Správa z praxe

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 22553×

Příbuzná témataSpráva z praxe

Správa z výrobno-manuálnej praxe

organizácia: a.s.
právna forma: akciová spoločnosť
sídlo:
okres:
kraj:
tel., fax:
študent:
ročník: prvý
forma štúdia:
školský rok:


Akciová spoločnosť, bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa a jej dodatkom č. 1 zo dňa, dňom zápisu do obchodného registra.
Predmetom činnosti podľa obchodného registra je poľnohospodár- stvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov, za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja.
Základné imanie spoločnosti je ,- Sk.
V súčasnosti je v a. s. zamestnaných x zamestnancov. Štatutárnym orgánom je predstavenstvo akciovej spoločnosti, ktoré pozostáva z predsedu a štyroch členov predstavenstva.
Dozorná rada pozostáva z predsedu a dvoch členov dozornej rady.

Výrobné zameranie organizácie: činnosť akciovej spoločnosti je zameraná na rastlinnú výrobu, vrátane zeleninárstva a záhradníctva, ako aj veľkoobchod s obilninami , osivami a krmivami.
Výmera poľnohospodárskej pôdy je približne x hektárov, z toho je ornej pôdy cca x hektárov. Poľnohospodárska i orná pôda sa nachádza v kukurično-repárskej oblasti.

Pestované druhy poľnohospodárskych plodín
DRUHY PLODÍN VÝMERA HEKTÁROVÉ ÚRODY
pšenica ozimná ha m/ha
jačmeň jarný ha m/ha
slnečnica ročná ha m/ha
repka ozimná ha m/ha
kukurica na siláž ha m/ha
kukurica na zrno ha m/ha
tabak virginský ha m/ha
sója fazuľová ha m/ha*
jačmeň ozimný ha m/ha*
vinice ha m/ha

* - hektárové úrody predpokladané, plodina sa pestuje prvý rok

Akciová spoločnosť uprednostňuje konvenčný spôsob obrábania pôdy, ktorý charakterizuje min. 15 % podiel rastlinných zvyškov na povrchu pôdy. Základom technológie je vykonanie podmietky so súčasným zapravením hnojív. Z hľadiska minimalizácie pracovných operácií v jarnom období pristupujú k hrubému urovnaniu brázd už po realizácii orby. Pri pestovaní obilnín (pšenica letná forma ozimná, jačmeň jarný,) sa orba vykonáva v dostatočnom časovom odstupe pred sejbou, aby sa zabezpečila vhodná vlhkosť pôdy a upravil sa pomer uhlíka a dusíka v pôde. Základné hnojenie sa robí pri predsejbovej príprave pôdy hnojivami: močovina, síran amónny alebo liadok amónny s vápencom. Optimálny termín sejby pšenice sa pohybuje od 25.9.-15.10. Počas vegetácie je nutné venovať pozornosť boju proti burinám, chorobám a škodcom. Správne zvolený termín zberu závisí od stavu porastu.

Medzi posledné úpravy zrna patrí predčistenie, sušenie, triedenie a príprava na skladovanie.Pri pestovaní olejnín (kapusta repková pravá forma ozimná, slnečnica ročná) je dôležité zabezpečenie pôdy dostatkom dusíka. Sejba repky olejnej prebieha v období 15.-25.8. Pri jej pestovaní sa uplatňujú koľajové medziriadky, ktoré umožňujú vstup do porastu pri aplikácii agrochemikálií. Proti škodcom sa porast ošetruje Vaztakom 10 EC a Decisom 2,5 EC. Ako regulátor dozrievania sa používa Spodnam DC. Pred zberom je potrebné na kombajne predlžiť žací stôl a namontovať delič a čistiace ústrojenstvo. Slnečnica má optimálny termín sejby koncom apríla. Porast sa hnojí liadkom amónnym, fosforom a draslíkom. Orientácia riadkov býva severozápadná. Proti škodcom sa aplikuje Pyrinex 48 EC. Približne týždeň pred zberom sa porast desikuje, po zbere nasleduje dosúšanie nažiek a zapracovanie pozberových zvyškov do pôdy.
Pri pestovaní kukurice na zrno i na siláž sa využíva technologia sejby kukurice do vymŕzajúcej medziplodiny. Po aplikovaní dodatočnej dávky dusíka sa seje do neobrobenej pôdy. Počas vegetácie sa dáva prednosť me- chanickému ošetreniu - plečkovaniu pri ničení burín. Ochrana proti chorobám spočíva v morení osiva Merpanom 48. Kukurica na siláž i ku-kurica na zrno majú zostavenú samostatnú pozberovú linku.
S pestovaním sóje sa v akciovej spoločnosti zaoberajú len prvý rok. Termín sejby je najvhodnejší koncom apríla. Ešte pred začatím kvitnutia sa porast plečkuje. Proti chorobám je vhodné osivo moriť, proti škodcom sa aplikuje Treflan 48 EC (ešte pred sejbou) a Prometrex. Na zber sóje je potrebné použiť upravený obilný kombajn, po zbere je potrebné semená dosušiť.


