Spoločenská zmluva

Kategorie: (celkem: 853 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. července 2006
  • Zobrazeno: 4300×

Příbuzná témataSpoločenská zmluva

Spoločníci sa dohodli, že založia spoločnosť podľa § 105-153 Obchodného zákonníka (OZ) /zákon 513/1991 Zb./ spoločnosť s ručením obmedzeným /ďalej len spoločnosť/ takto:

I.


Obchodný názov spoločnosti:
LucasComp Bratislava spol s r.o.

II.


Sídlo spoločnosti: Bratislava, Trojičné námestie 25


III.


Predmet podnikania spoločnosti:

1/Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky

2/ Obchodná činnosť

3/dopravná a prepravná činnosť pre vlastnú potrebu


IV.


Zakladajúcimi spoločníkmi sú:

Lukáš Kicko

Ferdinand Mallý

Gustáv Ballek


V.


1. Základné imanie spoločnosti je v sume 200 000Sk, tvoria ho vklady spoločníkov

2. Výška vkladu jednotlivých spoločníkov:
Lukáš Kicko, ulica číslo , Bratislava 100000Sk


Ferdinand Mallý, ulica číslo, Bratislava 50000Sk

Gustáv Ballek, ulica číslo, Bratislava 50000Sk

Základné imanie bolo uhradené
3. Správu vkladov bude do vzniku spoločnosti vykonávať Lukáš Kicko. Jeho práva sú uvedené v §60 OZ.

4. Obchodný podiel spoločníkov je daný pomerom ich vkladov k základnému imaniu spoločnosti a predstavuje práva a povinnosti spoločníka a jemu zodpovedajúcu účasť na spoločnosti.

5. Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel.

6. Jeden obchodný podiel môže patriť viacerým osobám. Svoje práva tohoto obchodného podielu si môžu tieto osoby len prostredníctvom zástupcu a na splácanie vkladu sú zaviazaní spoločne a nerozdielne.

7. Úmrtím niektorého spoločníka prechádza jeho podiel na jeho dediča za podmienky, že sa dedič o účasť v spoločnosti prihlási do jedného mesiaca od skončenia konania v dedičstve. Inak sa postupuje podľa §113 ods. 5 a 6 OZ

8. Spoločnosti nemôže nadobúdať vlastné obchodné podiely.

VI.


Zvýšenie a zníženie základného imania

Zvýšenie a základného imania novými peňažnými vkladmi je prípustné, len keď doterajšie peňažné vklady sú úplne splatené. Zvýšenie základného imania nepeňažnými vkladmi je prípustné už pred týmto splatením.

Pri zvyšovaní základného imania patrí spoločníkom prednostné právo na nové vklady pomerne podľa veľkosti ich podielov. Toto právo však treba uplatniť do 15 dní od rozhodnutia o zvýšení základného imania.

S prevzatím záväzku na nový vklad inou osobou ako spoločníkom môže valné zhromaždenie vyjadriť súhlas, iba ak sa v lehote 15 dní od uplynutia predchádzajúcej 15 dňovej lehoty nik z ostatných členov nezaviazal na takto uvoľnený vklad.

Záväzok na nový vklad sa preberá písomným vyhlásením, v ktorom záujemca musí vyhlásiť , že pristupuje k spoločenskej zmluve.

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zvýšení základného imania z majetku z majetku prevyšujúceho základné imanie spoločnosti. Tým sa zvyšuje výška vkladu každého spoločníka v pomere zodpovedajúcom ich doterajším vkladom.

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o znížení základného imania spoločnosti.

Konatelia sú povinní zverejniť zníženie základného imania a jeho výšku do 15 dní po rozhodnutí dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní. V oznámení sa musia vyzvať veritelia spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 90 dní po poslednom oznámení. Spoločnosť je povinná veriteľom, ktorí včas prihlásia svoje pohľadávky, poskytnúť primerané zabezpečenie ich pohľadávok, alebo tieto pohľadávky uspokojiť

VII.


Práva a povinnosti spoločníkov

Spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenie spoločnosti a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom uvedeným v Obchodnom zákonníku, konkrétne §122, §123 a v tejto spoločenskej zmluve.

Okrem uvedených vkladov uhradia spoločníci vo forme pôžičky náklady zakladania spoločnosti. Výšku týchto nákladov vyčíslia konatelia do jedného mesiaca od vzniku spoločnosti. Náklady sa rozdelia v pomere podľa výšky vkladov spoločníkov. Spoločníci uhradia na nich pripadajúce časti nákladov do jedného mesiaca odo dňa, v ktorom im bola požadovaná suma oznámená.

