Umelecké smery a hnutia v slovenskej poézii medzi vojnami

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Umelecké smery a hnutia v slovenskej poézii medzi vojnami

Umelecké smery a hnutia v slovenskej poézii medzi dvoma vojnami medzi dvoma vojnami, ich estetické, ideové a umelecké prejavy vo vybraných literárnych dielach tohto obdobia(Krčméry, Rázus, Lukáč, Smrek, Clementis, Novomestský, Fábry, Reisel, Dilong, Žarnov) Základné znaky symbolizmu, poetizmu a katolíckej moderny. 28.10.1918 - vznik ČSR. Na území SR - slovenčina do škôl, úradov. 1919 - obnovená činnosť MS - sídlo Martin. Založenia UK - najskôr českí profesori, založenie SND - riaditeľ - Čech Oskar Nedbal, obnovené Slovenské pohľady. 1922 - časopis Elán - založený v Prahe Jánom Smrekom, časopis Tvorba - 40. roky. Vytvorená idea čechoslovakizmu, popieranie národnej svojbytnosti Slovákov, prehlbovala sa zaostalosť Slovenska, vysťahovalectvo za prácou (prevažne do USA). Roku 1921 - vznik KSČ. 1939 - 1945 - Slovenský štát, 1944 - SNP, územie obsadené povstalcami = neformálne obnovenie ČSR v období Slovenského štátu. Symbolizmus - obdobie vzniku republiky; Janko Jesenský, Roy, Lukáč, Smrek
Prechodná generácia - Národne orientovaný autori; Krčméry, Rázus
Davisti - okolo časopisu DAV - študenti, socialisti zo Slovenska, r. 1924 - Zborník mladej slovenskej literatúry - upútali najviac diela davistov Laco Novomestský
Nadrealisti - Rudolf Fábry, Vladimír Reisel, r. 1935 - Fábry zborník Uťaté ruky (prvé vystúpenie nadrealistov), r. 1938 Reisel - zborník Áno a nie
Vitalisti - Ján Smrek (prešiel vývinom)
Katolícka moderna - hlavne obdobie Slovenského štátu, väčšina autorov potom do emigrácie
Prechodná generácia
- autori boli národne orientovaní - vplývali na nich starší spisovatelia
Štefan Krčméry (1892 - 1955)
- ukončil teologickú fakultu (bol na študijných pobytoch Ženeve, Paríž, Praha)
- tajomníkom Matice slovenskej, redaktorom Slovenských pohľadov
- básnik, prekladateľ, publicista, literárny teoretik; svojím založením sa prikláňal ku romantickému chápaniu literatúry
- zaoberal sa aj otázkami Štúrovskej básnickej školy, všímal si názory filozofov 19. a 20.

st
# 1.zbierka Keď sa sloboda rodila - vojnové obdobie, prevratové udalosti na Slovensku
# 2.zbierka Herbárium - väčšina básní vyslovuje jeho vnútornú rozpoltenosť, svoj smútok stotožňoval s pustou prírodou, tmavou nocou, hrobmi; verš je melodický, krátke strofy
# 3.zbierka Piesne a balady - nadväzuje tu na štúrovskú poéziu a ľudovú slovesnosť, oživil tu jej odkaz; ideál nachádzal v dejinách
# zbierka prekladov Z cudzích sadov - preklady z angličtiny, francúzštiny, nemčiny a maďarčiny
# 150 rokov slovenskej literatúry
Martin Rázus
- narodil sa v Liptovskom Mikuláši (dedina Vrbica) - absolvoval evanjelickú teologickú fakultu, (študoval v Anglicku, Francúzsku, Švajčiarsku) - ako kňaz v Modre a Brezna - venoval sa aj politika (bol predsedom SNS)
# 1.zbierka Z tichých i búrnych chvíľ - obdobie vojny, vlastenectvo
# 2.zbierka To je vojna - vojna a ťažký život v nej
# 3. zbierka Hoj zem drahá - nadviazal na Hviezdoslava a Vajanského - po vzniku ČSR vystupoval ako kritik čechoslovakizmu
# zbierka Kameň na medzi - pocit zbytočného, nepochopeného človeka, ktorý pracoval aj ako politik aj ako spisovateľ
# poéma Stretnutie - hodnotí tu svoj život, napísal to na smrteľnej posteli
Próza:
# Maroško, Maroško študuje - knihy pre deti s autobiografickými prvkami
# historický román Júlia
# román Krčmársky kráľ - snažil sa tu zachytiť predvojnové obdobie
Divadelné hry:
