Stredoškolská odborná činnosť

Kategorie: Gramatika (celkem: 174 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 5046×

Příbuzná témataStredoškolská odborná činnosť

Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných odborných učilíšť (ďalej len stredných škôl). Výsledkom Stredoškolskej odbornej činnosti je samostatná práca, ktorá sa predkladá na odborné posúdenie. Vyvrcholením stredoškolskej odbornej činnosti sú súťažné prehliadky, na ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce. Súťažné prehliadky sú jednotné v celej Slovenskej republike a usporadúvajú sa každoročne. CIEĽ SOČ
a) prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov stredných škôl
b) podporovať odborný rast žiakov vo vybranom odbore
c) rozvíjať tvorivé odborno-technické a odborno-praktické schopnosti žiakov
d) viesť žiakov k aktívnemu riešeniu problémov a problémových úloh
e) prispievať k schopnosti žiakov reálneho sebaposudzovania a priameho porovnávania prezentáciou vlastnej práce a hodnotení prác iných žiakov
f) prezentovať obhajobou kolektívnu prácu
g) prehlbovať a rozširovať u žiakov všetkých typov stredných škôl ich odborné vedomosti, ich individuálne schopnosti a zručnosti
h) podporovať študijnú aktivitu žiakov
ch) viesť žiakov k schopnosti aplikovať získané vedomosti v praxi
i) všestranne rozvíjať a podporovať odborné záujmy žiakov
j) prispievať k zmysluplnému a účelnému využívaniu voľného času žiakov
k) vytvárať podmienky pre prezentáciu úspešných prác v jednotlivých odboroch v zahraničí

ORGANIZÁCIA SÚŤAŽNÝCH PREHLIADOK SOČ
Súťaž Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok najlepších prác – riešení teoretických a praktických úloh z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva, spoločenských vied a iných. Súťažné odbory sa každoročne vyberajú a spresňujú v obsahovom a organizačnom usmernení Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré vydáva odborný garant súťažných prehliadok, Ústredná komisia Stredoškolskej odbornej činnosti. Súťažné prehliadky sa konajú v školských, krajských, (ak je treba, tak aj v regionálnych kolách) a v celoštátnom kole. Organizujú sa predovšetkým v školských objektoch. Školské kolo organizuje riaditeľstvo strednej školy, prípadne ďalší spoluorganizátori. Regionálne kolo (uskutočnené v prípade potreby) organizuje príslušný orgán štátnej správy, ktorý v príslušnej oblasti riadi stredné školy v spolupráci s poverenými školami, alebo s ďalšími spoluorganizátormi.

Krajské kolo organizuje príslušný orgán štátnej správy, ktorý v príslušnej oblasti riadi stredné školy. Príslušný orgán štátnej správy poverí uskutočnením tohoto podujatia centrum voľného času, vybranú strednú školu, prípadne i viac stredných škôl. O spoluprácu môžu požiadať aj iné inštitúcie, napr. metodické centrum, fakulty vysokých škôl a pod. Celoštátne kolo organizačne zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstva školstva Slovenskej republiky na základe svojho štatútu č.2467/94 zo dňa 11.11.1994 v spolupráci s Ústrednou komisiou Stredoškolskej odbornej činnosti.

Organizácia a propagácia SOČ v škole
Za SOČ v škole zodpovedá riaditeľ školy a organizačne ju zabezpečuje riaditeľom poverený učiteľ školy – metodik SOČ, ktorý spracováva súhrnnú informáciu o počte zapojených žiakov a túto zasiela príslušným predsedom krajských komisií, do konca januára príslušného roka. Riaditeľ školy vytvára priaznivé podmienky pre činnosť a propagáciu SOČ v škole. Školské kolo organizačne zabezpečuje komisia SOČ, ktorú ustanovuje riaditeľ školy. Úlohy školskej komisie SOČ
a) organizačne zabezpečiť školské kolo
b) navrhnúť a menovať odborné hodnotiace komisie na súťažnú prehliadku v škole
c) zabezpečiť odoslanie víťazných prác zo súťažných odborov ( vrátane úplnej dokumentácie) organizátorom regionálnych (krajských) súťažných prehliadok. Odborné hodnotiace komisie (OHK)
Vo vyhlásených odboroch hodnotia súťažné práce minimálne trojčlenné OHK – zložené z učiteľov stredných a vysokých škôl, pracovníkov centier voľného času a metodických centier, vedeckých pracovníkov a ďalších odborných pracovníkov. OHK na základe návrhu príslušnej riadiacej komisie menujú:
a) pre školské súťažné kolo – riaditeľ strednej školy
b) pre krajské ( regionálne) súťažné kolo – príslušný orgán štátnej správy, ktorý v príslušnom regióne riadi stredné školy
c) pre celoštátne súťažné kolo – Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. OHK určujú poradie 3 najlepších prác podľa stanovených hodnotiacich kritérií v každom odbore. Udeľujú prípadne ďalšie ocenenia. OHK odporúčajú mimoriadne kvalitné práce na prezentáciu na domácej a medzinárodnej úrovni. Rozhodnutie OHK je v príslušnom kole prehliadky konečné (nemenné). OHK celoštátnej súťažnej prehliadky SOČ môžu odporúčať práce na prihlásenie do študentských vedeckých konferencií. Podmienky účasti
Účasť žiakov v súťaži SOČ je dobrovoľná.

Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť žiaci denného štúdia strednej školy ( nie pomaturitného ) v ktoromkoľvek z odborov, na základe vlastného záujmu s individuálnou alebo kolektívnou prácou, ktorá sa zaoberá riešením prírodovedných, technických, spoločenských a iných problémov. Na školskú súťažnú prehliadku sa jednotlivec alebo kolektív môže prihlásiť:
a) s riešením problému alebo úlohy, ktoré spracuje písomne v úradnom jazyku,
b) s návrhom technického riešenia, resp. časťou funkčného modelu alebo zariadenia a pod., ktoré vyhotoví aj s písomnou časťou práce,
c) s návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím, ktorý vyhotoví aj s písomnou časťou. Návrh učebnej pomôcky by mal byť časťou príloh. Účasť na súťažnej prehliadke je podmienená skorým odovzdaním riadne vyplnenej prihlášky a odovzdaním písomnej práce, resp. návrhu zariadenia v troch exemplároch. Najlepšie práce z nižšieho kola súťažnej prehliadky postupujú do vyššieho kola na základe rozhodnutia OHK podľa postupového kľúča. Postupový kľúč určuje Ústredná komisia SOČ. Prácu nie je možné zaradiť do iného odboru, ako uviedol jej riešiteľ v prihláške. Za správnosť zaradenia práce do príslušného odboru je zodpovedný riešiteľ. Prácu v jednotlivých súťažných prehliadkach obhajuje len jeden riešiteľ, a to aj v prípade kolektívnej práce ( poverený riešiteľským kolektívom ). Účasť na medzinárodných súťažiach
Medzinárodných súťaží sa zúčastňujú vybraní účastníci celoštátnej súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti v súlade s organizačným poriadkom príslušnej medzinárodnej súťaže. Návrh na účastníkov medzinárodnej súťaže predkladá Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po prerokovaní v Ústrednej komisii Stredoškolskej odbornej činnosti. Finančné zabezpečenie
Školské súťaže sú financované z prostriedkov školy, krajské (regionálne) súťaže finančne zabezpečuje príslušný orgán štátnej správy a celoštátnu súťaž finančne zabezpečuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Príslušný orgán štátnej správy a ministerstva školstva Slovenskej republiky môžu regionálne a celoštátne súťaže finančne zabezpečovať prostredníctvom nimi priamo riadených organizácií. Celoštátnu prehliadku finančne zabezpečuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom priamo riadenej organizácie Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Financovanie súťažných prehliadok môže byť zabezpečované aj z iných zdrojov. Náležitosti a podmienky odovzdávanej práce

Neoddeliteľnou súčasťou odovzdávanej práce je:

a) prihláška s anotáciou práce (t. j. stručný obsah a popis riešenia, ktorý musí byť spracovaný tak, aby bol použiteľný na publikovanie, rozsah anotácie je vymedzený rubrikou na prihláške).

V prihláške musí byť čitateľne uvedené celé meno a priezvisko autora resp. autorov, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, adresa školy a bydliska, jazykové znalosti, číslo odboru, prípadne telefónny kontakt. b) Odborný posudok ( v tomto ročníku sú posudky na základe rozhodnutia UK SOČ zrušené)obsahuje zhodnotenie odbornej úrovne práce. V odbornom posudku musí byť jednoznačne uvedené, či práca obsahuje samostatné myšlienky, alebo či sa jedná o zhrnutie známych a už publikovaných skutočností. Odborný posudok musí byť priložený za titulnou stranou. Rovnako musí byť vyhodnotený stupeň samostatnosti autora pri spracovaní práce. Každý odborný posudok musí mať čitateľný podpis i s uvedením funkcie odborného pracoviska posudzovateľov. c) abstrakt ( v tomto ročníku sú abstrakty na základe rozhodnutia UK SOČ rušené) obsahuje hlavné výsledky a závery práce, nemá opakovať to, čo je vyjadrené nadpisom, nemá obsahovať teóriu, úvahy a citácie. Musí sa v ňom vyzdvihnúť dôležitosť a význam získaných informácií a ich využitie v praxi. Informácie má abstrakt podávať vecne a zrozumiteľne. V žiadnom prípade nesmie byť dlhší ako jedna strana, ale odporúčaný obsah je 20 – 25 riadkov. d) Práca sa predkladá v troch vyhotoveniach v úradnom jazyku, nesmie byť na voľných listoch. Materiály resp. prílohy, ktoré sa nedajú predložiť v troch vyhotoveniach, musia byť priložené k originálu práce (vrátane spracovaného programu) a originál musí byť zreteľne označený ako výtlačok č. 1. ŠTRUKTÚRA PRÁCE
Obal
Hlavné kapitoly:
Názov – titulná strana
Obsah
Úvod
Metodika
Teoretické východiska
Vlastná práca – Výsledky
Diskusia
Záver
Resumé
Zoznam použitej literatúry
Poďakovanie
Prílohy

