Tovar a jeho vlastnosti. Trh, dopyt, ponuka, cena. Kapitál a jeho formy v procese výroby

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Tovar a jeho vlastnosti. Trh, dopyt, ponuka, cena. Kapitál a jeho formy v procese výroby

Ponuka: vyjadruje vzťah medzi cenou tovaru a množstvom tovaru, ktorý bude výrobca za túto cenu na trh dodávať.
Agregátna ponuka:je súhrn všetkých tovarov, s ktorými výrobcovia na trh dodávajú
Individuálna ponuka: je ponuka jedného výrobcu alebo vlastníka výrobných faktorov
Čiastková ponuka: je napr.ponuka jedného výrobku od rôznych výrobcov

Ponuka závisí:
* ceny ponúkaného tovaru
* množstva ponúkaného tovaru
* nákladov spojených s výrobou daného tovaru

Cena: vyjadruje výmennú hodnotu statkov a služieb na trhu, je spravidla vyjadrená v peňažnej jednotke. Je dôležitým prvkom trhového mechanizmu a plní tieto funkcie: regulačnú, motivačnú a informatívnu.
Ak je ponúkané množstvo tovaru v určitom čase na určitom trhu menšie ako požadujú spotrebitelia, dochádza ku konkurencií medzi spotrebiteľmi. Spotrebiteľ je ochotný zaplatiť za tovar vyššiu cenu, čiže cena tovaru stúpa.
Trhová cena: vzniká pri aktuálnom vzťahu ponuky a dopytu na trhu.

Tovar: je výsledok výroby, ktorý sa kupuje alebo predáva na trhu.
Kapitálom nazývame statky, ktoré sú výsledkom výroby, neslúžia na bezprostrednú spotrebu, ale na výrobu ďaľších statkov. Kapitál nemusí mať len vecnú podobu, ale aj peňažnú. Hovoríme o peňažnom kapitále. Taktiež práca ako výrobný faktor predstavuje kapitál. Je to ľudský kapitál.
Trh: je stimulátor ekonomického rozvoja. Trh charaktrizujeme ako miesto, kde sa stretávajú kupujúci a predávajúci aby sa spoločne dohodli na kúpe a predaji určitého tovaru alebo služby za určitú cenu.
Podľa počtu predaných tovarov rozlišujeme:
* Čiastkové trhy- kupuje sa tu jeden druh tovaru
* Agregátne trhy- trh všetkých tovarov a služieb

Podľa predmetu kúpy a predaja členíme trhy na:
* trh výrobných faktorov- predávajú a kupujú sa na ňom výrobné faktory
* trh tovarov a služieb- predávajú a kupujú sa tovary a služby na osobnú spotrebu
Finančný trh: na základe ponuky a dopytu sa prerozdeľujú prostriedky medzi jednotlivými ekonomickými subjektami
Podľa územného hľadiska:
* Miestny regionálny trh- napr. ponuka závisiaca od miestnych prírodných zdrojov
* Národný trh- trh v rámci celého štátu
* Svetový- prekračuje hranice štátov
Na každý trh vstupujú určité subjekty, z ktorých každý sleduje svoje záujmy a ciele.
* Firmy- vyrábajú tovary a služby, na trh prichádzajú s cieľom predať ich. Môžu vstupovať aj ako kupujúci výrobných faktorov.

Vstupujú na trh aby dosiahli zisk.
* Domácnosti- na trhu tovarov ako kupujúci, ale na trhu výrobných faktorov ako predávajúci. Vstupujú na trh, aby čo najlepšie uspokojili svoja potreby.
* Štát- je špecifický subjekt trhu. Vstupuje na trh vtedy, keď je treba odstraňovať negatívne prejavy alebo podporovať pozitívne vplyvy. Súčasťou každého trhu je trhový mechanizmus. Je to súhrn vzťahov a procesov, ktoré v sebe zahŕňajú:
* Mechanizmus tvorby dopytu
* ----------"-------- ponuky
* ----------"-------- ceny
Dopyt: množstvo tovaru, za aké sú spotrebitelia ochotní za určitú cenu kúpiť.
Závisí od:
* ceny tovaru
* množstva žiadaného tovaru
* výšky príjmu
* záľuby módy, ceny iných tovarov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?