Ak spoločnosť bude naďalej vykazovať straty, môže každý spoločník požiadať o súd zrušenie spoločnosti, ak o zrušení nerozhodne valné zhromaždenie.

VIII.


Orgány spoločnosti sú:

Valné zhromaždenie

Konatelia

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti.

Jeho kompetencie sú určené Obchodným zákonníkom §125 - §131

Konatelia

Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti, jeho činnosť je upravená OZ §133 - §135

Konatelia sú oprávnení a povinní:

a) konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupovať spoločnosť v k
onaní pred súdom a iným štátnym orgánom

b) oznamovať registrovému súdu bez odkladu splatenie celého vkladu spoločníka

c) ručia za vrátenie neoprávnene vyplateného podielu na zisku

d) rozhodujú o použití rezervného fondu v súlade §67 OZ

e) zvolávajú valné zhromaždenie spoločnosti spôsobom a za podmienok uvedených v tejto spoločenskej zmluve

f) oznamujú výsledky hlasovania per rollam spoločníkom

g) rozhodujú o obchodnom vedení spoločnosti

h) zabezpečujú riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva

i) vedú zoznam spoločníkov

j) informujú spoločníkov o záležitostiach spoločnosti

k) rozhodujú o všetkých pracovno-právnych záležitostiach spoločnosti

l) podávajú návrh na zápis a jeho zmeny v obchodnom registri


4. Konatelia nesmú:

a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľkou činnosťou spoločnosti

b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti

c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením

d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa

5. Konateľmi, až pokiaľ sa valné zhromaždenie neuznesie inak, sú:Lukáš Kicko, bytom v Bratislave, ulica číslo

Gustáv Ballek, bytom v Bratislave, ulica čísloZa spoločnosť je oprávnený jednať a spoločnosť zastupovať každý konateľ samostatne.

IX.


Rezervný fond

Rezervný fond v čase vzniku spoločnosti je 10000Sk. Na jeho vytvo
rení sa podieľajú všetci spoločníci rovnakou mierou

Rezervný fond sa bude dopĺňať ročne o sumu predstavujúcu 5% čistého zisku spoločnosti, až do doby dosiahnutia 10% základného imania

Rezervný fond sa použije na krytie strát a výkyvov v hospodárení spoločnosti. Rezervný fond sa musí vytvoriť peňažnými prostriedkami uloženými na účte v banke. Podiel na zisku spoločnosti možno určiť až po doplnení rezervného fondu v súlade s touto spoločenskou zmluvou

O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia v súlade s ustanoveniami OZ a tejto spoločenskej zmluvy.

X.


Zánik účasti spoločníka a spoločnosti

Plne v súlade s §148 - §150 Obchodného zákonníka

XI.


Zrušenie, likvidácia a zánik spoločnosti

Zrušenie spoločnosti sa môže uskutočniť:

a) bez likvidácie

b) Likvidáciou

Bez likvidácie sa zruší spoločnosť, ak celé imanie spoločnosti prechádza na právneho nástupcu /premenou na inú formu spoločnosti , prípadne rozdelením/.

Každému zo spoločníkov zaniknutej spoločnosti vzniká vklad do majetku novej spoločnosti alebo družstva vo výške jeho podielu na majetku doterajšej spoločnosti, pokiaľ z rozhodnutia spoločnosti nevyplýva niečo iné.

Ďalšie ustanovenia ohľadom zrušenia a likvidácie spoločnosti sú v súlade s Obchodným zákonníkom §151 - 153

XII.


Záverečné ustanovenia

Spoločnosť sa zriaďuje na dobu neurčitú

Spoločníci sa zaväzujú, že budú informovať spoločnosť prostredníctvom valného zhromaždenia o svojej účasti na obchodoch a podnikaní v oblastiach, ktoré spadajú do predmetu podnikania spoločnosti a že sa zdržia krokov, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť výsledky podnikania spoločnosti.

Konatelia podajú návrh na zápis do Obchodného registra najneskôr do 90 dní od podpísania tejto zmluvy.

Do vzniku spoločnosti konajú vo veciach súvisiacich so vznikom spoločnosti za spoločnosť jej zakladatelia. Za záväzky, ktoré prevzali zakladatelia alebo niektorý z nich za spoločnosť do dňa jej vzniku, sú zaviazaní zakladatelia spoločne a nerozdielne. Tieto záväzky prechádzajú na spoločnosť okamihom jej vzniku, pokiaľ ich spoločnosť do troch mesiacov neodmietne.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?