Účtová trieda 2. Finančné účty 22

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Účtová trieda 2. Finančné účty 22

Účtová trieda 2. Finančné účty 22

Obsah účtovej triedy 2. Je finančný majetok a finančné zdroje. Jeho charakteristickou črtou je vysoká likvidnosť, bezprostredná obchodovateľnosť a predpokladaná držba do jedného roka. Ide o tzv. krátkodobý finančný majetok. Pri finančných zdrojoch (pôžičkách a úveroch) sa predpokladá dohodnutá splatnosť do jedného roka tzv. krátkodobé finančné zdroje.

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich nominálnymi hodnotami (nemovitá hodnota, ktorá je na nich vytlačená) majetkové a dlžné cenné papiere sa oceňujú cenami obstarania. A krátkodobé finančné záväzky sa oceňujú nominálnymi hodnotami. Peňažné prostriedky v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom podľa platného kurzového lístka NBS ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a to kurzom, valuty stred pri peňažných prostriedkov v hotovosti a ceninách a kurzom devízií stred pri peňažných prostriedkov na bankových účtov. Na konci roka pri účtovnej uzávierke sa uskutoční prepočet zostatku v cudzej mene kurzom stred platným k 31. 12.
Zaúčtuje sa rozdiel vo forme kurzovej straty alebo zisku.

Obsah účtovej triedy 2:
skupina 21 – peniaze
1. peniaze v hotovosti, šeky, pokladničné poukážky na účtovanie
2. ceniny – poštové známky, telefónne karty, stravné lístky

skupina 22- účty v bankách – peňažné prostriedky na bežnom účte, vkladovom a devízovom účte

skupina 23 – bežné bankové úvery
1. krátkodobé bankové úvery s dobou splatnosti do 1 roka
2. krátkodobé úvery poskytnuté na základe eskontovaných zmeniek (postúpených k predaju banke pred dobou ich splatnosti)

skupina 24 – iné krátkodobé finančné výpomoci – sú také, ktoré podnikateľskému subjektu poskytujú iné osoby ako banky, tzv.

tretie osoby na základe vystavených krátkodobých dlhopisov

skupina 25 – krátkodobý finančný majetok – splatnosť do 1 roka
1. majetkové cenné papiere určené na predaj – akcie, podielové listy, investičné spoločnosti
2. vlastné akcie, ktoré si účtová jednotka na prechodný čas podrží
3. dlžné cenné papiere úverového charakteru, obstarané s cieľom obchodovateľnosti s nimi – dlhopisy, vkladové listy, obligácie, pokladničné poukážky …
4. vlastné dlhopisy, ktoré účtová jednotka podrží v súlade s právnymi predpismi

skupina 26 – prevody medzi finančnými účtami – je to účet 216 – peniaze na ceste – je to účet, ktorý slúži na preklenutie časového nesúladu medzi pokladnicou a bankou.

Skupina 29 – opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku – v tejto skupine sa účtujú opravné položky na ocenenie krátkodobého finančného majetku v prípade poklesu trhových cien majetkových a dlžných cenných papierov.

Na účte 211 - pokladnica sa účtuje: a. stav a pohyb peňazí
b. šeky prijaté od zákazníkov pri predaji tovaru a služieb
c. poukážky na účtovanie pri odbere tovaru a služieb
d. valuty, šeky a poukážky na zúčtovanie znejúce na cudziu menu

211 – pokladnica
Stav peňazí v pokladni nemožno nahrádzať potvrdenkami alebo súpismi. Stav a pohyb peňazí sa zachytáva v pokladničnej knihe. Pokladničná kniha sa píše každý deň, chronologicky za sebou. Pokladničná kniha (každý list je v nej obsiahnutý dvojmo) obsahuje: dátum, položka, číslo dokladu, príjem, výdaj, zostatok, poznámka. Príjmy a výdaje zapisuje pokladník na základe pokladničných dokladov PPD a VPD.
Pokladničná kniha sa uzatvára raz za mesiac. Pokladník porovná účtovný zostatok, v pokladničnej knihe zo skutočným stavom a zistený rozdiel, t. j. prebytok alebo manko dá k dispozícií účtovníctvu na zaznamenanie. Pokladník pri preberaní funkcie podpisuje hmotnú zodpovednosť a v prípade manka sa mu uloží povinnosť vykonať finančnú náhradu. Vecná správnosť zápisov v pokladničnej knihe sa kontroluje inventarizáciou pokladničnej hotovosti ( finančnou inventúrou) 4x do roka. Vykonávajú sa tieto práce:
1. fyzická inventúra = pokladničné skontro (mincovka)
- skontro = saldo = výsledok kontroly
- výsledok kontroly môže byť aktívny alebo pasívny (plusový alebo mínusový)
2. kontrola pokladničných dokladov a zápis v pokladničnej knihe
3. porovnanie skutočného stavu v pokladni s účtovným

Pokladničná kniha sa pre každú menu robí zvlášť.

Kontrolór urobí z vykonanej kontroly zápisnicu. Kontrolór po kontrole urobí červenú čiaru v pokladničnej knihe. Zápisnica: dňa … vykonal Fero Homola kontrolu pokladničnej hotovosti: skutočný stav
rozdiel
predkontáciu
Navrhujem častejšiu kontrolu pokladničnej hotovosti alebo výmenu pokladníka alebo vyjadrená spokojnosť.
Účtovníctvo musí odrážať skutočný stav a nemožno ho prispôsobovať želanému stavu hospodárenia účtovnej jednotky.

Ak sa zistí prebytok, pokladnica vystaví pokladničný doklad s textom „prebytok v pokladní“, predkontácia 211/688.
Ak je manko opäť sa vystaví pokladničný doklad a účtuje sa 355/211 – úbytok peňazí, pričom úhradu manká vykoná pokladníčka alebo osoba, ktorá úbytok spôsobila.

Pr: účtovný stav pokladnice je 905,- sk
Pokladničné skontro 1/500,- 908,50,-
3/100,- - 905,00
2/50,- rozdiel 3,50,-
1/5,- prebytok
3/1,-
1/0,50,-
skutočný stav 908,50,-.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?