Trenčín

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 6430×

Příbuzná témataTrenčín

TRENČÍN


Mesto Trenčín vďaka priaznivej geografickej a strategickej polohe v údolí rieky Váh patrilo už v minulosti k v významným mestám na Slovensku. Archeologické nálezy svedčia o osídlení trenčianskej lokality už v staršej dobe kamennej. Na začiatku nášho letopočtu Rimania posunuli hranice svojho impéria až k Dunaju, kde budovali opevnené tábory. Trenčín má originálne svedectvo o ich prítomnosti v podobe nápisu na hradnej skale, ktoré pripomína víťazstvo cisára Marka Aurélia nad Kvádmi v roku 179 n.l. v Laugaríciu. Trenčín vstúpil do histórie v 2. storočí n. l. Z tejto doby sa zachoval rímsky nápis na hradnej skale Trenčianskeho hradu. Je to zároveň najsevernejšia pamiatka na pobyt Rimanov v strednej Európe. V markomanských vojnách prenikli Rimania údolím Váhu až k dnešnému Trenčínu, kde prezimovali pri osade Laugaricio. Dôkazom toho je latinský nápis z roku 179. Maximianus v ňom vyslovuje vďaku za víťazstvo cisárov vojsku druhej pomocnej légie v počte 855 vojakov. Pravosť nápisu dokazuje nález kamenného podstavca sochy Marca Valeria Maximiana v pozostatkoch antického mesta Diana Veteranorum (v dnešnej Zane v Alžírsku), kde sa v texte spomínajú jeho vojenské činy a spomína sa aj Laugaricio

V časoch rozkvetu Veľkomoravskej ríše patril Trenčín k Nitrianskému kniežatstvu. V prvej polovici 11. stor. sa táto oblasť stala súčasťou Uhorska. Trenčín sa stal sídlom pohraničného županstva a neskôr centrom trenčianskej kráľovskej župy a stavovskej stolice. Po vpáde Tatárov v 13. stor. bol spustošený. V roku 1275 sa hrad dostal do vlastníctva významného veľmoža Petra Čáka. Jeho syn Matúš Čák ovládol takmer celé územie dnešného Slovenska. Na Trenčianskom hrade, ktorý bol jeho hlavným sídlom, mali jeho hodnostári podobné tituly ako na kráľovskom dvore. Obdobie vrcholu jeho slávy bolo zároveň aj najväčším rozkvetom mesta. K rozpadu Matúšovej dŕžavy došlo až po jeho smrti. História ho glorifikovala ako slovenského národného veľmoža. V roku 1412 Trenčín bol povýšený kráľom Žigmundom na slobodné kráľovské mesto. Podobne ako iným európskym mestám, ani Trenčínu sa nevyhli mnohé katastrofy a vojny. V polovici 17. stor. muselo mesto odolávať nájazdom Turkov, avšak nepodarilo sa im Trenčín dobyť. Veľké utrpenie mesto zažilo aj v čase kuruckej blokády v 18. stor., kedy mesto zastihol aj mor. Koncom 18. stor. hrad vyhorel a s jeho obnovou sa začalo v 20. stor. V druhej polovici 19. storočia sa Trenčín stal obchodným a priemyselným centrom stredného Považia.

