Tlačené médiá, tlačové médiá, telenovela, dopad ekonomického balíčka - rozbor

Kategorie: Gramatika (celkem: 174 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 3177×

Příbuzná témataTlačené médiá, tlačové médiá, telenovela, dopad ekonomického balíčka - rozbor

Tlačené médiá či tlačové médiá?Pri príprave návrhu Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky
o ochrane, podpore a rozvoji mediálneho prostredia sa vynoril problém, či sa má hovoriť o tlačených médiách, alebo o tlačových médiách. V článku 2 ods.1 návrhu deklarácie sa hovorí o mediálnom prostredí v oblasti tlačených médií. V citovanom návrhu deklarácie sa prostriedky masovej komunikácie, teda médiá, definujú ako „technické komunikačné prostriedky
na šírenie, sprostredkovanie a výmenu informácií a na vytváranie a zverejňovanie ich obsahu“. Z verejnej komunikácie poznáme spoje-nie elektronické médiá, medzi ktoré sa zaraďujú rozhlas a televízia. v spojení elektronické médiá ide teda o súhrnné označenie spomínaných dvoch prostriedkov masovej komunikácie, čo sa potvrdzuje aj v článku 2 ods.2 návrhu deklarácie, kde sa hovorí o mediálnom prostredí v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania.
V korpuse textov slovenského jazyka Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV sú aj takéto doklady na spojenie tlačené médiá: Počas uplynulej jesene uskutočňovali sa aj pokusy obmedziť tlačené médiá. (Práca, 10. 7. 1998) - V tlačených i elektronických médiách pretrváva značná miera plurality...(Práca, 10. 7. 1998)- Opačný verdikt by zna-menal totiž postupný zánik tlačených médií. (Práca, 5. 5. 1999)- Našli si u nás veľmi dobre pripravené prostredie, prirodzených a bezodplatných spojencov elektronických a tlačených médiách, ktoré chcú na seba strhnúť pozornosť publika. (Pravda, jan. 1995)
Na spojenie tlačové médiá sú v korpuse tieto doklady: K tomuto takmer pol miliónu obyčajných smrteľníkov zrejme vôbec nepatria profesionáli z iných tlačových médií, ktoré spokojne, suverénne a bo-horovne poúčajú verejnosť o tých istých témach.(Literárny týžden-ník,č.50/1997)-...ak sa nestane predmetom cieľavedomé opakovanej kampane vo vybranom reťazci elektronických a tlačových médií.(Literárny týždenník, č.50/1997). Na základe použitých príkladov môžme usúdiť, že sa v praxi častejšie používa spojenie tlačené médiá.
V spojení tlačené médium(v tvare množného čísla tlačené médiá) sa uplatňuje prídavné meno tlačený, ktoré má podľa Krátkeho slovní-ka slovenského jazyka (1998) základný význam „vydaný tlačou, vy-tlačený “ napr. tlačená publikácia, tlačené slovo. Prídavné meno tlače-ný je utvorené zo slovesa tlačiť (pôvodne je to trpné príčastie, teda slovesný tvar, ktorý sa adjektivizoval).

Vo 4.zväzku Slovníka slovenského jazyka (1964) sa pri takmer zhodnom výklade významu príd. mena tlačený („zhotovený tlačou, vytlačený“) uvádzajú spojenia tlačená kniha, tlačená listina, tlačený obežník. V korpuse textov Jazyko-vedného ústavu Ľ.Štúra sme našli aj tieto ďalšie spojenia s prídavným meno tlačený: tlačený text, tlačené obrázky, tlačené práce, v tlačenej podobe, v tačenej forme.
V spojení tlačové médium (v tvare množ. čísla tlačové médiá) je vzťahové prídavné meno tlačový utvorené od podstatného mena tlač,ktoré má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka význam 1. reprodukčná technika,ktorou sa prenáša písmo alebo iné znaky na papier, 2. súhrn činností potrebných na vytlačenie diela, 3. tlačené knihy, noviny, časopisy a pod. V citovaných slovníkoch sa uvádzajú tieto typické spojenia na prídavné meno tlačový vzťahujúce sa na jednotlivé významy slova tlač: tlačové písmo, tlačová platňa, tlačová agentúra, tlačová kancelária, tlačové oddelenie, tlačová cenzúra, tlačový dozor, tlačová beseda, tlačový tajomník, tlačový zákon.. V korpuse textov sú aj tieto ďalšie spojenia: tlačová predloha, tlačová chyba, tlačový odbor, tlačový magnát, tlačový klub, tlačová kampaň.
Z naznačených výkladov významov príd. mien tlačený a tlačový nám výchádza jemný významový rozdiel medzi spojeniami tlačené médium (tlačené médiá) a tlačové médium (tlačové médiá) prejavujúci sa v menšej či väčšej miere konkrétnosti, resp. abstraktnosti. Spojenie tlačené médium (tlačené médiá) je konkrétnejšie a rozumieme pod ním médium zhotovené tlačou ako reprodukčnou technikou, ktorou sa prenáša písmo alebo iné znaky obyčajne na papier. Spojenie tlačové médium (tlačové médiá) má abstraktnejší význam a rozumieme ním jeden z prostriedkov masovej komunikácie. V konrétnom texte si vyberáme príslušné spojenia podľa toho, ktorú okolnosť chceme zdôrazniť. Ak nám ide o konkrétne médium zhotovené tlačou, použijeme spojenie tlačené médium,ak ide o médium ako prostriedok masovej komunikácie, použijeme spojenie tlačové médium.Telenovela?


