Spoločenské základy marketingu

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 4909×

Příbuzná témataSpoločenské základy marketingu

 marketing uspokojovanie potrieb zákazníkov
 marketing spoločenský a riadiaci proces, v ktorom jednotlivci a skupiny získavajú prostredníctvom vytvárania a výmeny produktov a hodnôt to, čo potrebujú a chcú


Podstata marketingovej koncepcie:
 potreby – ľudská potreba je stavom pociťovania nedostatku
- fyzické potreby – jedlo, oblečenie
- sociálne potreby – náklonnosť, spolupatričnosť
- individuálne potreby – vedomosti, sebarealizácia

 želania – reprezentujú formu ľudských potrieb, ktorej podoba sa odvíja od kultúry a individuálnej osobnosti. Opisujú sa názvami predmetov, ktoré uspokoja potreby.
- „marketingová krátkozrakosť“ – predávajúci zamieňajú želania a potreby. Sústreďujú sa na existujúce želania a strácajú prehľad o podstate zákazníkových potrieb (zákazník nepotrebuje vrták, ale dieru.

 dopyt – ak sú želania podložené kúpnou silou, stávajú sa dopytom. Spotrebitelia vnímajú produkty ako súhrn úžitkov a vyberajú tie, pri ktorých svoje peniaze vymenia za najlepší súbor. Ľudia si vyberajú taký produkt, ktorého úžitky prinášajú najväčšie uspokojenie.

 produkty – produkt je čokoľvek, čo možno ponúknuť na trhu do pozornosti, na získanie používanie alebo spotrebu a má schopnosť uspokojiť potrebu alebo želanie. Pojem produkt nie je ohraničený na fyzické predmety, ale môže sa tak nazývať čokoľvek, čo je schopné uspokojiť potrebu (výrobky, služby, osoby, miesta, organizácie, aktivity, myšlienky.

 výmena – je akt získania žiadaného objektu od niekoho na základe poskytnutia niečoho ako náhrady. Výmena je kľúčovým prvkom marketingu. Podmienky výmeny (vytvárajú možnosť výmeny:
- musia existovať aspoň dvaja partneri a každý musí mať niečo, čo je hodnotou pre druhého
- partneri musia byť ochotní navzájom rokovať
- každý z partnerov musí byť schopný komunikovať a dodávať
 transakcie – transakciu tvorí výmena hodnôt medzi dvoma účastníkmi. Pri transakcii účastník A dáva „X“ účastníkovi B a dostane „Y“ ako náhradu.
- peňažná transakcia (výrobok, služba za peniaze
- barterová transakcia (advokát spíše testament pre lekára za vyšetrenie
Transakcia vyžaduje aspoň dve veci s určitou hodnotou, dohodnutie podmienok, času a miesta.

 trhy – trh je zoskupenie existujúcich a potenciálnych kupujúcich prokuktu.

- samozásobovanie – získavame predmety sami pre seba
- decentralizovaná výmena – každá z uvedených osôb vidí ďalších troch ako potenciálnych „kupcov“, ktorí vytvárajú trh
- centralizovaná výmena – objavuje sa nová osoba – obchodník a usadí sa v centrálnej oblasti, ktorá sa nazýva trhovisko. Každý kto chce obchodovať, prináša tovar obchodníkovi a vymieňa ho za iný, potrebný.

Vývoj k centralizovanej výmene
Trhy: - trh práce (skladá sa z ľudí, ktorí ponúkajú prácu za mzdu
- peňažný trh (ľudia si môžu požičať, sami požičiavať, sporiť
- trh sponzorov (uspokojuje finančné potreby neziskových organizácií).

 marketing znamená prácu s trhom, ktorou sa uľahčuje výmena s cieľom uspokojiť ľudské potreby a želania.

 trh predávajúceho – je trh, na ktorom má predávajúci väčšiu prevahu a kupujúci sa musia stať aktívnajšími „marketérmi“.
 trh kupujúceho – je trh, kde má kupujúci väčšiu prevahu a predávajúci musia byť „marketérmi „ s väčšou aktivitou.