Nemalou mierou k tomu prispel vznik mnohých priemyselných podnikov, finančných a peňažných ústavov i dokončené železničné spojenie so Žilinou. V meste sa i počas prvej Československej republiky rozvíjal najmä odevný a potravinársky priemysel. V 60. rokoch sa začalo v meste profilovať významné odvetvie - výstavníctvo. Trenčín je v súčasnosti mestom, ktoré poskytuje návštevníkom bohatú ponuku kultúrnych a historických pamiatok a veľký počet spoločenských podujatí. Táto ponuka prispieva k rozvoju mesta a činí z neho významné centrum cestovného ruchu. Poklady Matúša Čáka a spomienky na mocného oligarchu pretrvali aj v mnohých legendách. Povesť o Matúšovom poklade, ukrytom spolu s mŕtvym veľmožom niekde na Trenčianskom hrade alebo v jeho okolí, po stáročia vzrušoval ľudskú predstavivosť. Jeho hrob sa totiž nikdy nenašiel. O utajenie sa mohol postarať aj sám Matúš vo vedomí, že nemá nástupcu, alebo že jeho hrob sa ocitne v rukách nepriateľov. Navyše bol aj kacírom, nad ktorým bol vyhlásený verdikt. Možno, že jeho služobníci ho nenápadne pochovali a potom zahynuli pri dobývaní Trenčianskeho hradu.
Trenčín leží na styku Biekych Karpát a Strážovských vrchov v trenčianskom prelome na nive a nízkých terasách Váhu. Patrí k teplej, mierne vlhkej klimatickej oblasti s priemernou ročnou teplotou 8-9 0C, s priemerným ročným úhrnom zrážok 650 a 700 mm.
V meste Trenčín žije 59036 obyvateľov. Z toho je 28448 mužov a 30588 žien. Hustota osídlenia je 760 obyvateľov na km2. Rozloha je 8199,70 ha.
Trenčín je jedným z mála miest, ktoré sa môžu popýšiť veľkým množstvom kultúrnych pamiatok. Medzi dominanty mesta patrí Trenčiansky hrad. Nachádza sa na vápencovom brale, na ktorom je priamo pod delovou baštou vytesaný slávny rímsky nápis o víťazstve Rimanov nad Kvádmi pri osade Laugaricio, pochádzajúci z roku 179. Hrad je postavený na mieste slovanského hradiska a od 11. storočia bol kráľovským strážnym hradom. Najstarším objektom je pravdepodobne románska rotunda, ktorej zvyšky sa nachádzajú na hornom nádvorí. Matúšova veža pochádza z 11. storočia a do dnešnej podoby bola prestavaná za vlády Matúša Čáka koncom 13. storočia. K veži prilieha súbor pôvodne gotických palácov: Matúšov (dnes neexistujúci), Ľudovítov, Barborin, a palác Zápoľských. V dolnej časti hradu dominuje delová bašta, kaplnka, a najmä povestná Studňa lásky, ku ktorej sa viaže legenda o láske Turka Omara ku krásnej Fatime. Návštevníkov upúta aj objekt kasární a Hodinová veža.


Trenčiansky hrad

Na Ulici Matúša Čáka sa nachádza opevnená stavba rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny Márie. Z gotickej stavby spomínanej začiatkom 14. stor.

sa zachovalo len polygonálne zakončené presbytérium. Po požiari v roku 1528 kostol prebudovali v renesančnom slohu a jeho trojlodie nanovo zaklenuli. V polovici 18. stor. umiestnili v ukončení bočných lodí pohrebné kaplnky Ilešháziovcov.


Ďaľšou historickou pamiatkou je Piaristický kostol sv. Františka Xaverského a Morový stĺp.


Kostol bol vybudovaný v ranobarokovom štýle s dvojvežovým priečelím. Vnútorná výzdoba pozostáva z fresiek Krištofa Tauscha. Ku kostolu bola pristavená v roku 1662 budova kláštora, v ktorej sa dnes nachádza piaristické gymnázium a galéria M.A. Bazovského. V kláštore žili rehoľní rezbári a stolári, ktorí vytvorili ostatné zariadenie kostola. Súčasný charakter získal v roku 1713, pri obnove po požiari v roku 1708. Vo vežiach kostola sú tri zvony. Dva z nich ulial R. Manoušek. Najstarší ulial Matias Orfandl v roku 1773. Po zrušení jezuitskej rehole prešiel kostol aj kláštor do majetku piaristov.

Barokový stĺp so sochárskou skupinou, nazývaný tiež stĺp najsvätejšej Trojice dominuje v strede Mierového námestia.V roku 1712 ho nechal postaviť gróf Mikuláš Ilešházi na pamiatku obetiam morovej epidémie, ktorá vypukla v Trenčíne roku 1710.

Medzi kultúrne a vzdelávacie budovy patrí Trenčianske múzeum.