# Hana - problémy manželstva; bola hraná aj v SND
Emil Boleslav Lukáč
- hlavný predstaviteľ v medzivojnovom období; narodil sa v Hodruši; štúdiá v Banskej Štiavnici, teológia - Bratislava Paríž, Lipsko
- používal množstvo cudzích a knižných výrazov
# 1.zbierka Spoveď - vychádza zo symbolizmu (vplyv nášho i európskeho) - pesimizmus; smútok vychádza z jeho vlastného života
# 2.zbierka Dunaj a Seina (symbolický názov) - Dunaj - Slovensko, Seina - cudzina, Paríž, Francúzsko; protiklad domova a sveta, rodného kraja a cudziny, dediny a mesta - dedina - symbol domova a mravnosti, mesto - neresti
= báseň Taedium urbis (Hnus z mesta) - stopy symbolizmu, hudobnosť verša, farby, napísal ju v Paríži s pocitom cudzoty
# 3.zbierka O láske neláskavej (ľúbostná lyrika) - v názve - rozpätie lásky a nenávisti; v básňach mu nejde o výraz citovej pohody, veršami zmietajú pochybnosti
= báseň Paradoxon „buď ku mne trochu ľahostajná a trochu prichladná takto je naša láska pripokojná a prisúladná”
= báseň Večná parabola
# 4.zbierka Križovatky - bytie, pominuteľnosť, nepokoj, ktorý má korene v jeho osobnosti a v ich spoločenskej situácii
# zbierka Spev vekov - proto rozbíjaniu republiky
# zbierka Elixír - verejné problémy = báseň Goetheof - keď na Viedenskom predmestí Goetheof strieľala polícia do ľudí
# zbierka Maloch - boh vojny; reakcia na zabíjanie a vojnu (Španielska revolúcia 1938)
# zbierka Bábeľ - tri časti, protifašistický charakter # básnická skladba Stĺp hanby
VITALIZMUS
Ján Smrek
- bol sirotou a vyrastal v sirotinci v Modre, kde študoval v učiteľskom ústave; pracoval ako novinár, založil časopis Elán 1930
- titl. národný umelec a POETA NATUS (básnik rodený); bol citlivým, subjektívnym básnikom, inšpiroval sa viac myšlienkovými vnemami, spomienkami než vážnou sociálnou skutočnosťou
# 1.

zbierka Odsúdený k večitej žízni - jediná zbierka, ktorá patrí k symbolickým dielam, je smutná, pesimistická
= báseň Dnes milujem svoj deň - rozlúčka s pesimizmom, hlása odklon od symbolizmu
„ Dnes milujem svoj deň noc miloval som včera” - prvé dvojveršie
# 2.zbierka Cválajúce dni - V úvode básne - motív cválajúcich žrebcov (dní) a jazdcov, ktorí uháňajú v ústrety životu, nedokážu nečinne čakať čo im prinesie budúcnosť (rýchle tempo novej skutočnosti, života) po vzniku republiky. Z konkrétnej spoločenskej skutočnosti prenikalo do jeho tvorby len málo. Veršami oslavoval život, ľuďom chcel zvestovať lásku, krásu a mladosť. Jeho filozofický svetonázor mal najbližšie k Bergsonovi a jeho teórii elane vitale (životný zápal). = báseň Dievča v rozkvete - oslava krásy a mladosti
= báseň Balada noci májovej - písal o ženách v každom veku (oslavoval ich), erotická tematika
= báseň Báseň o krásnej matke - stredobodom pozornosti ostáva žena
# zbierka Božské uzly = báseň List z veľkého mesta dievčaťu - teší sa na ňu, túži po nej
- zo sociálnych javov ho najviac zaujalo vysťahovalectvo = báseň Verš o piesni vysťahovalcov
- život v Amerike, ako sa vysťahovalci učia cudzie jazyky, báseň nie je pesimistická
# zbierka Iba oči - len zriedka sociálne problémy
= báseň Pochod nezamestnaných - po námestí kráčajú hladný nezamestnaný nevyužijúc svoju silu; kontrast - nasýtené kone hladní ľudia „ Človek sečky hrsť musel závidieť im ”
= báseň Oči - Očami všetko zisťujeme, dorozumievame sa môžeme vidieť veľa pekného, veľa sa dozvedieť, dorozumievanie nielen s ľuďmi, ale aj so zvieratami
# básnická skladba Básnik a žena - v 4 ročných obdobiach (5 kapitol)
1. - v zasneženom parku - stretnutie začiatok lásky; 2. jar; 3. leto - láska ja na vrchole; 4. jeseň - rozchádzajú sa, aby mohli tvoriť; 5. - stretnutie po 10 rokoch - dialóg o láske a umení
