Úrad práce

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 3249×

Příbuzná témataÚrad práce

Národný úrad práce (NÚP) bol zriadený ako verejnoprávna inštitúcia na zabezpečovanie ústavného práva občanov na zamestnanie. Spôsob financovania činnosti a hospodárenie NÚP je založené na fondovom princípe oddelenom od štátneho rozpočtu. Činnosť NÚP je realizovaná samosprávnymi a výkonnými orgánmi.
Národný úrad práce ako verejnoprávna inštitúcia zabezpečuje realizáciu cieľov a úloh politiky trhu práce a vytvára podmienky na fungovanie trhu práce a jeho rozvoj.
Jeho hlavnou úlohou je zabezpečovať politiku trhu práce, ktorou realizuje právo občanov na vhodné zamestnanie prostredníctvom systému podpory a pomoci občanom pri ich začleňovaní sa na pracovné miesta na trhu práce najmä :
· sprostredkovaním zamestnania
· poskytovaním poradenstva pre výber zamestnania a voľbu povolania
· podporovaním vytvárania nových pracovných príležitostí
· podporovaním udržiavania existujúcich pracovných miest
· napomáhaním profesnej a územnej mobilite
· zmierňovaním negatívnych dôsledkov štrukturálnych, organizačných a racionalizačných opatrení na zamestnanosť
· zvýšenou starostlivosťou o pracovné uplatnenie
o mladistvých, ktorí nepokračujú v príprave na povolanie
o absolventov stredných a vysokých škôl
· občanov nad 50 rokov veku
· dlhodobo nezamestnaných evidovaných viac ako 1 rok
· občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou
· poskytovaním podpory v nezamestnanosti
Orgány Národného úradu práce v rozsahu vymedzenom zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Zb .z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov spravujú finančné prostriedky, rozhodujú o ich použití, kontrolujú ich použitie a hospodárenie s nimi.
Základné informácie pre nezamestnaných:
Požiadať o sprostredkovanie zamestnania príslušný úrad práce je právom každého občana hľadajúceho zamestnanie - nie je to však jeho povinnosťou. Ak občan nepožiada o sprostredkovanie zamestnania na okresnom úrade práce, potom platí zo zákona len zdravotné poistenie. V prípade, že má záujem o sprostredkovanie zamestnania, tak osobne podáva žiadosť o sprostredkovanie zamestnania na okresnom úrade práce, kde má trvalé bydlisko. Pritom na príslušnom úrade práce sa sprostredkovateľovi preukáže preukazom totožnosti. Napísaním písomnej žiadosti o sprostredkovanie zamestnania túto doloží dokladom o rozviazaní pracovného pomeru, zápočtovým listom, resp. u absolventov dokladom o ukončení štúdia. Na úrade práce obdrží tlačivo pre bývalého zamestnávateľa, ktorý ho vyplní podľa predtlače.

Vyplnené tlačivo je potrebné pre úrad práce hlavne kvôli výpočtu priemerného vymeriavacieho základu na účely poberania podpory v nezamestnanosti. Pre zaradenie do evidencie nezamestnaných nezáleží na spôsobe, akým spôsobom bol ukončený pracovný pomer.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?