Múzeum je neskorobaroková trojpodlažná budova z roku 1761. V reprezentačných miestnostiach na prvom poschodí sa v minulosti konali župné kongregácie. V jednotlivých sieňach viseli obrazy trenčianskych županov z čias Ilešháziovcov. Múzeum sídli v budove Župného domu od roku 1939. V bývalých reprezentačných priestoroch sa dnes nachádza stála prírodovedná expozícia. Vo výstavných sieňach sa organizujú pravidelné výstavy z vlastných zbierok múzea.


V okolí Trenčína sa nachádzajú významné historické pamiatky Beckov a Čachtický hrad.
Obec Beckov leží v údolí Váhu, pod výbežkam Považského Inovca. V obci sa nachádza pôvodne gotický kostol z čias okolo 1400, ktorý bol v 17. stor. renesančne prestavaný. Kostol má hodnotný interiér. Ďalšími významnými kultúrno - historickými pamiatkami sú barokový kostol s bývalým františkánskym kláštorom z konca 17.stor., tri neskororenesančné kúrie zo 17. stor. a jedna klasická kúria z 18. stor. Na židovskom cintoríne na úpätí hradného vrchu sú kamenné empírové náhrobníky. V renovovanej budove bývalej ambrovskej kúrie je umiestnené Múzeum Beckova. Dominantou obce je zďaleka viditeľný Beckovský hrad, národná kultúrna pamiatka, ktorý sa výpína na strmom, 70 m. vysokom brale priamo nad obcou vo výške 245 m.

Prvá zmienka o hrade pochádza z obdobia okolo roku 1200. Pôvodne gotický hrad bol neskôr prestavaný na renesančné panské sídlo. V 18. stor. vyhorel. Ruiny hradu sú v súčasnosti zakonzervované. V hornom hrade zostali zachované zvyšky klenieb a nástenných malieb. V súčastnosti na hrade prebieha archeologický výskum, nie je však sprístupnený. Pôvodne gotický hraničný strážny hrad z prvej polovice 13. stor. bol prestavovaný a rozširovaný v 15. -17. stor. Pre verejnosť je v súčasnosti uzavretý. V obci Čachtice je však možné navštíviť gotický kostol z konca 14. stor., gotickú kaplnka zo 14. stor., renesančný kaštieľ z r. 1668, renesančnú kúriu zo začiatku 17. stor. V kaštieli je zriadené múzeum.
Okolie Trenčína ponúka možnosti rekreácie a oddychu. Rekreačné stredisko letnej a zimnej turistiky, postavené pod vrcholom Bezovca / 743 m/ v pohorí Považský Inovec, ponúka možnosti ubytovania a stravovania. Okolie s dobrými lyžiarskymi terénmi vybavenými lyžiarskymi vlekmi je vhodné na prevádzkovanie zimných športov. Značkované trasy na Tematínsky hrad, Topoľčiansky hrad a hrebeň Považského Inovca vytvárajú dobré podmienky pre turistiku. V blízkosti obce Beckov leží letný rekreačný areál Zelená voda.Rekreačná oblasť s dvoma vodnými nádržami sa nachádza v Myjavskej pahorkatine. Poskytuje bohaté možnosti ubytovania, stravovania, kúpania, rybolovu, vodných športov, vrátane športového potápania a surfingu. Okolie je vhodné na nenáročnú turistiku, z oblasti vedie značkovaná trasa do Starej Turej s pokračovaním k Čachtickému hradnému vrchu.
Mesto, ktoré sa rozprestiera v údolí stredného toku rieky Váh má bohatú históriu. Vďaka s vojej geograficky a strategicky výhodnej polohe sa stalo priemyselným, obchodným, kultúrnym a historickým centrom stredného Považia. V posledných rokoch sa Trenčín stáva aj významným centrom výstavníctva.
Na mieste, kde sa nachádza dnešná firma TRENS, a. s., začala už v roku 1937 výstavba fabrických objektov pre českú firmu WALTER, vyrábajúcu v tej dobe prevažne letecké motory. V nasledujúcich desaťročiach prechádzala továreň viacerými formami štátneho vlastníctva až po právne samostatný podnik TOS Trenčín v rokoch 1989-1992. V roku 1992 sa štátny podnik TOS Trenčín pretransformoval na akciovú spoločnosť TOS Trenčín. V apríli 1998 bola schválená zmena obchodného mena na TRENS akciová spoločnosť.
Základným predmetom činnosti TRENS, a. s. sú vývoj, predaj a generálne opravy obrábacích strojov. Za posledných 60 rokov opustilo brány spoločnosti zhruba 135 000 obrábacích strojov.

