Ľudské práva

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 4133×

Příbuzná témataĽudské práva

Občania sú slobodní a rovní v dôstojnosti i právach. Ľudské a občianske práva, garantované medzinárodnými dokumentmi a Ústavou Slovenskej republiky, sú univerzálne a neodňateľné. Rasizmus, xenofóbia a iné formy netolerancie nemajú v slobodnej a demokratickej spoločnosti miesto. Každá osoba patriaca k národnostnej alebo etnickej menšine má právo chrániť a rozvíjať svoju národnostnú a kultúrnu identitu. Využívanie tohto práva však nesmie viesť k diskriminácii ostatného obyvateľstva Slovenskej republiky. Medzi základné práva patrí právo podieľať sa na politickom živote. Každý občan má právo slobodne vyjadrovať svoje názory, prijímať a šíriť idey a informácie, slobodne sa združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych i sociálnych a iných záujmov. Sloboda svedomia, náboženského vyznania a viery sú neodňateľné. Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť. Všetci občania sú si rovní pred zákonom a bez diskriminácie majú právo na rovnakú ochranu podľa zákona. Termín "ľudské práva" má 1. poukazovať na ideu prirodzených práv, 2. propagovať túto ideu v osobitnej politickej atmosfére moderného sveta a získavať pre ňu sympatie. Ľudské práva sú práva fyzických osôb, najmä jednotlivcov; medzi základné ľudské práva patrí právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, slobodu pohybu, prejavu, svedomia, spolčovania, zhromažďovania, rovnosť ľudí a i. Ľudské práva boli deklarované viacerými významnými dokumentmi:

- anglickým zákonom Dohoda o právach ľudu z 1649,
- dokumentom Habeas Corpus Act,
- Deklaráciou práv človeka a občana,
- Všeobecnou deklaráciou ľudských práv,
- Deklaráciou práv dieťaťa z 1959,
- Európskou konvenciou o ochrane základných ľudských práv a slobôd,
- Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach,
- Listinou základných práv a slobôd.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?