhy úverov:
 emisná pôžička
 pôžička na úverový úpis
 hypotekárna pôžička
 spotrebné pôžičky
Emisná pôžička
Emisná pôžička je priama pôžička bez sprostredkovateľskej funkcie banky. Vo svojej podstate je priamou pôžičkou podnikateľského subjektu, ktorý sa v tomto prípade neobracia priamo na banku so žiadosťou o úver, ale emisiou dlhopisou sa obracia na celú ekonomickú verejnosť so žiadosťou o odkúpenie jeho úverových cenných papierov. Banka však často poskytuje služby spojené s emisiou cenných papierov, ako aj služby pri ich predaji. Banka, prípadne skupina bánk, časť emisnej pôžičky spravidla odkúpi. Často emitentovi poskytuje aj poradenské služby spojené s úkonom emisie.
Úverový úpis
Úverový úpis je alternatívou emisnej pôžičky. Rozdiel spočíva v tom, že podnikateľský subjekt sa neobracia so žiadosťou o pôžičku na širokú verejnosť, ale priamo na banku. Úver dostáva od banky, ktorá si preverí, tak ako aj pri iných typoch bankových úverov, jeho úverovú spôsobilosť. Dlžník podpisuje v tomto prípade banke tzv. záväzkovú listinu - úverový úpis. Táto je dôkazom pohľadávky banky voči nemu, nie je však cenným papierom, čo je nevýhoda, nakoľko veriteľ - banka ju nemôže premeniť na likvidné prostriedky ešte pred jej splatnosťou. Niekedy uzatvára banka aj pri tomto úvere s dlžníkom zmluvu, v ktorej sa konkretizujú všetky úverové podmienky.
Hypotekárne pôžičky
Hypotekárne pôžičky sú pôžičky, ktoré poskytujú banky na základe existencie majetku v podobe nehnuteľnosti. Patria k najstarším typom bankového úveru. Poskytujú sa na základe dokladov o vlastníctve domov, pozemkov, hospodárskych budov - skrátka nehnuteľností, ktoré zabezpečujú úver proti riziku jeho nezaplatenia. Zabezpečením môžu byť aj nehnuteľnosti, ktoré v dôsledku poskytnutia úveru ešte len vzniknú /napr.výstavba nových obytných domov/. Pokiaľ je na základe vlastníctva nehnuteľnosti poskytnutý úver, hovoríme, že je na nehnuteľnsoť "uvalená hypotéka". Vtedy nemôže vlastník s vedeným majetkom voľne disponovať, a to aj v tom prípade, keď je prevažná časť úveru splatená.
Tento úver je veľmi rozšírený pri financovaní domového fondu. Používa sa však aj pri financovaní investičných akcií priemyselných podnikov. Veľký význam má aj v poľnohospodárstve. Často sa vyskytuje i pri financovaní spotrebných a iných účelov, napríklad pri vyplácaní dedičov.
Spotrebné pôžičky
Spotrebné pôžičky majú prevažne strednodobý charakter. Sú to úvery fyzickým osobám a domácnostiam, slúžia teda na nákup spotrebných predmetov. Časť týchto pôžičiek má však aj krátkodobý a dlhodobý charakter.

V poslednom období sa rozšírilo poskytovanie pôžičiek v kontokorentnej forme, čo znamená čerpať úver priamo na bežnom účte občana.
V prípade poskytnutia dlhodobejších úverov ide najmä o stredno- a dlhodobo účelové úvery. Aj keď sa tieto vyskytujú v rôznych formách, ide v podstate o dva základné typy:
- strednodobý účelový úver - so splatnosťou l-4 roky na prevádzkové a investičné potreby,
- dlhodobý účelový úver - so splatnosťou nad 4 roky,väčšinou do 7, prípadne l0 rokov - na investičné potreby.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?