Titulná strana
Na titulnej strane práce Stredoškolskej odbornej činnosti musia byť uvedené tieto údaje:
- súťažný odbor
- názov práce
- text: Stredoškolská odborná činnosť
- meno autora alebo každého člena autorského kolektívu v abecednom poradí
- ročník štúdia, názov a adresa školy (stačí mesto), z ktorého autor pochádza
- meno konzultanta (uvádza sa s titulmi)
- miesto a rok napísania práce (uvádza sa jedno mesto a jeden rok, kedy bola práca dokončená, napr. Bratislava 1997). Názov prezentuje prácu a preto by mal vystihovať jej zameranie alebo problém , na ktorý sa zameriava. Názov musí súvisieť a zodpovedať obsahu práce a musí byť terminologicky správny. Zo skúseností môžeme poradiť, že nie vždy je prvý návrh pre názov práce ten najlepší.

Čestné vyhlásenie
Čestné vyhlásenie je samostatný list, na ktorom sa uvádza vyhlásenie autorov o tom, že prácu vypracovali samostatne. Spravidla ide o formuláciu: „Prehlasujem(e), že prácu na tému „Názov práce“ sme vypracovali samostatne a s použitím uvedenej literatúry.“ Autori musia čestné vyhlásenie vlastnoručne podpísať. Obsah
Obsah sa uvádza na začiatku práce. Sú v ňom prehľadne uvedené názvy všetkých kapitol, ktoré práca obsahuje spolu s jej číslom, ako aj s číslom strany. Kapitoly číslovať veľkými arabskými číslicami /vzor: 1. Názov kapitoly/. Podkapitoly značiť /vzor: 1.1. Názov podkapitoly/. Prvou číslovanou stranou práce býva väčšinou obsah /strana číslo 1/, poslednou zoznam použitej literatúry. Ak je potrebné, prílohy majú vlastné číslovanie. Úvod
Obsahuje stručný úvod do problematiky – dôvod, prečo sa autor rozhodol vypracovať Stredoškolskú odbornú činnosť na danú tému. Stanovuje cieľ práce a čomu má práca slúžiť. Má sa v ňom presne vymedziť problém, ktorým sa práca zaoberá. V úvode nie je potrebné rozvíjať teoretické informácie, má byť stručný a výstižný a má prezentovať nasledujúci obsah práce. Doporučený rozsah je jedna až jeden a pol strany. Metodika
V metodike autor definuje postup a metódy spracovania. Stručne sa opíšu pracovné postupy, prístrojová technika /značka, výrobca, parametre prístroja/ a podmienky, v ktorých sa informácie získavali. Je to dôležité najmä pri používaní experimentálnych techník. Prehľadne, ale podrobne sa v nej uvádza súbor vzoriek, miesto a spôsob ich odberu. Metodika musí byť písaná tak, aby si čitateľ vedel urobiť verný obraz o spôsobe autorovej práce a predstavu o tom, nakoľko môže porovnávať jeho výsledky s výsledkami iných autorov. Pri úplne prebranej metodike sa musí uvádzať autor, ktorý ju pred vami už použil. Podľa informácií v metodike by sa mali dať uskutočnené merania a pokusy presne zopakovať. Teoretické východiská
/Kapitola môže mať aj iný názov, napríklad všeobecná charakteristika, teoretická analýza problematiky a pod./ Teoretická časť čitateľa stručne informuje o poznatkoch, ktoré boli v danej oblasti už publikované. V tejto časti sa používa množstvo citácií a prebraných informácií od rôznych autorov, preto by sa malo pri každej z nich uvádzať, odkiaľ pochádza /pozri kapitoly: Zoznam použitej literatúry a Ako citovať literatúru/. V teoretickej časti by sa mali uvádzať len informácie, ktoré s riešenou problematikou priamo súvisia. Odporúčaný rozsah teoretickej časti pre práce Stredoškolskej odbornej činnosti je do 5 strán.

