Účtovný inf. systém, právna úprava, účtovná osnova

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Účtovný inf. systém, právna úprava, účtovná osnova

Účtovný inf. systém, právna úprava, účtovná osnova

Za systémový prístup chápania sa pokladá spôsob myslenia, konania, riešenia problémov, pri ktorom sa javy chápu komplexne v ich vnútorných a vonkajších súvislostiach.
Systém je množina prvkov vzájomne spätých väzbami, ktoré vyjadrujú jednotu s okolím, Základnou vlastnosťou systému je spätná väzba.

Informačný systém organizácie – zabezpečuje informácie na vykonávanie všetkých riadiacich a výkonných činností. Prechádza celou organizáciou a spája jednotlivé prvky do jedného celku.

Užšie pojatie pojmu informačný systém podniku - je to súhrn všetkých inf. v príslušnom podniku.

Ak sa informácie dajú vyjadriť číselne nazývajú sa ukazovatele. Ukazovateľ je vyšší stupeň informácie. Ak ukazovateľ kvantifikuje ekonomický jav, nazýv. sa ekonomický ukazovateľ.

Informácie obsiahnuté v informačnom podniku možno členiť na 3 skupiny:
1. poznávacie inf. – po minulosti
2. riadiace inf. – očakávané – po budúcich hosp. javoch
3. ostatné inf., ktoré sa nedajú jednoznačne zariadiť do niektorej z prvých dvoch skupín, ale sú potrebné na riadenie podniku. Patria sem informácie o technicko – ekonomickej dokumentácií, spotrebné normy, normatívy, cenníky, prognózy, výsledky auditu, revízií a pod.

Informačný systém podniku plní následovné úlohy:
1. zber a prenos informácií
2. uchovávanie informácií
3. spracovanie informácií (analýza, hodnotenie, ich úprava)
4. distribúcia informácií

Informačný systém podniku sa delí do niekoľko podsystémov:
1. podľa hierarchického usporiadania
a. podsystém podniku
b. podsystém závodu
c. podsystém prevádzky

2. podľa objektu riadenia z hľadiska funkčného (odpovedá na otázku koho
riadim)
a. podsystém výroby
b. podsystém zásobovania
c. podsystém predaja

3. podľa subjektu riadenia z hľadiska funkčného (ako riadim)
a. podsystém plánovania
b. podsystém regulovania
c. podsystém organizovania
d. podsystém kontroly

Informačné systémy sú založené na báze počítačového spracovania informácií. Typickým informačným systémom sú počítačové siete. Internet je celosvetová počítačová sieť, informácie internetu sú však neusporiadané.

Intranet – sú siete budované vnútri v podnikoch, ale môžu byť prepojené aj na internet. Aplikácia počítačov v praxi je dôležitou zložkou inovácie (obnovenia) manažmentu.

Nemožno v nich vidieť všeliek a sústrediť sa na vlastnú techniku a nie na jej využitie.
Uplatnenie techniky vyžaduje vytvoriť organizačné, personálne a ostatné predpoklady, ale najmä zdokonaliť samotný manažment.

Odbory ekonomických informácií

Sústava ekonomických informácií zahŕňa riadiace aj poznávacie informácie ekonomické aj sociálne. Sústavu tvorí:
účtovníctvo poskytuje prehľad o stave a pohybe majet. a záväzkov, nákladoch a výnosoch, výdavkoch a príjmov podniku, výsledku hospodárenia za podnik ako celok a jeho vnútropodnikových útvarov v peňažných jednotkách.
rozpočtovníctvo zachytáva budúce, očakávané a predpokladané ekonomické javy v podniku, kt. sú stanovenie nákladov, výnosov, hospodárskeho výnosu na celkový objem výkonov. Je nástrojom kontroly a riadenia.
kalkulácie sa delia na predbežné a výsledné. Predbežné predstavujú predbežné stanovenie nákladov, pred začiatkom výroby na určitý výkon. Výsledné predstavujú následné zistenie nákladov po skončení výroby na vymedzený výkon. Napr. 500 Sk náklady/ 1 000 Sk výkonu. Náklady –materiál + práca /1 pár topánok.
štatistika zhromažďuje a spracúva inf. o rovnorodých hromadných javoch a procesoch a zisťuje ich charak. znaky, vlastnosti, zákonitosti a odhaľuje príčiny zmien v ich vývoji. Využíva k tomu údaje, ktoré nadobúda vlastným zisťovaním a údaje z ostatných ekonom. Odborov. Napr. % rodinných domov k počtu obyvateľstva, počet áut pripadajúcich na počet obyv. krajiny k dátumu
operatívna evidencia si vyberá hospodárske javy k poskytnutiu inf. (sklad). K získaniu inf. používa najjednoduchšie metódy. Zoznamy vedie v rôznych jednotkách, napr. času, hmotnosti..
osobitne organizované evidencie, pasporty a registre sú osobitnou formou evidencie, napr. zoznamy kartotéky … Príkl. Kartotéka, kt. si vedie ambulancia obvodného lekára podľa druhu zdravotnej poisťovne a veku pacientov.

Právna úprava účtovníctva

Každý podnikateľský subjekt (účtovná jednotka), ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť musí viesť o tejto činnosti účtovníctvo, ktorého rozsah, spôsob vedenie a jeho preukázateľnosť ustanovuje zákon 563/91 Zb. o účtovníctve, platný od 01. 01. 1992 a novelizovaný od 01. 01. 1993, kedy došlo (v súvislosti zo vznikom SR) k celkovej reformácií účtovného a daňového systému.

Podľa tohto zákona (u. j.) účtujú:
1. v účtovnej sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva o stave a pohybe majetku a záväzkov, o nákladoch a výnosoch (príjmov a výdajov) a výsledkov hospodárenia
2. v účtovnom odbobí (kalendárny rok)
3. v peňažných jednotkách sk (valutách)
Sú povinné dodržiavať: 1. účtovnú osnovu a postupy účtovania
2. zapisovať účtovné prípady v účtovných knihách
3. inventarizovať majetok a záväzky
4.

zostavovať účtovnú uzávierku
5. uschovávať účtovné písomnosti po určenú dobu uschovania

Účtovné jednotky nesmú meniť v priebehu účtovného obdobia, spôsoby oceňovania, postupy účtovania a odpisovania. Usporiadanie položiek účtovnej závierky. Nakoniec zákon stanovuje použitie prostriedkov výpočtovej technickej opravy v účtovných písomnostiach a pokuty pri nedodržaní povinností vyplývajúcich zo zákona.

Okrem tohto zákona platia pre účtovníctvo aj ďalšie zákony: Obchodný zákonník, živnostenský zákon, Občianský zákonník, daňové zákony (zákon o daniach z príjmov), účtovné osnovy a opatrenia. Ministerstvo Financíí SR, smernice Rady Európskej Únie (čísla 4, 7, 8), medzinárodné účtovné štandarty. Účtová osnova

Povinnosť používať účtovú osnovu pri zostavovaní účtov, z ktorých je vytvorený účtový rozvrh zo zákona o účtovníctve 563/91 ZB. v znení neskorších neskorších predpisov. Syntetické účty – skupinové napr. 210 – peniaze
– podrobné napr. 211 – pokladnica, 213 - ceniny

Skupinové účty sú zakončené číslom 0.
Skupinové účty používajú tie účtovné jednotky, ktoré nemajú povinnosť účtovú závierku auditorom (malé účtové jednotky).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?