Ústava Spojených štátov amerických

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Ústava Spojených štátov amerických

Prijatiu ústavy predchádzali obchodné rokovania najprv dvoch štátov (Maryland,Virginia), kt. neskôr prerástli do spoločného stretnutia ďalších štátov.Táto skupina predložila Kongresu
rezolúciu,v kt. žiada, aby Kongres inicioval stretnutia všetkých štátov. Na týchto stretnutiach
sa začala formovať ústava,o ktorú sa nemalou mierou zaslúžili Washington,Franklin,Hamilton
Madison,Jay a Dickinson.Ústava bola prijatá až po jej ratifikácii štátom Virginia v r. 1788.
Americká ústava je prepracovaný dokument overený časom i skúsenosťami,kt. je i dnes
základným zákonom USA.V čase svojho vzniku realisticky predvídala ďalší vývoj USA.
Zaisťovala demokraticky pevnú ,ale obmedzenú a kontrolovateľnú moc.Je rozdelená do jednotlivých článkov.
Princípy americkej ústavy
-vláda vznikla z vôle ľudu,túto vládu musí vždy rešpektovať
-vláda nemôže byt všemocná
-rešpektovanie občianskych práv
-viď preambula

preambula

My,ľud Spojených štátov, v snahe vytvoriť dokonalejšiu jednotu, nastoliť spravodlivosť ,upevniť vnútorný pokoj a zabezpečiť obranu krajiny,podporovať rast všeobecného blahobytu a zabezpečiť slobody sebe a svojmu potomstvu,dávame si túto Ústavu Spojených štátov amerických.

Moc sa rozdeľuje na tri okruhy: zákonodarná moc (Kongres)
výkonná moc (prezident)
súdna moc (Najvyšší súd USA)
Používa sa tu systém bŕzd a protiváh (check and balance),tzn. že jedna moc vyžaduje druhú.
Tento systém zaručuje demokraciu.

ZÁKONODARNÁ MOC
Všetka zákonodarná moc uvedená v Ústave prináleží Kongresu Spojených štátov amerických ,kt. sa skladá zo Senátu a Snemovne reprezentantov,kt. je tvorená členmi volenými na 2 roky ľuďmi jednotlivých štátov.Člen Snemovne reprezentatov(r.1993 ročné odmeny 133 644 $)musí mať nad 25 r., musí byť min. 7 rokov občanom USA a obyvateľom štátu, v ktorom bude volený. Senát Spojených štátov amerických sa skladá z 2 senátorov za každý štát ,kt. sú volení na 6 rokov.Vek min. 30 rokov,min. 9 rokov občanom USA a obyvateľom štátu, v ktorom bude volený.Iba senát môže rozhodnúť o pozbavení úradu.Nikto nemôže byť odsúdený bez súhlasu 2/3 senátorov.Každé nariadenie, uznesenie alebo rozhodnutie, ktoré vyžaduje súhlas Senátu a Snemovne reprezentantov, je predložené prezidentovi Spojených štátov amerických.

V právomoci Kongresu je ukladať a vyberať dane, clá, dávky a poplatky(na celom území USA rovnaké), platiť dlhy, starať sa o ochranu zemi a všeobecný blahobyt v Spojených štátoch amerických, vypožičiavať si peniaze na účet USA, riadiť obchod s cudzími národmi,raziť peniaze,upravovať ich hodnotu,domáci i zahraničný kurz a stanoviť jednotky mier a váh,vyhlasovať vojnu,riadiť ozbrojené sily a iné.Kongres nesmie vydávat zákony ,kt. by zakazovali slobodné vyznávanie nejakého náboženstva. Takisto nemôže ovplyvňovať slobodu tlače alebo slova.


VÝKONNÁ MOC
Výkonná moc prináleží prezidentovi Spojených štátov amerických. Jeho funkčné obdobie trvá 4 roky, je volený spolu so svojím viceprezidentom, voleným na rovnakú dobu. Na úrad prezidenta USA je voliteľná len osoba, ktorá získala občianstvo Spojených štátov narodením, dosiahla vek 35 rokov a býva aspoň 14 rokov v Spojených štátoch amerických.Prezident dostáva v stanovenej dobe za výkon svojej funkcie náhradu, ktorá sa nezvýši behom jeho funkčného obdobia(200 000$+100 000$ cestovné +50 000$ vedľ. výdavky,po skončení funkčného obd. doživotná penzia,v r.1993 to bolo 148 400$).Pred prevzatím funkcie musí prezident zložiť nasledujúcu prísahu alebo slávnostný sľub: "Slávnostne prisahám (alebo sľubujem), že budem čestne vykonávať funkciu prezidenta Spojených štátov amerických a podľa svojich síl budem zachovávať, strážiť a brániť Ustavu spojenyćh štátov." Prezident je vrchným veliteľom armády a loďstva Spojenyćh štátov a rovnako aj milícii v jednotlivých štátoch,pokiaľ tieto vykonávajú službu pre celú Úniu.Taktiež má právo nariadiť odloženie trestu alebo udeliť milosť za previnenie proti Spojeným štátom,s výnimkou vlastizrady (impeachment).Ako vlastizradu možno kvalifikovať iba vyvolanie vojny proti Spojeným štátom alebo spolčenie sa s ich nepriateľom a poskytovanie pomoci a podpory nepriateľovi. Nikto nemôže byť odsúdený za vlastizradu,pokiaľ spáchanie tohto trestného činu nepotvrdia dvaja svedkovia,alebo ak sa obžalovaný z vlastizrady neprizná na verejnom súdnom konaní.

SÚDNA MOC
Súdna moc v Spojených štátoch patrí Najvyššiemu súdu a nižším súdom, ktoré utvára a zriaďuje Kongres.Sudcovia Najvyššieho súdu i nižších súdov vykonávajú svoj úrad doživotne.Súdna moc sa vzťahuje na všetky prípady podľa práva a spravodlivosti , kt. spadajú pod ustanovenie tejto ústavy ,zákonov Spojených štátov a medzinárodných zmlúv, či už existujúcich,alebo tých, kt. sa uzatvoria v mene Spojených štátov.

Súdne pojednávanie prebieha v štáte,v ktorom bol trestný čin spáchaný.
Spojené štáty,ani ktorýkoľvek ich jednotlivý štát,nesmú odmietnuť ani obmedziť volebné právo žiadnemu občanovi Spojených štátov z dôvodu pohlavia,rasy,farby pleti alebo bývalého otroctva.
-v minulosti sa štáty na juhu snažili obísť tento zákon prostredníctvom testov
gramotnosti a “bielych primárok”, čo Najvyšší súd označil za protiústavné
-1869 volebné právo pre ženy po prvýkrát vo Wyomingu

Americká ústava prekonala a “prežila” iné ústavy,kt. vznikali súčasne alebo až neskôr, stala sa vzorom pre veľa iných ústav demokratických štátov,čo len dokazuje jej silu.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?