Vlastná práca - Výsledky
Ťažisko vlastnej práce tvoria výsledky. V tejto časti sa nachádzajú len vlastné výsledky, zistenia a pozorovania. Výsledky meraní a stanovení je vhodné spracovať do tabuliek a grafov /pozri časť tabuľky grafy/. Pozorovania je vhodné doplniť nákresmi, mapami a fotografiami. Rozsiahlejšie tabuľky a grafy sa obyčajne umiestňujú do príloh, pričom v texte sa musia nachádzať odkazy na ne. Údaje uvedené v tabuľke alebo v grafe sa nemusia nachádzať aj v texte. Výsledky sa majú podávať stručne, zrozumiteľne a prehľadne. Na tie najdôležitejšie musí byť čitateľ textom upozornený. Inak sa údaje nekomentujú. V tejto časti by sa nemali vyskytovať úvahy a porovnania s inými autormi. Diskusia
(Kapitola môže mať aj iný názov, napríklad vystihujúcu podstatu alebo riešenie problému). V diskusii sa interpretujú výsledky, hlavne tie, ktoré majú veľký význam vo vzťahu k riešenému problému. Diskusia musí priniesť odpovede na otázky a ciele vytýčené v úvode. V tejto časti autor vyjadruje svoje názory a postrehy k skúmanej problematike. Výsledky porovnáva s literatúrou a vyslovuje z nich vlastné závery – dedukcie. Medzi ne patrí aj konkrétne vlastné riešenie alebo vlastný návrh na vyriešenie problému, ktorý práca sleduje. Tieto časti treba osobitne vyzdvihnúť, napísať, akoby sa dali vaše vlastné návrhy či poznatky uplatniť v praxi. Záver
Záver stručne zhodnocuje dosiahnuté výsledky a splnenie vytýčených cieľov, zdôrazňuje nové odlišné fakty, ich objektivitu, význam a možnosti využitia v praxi. Nemá obsahovať rozbory a štúdie, ktoré patria do diskusie. Záver prezentuje autorov názor na daný problém a jeho riešenie. Musí vyzdvihovať prínos jeho návrhov a poukázať na spôsob ich realizácie. Záver by mal načrtnúť ďalšiu perspektívu práce v danej problematike so získanými poznatkami. Odporúčaný rozsah je jedna až jeden a pol strany. Zoznam použitej literatúry
Ide o zoznam použitej, nie naštudovanej literatúry. Pomocou neho sa má záujemca dostať k pôvodným prameňom, ktoré boli citované v práci a nie presvedčiť o autorovom teoretickom rozhľade. V zozname použitej literatúry sa teda uvádza iba literatúra citovaná v texte. Zoznam musí byť v abecednom poradí. Pre doplnenie pozri kapitolu „Ako citovať literatúru“. Poďakovanie
Môže byť súčasťou práce ( v úvode alebo na samostatnom liste ), je to na rozhodnutí autora. V súčasnosti sa stále viac preferuje umiestnenie poďakovania pod zoznam použitej literatúry. Má byť stručným poďakovaním tým, ktorí pomohli autorovi s vypracovaním práce.

