Trendy vývoja odvetví ľahkého priemyslu

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)Trendy vývoja odvetví ľahkého priemyslu

Úloha jednotlivých odvetví ľahkého priemyslu bude i v budúcnosti vo viacerých smeroch nezastupiteľná. Tieto odvetvia budú aj v ďalšom období plniť významné spoločenské funkcie, ktoré spočívajú v uspokojovaní základných životných potrieb v obliekaní a obúvaní, vytváraní kultúry bývania a stolovania, zabezpečení výmeny tlačených informácií všetkých foriem a zabezpečovaní produkcie a služieb pre rezorty stavebníctva, poľnohospodárstva, zdravotníctva, cestovného ruchu a dopravy.
Je reálny predpoklad, že ľahký priemysel bude po dokončení procesu reštrukturalizácie naďalej patriť odvetviam s nadpriemernou exportnou výkonnosťou a schopnosťou tvorby aktívneho salda zahranično-obchodnej bilancie, ale i s vyšším podielom pridanej hodnoty na výrobe, ako v priemysle celkom.

Textilný a odevný priemysel

Výroba textílií má dlhé tradície (remeslá, manufaktúry), továrenský spôsob sa zaviedol koncom 19. stor. Najväčší rast zaznamenal v povojnovom období. Zahrňuje výr. bavlnársku a hodvábnickú (Ružomberok, Bratislava, Liptovský Mikuláš), vlnársky priemysel (Žilina, Trenčín, Lučenec) a závody na výr. pleteného tovaru (Vrbové, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Svit).
Zhodnotenie vývoja a trendov pôsobiacich v textilnom a odevnom priemysle u nás i vo svete vyplýva rozhodujúci poznatok, že existencia a ďalší rozvoj týchto odvetví má svoje opodstatnenie aj keď jeho podiel na priemysle celkom vo vyspelých krajinách bude mať klesajúcu tendenciu. Je to spôsobené aj rastúcou konkurenciou z rozvojových krajín, ktorá sa prejavuje predovšetkým v lacných a menej kvalitných výrobkoch. V celosvetových vývojových trendoch, ktoré sa presadzujú najmä v priemyselne vyspelých krajinách, prejavujú sa snahy presúvať textilnú a odevnú výrobu do krajín s nižšími výrobnými nákladmi, lacnou pracovnou silou a výhodnejšou geografickou polohou. Očakáva sa, že hlavnú úlohu v textilnej a odevnej výrobe týchto krajín budú mať zahraničné podniky, ktoré v porovnaní s domácimi výrobcami budú mať k dispozícií technologické a organizačné know–how, kapitálové zdroje a predovšetkým zabezpečený odbyt.
Očakáva sa, že i na Slovensku v súlade s trendami vývoja vo svete a vplyvom rastúcej konkurencie, najmä východoázijských krajín, dôjde k ďalšiemu poklesu krytia spotreby textílií a odevov z vlastnej výroby. Väčší priestor pre odbyt produkcie sa očakáva v súvisiacich priemyselných odvetviach.

Otvára sa najmä v dôsledku ďalšieho dynamického rozvoja automobilového priemyslu, v sektore mechanických, elektrických a elektronických zariadení (formou vybavenia), lekárstve, farmaceutickom priemysle, športe a pod.
Budúci vývoj slovenského textilného a odevného priemyslu bude závisieť od toho, ako sa podarí prekonať jeho súčasné problémy, predovšetkým v textilnej výrobe. Dokončenie procesu jej výrobkovej reštrukturalizácie a zvýšenie konkurencieschopnosti produkcie vytvorí potrebné predpoklady pre ďalší dynamický rozvoj tohto odvetvia a dosiahnutie perspektívneho cieľa, ktorým je výroba kvalitných a módnych výrobkov, ktoré nájdu uplatnenie na domácom i zahraničnom trhu.

Kožiarsky a obuvnícky priemysel

Budúcnosť kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu na Slovensku bude závislá od toho, ako sa prispôsobí vývoju vo svete. Napriek veľkému tlaku konkurencie z východoázijských krajín majú naši výrobcovia šancu hlavne vo výrobe vysokomódnej, exkluzívnej a technicky náročnej obuvi. K tomuto trendu sa musí prispôsobiť zvýšenie výroby obuvníckych usní s vyššími technickými parametrami a zvýšenie kvality a módnosti ďalších výrobkov tohto odvetvia (luxusnej koženej galantérie a kožušníckej konfekcie). K rozšíreniu výroby prispeje i dokončenie procesu reštrukturalizácie výrobnej základne odvetvia a zvýšenie kúpnej sily obyvateľstva.
Z pohľadu posúdenia situácie vo vývoji kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu doma a vo svete a trendov jeho budúceho vývoja je možné predpokladať, že i keď dôjde k poklesu jeho podielu na priemysle celkom, bude i v ďalšom období perspektívnym odvetvím nášho priemyslu.

Sklársky priemysel

Z odvetví ľahkého priemyslu má najlepšiu východiskovú základňu pre rozvoj v budúcom období sklársky priemysel. Najväčšie subjekty tohto odvetvia už v súčasnosti intenzívne pracujú na nafázovaní sa na globalizačné procesy sklárskeho priemyslu vo svete.

Zo zhodnotenia vývoja tohto odvetvia vo svete a posúdenia jeho rozvojových trendov vyplýva, že v najbližšom období nebude sklársky priemysel zásadne meniť svoju výrobkovú štruktúru.

Rozhodujúce rozvojové a modernizačné programy, ktoré zabezpečia i v budúcnosti ďalšie intenzívne napredovanie tohto odvetvia sú preto zamerané na:
· zavedenie najprogresívnejších technológií výroby sklenených vlákien a výrobkov z nich, modernizáciu výroby úžitkového sódnodraselného a olovnatého obalového a technického skla, modernizáciu výroby tepelnoizolačných materiálov, úsporu spotreby energií, znižovanie dovoznej náročnosti výroby.

Realizáciou uvedených modernizačných programov sa vytvoria pre budúcnosť všetky podmienky k tomu, aby toto odvetvie fungovalo ako ekonomicky prosperujúci celok.

Polygrafický priemysel

Zo zhodnotenia svetových trendov v tomto priemyselnom odvetví vyplýva, že podiel klasických tlačovín bude postupne klesať v prospech nových nosičov informácií (disky DVD a CD) a nových foriem publikovania (multimediálne publikovanie, on-line publikovanie na internete). Celkový objem výroby polygrafie sa pritom v blízkej budúcnosti nebude zmenšovať, ale bude narastať.
Rýchly technický rozvoj a nároky na aktuálnosť informačného obsahu budú zvyšovať požiadavky na rýchlosť, flexibilitu, multimediálnu komplexnosť spracovania zákazky, na personalizáciu vydaní. Bude klesať výška nákladov tlačovín, pričom sa budú presadzovať digitálne tlačové techniky. Zároveň sa predpokladá, že bude klesať podiel klasických tlačových techník (ofset, hĺbkotlač, flexotlač a kníhtlač).
Očakávame, že vývoj v polygrafickom priemysle u nás, ktorý má pre svoj ďalší rozvoj vybudovanú dobrú východiskovú základňu sa bude uberať v súlade s uvedenými svetovými trendmi a že toto odvetvie si naďalej zachová svoje pozície na domácom a zahraničnom trhu.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?