Účtová trieda 1. Zásoby 21

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 24528×

Příbuzná témataÚčtová trieda 1. Zásoby 21

Účtová trieda 1. Zásoby 21

Pod pojmom zásoby rozumieme: 1. skladovaný materiál sk. 11
2. zásoby vlastnej výroby sk. 12
3. skladovaný tovar sk. 13
Zásoby sú obežným majetkom účtovej jednotky.
1. Skladovaný materiál zahŕňa
a. surovina (základný materiál), ktoré vo výrobnom procese prechádzajú celkom do
výrobku a tvoria jeho podstatu.
b. pomocné látky, ktoré prechádzajú do výrobku, ale netvoria jeho podstatu – farby, laky
c. prevádzkové látky, ktoré sú potrebné na prevádzku podnikateľského subjektu, napr. mazivá, palivá, čistiace prostriedky
d. náhradné diely – uvádzajú hmotný majetok do pôvodného stavu
e. obaly – slúžiace na ochranu a dopravu materiálu
f. DHM – o ktorom účtová jednotka rozhodla, že nie je investičným majetkom

2. Zásobami vlastnej výroby sú:
a. 121 - nedokončená výroba, za ktorú sa považujú produkty, ktoré už prešli jedným alebo
niekoľkými výrobnými stupňami a nie sú už materiálom, ale ani hotovým výrobkom
b. 122 - polotovary vlastnej výroby (polovýrobky) – sú oddelene skladované produkty,
ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a budú skompletizované do
finálnych výrobkov v ďalšom výrobnom procese
c. 123 – výrobky - sú predmety vlastnej výroby určené na realizáciu mimo účtovnej
jednotky
d. 124 – zvieratá – patriace do zásob sú mladé zvieratá, ryby, kožušinové zvieratá,
včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, a perličiek.

3. Skladový tovar je všetko čo podnikateľský subjekt nakupuje za účelom predaja, ako aj
vlastné výrobky, ktoré boli aktivované a odovzdané do vlastných rúk.
Spôsoby nadobudnutia zásob: 1. nákupom
2. vlastnou výrobou
3. bezplatným nadobudnutím (dar)
4. vkladom podnikateľa alebo spoločníkov.
Oceňovanie zásob
Je záväzne stanovené právnymi predpismi, pretože prostredníctvom skladové ceny zásob možno ovplyvniť náklady (spotreba materiálu, predaný tovar) a tým aj hospodársky výsledok.

I. zásoby, ktoré podnikateľský subjekt nadobúda sa oceňujú:
1.

obstarávacou cenou – zásoby obstarané nákupom
OC = CO + preprava + clo + provízia + vážne + poistné + …

OC v sebe obsahuje aj náklady spojené s obstaraním zásob.
OC > CO
CO je cena, za ktorú sme kúpili. Takto sa oceňujú cenné papiere.

2. vlastnými nákladmi – zásoby vytvorené vlastnou činnosťou. Vlastné náklady sú priame náklady na výrobu zásob = materiál + mzda.

3. reprodukčnou obstarávacou cenou (ROC) – sa využíva vtedy, ak nie je možné zistiť vlastné náklady. Táto cena sa využíva najmä b poľnohospodárskej výrobe. Je to cena, za ktorú by mohlo byť zviera rovnakej kvality obstarané na trhu.

4. cena určená odborným odhadom – podľa úžitkovej hodnoty. Takto sa oceňujú dary, zistené prebytky a použiteľný odpad.

II. pri spotrebe materiálu na vydaný materiál ocení v OC, za ktorú sa kúpil. Pri rovnakom materiály, ktorý sa obstaral v rôznych cenách sa pri spotrebe alebo pri manipulácii so zásobami využívajú sa 3 spôsoby oceňovania: 1. váženým aritmetickým priemerom
2. metódou FIFO(prvý do skladu, prvý zo skladu)

1. vážený aritmetický priemer – je potrebné vyrábať z OC alebo vlastných nákladov zásob rovnakého druhu aspoň raz za mesiac. Prvýkrát sa priemerná cena vyratúva pri prvom vyskladnení zásob. Pre presnejšiu evidenciu zásob je výhodné počítať priemernú cenu pri každom pohybe v sklade.