= báseň Doma - prezradil svoju nezakorenenosť a vnútornú neistotu
# zbierky Hostina; Studňa - v rokoch II. sv. vojny - tragická lyrika, ale aj lyrika nádeje a vzdoru; alegoricko - symbolické prostriedky, básnické vyjadrenia; priečinková tvorba - túžba ľudstva po slobode a miery
= báseň Praha - odboj proti fašizmu, alegoricko - symbolické prostriedky na vyjadrenie odporu proti fašizmu, smelé slová, neistota, prebúdza vlastenecké city, slová bohaté na citový obsah, do popredia dáva prostý ľud, metafory a básnické obrazy
PRÓZA # autobiografia Poézia moja láska
DAV
- po vzniku ČSR - väčšina mladých slovenských spisovateľov vystupovala s nadšením za nové umenie
- J.

Smrek predstavil práce svojich rovesníkov v Zborníku mladej slovenskej literatúry (1929) - ukázala rozdiely medzi autormi
- za najexkluzívnejšie príspevky sa považovali práce stúpencov socialistických myšlienkových prúdov (Ladislav Novomestský a Daniel Okály); skupina mladej inteligencie, ktorá na štúdiách v Prahe prišla do styku s novými sociálnymi a politickými teóriami
- títo spisovatelia sa združovali najskôr v časopise Mladé Slovensko (uverejňovali aj v iných)
- aktivita stále mohutnejšia, to žiadalo samostatný časopis; pražský spolok Združenie študentov socialistov na Slovensku :
- r. 1924 založili skupinu aj časopis DAV - Daniel Okály, Andrej Sirácky a Vladimír Clementis
- už v 20. rokoch si získali davisti medzi svojimi rovesníkmi svojich priaznivcov a uznanie; hlásili sa k nim spisovatelia, kritici aj výtvarníci (Mikuláš Galanda, Koloman Sokol, Ľudovít Fulla)
- neobmedzovali sa len na literatúru, ale snažili sa uskutočniť v spoločnosti prevratné zmeny - tomu mala slúžiť ich tvorba
- z estetického hľadiska prechádzali davisti vývinom a aj medzi jednotlivými členmi boli rozdiely; krátko po svojom vzniku sa hlásili k typu proletárskej poézie; chceli písať modernými prostriedkami a revolucionarizovať myslenie ľudí; mnohí autori písali len propagačnú literatúru - o širšiu škálu umeleckých prostriedkov, hľadanie nových obrazov sa snažil L. Novomestský
Vladimír Clementis (1902 - 1952)
- zaujímali ho otázky politické a ideologické - bol právnikom. študoval v Prahe; žil gv Mníchove, Anglicku a Francúzsku - po vojne sa v ČSR venoval politickej činnosti v r. 1948 - 51 bol ministrom zahraničia - politicky aktívny v r. 1945 - 50 - člen národného zhromaždenia ČSR a KSČ - v emigrácii (r. 1938 - 45) skúmal otázky národného života - r. 1954 ho rehabilitovali
# Slováci a slovanstvo # Odkazy z Londýna
Ladislav Novomestský (1904 - 1976)
- narodil sa v Budapešti, po vzniku ČSR sa presťahoval s rodičmi do Senice - ukončil učiteľský ústav v Modre; pracoval ako novinár; za Slovenského štíetu vyvíjal ilegálnu činnosť - r.1954 - odsúdený na 10 rokov väzenia - r. 1964 - rehabilitovaný
- prvá časť - pred odsúdením - 50. roky - druhá časť - po prepustení - 60. roky
# zbierka Nedeľa - poézia mu nie je vecou každodennou, ale nedeľným sviatkom
- jeho tvorba sa nedá charakterizovať z hľadiska jediného smeru, pretože bol súčasníkom proletárskej poézie, poetizmu, symbolizmu a moderných európskych smerov
= báseň Fiasko - príbeh dvojice mladých ľudí, ktorí sa prechádzajú po meste, vidia figurínu so šatami dievča, ktoré ich by ich aj potrebovalo, ale nemá na ne peniaze, ale figurína tie šaty má a nepotrebuje ich
= báseň Slúžka - žaluje sa, túži po láske a spoločnosti, končí samovraždou, autor sa snaží o volný verš
