Ústava Spojených štátov amerických

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Ústava Spojených štátov amerických

Ústava Spojených štátov zo dňa 17.september 1787 je prvou významnou písanou ústavou demokratického štátu. Vytvorila modelové riešenie prezidentského ústavného systému, ktorý sa stal vzorom pre obrovské množstvo moderných ústav demokratických štátov. Rovnako aj československá ústava z roku 1920 sledovala v mnohých smeroch vzor americkej ústavy.
Americká federálna ústava bola a je nie len z hladiska súčasnosti, ale tiež ak hliadneme k tomu, že vznikla pred viac ako 200 rokmi, dielom vemi vydareným.V porovnaní s ňou veľa iných ústav, napísaných o 100 alebo 150 rokmi neskôr zaniklo.
Životnosť a silu ústavy USA je treba hľadať v jej myšlienkovom zdroji, prirodzenovprávnej teórii, ktorá do nej vnikala dvoma odlišnými prúdmi, anglickým a francúzskym. Zatiaľ čo francúzske prirodzenoprávne prúdy kládli dôraz na revolučný nárast a zdôrazňovali demokratický princíp suverenity ľudu, prúdy anglické zvýrazňovali prvky evolučné a stabilizačné. Nesmierny význam pre kvalitu americkej ústavy mala aj šťastná okolnosť, že pri jej zrodení mohli byť osobnosti takého formátu akým boli Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, James Madison a John Jay.
Tímto mužom po ich zásluhách náleží čestné tradičné pomenovanie Otcovia zakladatelia (Fathers of Foundation), s úctou americkým národom vyslovované so svojim vzdelaním, nadaním a tvorivým duchom sa zaslúžili o to, že z ich myslí vyšlo dielo vzorové, ktoré ešte po 200 rokoch veľmi dobre slúži vysoko rozvinutej americkej demokratickej spoločnosti.
Hodnotu americkej ústavy je možno nachádzať v množstve jej čŕt. Dve z nich sú natoľko výrazné, že je ich nutné spomenúť. Je to skutočnosť, že americká ústava v dobe svojho vzniku realisticky predvídala ďalší vývoj USA-ďaleko predišla počiatočný rozvoj americkej štátnosti. Ďalej je to skutočnosť, že ústava zaisťovala demokraticky pevnú, ale zároveň obmedzenú a kontrolovateľnú štátnu moc dôsledným zavedením deľby moci medzi mocou zákonodárnou (Kongres) a výkonnou (prezident) a súdnou (predoveštkým Najvyšší súd USA), doplnenou princípom bŕzd a vyvážení (check and ballance), podľa toho jedna štátna moc vyžaduje moc druhú (napr. prezident potrebuje k menovaniu členov kabinetu 2/3 senátu; Najvyšší súd rozhoduje v súlade so zákonom Kongresu a Ústavou).
Takáto ďeľba moci je skvelou zárukou demokracie v štáte, lebo najlepšie zo všetkých ústavných vzorov známych v súčasnosti zabraňuje invázii jednej štátnej moci do toho, čo podľa ústavy patrí moci druhej (napr.

moderný civilizačný rozvoj prináša značné požiadavky na rozmach moci výkonnej, a takmer vo všetkých krajinách s parlamentným systémom vlády sme svedkami toho, že vláda zasahuje do tých oblastí, ktoré podľa ústavy sú typickými právomocami parlamentu).V USA však systém ďeľby moci v tom účelne zabraňuje.
Ústava USA navzdory svojmu úctyhodnému veku je a môže byť aj naďalej najvyššou právnou normou mocného národa. Viac než 2 storočia overovali nie len jej životnosť, ale aj hodnosť z nej čerpať ponaučenie. Preambula
My, národ Spojených štátov amerických, aby sme vytvorili dokonalejšiu jednotu, nastolili spravodlivosť, upevnili domáci pokoj a zabezpečili obranu zeme, podporovali rast všeobecného blahobytu a zabezpečili dobrodinnej slobody sebe a svojmu potomstvu, dávame si túto Ústavu spojených štátov amerických.