Priemerná cena = počet ks. cena + ďalší počet ks. ďalšia cena
súhrnný počet ks

2. metóda FIFO je metóda oceňovania, pri ktorej sa cena 1. Príjmu do skladu použije pre 1. Zo skladu, teda výdaje sa oceňujú výdy cenou najstarších zásob smerom k najnovším. Účtovanie zásob

1. spôsob A – môžu sa použiť všetky účtovné jednotky – nazýva sa štandardný
2. spôsob B – pri účtovaní zásob sa môžu použiť účtovné jednotky, ktoré nemajú povinnosť overovania závierky auditorom (malé účtovné jednotky)

spôsob: A
1. PFA.- za materiál – /321
a) cena materiálu 111/ –
b) DPH 343/ –
2. PRI.- prevzatie mat. na sklade 112/111
3. VYD.- spotreba mat. vo výrobe 501/112
Kalkulačné účty sú pomocné t. j. – na konci roka nevykazujú zostatok. – 111 obs. mat.
131 obs. tovaru
041 obs. NI
042 obs. HI
Spôsob A využíva kalkulačný účet 111 alebo 131, kde sa sústredia všetky náklady spojené s obstaraním materiálu alebo tovaru. A do nákladov sa zaúčtujú až v okamihu v ich skutočnej spotreby. Táto metóda je presnejšia ako metóda B. Umožňuje sledovať vznik nákladov pri pohybe zásob počas celého účtovného obdobia.

Je to metóda priebežnej inventarizácie.
Inventarizačné rozdiely na zásobách, sú prebytky alebo manká. Prebytky sa účtujú rovnako ako prírastky zásob vlastnej výroby. Manká a škody do normy sa účtujú ako úbytky. Manká a škody nad normu sa účtujú na ťarchu (MD), účtu 582 a v prospech účtu (D). Na účet 335 účtujeme povinnosť nášho zamestnanca uhradiť spôsobenú škodu, na účet 378 účtujeme ak škodu spôsobil niekto iný.
1. INT.- manko do normy 501/112
2. INT.- manko nad normu 582/112
3. INT.- prepis manka k úhrade 335/688 – náš zamestnanec
INT.- prepis manka k úhrade 378/688 – zames. mimo budovy
4. PPD, VBÚ, ZVL – úhrada manka 211, 221,331/335, 378
Manka a škody sa pri platení dane uznávajú len do výšky náhrady zákon o daniach z príjmov 366/99 Zb. z. platné od 1. 1. 2000. Zmena stavu zásob vlastnej výroby
Zásoby vlastnej výroby 12 –
121 – nedon. výroba
122 – polotovary, vl. výroby
123 – výrobky
124 – zvieratá
Na sledovanie zmien stavu zásob vlastnej výroby sa používajú dvojice súvzťažných účtov: 121 – 611, 122 – 612, 123 – 613, 124 – 614.
Účty skupiny 6.1 zmena stavu vnútropodnikových zásob sú výnimočné účty, pretože sa na nich účtuje na strane MD aj D.
Prírastky zásob vlastnej výroby sa účtujú na strane účtov skupiny 1.2 a na str. D príslušného účtu skupiny 6.1 – zmeny stavu vnútropodnikových zásob.
Pri úbytku zásob sa účtuje na opačnú stranu tých istých účtov.
Pri účtovaní zásob vl. výroby sa uplatňuje ocenenie vlastnými nákladmi. Pre účtovanie vlastnej výroby možno použiť spôsob A aj B.

Obstaranie materiálu vlastnej výroby - aktivácia
1. INT.- vyro. vl. mater. vo vlast. nákl. 111/621
2. PRI.- prevzatie na sklad 112/111
Vlastná výroba značí, že sami aktivujeme , čiže sami si zásoby vyrobíme (vo vlastnej réžií) a vykalkulujeme si náklady, t. j. priame náklady na výrobu zásob (spotreba suroviny a mzdy pracovníkov, kt. sa ma výrobe mater. podieľali).