- v zbierke Nedeľa si autor všíma sociálne pomery, cítiť v nej vplyv poetizmu
# zbierka Romboid - venoval ju J.

Kráľovi, celá je preniknutá poetizmom
= báseň Cesta - hrá sa so slovami, odchod syna - odchod vlaku, vlak - symbol odchodu cesty; poetizmy - čierna noc, pocity melanchólie a sociálnej tragiky prenikli aj do básnikovho experimentovania
= báseň Čierna a červená - čierny sú básnici a červená je ich krv
# zbierka Otvorené okná - názov je symbolický, chce sa Slovensko otvorilo svetu a prijalo od neho všetko nové; básnik je avantgardný (snažil sa nadviazať na svetovú avantgardu) a sociálny, cítiť tu vplyv ľudovej piesne
# zbierka Svätý za dedinou - v 30. rokoch - zmáhanie sa fašizmu - odmietal ho, sám sa zúčastnil občianskej vojny v Španielsku ako korešpondent (vojna v Španielsku mala vplyv na jeho tvorbu)
= báseň Slovenská jar - nič nie je trvalé, len práca je trvalá - oslava práce
= báseň Španielska obloha - vojna
# zbierka Pašovanou ceruzkou
= báseň Pašovanou ceruzkou - zamýšľa sa nad životom
- po prepustení:
# básnická skladba (lyricko - epická) Vila Tereza - píše o oslave VOSR - sám sa zúčastnil osláv kde sa stretol s mnohými umelcami
# básnická skladba Do mesta 30 minút - úvaha básnika na dobu v ktorej žije
# zbierka Stamodtiaľ a iné - život, radosť = báseň Pošušky - hodnotí svoj život
# cyklus Dom kde žijem
= báseň Analýza - reaguje na vojnu, na pocity strachu vyvolávajúce odpor; chce ukázať, že to obdobie nebolo jednoduché, ľudia sa báli a stávali sa zbabelcami aby si zachránili život
Valentín Beniak
- do literatúry vstúpil až po Lukáčovi, Smrekovi a Novomestskom a preto na nich nadväzoval
# zbierka Tiahnime ďalej oblaky - v 30.rokoch už ako samostatný básnik s vlastnou umeleckou koncepciou
= báseň V zime na dedine - vplyv ľudovej umeleckej slovesnosti, melodika ľudovej poézie - vplyv na ďalšiu tvorbu kde preberá aj konkrétne básnické pomenovania
# zbierka Ozveny krokov - poézia 30. rokov - hravosť z rytmu a farebného svetla
# básnická skladba Žofia - hľadá kladné východisko z vojnovej pohromy; vyslovoval lásku k ľuďom a radosť zo života
- väčšina jeho zbierok z vojnového obdobia obsahuje dlhé básne - pásma, kde sa jeden motív preplieta s druhým
Andrej Žarnov
- debut Stráž pri Morave – polit. nepriazeň - ;v USA – Brázda cez úhory, Hlas krvi; - Štít, Mŕtvy
Maša Haľamová
- poetka, malé knižky o prírode- Dar, Červený mak - "Človek si srdcom ukuje okovy a v nich žiť musí"
NADREALIZMUS
- v 30. rokoch sa v Európe umelecká tvorba individualizovala, na Slovensku sa však až teraz vytvárajú podmienky pre vznik umeleckých skupín - do literatúry prichádza nová generácia
- spomedzi vtedajších moderných smerov ju najviac zaujal surrealizmus - tento typ literatúry najlepšie vyjadroval opozičné postavenie mladého pokolenia
- teóriou a kritikou Slovenského surrealizmu sa zaoberali Michal Považan a Mikuláš Bakoš
- na konci 30. rokov zmenili názov surrealizmus na nadrealizmus
- 1. fáza - zbierka Rudolfa Fábryho Uťaté ruky 1935
- 2.

