Studená vojna

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 21. ledna 2007
  • Zobrazeno: 7519×

Příbuzná témataStudená vojna

Druhá svetová vojna a kapitulácia fašizmu zmenili od základu politickú situáciu vo svete. Z kruhu veľmocí vypadlo Nemecko, Taliansko a Japonsko. Európa stratila svoju kedysi vedúcu úlohu vo svetovej politike. Do mocenskopolitického vákua, ktoré po sebe zanechali porazené mocnosti, prenikali dva víťazné štáty protihitlerovskej koalície – USA a ZSSR. Tieto, na vzostupe sa nachádzajúce superveľmoci, určovali budúce politické rozhodnutia týkajúce sa sveta. Po roku 1945 sa svetová politika niesla v znamení prechodu od multipolarity (viacpólovosti) k bipolarite (dvojpólovosti). Tento prechod k „vláde dvoch blokov” neprebiehal pokojne, ale v tvrdej konfrontácii. Po stretnutí anglo-amerických a sovietskych vojsk pri dobývaní Nemecka koncom apríla 1945 na rieke Labe, vojnou unavený svet uveril, že nastupuje nový začiatok v znamení mieru a zmierenia. Toto stretnutie predstavovalo nepopierateľný výraz spojeneckého víťazstva nad nacionálnym socializmom. Súčasne sa však chápalo ako východiskový moment budúcej spoločnej politiky spolupráce Spojencov. No zdanie klamalo. Protihitlerovská koalícia bola vnútorne nejednotná. Nebol doriešený problém, čo by malo nasledovať po porážke hitlerovského Nemecka a Japonska v politickej rovine. Napätie, ktoré vyvolala otázka mierového usporiadania, sa objavilo už v r. 1943. USA sa usilovali o utvorenie liberálneho svetového hospodárskeho poriadku, v ktorom by im ako nesporne najsilnejšej hospodárskej mocnosti malo pripadnúť politické vodcovstvo. Naproti tomu ZSSR uplatňoval princíp medzinárodného zabezpečenia mieru prostredníctvom utvorenia sfér vplyvu víťazných mocností.
„Na podporu a zabezpečenie mieru” založili 26. júna 1945 Spojenci pod vedením USA a za spoluúčasti ZSSR OSN (Organizáciu Spojených národov). Len čo sa model “jednotného sveta” dotkol sféry vplyvu ZSSR, stretol sa s odporom stalinovej mocnosti.
Proti sovietskej politike vojenského zabezpečenia a politického ohraničenia vlastnej mocenskej sféry, predovšetkým vo východnej Európe, postavili USA tzv. politiku zadržiavania sovietskej mocenskej rozpínavosti. Od tejto chvíle sa americká zahraničná politika naplno rozvíjala v znamení antikomunizmu. Trumanova doktrína formulovala zásadu, podľa ktorej boli USA - so všetkými hospodárskymi, ale i vojenskými prostriedkami, ktoré mali k dispozícii - pripravené zabezpečovať a chrániť slobodný svet pred sovietskym svetom ovládaným totalitou.

Materiálnu bázu politiky zadržiavania tvoril Marshallov plán (program obnovy pre hospodársky chorú a k Západu sa prikláňajúcu Európu). ZSSR, aby posilnil vlastný komunistický tábor, odpovedal r. 1947 založením Informbyra. K dôsledkom studenej vojny patrilo aj utvorenie obidvoch nemeckých štátov (Nemeckej spolkovej republiky a Nemeckej demokratickej republiky - 1949) a kórejská vojna, ktorá r. 1953 spečatila rozdelenie aj tejto krajiny.
Politický a ideologický konflikt medzi dvoma znepriatelenými blokmi v 50. rokoch vo svetovej politike dominoval. Formovanie blokov malo stabilizujúci účinok na spoločenský systém ich členských štátov (NATO 1949; RVHP 1949; Varšavská zmluva 1955; EHS 1956). Príležitostné pokusy vo východnom bloku oslobodiť sa (NDR 1953; Maďarsko 1956; Česko-slovensko 1968) potlačil ZSSR ozbrojeným násilím. Vzájomná nedôvera paralyzovala na medzinárodnej úrovni ochotu k dialógu. Nikto sa neusiloval o riešenie formou rokovaní.
Studenú vojnu však - popri konfrontačných náladách hraničiacich s ochotou ísť až na okraj vojny charakterizovalo aj hľadanie foriem spolupráce. Nikita S. Chruščov prišiel r. 1956 s tézou o “mierovom spolužití s rozdielnym spoločenským zriadením”. Na konci 60-tych rokov sa vzájomný politický vzťah obidvoch superveľmocí začal postupne meniť. Odohrávalo sa to na pozadí úpravy sovietského politického monopolu vo východnej Európe (potlačenie reformného hnutia v Česko-Slovensku; vyhlásenie Brežnevovej doktríny) a neúspešnej americkej vojenskej intervencie vo vietnamskej vojne. Konfrontačná stratégia studenej vojny pozvoľna ustupovala myšlienke politiky uvoľňovania. Hlbších príčin uvoľňovania bolo niekoľko: šok z kubánskej krízy (možnosť tretej svetovej vojny), vojensko-strategické úvahy o tom, že v “rovnováhe strachu” medzi superveľmocami je ďalšie hromadenie vojenského materiálu zbytočné, a poznanie, že mocenská politika blokov musí zostať pod kontrolou a má byť prehľadná. Dôležitým krokom na ceste k uvoľňovaniu bola zmluva o jadrových pokusoch z r. 1963 (zákaz pokusov s jadrovými zbraňami v kozmickom priestore, v ovzduší a pod vodou) a podpísanie zmluvy o nerozširovaní jadrových zbraní r. 1968. K tomu pribudli nové politické faktory, ktoré prispeli k oslabeniu mocensko-politických blokov: Západná Európa a Japonsko sa vykryštalizovali ako nové svetové hospodárske centrá a Čínska republika (na jednej strane rozvojová krajina a na druhej od r. 1964 jadrová veľmoc) sa po kultúrnej revolúcii prestala politicky izolovať od sveta.

Vedľa politicky si “konkurujúceho trojuholníka” USA - ZSSR - Čína vznikol hospodársky “spolupracujúci trojuholník” USA - Japonsko - západná Európa.
Politika uvoľňovania prinášala diplomaciu bezprostredným rokovaním nielen medzi superveľmocami, ale aj medzi členmi blokov na Východe a Západe. Uvoľnenie vychádzalo z výslovného obojstranného uznania politického smerovania. Hlavné ciele politiky uvoľňovania spočívali v zabezpečení stability vo vzťahoch Východ - Západ, v znížení rozsahu konfrontácií, vo vytvorení ovzdušia dôvery ako základne pre rokovania. Okrem otázok kontroly zbrojenia zasiahlo uvoľňovanie v súvislosti s vyrovnávaním medzi Východom a Západom predovšetkým hospodársku a kultúrnu oblasť. Medzinárodná spolupráca oslabila pretrvávajúce mocensko-politické a ideologické rozpory, ale ako základnú skutočnosť ich nerušila ani nezakrývala. Diplomacia rokovaní a zmlúv medzi superveľmocami dosiahla vrchol r. 1972 v
podobe dohody o obmedzení strategických zbraní (SALT I). Sovietsko-americké dohody boli dôležitým krokom na medzinárodných pretekoch v tejto oblasti. V nasledujúcich rokoch pokračovali rozhovory o zmluvách SALT II a START. Studená vojna sa skončila rozpadom východného bloku v roku 1989 a
definitívnym rozpadom ZSSR v decembri 1991.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?