Marketingový manažment
- marketingoví manažéri sa zaoberajú nielen zvyšovaním dopytu, ale aj jeho zmenami a redukovaním.  demarketing – spôsoby ako dočasne alebo trvalo znížiť dopyt (zvýšenie cien, obmedzenie služieb.
 marketingový manažment – analýza, plánovanie, realizácia a kontrola programov určených na tvorbu, rozvíjanie a udržiavanie prospošných zmien, ktoré sa týkajú cieľových kupujúcich v snahe dosiahnuť ciele organizácie.  marketingoví manažéri - manažéri predaja
- obchodný personál
- reklamní pracovníci
- výskumníci trhu
- cenoví špecialisti

Filozofie marketingového manažmentu
 výrobná koncepcia – predpokladá, že spotrebitelia budú uprednostňovať produkty, ktoré sú na trhu k dispozícii a ktoré si môžu dovoliť. Manažment by sa mal preto sústrediť na zvyšovanie efektívnosti výroby a distribúcie. - ak dopyt po produkte prevyšuje ponuku (zvýšenie produkcie
- výrobné náklady sú príliš vysoké (vyžaduje sa zvýšiť produktivitu.

 výrobková (produktová koncepcia – zákazníci dávajú prednosť výrobkom s vyššou kvalitou, výkonnosťou a lepším vyhotovením. Firma by mala preto zamerať svoje úsilie na nepretržité zdokonaľovanie výrobkov. - môže viesť k „marketingovej krátkozrakosti“

 koncepcia predaja – je založená na tom, že spotrebitelia nebudú nakupovať dostatočné množstvá produktov firmy bez jej intenzívneho úsilia o predaj vo veľkom rozsahu a o promotion. Bežne sa uplatňuje pri „neuvažovanom tovare“, t.j. takom, ktorý zákazník za bežných okolností nemá v úmysle kúpiť.  marketingová koncepcia – dosiahnutie cieľov firmy závisí od poznania potrieb cieľového trhu a schopnosti ponúknuť uspokojenie týchto potrieb efektívnejšou formou než konkurencia.

Kontrasty koncepcie predaja a marketingovej koncepcie:

 koncepcia predaja – akceptuje hľadisko z vnútra – von. Začína vo fabrike, opiera sa o existujúce produkty firmy a vyžaduje väčšie úsilie predaja a aktivizáciu pomocou promotion, aby sa dosiahol predaj so ziskom.
 marketingová koncepcia – vychádza z prístupu zvonka – dnu. Začína s presne definovaným trhom, sústreďuje sa na potreby zákazníkov, koordinuje všetky marketingové aktivity, ktoré ovplyvňujú zákazníkov a dosahuje zisky vytváraním spokojnosti zákazníka. Pri marketingovej koncepcii firmy produkujú to, čo spotrebitelia chcú, a tým ich uspokojujú a zabezpečujú si zisky.  spoločenská koncepcia marketingu – podľa nej by mala firma poznať potreby, želania a záujmy cieľových trhov a uspokojiť ich účinnejšou formou než konkurencia, a to tak, že sa zachová alebo zvýši blahobyt zákazníkov i spoločnosti. Podľa tejto koncepcie prehliada čistý marketing možné konflikty medzi krátkodobými želaniami spotrebiteľa a jeho dlhodobým blahobytom. Vyžaduje, aby marketéri vo svojej marketingovej politike zosúladili 3 hľadiská: - firemné zisky
- želania zákazníkov
- záujmy spoločnosti

Ciele marketingového systému
 maximalizácia spotreby – vychádza sa z predpokladu, že čím viac budú ľudia kupovať a spotrebovávať, tým budú šťastnejší (heslo „viac je lepšie“ .  maximalizácia spokojnosti spotrebiteľov – maximalizácia uspokojenia spotrebiteľov, teda nie iba kvantita spotreby.  maximalizácia výberu – maximum pestrosti ponuky produktov a výberu spotrebiteľa. Možnosť nájsť tovar, ktorý by presne uspokojil záľubu spotrebiteľa.  maximalizácia kvality života – zlepšenie kvality života. K nej patrí nielen kvalita, kvantita, dostupnosť a náklady na tovar, ale tiež kvalita fyzického a kultúrneho prostredia.  marketing je prostriedkom, pomocou ktorého sa rozvíja a sprostredkuje blahobyt ľudí.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?