Svetové hospodárstvo

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 5324×

Příbuzná témataSvetové hospodárstvo

Svetové hospodárstvo (pre SŠ)

Hospodárstvo
 súhrn všetkých činností hospodárskeho charakteru zameraných na uspokojenie potrieb
 sústava ktorá hospodári

Národné hospodárstvo
 sústava hospodárstiev na území určitého štátu

Svetové hospodárstvo
 všetky národné hospodárstva jednotlivých štátov sveta, ako aj celý systém medzinárodných ekonomických vzťahov vyplývajúcich z medzinárodnej deľby práce a existujúceho svetového trhu

Medzinárodné ekonomické vzťahy
 súhrn makroekonomických vzťahov a väzieb, z ktorých najdôležitejšiu úlohu zohráva zahraničný obchod, t. j. bezprostredný dovoz a vývoz tovarov, služieb i kapitálu

V oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov, resp. v zahraničnoobchodnej politike, môže určitá krajina uplatňovať 2 základné typy tejto politiky:
 protekcionársku (ochranársku)
 liberálnu

Protekcionizmus
 ochrana domácich výrobcov pred zahraničnou konkurenciou, znamená určité uzatváranie sa ekonomiky pred zahraničím
 nástroje
 určovanie dovozných kvót (kontingentov) a dovozných ciel, ktoré zdražujú dovážaný tovar
 zavádzanie osobitnej dane vo forme dovozných prirážok na vybrané zahraničné tovary
 štátne podpory, dotácie a daňové úľavy pre domácich výrobcov, čím sa znevýhodňuje dovoz tovarov zo zahraničia
 zákaz importu určitých tovarov
 devalvácia vlastnej meny

Liberalizmus
 odstraňovanie všetkých prekážok pre dovoz zahraničných tovarov
 politika slobodného obchodu ktorá vytvára podmienky pre využívanie výhod vyplývajúcich zo zapojenia ekonomiky do medzinárodnej deľby práce, t. j.

špecializácie a kooperácie v rámci svetového hospodárstva
Medzinárodné ekonomické a finančné organizácie

OSN
= Organizácia Spojených národov
 vznik - 1945 v New Yorku
 v súčasnosti má 179 členských štátov
 základný cieľ
 zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti
 rozvoj priateľských vzťahov medzi národmi
 podpora medzinárodnej spolupráce v hospodárskej, sociálnej, kultúrnej a humanitnej oblasti
 hlavné orgány
 Valné zhromaždenie
 Bezpečnostná rada
 Hospodárska a sociálna rada
 Poručenská rada
 Medzinárodný súdny dvor
 Sekretariát OSN

WTO
= GATT
= Všeobecná dohoda o clách a obchode
 vznik - 1947 v Ženevve
 v súčasnosti má asi 100 členov
 SR je členom od 16. 3. 1993
 cieľ - pomáhať neobmedzenému rozvoju medzinárodného obchodu
 hlavná zásada - rovnocennosť partnerov a poskytovanie doložky najvyšších výhod medzi členmi organizácie
 snaha o odbúranie kvantitatívnych obmedzení vo svetovom obchode a maximálne možné znižovanie colných sadzieb

Medzinárodný menový fond
 vznik 1994
 nadregionálna finančná inštitúcia
 hlavné ciele
 kontrola politiky menových kurzov členských štátov
 podpora kurzovej stability
 poskytovanie jednorázovej pomoci pri zabezpečovaní rovnomerného vývoja platobných bilancií a pri prekonávaní hospodárskych ťažkostí členských štátov j- ide najmä o poskytovanie krátkodobých úverov
 podpora rozmachu medzinárodného obchodu a prispievanie tak k rozvoju ekonomík

Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj
= Svetová banka
 vznik - súčasne s MMF
 cieľ - pomáhať členským štátom MMF pri rozvoji a štrukturálnej prestavbe ekonomík, a to najmä poskytovaním dlhodobých úverov s relatívne nízkou úrokovou sadzbou
 pridružené organizácie
Medzinárodná asociácia pre rozvoj (IDA) - poskytuje úveru až na 50 rokov, 10-ročný
odklad prvej splátky
Medzinárodná finančná spoločnosť IFC - podpora súkromných investícií
OPEC
 organizácia krajín vyvážajúcich ropu
 vznik rok 1960
 združuje 12 krajín vyvážajúcich ropu - štáty, na ktoré pripadá 85 % svetového vývozu ropy
 členské štáty: Kuvajt, Irak, Irán, Alžírsko, Ekvádor, Indonézia, Líbya, Nigéria, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Venezuela, Katar