fáza - zborník Vladimíra Reisela Áno a nie 1938
- v zborníku si vytvorili vlastný program - proti kultúrnej reakcii a fašizmu (nie) a za pokrok v slovenskej literatúre (áno); k vlastnému založeniu nadrealistickej skupiny došlo na večierku nadrealistickej poézie v Bratislave 28.2.1939 - tu vystúpili spoločne básnici i výtvarníci (Cyprián Majerník, Vincent Hložník, Ján Mudroch ...)
- spoločne vydávali práce - zborníky, namiesto strofického členenia textov používali voľný verš (pásma), genitívnu metaforu (v genitíve) - čierny kašeľ komína a pod. Rudolf Fábry (1915 - 1982)
- študoval v Prahe zemepis a kreslenie; novinár
# zbierka Uťaté ruky
- má niekoľko cyklov - veršových aj prozaických, inšpiroval sa dadaistickými a poetistickými prostriedkami, zveršoval momentálne nápady, približoval sa reči detských rečňovaniek
- zbierku považovali za provokáciu; básne, ktoré boli strofické - prečiarkol, provokáciu si uvedomoval aj sám v básni :
= báseň Smrť slávikom a pinkavám „ .. tuším že si chytáš uši táto poézia škodí duši ...”
- kritika zbierku odmietala, iba Novomestský bránil právo na experiment - nadrealisti odmietali tradičnú metaforu založenú na princípe podobnosti, súvislosti, ich metafora bola vybudovaná na stretnutí sa logicky vzdialených, nesúvisiacich neraz i protikladných javov (ryby smútku), nepoužívali interpunkciu
= báseň Pokazený písací stroj
# zbierka Vodné hodiny hodiny piesočné - strieda prózu s veršami, a už sa tak nehrá so slovami ako v 1. zbierke
# zbierka Ja a niekto iný - povojnová, protestom rozorvanej ľudskej bytosti, proti vojne - aj vyjadrením nádeje v ľudskej budúcnosti
- má 2 pásma - 1. a 2. stretnutie s Féneom (básnik); dramatické vnútorné napätie
= báseň Ja som to - básnik - záver vyjasnenie
1, "Ak je zrodenie príčinou smrti je pravda nad jasnosť slnečná že začiatok je bratom konca smrť je sestrou života"
2, „Ktosi šiel s Féneom ruka ruke ten ktosi bol som ja a ja som bol Féneo”
Vladimír Reisel
# zborník Áno a nie - báseň Pred tvárou všetkých „ Budeme milovať všetko čo chová v sebe oheň odporu Všetko
Čo ešte má silu postaviť sa proti víchru slabomyseľnosti a zrady ...”
# zbierka Neskutočné mesto - spomína na Prahu a na Apolliniera, ktorý ho tiež navštívil - po oslobodení pracoval Reisel ako tlačový atašé na veľvyslanectve v Paríži; v 50. rokoch bol redaktorom

ďalší nadrealisti: Štefan Žáry - prechodne pôsobil ako tlačový atašé na veľvyslanectve v Ríme; Július Lenko a Pavel Bunčák. Do tohto obdobia patrí aj literárna kritika - mnohí jej predstavitelia písali aj poéziu. Ku generačným kritikom patril :Michal Považan - zúčastnil sa na organizácii hnutia a formuláciu jeho programu, činnosť nadrealistou hodnotil v Európskom kontexte. Na rozvoji nadrealistickej avantgardy sa zúčastnil aj Mikoláš Bakoš. KATOLÍCKA MODERNA
- literárno-historicky je moderna výraz pre všetky moderné básnické smery, z konca minulého a zač. 20.

