UNESCO

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 2422×

Příbuzná témataUNESCO

· Organizácia spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru
· Založená v roku 1945 na konferencii v Londýne za účasti zástupcov 44 štátov (medzi nimi i bývalého Československa)
o schválili tu štatút nazývaný Ústava Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru
§ preambula Ústavy vraví, že sa medzinárodná nedôvera, spory a konflikty rodili zo vzájomného nepochopenia národov a 2. svetová vojna vznikla okrem iného poprením demokratického ideálu, rovnosti a úcty k ľudskej bytosti
§ a preto je nutné budovať mier, rozširovať kultúru a vzdelanie
· jej hlavné ciele sú: rozvoj medzinárodnej spolupráce a porozumenia v oblasti spoločenských a prírodných vied, výchovy a vzdelávania, kultúry, informácií, komunikácie, informatiky a životného prostredia a tým prispievať k upevňovaniu mieru vo svete.
· Od roku 1946 je pridružené k OSN
· UNESCO sídli v Paríži
· V organizácii UNESCO je k 1.1.2002 162 štátov
· UNESCO sa skladá z:
§ Generálnej konferencie
· Zložená zo zástupcov všetkých členských štátov
· Schádza sa každé 2 roky, no môže sa zísť na zvláštnom zasadaní na žiadosť najmenej 1/3 členských štátov
§ Výkonnej rady
· Má 45 členov volených Generálnou konferenciou
· Má hájiť záujmy celej Generálnej konferencie
· Funkčné obdobie Rady sú 4 roky
· VR schvaľuje dohody o spolupráci s inými medzivládnymi organizáciami
· Zasadá najmenej 3 krát ročne
§ Sekretariátu
· Administratívny a technický orgán, poverený vybavovaním každodenných záležitostí Organizácie
· V čele má generálneho riaditeľa
o je najvyšším správnym úradníkom UNESCO
o menuje zamestnancov sekretariátu
o predkladá návrhy opatrení, ktoré pokladá za výhodné
o nadväzuje styky s inými medzinárod.

Org.
o je menovaný Generálnou konferenciou na doporučenie Výkonnej rady
o jeho funkčné obdobie je 6 rokov
· Členom UNESCO sa môže stať každý členský štát OSN tým, že pristúpi k Ústave
o iné štáty môžu byť prijaté 2/3 väčšinou Generálnej konferencie po doporučení Výkonnej rady
· UNESCO podporuje vzájomné poznanie a pochopenie národov
o doporučuje štátom aby uzatvárali medzinárodné dohody
o dáva podnety pre vzdelanie a výchovu ľudí a pre šírenie kultúry
o podniká kroky k záchrane umeleckých pamiatok

· Mnohoročné úsilie chrániť v celosvetovom rozsahu najhodnotnejšie prírodné a kultúrne objekty a lokality našej planéty vyústilo na úrovni UNESCO v roku 1972 prijatím medzinárodného Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
o V Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva je spolu k 1.2 2001 zapísaných 690 lokalít

· Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva na Slovensku:

o Prvé tri lokality na Slovensku v Zozname svetového dedičstva: Banská Štiavnica (známa prekrásnou architektúrou), Spišský hrad a Vloklínec (predstavuje typ dedinského stredovekého sídla s drevenou architektúrou horských a podhorských oblastí, s nenarušenou zástavbou zrubových domov) boli zapísané na základe rozhodnutia 17. zasadnutia Výboru pre svetové dedičstvo pri UNESCO 6. - 11.12. 1993 v Kolumbii
o Štvrtou lokalitou je od 30.11. 2000 na základe rozhodnutia 24. zasadnutia Výboru pre svetové dedičstvo pri UNESCO v Austrálii historické jadro mesta Bardejov. Územie bolo zapísané v rozsahu ochranného pásma mestskej pamiatkovej rezervácie vrátane areálu židovského suburbia.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?