(z Ústavy Spojených štátov amerických)
Hocaká Zákonodárna moc uvedená v ústave prislúcha Kongresu spojených štátov amerických, ktorý sa skladá zo Senátu a Snemovne reprezentantov, ktorá je tvorená členmi volenými vždy na 2 roky národom jednotlivých štátov.Člen Snemovne reprezentantov môže byť len osoba staršia ako 25 rokov a je min. 7 rokov občanom USA a obyvateľom štátu, v ktorom bude volená.
Senát Spojených štátov amerických je zložený z dvoch senátorov za každý štát, sú volený obyvateľmi príslušného štátu vždy na 6 rokov. Senátorom môže byť osoba len , ktorá dosiahla vek 30 rokov a je občanom USA a štátu, v ktorom bude volená min. 9 rokov.
Viceprezident Spojených štátov je predsedom Senátu, nemá však hlasovacie právo, s výnimkou, kedy dôjde k rovnosti hlasov.
Iba Senát má právomoc rozhodovať o pozbavení úradu. ak je súdený prezident Spojených štátov, pojednávanie riadi predseda Najvyššieho súdu, nitko nemôže byť odsúdený bez súhlasu 2/3 prítomných senátorov.
Ak žiaden senátor alebo člen snemovne reprezentantov nie je behom obdobia, pre ktoré je zvolený do akejkoľvek úradnej funkcie v službách Spojených štátov, Senátori a členovia Snemovne reprezentantov obdržia za svoje služby náhrady, stanovené zákonom a vyplácané z pokladnice Spojených štátov.
Každé nariadenie, uznesenie alebo rozhodnuté, ktoré vyžaduje súhlas Senátu a Snemovne reprezentantov, je predložené prezidentovi Spojených štátov amerických.Prde tým, než sa stane účinným, usí byť znovu odhlasované 2/3-ou vačšinou Senátu a Snemovne reprezentantov.
V právomoci Kongresu je ukladať a vyberať dane, clá, dávky a poplatky(na celom území USA rovnaké), platiť dlhy, starať sa o ochranu zemi a všeobecný blahobyt v Spojených štátoch amerických, vypožičiavať si peniaze na účet USA, riadiť obchod s cudzími národmi (a iné).
Výkonná moc prislúcha prezidentovi Spojených štátov americkýh.

Jeho funkčné obdobie trvá 4 roky, je volený spolu so svojím viceprezidentom, voleným na tú istú dobu.
Voliteľnou osobou na úrad prezidenta USA môže byť len osoba, ktorá získala občianstvo Spojených štátov narodením, dosiahla vek 35 rokov (tak ako v Slovenskej republike) a býva aspoň 14 rokov v Spojených štátoch amerických.Prezident dostáva v stanovenej dobe za výkon svojej funkcie náhradu, ktorá sa nezvýši behom jeho funkčného obdobia.
Pred prevzatím funkcie musí prezident zložiť nasledujúcu prísahu alebo slávnostný sľub:
"Slávnostne prisahám (alebo sľubujem), že budem čestne vykonávať funkciu prezidenta Spojených štátov amerických a podľa svojich síl budem zachovávať, strážiť a brániť ústavu spojenyćh štátov."
Prezident, viceprezident a všetci úradníci Spojených štátov musia byť zaviazaný funkciu, inak budú obžalovaní a usvedčení z velezrady, úplatkárstva alebo z iných ťažkých zločinov a trestných činov.
Moc súdna prináleží v Spojenýh štátoch Najvyššiemu súdu a takým nižším súdom, ktoré zriaďuje Kongres.
Najvyšší súd je prvou stolicou vo všetkých prípadoch, týkajúcich sa vyslancov, konzulov alebo iných zástupcov únie. Na začiatku ústavy sa zoznamujeme s Deklaráciou nezávislosti zo dňa 4.augusta 1776.
Ústava Spojených štátov amerických je rozdelená do jednotlivých článok(narozdiel od Ústavy slovenskej republiky, ktorá je rozdelená na hlavy-tie sú delené do oddielov a až tie sú delené na články).Články Ústavy USA nemajú názvy, v ktorých by bol zakotvený obsah článku.
Pôvodná ústava je doplnená dodatkami k ústave, ktoré boli navrhnuté Kongresom a ratifikované zákonodárnymi zbormi jednotlivých štátov podľa 5. článku pôvodnej ústavy.
tieto dodatky boli ratifikované v ostatných rokoch ratifikovania pôvodnej ústavy. (1791-1974) Týchto dodatkových článkov je 22.
Jednotlivé články majú (nemusia ich mať) svoje oddiely.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?