Ide hlavne o odbornú konzultačnú pomoc a pomoc pri zhromažďovaní a vyhodnocovaní údajov. Prílohy
Pri písaní práce sa všetky netextové časti ( tabuľky, grafy, mapy, fotografie,…) umiestňujú do príloh a sú uvedené na zozname príloh. Tie sú podľa potreby rozčlenené na jednotlivé časti (poradie nie je fixné, väčšinou sa však tabuľky a grafy umiestňujú do prednej časti a fotodokumentácia na koniec príloh). Funkčné modely a technické zariadenia
Nákresy ( ilustrácie )
Tabuľky
Grafy
Mapy
Fotodokumentácia a iný dokumentačný materiál
Ostatné teoretické kapitoly a všeobecné informácie
Funkčné modely a technické zariadenia
V technických odboroch býva často najpodstatnejšou časťou práce model, funkčný celok alebo technické zariadenie, trojrozmerná alebo dvojrozmerná učebná pomôcka a pod. Funkcia, činnosť a remeselnosť prevedenia sú kvalitatívne znaky práce. Každé takéto zariadenie musí spĺňať podmienky na bezpečnú činnosť podľa STN. Nákresy ( Ilustrácie )
Nákresy sa označujú v texte skratkou Obr.X (obrázok), alebo Fig.X (figgure). Systém však musí byť jednotný a tak sa skratky v jednej práci nesmú kombinovať. Každý nákres musí mať samostatný nadpis a ak je potrebné, aj legendu a grafickú mierku. V prípade, že nejde o vlastnú ilustráciu, musí byť uvedený autor alebo zdroj , z ktorého je prebraná. Pri popisoch, ktoré sa nachádzajú priamo v obrázku, nesmie byť použité písmo menšie ako 1,6 mm alebo 6 bodov (aby aj pri kopírovaní bolo čitateľné). Ilustrácie majú byť prehľadné a zrozumiteľné, ale ak je to možné, vyhýbať sa rôznym farbám, pretože tie sa kopírovaním práce stratia ( odporúčajú sa rôzne druhy výplní, šrafovanie). Pokiaľ sa ilustrácia nachádza v texte (ale väčšinou aj v prílohách), nadpis a popis sa píše pod ňou. Tabuľky
Do tabuľky sa zoraďujú údaje vtedy, ak ich nie je možné prehľadne uviesť v texte. Označujú sa skratkou Tab.X (tabuľka, table). Každá tabuľka musí mať hore umiestnený nadpis, prípadne stručný sprievodný text. Ak je potrebná legenda, umiestňuje sa pod tabuľku. Pri uvádzaní analýz sa uvádza tiež pracovisko, kde bola analýza robená, prípadne analytik a použitá metóda (tieto údaje by mali byť uvedené aj v metodike). Údaje uvedené v tabuľkách sa nemusia opakovať v texte a grafoch. Keď ide o väčšiu tabuľku, svojim vnútorným usporiadaním by mala zodpovedať šírke strany. Grafy a diagramy
Grafy a diagramy sú obdobou tabuľkového zápisu, ale na ich znázorneniach sa mnohé javy a zistenia dajú veľmi prehľadne demonštrovať.

Pre čitateľa sú veľmi zaujímavé (pozri kapitolu " Ako zaujať formou práce") a očakáva, že sa z nich dozvie dôležité informácie. Tak treba aj grafy koncipovať. Majú byť pekné, ale zároveň jednoduché, prehľadné a presné. Ak je to možné, uprednostňujú sa čierno-biele dvojrozmerné grafy. Údaje uvedené v presnom grafe sa už nemusia uvádzať do tabuliek. V texte sa grafy označujú slovom Graf X. Každý graf má mať nadpis a prípadný sprievodný text. Písmo použité na popisy v grafe nesmie byť menšie ako 1,6 mm alebo 6 bodov. Časti tabuľky a grafy je možné v prípade potreby zlúčiť. Mapy
Pri mapových prílohách je vhodné voliť jednotné vysvetlivky. Každá mapa musí obsahovať názov, grafickú mierku (môže byť doplnená aj číselnou), hlavne orientačné body (kóta, sídlo, tok) a označenie severu. Dôležitá je autorizácia mapy. Odporúča sa zjednodušený mapový výstup skúmanej oblasti. Skôr ako kopírovanie farebných kartografických materiálov sa odporúča vyhotoviť zjednodušený nákres danej oblasti prekreslením z mapového podkladu. Fotodokumentácia a iný dokumentačný materiál
Pri fotodokumentácii musí mať každá fotografia vlastné označenie, nadpis, prípadne sprievodný text a meno autora snímku. Často sa odporúča napísať aj dátum vyhotovenia. Fotografie musia byť ostré, kontrastné a vyhotovené na lesklom papieri. Oveľa výhodnejšie ako vlepovať fotografie je umiestniť ich do príloh pomocou priesvitných fotorožkov. Jednotlivé listy by sa nemali fotografiami preplňať, odporúčané sú 2 fotografie 9 x13 na 1 stranu. Práca môže byť doplnená ďalším dokumentačným materiálom ako napríklad zbierka prírodných materiálov, korenín, skamenelín, biomateriálu, ale aj technické výkresy a katalógy. Ostatné teoretické kapitoly a všeobecné informácie
Vysvetľujúca základná teória, systematika a zložité rozčlenenia prebrané z literatúry môžu byť pre informáciu čitateľa umiestnené do príloh. V teoretickej časti a metodike by zaberali zbytočné miesto. V týchto kapitolách sa môže nachádzať odkaz na ne. V tejto časti je ďalej potrebné uvádzať (pokiaľ si to práca vyžaduje) Technické parametre. To znamená, zoznam nameraných hodnôt daných veličín na konkrétnom vyhotovenom výrobku alebo zariadení a Zoznam použitých súčiastok, konštrukčných dielov, položiek, to znamená, uviesť všetky komponenty, z ktorých pozostáva technické zariadenie, presné podrobné špecifikovanie súčiastok, materiálov, konštrukčných prvkov, blokov…

Rozsah práce
Rozsah práce SOČ sa doporučuje 10 až 20 strán. Práce tohoto druhu v zahraničí bývajú často limitované na 20 strán textu, vrátane zoznamu použitej literatúry.