storočia
- katolícka moderna sa básnicky realizovala hlavne Slovenskej republiky a vrchol dosiahla po II.svetovej vojne v časopise Verbum a zakrátko po tom bola umlčaná
- básnická poetika katolíckej moderny - pod vplyvom českého poetizmu a francúzskej moderny; katolícka moderna sa u nás vyvíjala súbežne s poetizmom a nadrealizmom
- táto skupina mala pomerne dosť predstaviteľov - mladá kňazská inteligencia, rozhľadená po európskej literatúre
- do literatúry vstúpili takmer súčastne s nadrealizmom a pred verejnosť 1.krát vystúpili v Antológii mladej slovenskej poézie (1933) a zakrátko sa zoskupili okolo časopisu Postup
- katolícka moderna nebola iba slovenským literárnym javom, ale jej materskou krajinou bolo Francúzsko kde už od konca 19. storočia pôsobili básnici duchovného založenia
- v medzivojnovom období sa dostal do popredia kresťansky orientovanej poézie Henri Bremondt, ktorý bol tvorcom teórie tzv. Čistej poézie; proti jeho názoru na poéziu vystúpil André Breton a vyčítal mu jeho nadzemské chápanie sveta a umenia, tento názorový rozpor medzi surrealistami (stúpenci filozofického materializmu) a katolíckou modernou sa vyskytol nielen vo Francúzsku, ale aj u nás; na Slovensku však došlo ku viacerým plodným stretnutiam
Hlavný predstavitelia: Rudolf Dilong, Pavol Gašparovič Hlbina, Andrej Žarnov
- ich lyriku delíme na časovú - inšpirovaná konkrétnymi udalosťami (výročia, úmrtia, sviatky)
nadčasovú - inšpirovaná podstatou bytia a úvahami o zmysle života
- výrazové prostriedky: kresťansko - náboženské terminológie, postavy a symboly z náboženskej mytológie, starého a nového zákona (národná tradícia - Veľká Morava)
Rudolf Dilong (1905 - 1986)
- vedúcou osobnosťou katolíckej moderny - vydal asi 100 zbierok; redaktor lit. časopisov
- 1945 do emigrácie do 1947 - Európa potom Argentína 60. roky - USA
- bol spoluzakladateľom lit. časopisov Postup a Nové slovo; dúfal, že pre neho nebudú do nekonečna dvere zavreté pre návrat
- jeho poézia napísaná v emigrácii má okrem estetických hodnôt aj dokumentárnu cenu, zachytáva duševný svet emigranta
I. etapa: na Slovensku - ponášky na ľud. pieseň
- Hanička, Dýchajte lazy, Ja svätý František, Budúci ľudia, Helena nosí ľaliu
II. etapa: exilová - vyše 70 publikácií
- Ponúkam chlieb so soľou, Pokora vína, Brehy slobody, Ja Rudolf Dilong trubadúr (myslel na SK), Dialky bez domova
Andrej Žarnov (vl.m.

František Šubík) (1903 - 1982)
- patológ - študoval na lekárskej fakulte; bol medzinárodne uznávaný, počas Slovenského štátu bol šéfom zdravotníctva; bol vybraný do medzinárodnej komisie, ktorá mala v r.1943 posúdiť, kto zavraždil Poľských dôstojníkov v lese pri Katyni
- po oslobodení bol odsúdený na 3 roky väzenia v Leopoldove a potom bol pod sústavným policajným dozorom
- 1952 - emigroval do USA cez Rakúsko a Rím
# zbierka Stráž pri Morave - za protičeské výpady bola skonfiškovaná
- v zbierke je aj podľa jeho vyjadrenia hlavne výzva „do vtedajších zadebnených a otrávených duší” slovenského kolektívu, zbierke chýba umelecká hodnota, išlo tu o obsah
# zbierka Štít - vyprovokovalo ho zabranie Slovenských území Maďarskom a Poľskom po Viedenskej arbitráži
- v tejto zbierke nadviazal na štúrovskú tradíciu vlasteneckej lyriky; verí tu v budúcnosť svojho národa
- zbierka vyšla počas Slovenského štátu a bola mu za ňu udelená 1.št. cena vlády Slovenskej republiky
# zbierka Preosievač piesku - vyšla v Ríme; sú to básne, kt. vyšli k jeho 75. narodeninám a je to emigračná poézia
Pavol Gašparovič Hlbina
- teoretik kat moderny, kat chápanie sveta, pracoval pre lepší zajtrajšok - Začarovaný kruh, Cesta do raja, Mŕtve more, Víno svetla
Ján Haranta
Ján Motulko
- debut Blížence, V mimózach vietor (láska k žene, viera)
Janko Silan
- Kuvici, Rebrík do neba, Slávme to spoločne, Kým nebudeme doma (zmysel ľudskej exist. a kňaz. povolania)
- Piesne z Javoriny, Piesne zo Ždiaru (ľudské problémy a krízy).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?