Súdy Slovenskej republiky

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 2001×

Příbuzná témataSúdy Slovenskej republiky

Súdy Slovenskej republiky- nezávislé a nestranné št.org., ktoré garantujú základné OP
a S
a) Všeobecné súdy
- rozhodujú vo veciach občiansko- , obchodno- a trestno-právnych,
preskúmávajú zákonnosť rozhodnutí správnych orgánov
b) Vojenské súdy
c) Najvyšší súd Slovenskej Republiky
- rozhoduje o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch
- skúma zákonnosť rozhodnutí ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy
- stará sa o jednotný výklad zákonov pri rozhodovaní
- sú pre neho záväzné rozhodnutia ústavného súdu
Sudcovia
- sú viazaný zákonom, za určitých okolností medzinárodnou zmluvou
- môžu sa svojej funkcie vzdať alebo môžu byť odvolaný SNR ak boli odsúdení pre
úmyselný trest. čin.
alebo pre čin, ktorý nie je zlúčiteľný s výkonom ich funkcie
d) Ústavný súd Slovenskej republiky
- nezávislý súdny orgán, ktorý zabezpečuje súlad právneho poriadku
- pozbavuje účinnosti právny predpis, ktorý odporuje predpisu vyššej sily (6 mesačná
lehota)
- po skonč. všeobec.vol. do zákonodárnych zborov a org. územnej samosprávy pôsobí aj
ako vol. súd
-je oprávnený posudzovat činnost politických strán a hnutí
-rozhoduje o ochrane práv a slobôd právnických a fyzických osôb, pokiaľ táto nie je
zverená do
právomoci vseobecných úradov
-vykonávanie sudcovskej funkcie je nezlúciteľné s vykonávaním funkcii v ostatných
oblastiach
politického a hospodárskeho života

Forma Vlády podľa povahy vzťahov medzi hlavou štátu, zákonodárnym a výkonným
štátnym
Monarchie - panovník(dedične,doživotne) - má osobitné privilégiá, nie je
pol.zodpovedný
- regent (napr.

pri zástupca pri neplnoletosti panovníka)
- stavovská (šlachta,duchovenstvo,meštianstvo)
- absolutistická (neobmedzená vláda panovníka)
- konštitučná (moc(právo určené ústavou) má parlament)
Prezident (monokratický alebo kolegiálny orgán)
a) volený občanmi
b) volený volitelmi (dvojstup`nové voľby, USA)
c) parlamentnou cestou
SR -Masaryk,Beneš,Mácha(prot), Tiso, Gottwald, Zápotocký, Novotný, Sloboda,
Husák, Havel,Kováč
1) Parlamentná republika (Taliansko,Švaičiarsko,Slovensko,Česko)
- parlament zaujíma vedúce postavenie v sústave najvyšších štátnych orgánov,
vláda podlieha patrlamentu a je mu zodpovedná
2) Parlamentná monarchia (Anglicko, Švédsko)
- posilnený parlament, funkciu prezidenta vykonáva panovník
3) Prezidentská republika (USA,Brazília)
- prezident stojí na čele exekutívy (vlády)
- zákonodárny orgán - jeho činnosť je obmedzená na vydávanie zák, prerok,
schalovanie rozpočtu
4) Dualistická monarchia (Jordánsko, Saudská Arábia)
- hlava `státu - jedným z najvýznamnejších štátnych orgánov - zakonodárna a
výkonná moc
- obmedzený len parlamentom
Štátny režim (monokratický alebo demokratický)
- spôsob fungovania štátnej moci, teda jej metódy
Demokratický - práva a slobody, právna a ekonmická istota, právny štát
Nedemokratický (totalitný) - diktatúra jednej strany, pyramidálne usporiadanie
štátnej moci
a) Despotický - neobmedzená vláda panovníka (Napoleon,Nero)
b) Oligarchický - skupina ľudí, ktorá sa dostala k moci pomocou násilia
c) Plutokratický - vláda bohatých
c) Fašistický - vláda kapitálu, teroristická
c) Despotizmus.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?