Ide však iba o text, všetky tabuľky, grafy, mapy, nákresy, obrázky a fotografie sa umiestňujú do jednotlivých častí príloh, ktoré limitované nie sú (pozri kapitolu Prílohy). Ako citovať literatúru
Bibliografická citácia je súhrn údajov o citovanej publikácii alebo jej časti, ktorý umožňuje jej identifikáciu. Podľa druhu citovaných publikácií, alebo ich častí sa najčastejšie rozoznávajú tieto citácie:

a/ citácia monografie (jednozväzkové dielo)
b/ citácia viaczväzkového diela ako celku
c/ citácia state (príspevku článku) v zborníku
d/ citácia článku v časopise
f/ citácia dizertačnej, rigoróznej, diplomovej práce. Podľa rozsahu v citácii sa rozoznávajú tieto druhy:
a/ skrátená citácia obsahuje minimálne údaje nevyhnutné na identifikáciu publikácie, alebo jej častí,
b/ základná citácia obsahuje údaje potrebné na identifikáciu publikácie, alebo jej časti a na poskytnutie základnej predstavy o jej rozsahu,
c/ rozšírená citácia obsahuje všetky údaje základnej citácie a naviac doplnkové údaje, ktoré slúžia na rozšírenie informácie o citovanej publikácii, alebo jej časti. Zvolený druh citácie je potrebné v tej istej publikácii dôsledne dodržiavať. Zásady uvádzania jednotlivých údajov
Meno autora
Priezvisko, krstné meno či mená (možno uviesť iba iniciály), uvádzať podľa možnosti v pôvodnom tvare. Ak sa uvádza v origináli inak ako latinkou, používa sa transliterácia podľa platných predpisov. Tituly a hodnosti autorov sa neuvádzajú. Ak prácu napísali dvaja až traja autori, v citácii sa uvádzajú všetci v poradí priezvisko a krstné meno ako u prvého autora a medzi mená jednotlivých autorov sa dáva čiarka, prípadne pomlčka. Ak je viac autorov ako traja, je možné podľa potreby uviesť mená všetkých, alebo iba meno prvého autora a za ním uviesť „a kol.“, alebo „ai“, alebo „et al“. Názov
Uvádza sa v jazyku citovanej publikácie (podľa potreby sa transliteruje do latinky). Ak sa originálny názov dopĺňa prekladom, uvádza sa tento v hranatej zátvorke (pri písaní na stroji použiť lomítko). Pri anonymných publikáciách uvádzaných názvom Zborník, Práca a pod., sa za tento názov publikácie uvádza v zátvorke i názov vydávajúcej inštitúcie, ak nie je uvedená ako vydavateľ. Poradie a miesto vydania
Názov vydavateľstva
Píšu sa vždy v jazyku a pravopise (podľa potreby sa transliterujú). Poradie vydania sa píše arabskými číslicami. Rok vydania
Píše sa vždy arabskou číslicou. Ak sa v diele neuvádza, v hranatej zátvorke sa uvedie približný odhad vročenia alebo skratka B.r. Pri viaczväzkových dielach sa zaznačí vročenie prvého a posledného zväzku.