Trenčín má okrem strojárskeho primyslu potravinársky a rozvinutý textilný priemysel. Zastúpenie v textilnom priemysle majú Ozeta a Merina Trenčín. Každý rok sa usporadúva výstava „Trenčín-mesto módy“.
V rozšírenej doline Váhu, v južnej časti Považského podolia je rozvinutá aj poľnohospodárska výroba. V okolí Trenčína sú najdôležitejšie poľnohospodárske podniky, poňohospodárske družstvo Vlára Nemšová a PD Inovec Trenčianske Stankovce.
Komplexné spracovanie ovsených vločiek od balenia v naturálnej a ochutenej forme, výrobu musli zmesí, cereálnych musli tyčiniek na novej linke sa stali stabilizujúcim odvetvím v potravinárskom závode a aj v ekonomike celého PD VLÁRA Nemšová. Cieľom aktivity v potravinárskej výrobe je využitie vlákniny vo výžive obyvateľstva. Preto sa sústreďuje na spracovanie obilnín modernou technológiou extrúzie a musli výrobky. Extrúzia je technológia, ktorá umožňuje zachovanie vlákniny, vitamínov a stopových prvkov zo vstupných surovín. Takto spracované potraviny sú mimoriadne vhodné pre zdravú výživu a pre niektoré diéty. Suroviny používané vo výrobe sa prísne kontrolujú. Spracovanie poľnohospodárskych produktov bolo hlavným zámerom pri vzniku závodu na výrobu extrudovaných výrobkov. Na domácich extrudéroch sa pšenica, kukurica a pohánka mení na kvalitné cereálne produkty, krehké chlebíky a obilné pochúťky. Postupne sa sortiment výrobkov rozširoval, začalo sa s balením malotonážnych plodín a surovín. Závod potravinárskej výroby sa stal významným výrobcom a dodávateľom sortimentu výrobkov a produktov z oblasti racionálnej výživy, vegetariánskeho stravovania a výrobkov pre bezlepkovú stravu. Realizácia zámeru výroby cereálnych musli tyčiniek bola základom pre vznik ďalšej prevádzky cereálnej výroby. PD Inovec sa nachádza v zemiakársko-horskej oblasti, v pomerne členitom teréne, medzi mestami Trenčín a Nové Mesto nad Váhom, na úpätí Považského Inovca, kde sa svahovitosť jednotlivých parciel pohybuje od 5 do 16 stupňov, čo zvyšuje i náročnosť na agrotechnické operácie v jednotlivých etapách poľnohospodárskych prác. Nakoľko družstvo hospodári na katastrálnom území viacerých obcí, bolo vytvorených viacej hospodárskych dvorov (stredísk).

V súčasnosti sú to nasledovné:
• hospodársky dvor Veľké Stankovce - v podstate centrálny dvor, sídlo vedenia, ďalej je tu sústredená živočíšna výroba - výkrm ošípaných, chov dojníc, opravárenská dielňa a sústredená prevažná časť mechanizmov
• hospodársky dvor Selec - tu je sústredená živočíšna výroba - výkrm ošípaných, výkrm brojlerov a chov mladého hovädzieho dobytka
• hospodársky dvor Krivosúd Bodovka - výkrm ošípaných a chov mladého hovädzieho dobytka
• veľkokapacitný kravín medzi obcami Trenčianske Stankovce a Krivosúd Bodovka, kde sa chovajú dojnice a mladé teľatá