Romanticko-sladkasté nekonečné seriály uvádzané v televíznych programoch a časopisoch pod označením telenovela, dobyli srdcia nemalej časti televíznich divákov. Všetky tzv. telenovely vznikli na latinskoamerickej pôde, konkrétne mexickej, brazílskej, argentínskej a venezuelskej. Okrem Brazílie, kde je hlavným jazykom portugalčina, vo všetkých ostatných krajinách sa hovorí po španielsky. Pod slovom telenovela sa skrýva niekoľko (niekedy desiatok, ba aj stoviek) častí seriálu.

Je teda tento názov priliehavý?
Slovo telenovela ja zložené podst. meno, v ktorom po odčlenení časti tele (naznačujúcej súvislosť s televíziou) dostaneme slovo no-vela, ktorá je popri románe a poviedke jeden z hlavných epických pro-zaických útvarov. Je to kratší prozaický útvar so zhusteným dejom, ktorý stojí na rozhraní medzi románom a poviedkou. Podľa Štylistiky (Mistrik, 1985, str. 530) „ keďže novela ja kratší žáner ako román, nieto v nej priestoru na rozvinutie širšieho problému v celej jeho životnej zložitosti. Novela sa týka iba menšieho výseku akcie, života postavy alebo priestoru.. Je v nej relatívne menej dialógov…, menej významných peripetií ako v románe, jej dej je menej vzrušujúci a me-nej strhujúci“. Tieto seriály však zachytávajú siahodlhé výseky zo ži-vota hlavných predsaviteliek, sú plné zápletiek a intríg a udržiavajú diváka v dramatickom napätí. Ako vidieť, tzv. telenovely svojou povahou skôr zodpovedajú charakteristike literárneho románu, a nie novely. Prečo sa tento druh seriálov volá práve takto?
V španielskej lit. novelu v takom chápaní a význame, v akom sa používa u nás, nepoznajú a slovom novella sa tu označuje román. A tak je jasné, že sme prebrali nielen seriál, ale aj španielsky názov. Treba uviesť, že v dabovanej verzii sa v úvodných titulkoch slovo telenovela síce prekladá ako seriál, ale vo všetkých televíznych programoch, v tlači i medzi divákmi sa zaužil názov telenovela.
Slovo telenovela je príkladom nevhodného mechanického prevzatia výrazu z jazyka originálu v prípade, keď sa malo pristúpiť k hľadaniu ekvivalentného výrazu v domácom jazyku. Okrem názvu seriál, by sa mohol použiť názov teleromán. Zložka tele- v slove teleromán funguje ako skrátená podoba príd. mena televízny (televízny román), podobne ako v slovách telemagazín, teletext…
Dopad ekonomického balíčka?


Na odstránenie ťažkostí v našej ekonomike prijala vláda rad opatrení označovaných ako ekonomický a sociálny balíček. Zvyčajne sa hovorí o ich dopade na našu životnú úroveň.
Aj keď slovo dopad v tomto význame je priliehavé, nie je podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka jeho použitie v uvedenom kontexte správne. Základný význam slova dopad je totiž „ dopadnutie, dopadanie “, napr. rozbiť sa pri dopade, dopad na nohy, uhol dopadu lúča. V našom prípade však chceme vyjadriť, aké účinky, dôsledky budú mať tieto opatrenia na našu ekonomiku a živitnú úroveň.

Krátky slovník slovenského jazyka na to uvádza slová dosah, účinok a vplyv a slovo dopad v tomto význame hodnotí ako nespisovný výraz, pretože tu nejde o dopad vo fyzikálnom zmysle. Toto slovo možno použiť len v prípade, ak ide o fyzikálny jav, o padanie s istou intenzitou. Slovo dopad vo význame „sféra pôsobenia, vplyvu, výsledok pôsobenia“
je primerané využiť iba v súkromnej komunikácii alebo ako profesionalizmus v neoficiálnej komunikácii odborníkov. V oficiálnych prejavoch by sa mali používať významovo jednoznačné slová: účinok, vplyv, dôsledok, dosah.
V súvislosti s prijatými ekonomickými opatreniami je teda v oficiálnych prejavoch politikov a pracovníkov štátneho aparátu primera-né hovoriť o ich dôsledkoch na životnú úroveň. Použitá literatúra:

Kultúra slova, 35,2001,č.2:
Tlačené médiá či tlačové médiá?, 93/Matej Považaj
Telenovela?, 35/Silvia Duchková
Dopad ekonomického balíčka?, 127/Jana Klincková

Krátky slovník slovenského jazyka.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?