Ročník a číslo periodika
Píše sa vždy arabskou číslicou a podčiarkne sa plnou čiarou. Číslo periodika sa rovnako píše arabskou číslicou. Ak ide o dvojčíslo, medzi obe čísla sa píše lomítko. Údaje o rozsahu
Počet strán – posledná očíslovaná strana a písmeno s. Stránky – písmeno s. a uviesť všetky stránky, na ktorých sa text nachádza. Príklady
a) Citácia monografie
Skrátená citácia:
SPUSTOVÁ, V. – DZÚRIK, R.: Renálna insuficiencia
1.vyd. Martin 1992
Základná citácia
SPUSTOVÁ, V.- DZÚRIK, R. : Renálna insuficiencia
Patogenéza, prevencia a terapia metabolických porúch. 1. vyd. Martin, Osveta 1992
b) Citácia viaczväzkového diela
Skrátená citácia
VADEMECUM zahraničných prípravkov registrovaných v ČSFR. 1. vyd. Praha 1990. 2. zv.
Základná citácia
VADEMECUM zahraničných prípravkov registrovaných v ČSFR. I. sv. A-N, II. sv. O-Z. 1. vyd. Praha, Medika 1990. 2. zv. c) Citácie state (príspevku, článku) v zborníku
Skrátená citácia (údaje: - priezvisko s iniciálkou krstného mena autora, resp. mien autorov s pomlčkami medzi menami, dvojbodka, názov state, bodka, názov zborníka za slovom In:, bodka, ročník (zväzok), bodka, miesto vydania, rok vydania, čiarka, prvá strana state za písmenom s., bodka)
Řežníček, J.: Hypertencia pri chorobách obličiek. In: Klinická urológia.1 vyd. Martin 1990, s. 485
Základná citácia (údaje - priezvisko, čiarka, iniciálka krstného mena, bodka, dvojbodka, názov state, bodka, názov zborníka za slovom In: bodka, ročník (zväzok) bodka, meno redaktora jednorázovo vydaného zborníka, bodka, miesto vydania čiarka, nakladateľ, rok vydania čiarka, rozsah strán za písmenom s.,medzi číslicami pomlčka bodka
Řežníček, J.: Hypertenzia pri chorobách obličiek. In: Klinická urológia. V. Zvara - J. Kučera - M. H. Horňák a kol. 1.vyd. Martin, Osveta 1990 s.485 -488
d) Citácia článku v časopise
Skrátená citácia(údaje – priezvisko, čiarka s iniciálkou krstného mena, bodka, čiarka, ročník (zväzok), čiarka, rok vydania, čiarka, číslo, iba ak nie je ročník stránkovaný priebežne, čiarka , prvá strana článku za písmenom s. LEHNER, M. Verbruhungen und Verbrennungen im Kindersalter, Dtsch, Krankenpflg. Ztsch., 45, 1992, s. 722 - 777
Základná citácia (údaje – priezvisko, čiarka s iniciálkou krstného mena bodka, dvojbodka, názov článku, bodka,názov časopisu, čiarka, ročník (zväzok), čiarka, rok vydania, čiarka, číslo, čiarka, stránky označené písmenom s., medzi číslicami pomlčka bodka). LEHNER, M.: Verbruhungen und Verbrennungen im Kindersalter. Dtsch. Krankenpflg. Ztsch., 45, 1992, č. 11, s.

722 - 777
Odkaz na citáciu
Od bibliografickej citácie sa odlišuje odkaz na citáciu. Rozumie sa pod ním odvolanie sa na citáciu v texte uvedenej na inom mieste - pod čiarou, alebo v zozname literatúry na konci kapitoly, knihy, článku a pod. Citáciu možno umiestniť: na konci textu - článku - v poznámke pod čiarou kapitol, alebo celej publikácie
-priamo v texte
-čiastočne v texte a čiastočne pod čiarou
Spôsob umiestnenia citácie musí byť v tej istej publikácii jednotný!
Ak sa neuvádza citácia priamo v texte, použije sa odkaz na citáciu, ktorý má dve základné formy:
a) poradové číslo, pod ktorým sa uvádza citácia pod čiarou, alebo v zozname literatúry na konci textu či práce
b) priezvisko autora (autorov) a rok vydania, pričom sa rok vydania a meno autora podľa kontextu oddeľuje od ostatného textu zátvorkou (STRNOVÁ, 1992)
Ak sa tá istá publikácia cituje bezprostredne za sebou viackrát, namiesto opakovania celej citácie možno použiť výraz „tamtiež“ doplneného číslom stránky. Citáty sú doslovné reprodukcie cudzieho textu. Citáty sa dávajú do úvodzoviek a nič sa z nich nemôže vynechať alebo zmeniť. Používajú sa vtedy, ak vyjadrujú určitú myšlienku tak jasne, že to už jasnejšie povedať nie je možné, ak prispievajú k výstižnej formulácii záverov alebo zovšeobecnenia určitej myšlienky. Parafrázovanie je voľnejšie reprodukovanie myšlienky, ktoré nesmie skresliť zmysel myšlienky. Pri každej citácii, parafrázovaní je potrebné uviesť prameň, pretože v opačnom prípade ide o krádež. Ako zaujať formou práce
Okrem súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti je málo pravdepodobné, že ako sa s prácou dostanete kamkoľvek, ľudia si ju budú čítať celú. Čím viac ich však zaujme, tým viac času jej budú venovať. Pre úspech práce je nevyhnutné, aby sa dôležité a zaujímavé informácie nachádzali na správnom mieste a v správnej forme.
Väčšina ľudí pre prezeraní práce postupuje nasledovne:
a) najprv zachytí názov a cieľ práce. Po ňom si ihneď začne prezerať fotodokumentáciu, grafy a nakoniec tabuľky a nákresy v prílohách
b) na ich základe začne hľadať vysvetľujúce informácie v abstrakte
c) až potom si začne čítať úvod, záver a metodiku, výsledky a nakoniec ostatné časti práce
d)v prípade, že práca je zameraná na praktický výrobok, zaujme predovšetkým vonkajším vzhľadom a designom. Formálna úprava práce
Práca Stredoškolskej odbornej činnosti sa píše na biely papier formátu A4. Práca má byť zviazaná rozoberateľnou väzbou (napr. hrebeňovou), aby ju bolo možné v budúcnosti doplniť alebo opraviť a aby sa dala v prípade potreby voľne kopírovať.