Chov hospodárskych zvierat
DRUH PLEMENO POČET
hovädzí dobytok slovenský strakatý ks
červený holštajn ks
ošípané landras domáci ks
z toho prasníc ks
ovce merino ks
z toho bahníc ks


V chove hospodárskych zvierat sa hlavný záujem zootechnikov sústreďuje okrem zvyšovania úžitkovosti zvierat na odstránenie porúch, ktoré môžu byť výsledkom stresu v dôsledku neadekvátneho ustajnenia zvierat. Jedná sa hlavne o elimináciu stresov, ku ktorým dochádza napr. v dôsledku veľkého nepokoja v maštali, súbojov medzi zvieratami, ale aj vtedy, ak sú zvieratá ustajnené v prostredí, kde si nemôžu ľahnúť vtedy, keď chcú, prípadne im chýba možnosť akejkoľvek aktivity a trpia nudou.
Hovädzí dobytok je ustajnený klasicky, v maštali s priväzovaním. Princíp takéhoto ustajnenia spočíva v tom, že pracovník sa pri všetkých činnostiach pohybuje od zvieraťa k zvieraťu, individuálne sa stará o každý kus.

Doprava krmiva do válovov sa zabezpečuje samovykladacím pásom, odstraňovanie výkalov sa robí ručne. Dojenie kráv prebieha na stojisku.
Mlieková úžitkovosť u chovaných plemien slovenský strakatý dobytok a červený holštajnský dobytok je priemerne 4100 litrov mlieka za rok.
V chove a ustajnení ošípaných je treba mať na zreteli, že ich organizmus citlivo reaguje na zmeny teploty, vlhkosti ale aj na prievan. Spôsob ustajnenia je prízemné bez podstielky, zvieratá sú v skupinách, maštale sú vykurované maštaľnými teplovzdušnými agregátmi. Vetranie
je prirodzené, napájanie miskové. Kŕmne dávky sú rozdeľované manuálne z bantamových vozíkov. Jatočná výťažnosť je priemerne 105 kg mäsa.
Pri technike chovu oviec je rozhodujúcim činiteľom ročné obdobie. V letnom období sa na pastvu využívajú rôzne, aj nižšie pastviny, príležitostné porasty, kŕmne zbytky a prebujnené porasty. V zimnom ob-dobí prevládajú suché krmivá, seno a slama, ovce sú ustajnené na hlbokej podstielke s obmedzeným pohybom. Doprava podstielky k ustajneným zvieratám, ako aj jej odstraňovanie sa uskutočňuje ručne. V a.s. chované plemeno Merino je jemnovlnové, vlnovo-mäsový úžitkový typ, živá hmotnosť dospelej ovce je približne 50 - 55 kg, barana 80 - 85 kg.
Ekonomické zhodnotenie subjektu
Ekonomické zhodnotenie poľnohospodárskeho subjektu, jeho výsledky hospodárenia za rok 2000 sú uvedené v prílohe - výkaze ziskov a strát v skrátenom rozsahu.

Zisk po zdanení za rok 2000 predstavoval sumu ,- Sk. Za predstavenstvo akciovej spoločnosti bol daný návrh na roz-delenie zisku takto: V zmysle vlastných stanov akciovej spoločnosti 20 % do rezervného fondu, čo predstavuje čiastku ,- Sk a zvyšných ,- Sk do sociálneho fondu.

Príloha


VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v skrátenom rozsahu

Tržby za predaj tovaru
Náklady vynaložené na predaný tovar
Výroba
Tržby za predaj vlast. výrobkov a služieb
Zmena stavu vnútropodnikových zásob vlastnej výroby
Aktivácia
Výrobná spotreba
Pridaná hodnota
Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné prevádzkové výnosy
Ostatné prevádzkové náklady
Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku
Prevádzkový hospodársky výsledok
Finančné výnosy
Finančné náklady
Tvorba rezerv na finančné náklady
Hospodársky výsledok z finančných operácií
Hospodársky výsledok za bežnú činnosť
Mimoriadne výnosy
Mimoriadne náklady
Mimoriadny hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok za účt. obdobie.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?