Stupne ekonomickej integrácie
1. pásmo voľného obchodu - rušenie vzájomných colných taríf a kvót, pričom voči tretím štátom uplatňujú vlastnú colnú politiku
2. colná únia - okrem odstránenia vzájomných colných taríf a kvót, uplatňujú členské štáty spoločnú colnú politiku voči tretím štátom
3. spoločný trh - okrem colnej únie aj voľný pohyb práce a kapitálu
4. hospodárska únia - okrem spoločného trhu aj spoločný postup v určitých oblastiach hospodárskej politike = jednotná hospodárska politika
5. úplná ekonomická únia - menová únia a spoločná fiškálna a sociálna politika. Jej vznik predpokladá politickú integráciu a vytvorenie nadnárodných orgánov


Ekonomické integračné zoskupenia v Európe a ich vzťahy
Po druhej svetovej vojne vznikli v Európe tieto makroekonomické integračné zoskupenia:

1.

RVHP
= Rada vzájomnej hospodárskej pomoci
 vznik - po 2. Svetovej vojne
 zánik - 1991

2. Európske spoločenstvo uhlia a ocele
 Montánna únia 1951

3. Európske hospodárske spoločenstvo (EHS)
 1957

4. Európske spoločenstvo atómovej energie
 EURATÓM
 1958

5. Európske združenie voľného obchodu (EZVO)
 1959

V roku 1965 sa zjednotili vedúce orgány EHS, Montánnej únie a Euratómu a vytvorili zjednotené integračné zoskupenie s názvom Európske spoločenstvo.

Orgány Európskeho spoločenstva:
1. Rada ministrov Európskeho spoločenstva
 vrcholný zákonodarný orgán
 skladá sa z ministrov členských štátov podľa toho, o akých otázkach sa rozhoduje (rada ministrov financií, ministrov hospodárstva, poľnohospodárstva, ...)
2. Európska rada
 orgán, v ktorom sú zastúpení najvyšší predstavitelia (prezidenti alebo predsedovia vlád)
 schádza sa minimálne 2x ročne
 úlohou je prijímať najzásadnejšie rozhodnutia v rozvoji ES
3. Komisia Európskeho spoločenstva
 výkonný orgán
 členov menujú vlády jednotlivých členských krajín na štvorročné obdobie
4. Európsky parlament
 volia občania členských krajín priamymi voľbami
 môže odvolávať Komisiu ES, vyjadrovať sa k jej návrhom skôr, než o nich rozhodne Rada ministrov
 schvaľuje rozpočet ES
 nemá zákonodarnú právomoc, ktorá prináleží Rade ministrov
5. Súdny dvor
 dozerá na to, aby opatrenia prijaté Radou, Komisiou alebo národnými vládami členských krajín neboli v rozpore so zakladajúcimi zmluvami ES

Európska únia
 vznik 1. 11.

1993 Brusel
 15 členských štátov
 podmienky vstupu
a) politické
 pluralita, demokracia, politická situácia
 rešpektovanie občianskych a ľudských práv
 rešpektovanie práv národných menšín
b) ekonomické
 miera inflácie v krajine môže byť maximálne o 1,5 % vyššia, ako je priemerná miera troch krajín ES s najnižšou infláciou
 deficit ŠR nesmie byť vyšší ako 3 % HDP
 celkový objem verejného dlhu nesmie vyť vyšší ako 60 % HDP
 nominálna úroková miera pre dlhodobý úver môže byť maximálne o 2 % vyššia, ako je priemer 3 krajín s najnižšou úrokovou mierou
 v priebehu posledných 2 rokov pred vstupom do EMÚ nesmie byť devalvácia meny v krajine a jej kurz by sa nemal odchyľovať viac ako 2,25 % od stredného kurzu = požiadavka stability meny


Globálne celosvetové problémy spoločnosti
1. problémy koexistencie
 otázky vojny a mieru
 odzbrojenie - konverzia
 rozvojové krajiny
2. človek a príroda
 ekologické problémy
 surovinový energetický problém
 využívanie morí a kozmu
3. človek a spoločnosť
 populačná explózia
 potravinový problém
 demografické problémy
 civilizačné choroby
 ekonomicko-sociálna spravodlivosť
 nezamestnanosť
 rozvoj ľudskej osobnosti

Rímsky klub
 združenie intelektuálov zaoberajúcich sa rôznymi globálnymi problémami rozvoja ľudskej civilizácie
 návrhy na riešenie:
 stabilita svetovej populácie
 znižovanie zbrojenie
 komplexný systém výchovy a vzdelávanie obyvateľstva k pozitívnemu vzťahu k prírode
 hľadanie, vývoj, konštrukcia a výroba ekologicky prijateľných technológií
 riešenie nezamestnanosti a výživy obyvateľstva.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?