Trenčín je aj centrom vzdelávania. Študenti môžu študovať na Trenčianskej univerzite, gymnáziách, odborných školách a stredných odborných účelištiach. Obchodná akadémia v Trenčíne začala písať svoje dejiny v roku 1919. Dňa 27. októbra sa začalo vyučovať na novo zriadenej Štátnej obchodnej škole v Trenčíne, ktorá bola umiestnená v budove piaristického gymnázia. Počas 80 rokov škola vychovala niekoľko tisíc absolventov. V súčasnom období absolventi bez väčších problémov získavajú zamestnanie, úspešne sa presadzujú v praxi u nás i v zahraničí. Snahou profesorského zboru i vedenia školy je tento trend zachovať. Ďalšou školou je SOUŽ, pre praktické vyučovanie slúži jedna z najmodernejších dopravných sál na Slovensku, v ktorej študenti môžu pracovať so všetkými typmi zabezpečovacích zariadení i tých najmodernejších používaných v železničnej doprave. Učilište rozvíja aktivity na propagovanie najmodernejších metód a prostriedkov vývoja dopravy u nás i vo svete nielen prostredníctvom svojich učebných a najmä študijných odborov, ale i ďalších činností.
Poslaním ŠOG Trenčín je poskytovať pohybovo mimoriadne nadaným žiakom podmienky pre štúdium a tréning s cieľom doviesť ich perspektívne k štátnej reprezentácii vo vybranom druhu športu. OŠG umožňuje skĺbiť v dennom režime náročnú športovú prípravu a štúdium. Škola pre prijatých uchádzačov poskytuje kompletnú starostlivosť počínajúc ubytovaním v Domove mládeže pre žiakov bývajúcich mimo Trenčina, celodenným stravovaním, lekárskou starostlivosťou, regeneráciou atď. V ročníkoch prima až kvarta (5. - 8.) sa žiaci venujú atletike a plávaniu. V gymnaziálnych ročníkoch kvinta až oktáva sa žiaci venujú nasledovnym druhom športu : atletika (chlapci aj dievčatá), cyklitsika (iba chlapci), kanoistika (chlapci aj dievčatá), plávanie (chlapci aj dievčatá), triatlon (chlapci aj dievčatá), hádzaná (iba dievčatá), volejbal (iba chlapci). To sú základné tzv. nosné športy na škole, na ktoré škola zamestnáva vlastných trénerov a zabepečuje celú prípravu žiakov.
Na Trenčianskej univerzite možno v súčasnosti študovať na jednotlivých fakultách tieto akreditované študijné odbory : Fakulte mechatroniky, Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov, Fakulte priemyselných technológií, Fakulte špeciálnej techniky. V roku 2001 zriadili Centrum informačných technológií TnU, ktoré by malo znamenať zásadný zlom v rozvoji informatizácie všetkých činností na univerzite a v zabezpečovaní servisu výpočtovej techniky, softvéru, údržby a prevádzky sietí.

Pre naplnenie týchto cieľov vypracovali konkrétne projekty, v súlade s požiadavkami MŠ SR, zamerané na zlepšenie situácie v používaní informačných technológií s orientáciou na personálne posilnenie rozvoja informačných technológií na univerzite, zabezpečenie rozšírenia prístupu študentov k Internetu, rozšírenie a zvyšovanie priepustnosti počítačových sietí a využívanie informačných technológií ako prostriedku pre e-vzdelávanie. V meste Trenčín je aj veľa športových stánkov. Vybudovali sa tri moderné štadióny, zimný štadión, kúpalisko s 50 metrovým bazénom, telocvične, lodenica pri Váhu a dva tenisové kluby TK Tenkur Trenčín a TCM Trenčín. Najvýznamnejšie sú hokejový klub HK Trenčín a FK Ozeta Dukla Trenčín. FK Ozeta Dukla Trenčín priniesol k 585. výročiu udelenia kráľovských výsad mestu trenčín postup do I.ligy. Doterajšie účinkovanie Ozety Dukly Trenčín v Mars superlige 1997/1998 dokazuje, že to nebola cesta márna, že futbalisti občanom svojho mesta i futbalovým priaznivcom robia radosť.
Trenčín predstavuje významné spoločenské, ekonomické, športové a kultúrne centrum Považia. Týmto referátom som chcel priblížiť históriu, ale i súčasnosť tohto zaujímavého krajského mesta.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?