Technológia valcovania pásu za tepla z PL bramy

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Technológia valcovania pásu za tepla z PL bramy

1. Úvod


Ekonomická efektívnosť výrobného procesu závisí od vhodne a účelne zvolených základných technologických operácií, ale tiež aj od vhodných strojne-technologických zariadení, ktoré nám umožňujú získať požadovaný výrobok s potrebnými vlastnosťami.

Pri skúmaní jednotlivých možností pre výrobu valcovania pásu za tepla z PL bramy som navrhol technológiu výroby, ktorá pozostáva z valcovania bramy v prípravnom (PP) a následne hotovom (HP) poradí na požadovanú hrúbku.


2.VOĽBA MATERIÁLU


2.1 OCEĽ 13 123


Ide o oceľ nízkolegovanú ušľachtilú pre zvarované súčasti kotlov a tlakových nádob, pre vyššie teploty a tlaky[2].


2.2 CHARAKTERISTIKA OCELE


-chemické zloženie:


C Mn Si V Cr Ni Cu Cr+Ni+Cu P S
0,17-0,23 1-1,4 0,15-0,40 0,1-0,25 max0,3 max0,3 max0,3 max0,7 max0,040 max0,040


-mechanické vlastnosti:


najnižšia medza sklzu dkt [MPa]: 284
najnižšia medza d0,2 [MPa]: 216-176
najnižšia ťažnosť [%]: 16 najnižšia vrúbová húževnatosť [J/cm2]: 40
pevnosť v ťahu [MPa]: 490-640trieda odpadu: 002
výrobok: tlsté plechy
prevedenie: valcované za tepla
povrch: okoviny
rozmerová norma: STN 42 5316
technické dodacie predpisy: STN 42 0109
označenie materiálu a stavu: 130123.5
stav: normalizačné žíhanie a po-púšťanie

zvaritelnosť podľa STN 051 310: zaručená podmienena
normalizacné žíhanie [°C]: 900 až 920
popúšťanie[°C]: 600 až 680

Tieto údaje platia pre materiál v stave normalizačne žíhanom a popúšťa-ne [4].


2.3 VPLYV PRÍSAD NA VLASTNOSTI OCELE


Uhlík, C- je karbidotvorný prvok, s jeho rastom sa zvyšuje pevnosť a tvrdosť a však rastie krehkosť ocele.
Mangán, Mn- patrí tiež medzi karbidotvorné prvky tvoriace špeciálne karbidy (napr. FeMn3C; /FeMn/7C31), jeho doležitá úloha je v odsírení a číastočne aj
v dezoxidácií.Je to legujúci prvok, ktorý sa pridáva s cieľom zlepšíť húževnatosť a oteruvzdornosť.
Kremík, Si- v malom množstve zlepšuje pevnosť, medzu pružnosti, prekalitel- nosť, do ocelí sa pridáva ako dezoxidačný prvok.
Chróm, Cr- tvorí ešte s ďalšímí prvkami komplexné karbidy (napr. /CrFe/7C3; /CrFe/23C6 ), zvyšuje odolnosť voči opotrebeniu, zvyšuje prekalitelnosť. Volfrám, V- ....
Chróm, Cr- je najpoužívanejšou prísadou ocele. Výrazne zväčšuje pevnosť, tvrdosť ( chrómovy cementit ) a odolnosť proti opotrebeniu. V množstve nad 12 % zvyšuje odolnosť voči korózii, chemickým vplyvom a teplote.
Nikel, Ni- do 0,5 % zjemňuje kryštalické zrno a tým zvyšuje húževnatosť.
Meď, Cu- v množstve od 0,2 do0,3 % zväčšuje pevosť ocele za tepla a odolnosť voči korózii
Fosfor, P- spôsobuje lámavosť ocele za studena.
Síra, S- spôsobuje lámavosť ocele za tepla [4] .

3. VOĽBA VALCOVACEJ TRATE

4.TEPLOTNÝ REŽIM VALCOVANIA

5.ÚBEROVÝ PLÁN V HP
5.1 VALCOVACIE SILY S OHĽADOM NA POKLES TEPLOTY
5.2 RÝCHLOSTI VALCOVANIA V JEDNOTLIVÝCH STOLICIACH


Zoznam použitej literatúry[1] Kollerová, M. a kol.: Valcovanie, Alfa Bratislava, 1991

[2] Hajduk, M., Konvičný, J.: Silové podmínky při válcování ocelí SNTL Praha, 1983

[3] Bernát, J.: Diplomová práca, Košice, 1988

[4] Vasilko, K.- Bogučava, G.: Výrobné Technológie, Fakulta Výrobných Technológii s COFIN, Prešov, 2001.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?