Práca nemá byť písaná obojstranne. Kvôli väzbe sa odporúča o niečo väčší ľavý okraj. Štandardné písmo má veľkosť 12.Väčšie alebo zvýraznené písmo sa používa iba na označenie jednotlivých častí a kapitol. Latinské názvy by sa mali písať kurzívou. Zaužívané a normou stanovené riadkovanie je 2. Text je potrebné rozčleňovať nadpismi a odstavcami. Nová kapitola /nie podkapitola/ sa začína spravidla písať na novú stranu. Prílohy sú oddelené samostatným listom a nadpisom. Prílohy
Každá strana okrem titulnej a čestného prehlásenia je označená číslom. Práca má byť pravopisne bezchybná a terminologicky správna. Kde sa robia najčastejšie chyby
V písomnej práci
- záver je filozofický, prípadne nesúvisí s problémom riešeným prácou
- z trojrozmerných grafov sa nedajú vyčítať objektívne informácie
- teoretická časť je príliš podrobná a tvorí podstatu práce
- pri fotografiách nie je uvedený autor alebo zdroj, prípadne nemajú ani nadpis, nesúvisia s prácou
- pravopisné chyby
- citácia v texte
Pri obhajobách
- príliš dlhá videoprojekcia
- zdĺhavé opakovanie teórie uvedenej v práci
- príliš stručné, alebo naopak príliš dlhé (a nie priame)odpovede na otázky komisie
- nevyzdvihovanie podielu vlastnej práce

Obhajoby prác
Prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočňujú formou verejnej obhajoby pred odbornou hodnotiacou komisiou. Obhajoby sú neoddeliteľnou súčasťou prehliadok Stredoškolskej odbornej činnosti. Bez obhajoby nie je možný postup do vyšších kôl.
Obhajoba sa skladá z dvoch častí:
a) Vlastná obhajoba autora
resp. povereného člena autorského kolektívu, v ktorom komisiu i prítomných stručne zoznámi s obsahom práce, s jeho cieľom, postupom a výsledkami riešenia (prečo prácu robil a k čomu sa dopracoval, čo sa mu podľa jeho názoru podarilo, či je možné výsledky prakticky využiť a pod.)
V školských a vyšších prehliadkach sa podľa pokynov organizátorov môže zúčastniť i celý autorský kolektív, čo v celoštátnej prehliadke nie je možné. Odporúčaná doba prezentácie vlastnej práce je 5 – 10 minút. Prácu je potrebné predniesť zrozumiteľným jazykom, vybrať z nej podstatné časti tak, aby sa neprekročil časový limit a pritom bol poskytnutý jasný a zaujímavý obraz o výskume a jeho výsledkoch. Je dôležité správne odhadnúť čas.

Keď sa začne zoširoka, môže sa stať, že sa nedostane k výsledkom, ktoré sú podstatné.
b) Diskusia,
pri ktorej autor odpovedá na otázky odbornej hodnotiacej komisie, prípadne ostatných prítomných. Celková obhajoba je asi 20 minút. Z Á V E R
Motto: „Vzdelanie má horké korienky, ale sladké ovocie“
Aristoteles
Stredoškolská odborná činnosť je súťaž pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať vlastné nápady, realizovať ich, mať presný postreh, prichádzať na jadro veci, skúšať, zlepšovať všetko, čo je dôležité, získavať zmysel pre tajomstvá všedného dňa. Podporuje v nich túžbu po vzdelaní – veď vzdelávať ducha je práve tak potrebné, ako živiť telo. Podporuje v nich túžbu po múdrosti – veď múdry človek vie čerpať nielen um, ale aj dobro od všetkých a zo všetkého. Podporuje v nich lásku ku knihám – veď knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla. Zúročením týchto snáh je budovanie mozgového potenciálu, ktorý je zárukou našej budúcnosti. Na napísanie týchto informácií bol použitý metodický materiál vydaný Štátnym inštitútom odborného vzdelávania MŠ SR z októbra 1997 a metodické materiály Krajskej komisie SOČ za Prešovský kraj pre šk.r.2001/2002. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?