Účtovanie na konci účtovného obdobia – a) účtov. nevyfakturovaných dodávok
1. PRI.- prevzatie mat. na sklad 112/111
2. INT.- koniec roka a FA nedošla 111/389
3. PFA.- v ďalšom roku 389/321

1. 112/111
2. 111/389 31. 12
3. 389/321

Ak je už koniec roka a dodávka mat. je už tu (PRI), ale FA ešte neprišla, nemôžeme účtovať na účte 321, ale ho nahradíme účtom 389 (na základe príjemky sa dohadujeme aká je cena mat. vo FA) a potom už môžeme urobiť konečnú súvahu. Keď v ďal. účtov. období dostaneme FA, preúčtujeme hodnotu mat. z dohadných účtov pasívnych na účet 321. Toto účtovanie koncom roka odstraňuje kalkulačný účet 111, kt. nesmie vykazovať zostatok.

b) účtovanie fakturovaného mat., ktorý nebol dodaný
1. PFA.- za mat. 111/321
2. INT.- koniec roka a mat. neprišiel 119/111
3. PRI mat. na sklad v ďal. roku 112/119

Ak je koniec roka, FA už došla, ale mat. nebol dodaný, premiestnime ho z účtu 111 na účet 119 (alebo 139), lebo účet 111 nesmie koncom roka vykazovať zostatok, keď v ďalšom účtovnom období dojde mat, zaúčtujeme ho na základe príjemky do mat. na sklad a odúčtujeme v prospech účtu 119 (112/119).

Účtovanie tovaru – tovar je taký druh zásob, kt. je predmetom obchodu. Sú to zásoby, kt. nakúpime a v nezmenenom stave predávame. Aj výrobky, kt. si podnikateľ sám vyrobý a presunie do vlastných predajní (aktivácia), je tovarom. Stav a pohyb tovaru sa sleduje na účtoch:
131, 132, 139.

Obstaranie tovaru nákupom spôsob A
1. PFA.- za tovar – /321
a) cena bez DPH 131/ –
b) DPH 343/ –
2. PRI.- prevzatie tovaru na sklad 132/131
3. VBÚ.- úhrada FA za tovar 321/221
Nákup tovaru zo zahraničia
1. PFA.- od zahr. dodávateľa 131/321
2. INT.- clo vyrúbené colnicou 131/379
3. INT – DPH.- vyrúbené colnicou 343/379
4. VBÚ.- úhrada FA zahr. dodávateľovi 321/221
5. PRI.- prevzatie tovaru na sklad 132/131
(do predajne v OC)
6. VBÚ.- úhrada colnici 379/221

(131 = OC= CO + clo + dov. prirážka + poistné)

Predaj tovaru
1. VFA.- odberateľovi – /604
a) predajná cena 311/ –
b) DPH 343/ – stabilita
2. VYD.- úbytok tovaru v predajnej cene 504/132
Predaj materiálu
1. VFA.- odberat. – /642
a) cena mat. 311/ –
b) DPH – / 343
2. VYD.- úbytok mat. v OC 542/112


Účtovanie materiálu spôsob B – môžu použiť účtovné jednotky, kt. nemajú povinnosť overovania účtovnej závierky auditorom (malé účtovné jednotky). Pri spôsobe B sa príjemky a výdajky neúčtujú, ale zaeviduje sa začiatočný stav a ten je na účte zásob po celý rok. Všetky účtovné prípady súvisiace s obstaraním zásob sa účtujú priamo do spotreby. Pri ročnej uzávierke sa prevedie začiatočný stav mater. z účtu 112 na účet 501. Podľa stavu inventarizácie sa zaúčtuje zníženie spotreby a zvýšenie zásob v sklade. Tento spôsob je menej presný a je výhodné použiť ho vtedy, ak majiteľ firmy nemá zamestan. a vo svojich priestoroch sa pohybuje sám.

PFA – od dodávateľa za mat. – /321
a) OC 501/ –
b) DPH 343/ –

Pri spôsobe B sa neúčtuje: prevzatie mat. na sklad
výdaj mat. do výroby
manko do normy
Ak je potrebné zapísať 112 v ďal. prípade sa nachádza 501.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?