Spisovatelia

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 3267×

Příbuzná témataSpisovatelia

Peter Pázmaň
1570 - 1637

- bol synom kalvínskeho šľachtica. Po smrti matky ho dali na výchovu jezuitom. Získal vyššie vzdelanie na univerzitách vo Viedni a v Ríme. Stal sa členom jezuitskej rehole. Roku 1616 sa stal arcibiskupom a v roku 1629 kardinálom. Svoju aktivitu zameral na získavanie príslušníkov magnátskych rodín do katolíckej cirkvi. Bol úspešný , pretože magnáti pritiahli svojich familiárov a ostatnú drobnú šľachtu , ktorá bola od nich politicky , vojensky a hospodársky závislá .

Pavol Jozef Šafárik
1795 – 1861

- pedagóg a vedec. Bol vedúcou osobnosťou slovenskej a českej vedy od 20. rodov 19. storočia a tvorca vedeckých základov slavistiky. Po štúdiách v Bratislave a Jene pôsobil ako profesor v Novom Sade ( 1819 – 1833 ) , potom sa natrvalo usadil v Prahe. Mikuláš Oláh
1493 – 1568

- v mladosti získal humanistické vzdelanie. Už pred moháčskou katastrofou pôsobil na kráľovskom dvore v Budíne. Bol tajomníkom a spovedníkom kráľovnej Márie, keď bola miestodržiteľkou habsburských dŕžav, v rokoch 1531 – 1542 ju sprevádzal v Bruseli , kde prišiel do kontaktu s mnohými západoeurópskymi humanistami a učencami , dopisoval si s Erazmom Rotterdamským. Tu dokončil svoje dielo , historicko-topografický obraz Uhorska – Hungaria .

Martin Hamuljak
1789 – 1859

- hlavný organizér bernolákovskeho hnutia v Budíne .Zúčastňoval sa na vydávaní a rozšifrovaní diel slovenských spisovateľov. Udržiaval kontakty s poprednými slovanskými osobnosťami. Venoval sa aj jazykovednému výskumu. Ľudovít Štúr ( 1815 – 1856 )

Hlavný ideológ a organizér mladoslovenského hnutia , po ktorom dostala pomenovanie celá jeho generácia. Venoval sa pedagogickej , vedeckej a politickej činnosti .

Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888 )

Povolaním evanjelický farár, zdatný rečník , organizátor politického a kultúrneho života Slovákov. Jeho zásluhou sa podbradliansko-myjavská oblasť stala jednou z národne najuvedomelejších.

Michal Miloslav Hodža ( 1811 – 1870 )

Evanjelický farár , pôsobil v Liptovskom Svätom Mikuláši. Venoval sa jazykovede. Organizátor Liptovských žiadostí a Žiadostí slovenského národa. V posledných rokoch života bol nútený žiť mimo Uhorska.
Matej Bel
1684 – 1749
- rektor evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici a Bratislave , neskôr farár bratislavskej evanjelickej cirkvi. Bol polyhistor , pedagóg , jazykovedec , organizoval vedecký vlastivedný výskum. Študoval na univerzite v Halle , kde sa šírili myšlienky pietizmu.

Zásady pietistického školského systému sa orientovali na výučbu ,, praktických predmetov ´´ , najmä matematiky , fyziky a geografie. Zásluhou Mateja Bela sa hlavným centrom uhorského pietizmu stala Bratislava , ktorá dostala aj pomenovanie ,, Malé Halle ´´. Matej Bel vypracoval viacero učebníc zemepisu , predovšetkým učebnicu zemepisu , ktorá sa používala na uhorských školách až do začiatku 19. stor. Onedlho po smrti získal titul „ Veľká ozdoba Uhorska ´´. Jeho najvýznamnejším dielom sú Notície , ktoré sa nazývajú aj Historicko-zemepisné vedomosti o novom Uhorsku .

Knieža Kliment Václav Metternich
1773 – 1859

Politiku Uhorskej monarchie riadil 40 rokov. V roku 1808 sa stal štátnym kancelárom a svoje postavenie si udržal až do revolúcie 1848. Bol mimoriadne schopný diplomat , ale všetkými prostriedkami brzdil prenikanie liberálnych myšlienok do monarchie. Podieľal sa na vytváraní policajného a cenzúrneho systému v monarchii v rokoch 1815 – 1848, a preto sa tento politický systém často spája s jeho menom .

Juraj Tranovský
1592 – 1637

- pochádzal zo Sliezska. Po štúdiách pôsobil v Čechách a na Morave. Roku 1629 ušiel pred náboženským prenasledovaním na Slovensko. Pôsobil u Suňogovcov v Budatíne a u Ilešháziovcov na Oravskom zámku. Od roku 1631 bol farárom v Liptovskom Mikuláši , kde zostavil spevník Cithara sanctorum ( Citara svätých ) .

Juraj Palkovič
1750 – 1811

- profesor Katedry reči a literatúry českoslovanskej na evanjelickom lýceu v Bratislave. Okrem pedagogickej činnosti vydával národnobuditeľské kalendáre, noviny Týdenník a almanach Tatranka. Týdenník ( 1812 – 1818 ) boli v tom období jediné slovenské noviny ( vychádzajúce v češtine ) .

Juraj Fándly
1750 – 1811

- najaktívnejší presadzovateľ jozefínskych reforiem. Bol prototypom osvietenského dedinského farára , ktorého úlohou bolo starať sa nielen o ,, dušu ´´ , ale aj zlepšenie jeho materiálneho a sociálneho postavenia. Ťažko znášal zmenu politického systému po nástupe Františka I. V spore s Bajzom ho podporoval Bernolák. Ján Kollár
1793 – 1852

- autor myšlienky slovanskej vzájomnosti. Študoval v Bratislave a Jene. Tridsať rokov bol evanjelickým farárom v Pešti , v čase revolúcie ( 1848- 1849 ) bol dôverník viedenskej vlády a po revolúcii bol profesor slovanskej archeológie vo Viedni. V 20. a 30. rokoch jeho literárne dielo prispelo k šíreniu národného uvedomenia medzi slovanskou inteligenciou. Ján Jesenský ( Jessenius )
1566 – 1621

- pôsobil na pražskej univerzite.

Bol rodák zo sliezskeho Vroclavu, ktorého otec pochádzal z turčianskeho zemianskeho rodu z Horného Jasena .Jesenský bol významným učencom , uskutočnil prvú verejnú pitvu v Prahe ( 1600 ) , bol dvorným lekárom kráľa Mateja II. , stýkal sa s významnými učencami svojej doby – Tychom de Brahe a Jánom Keplerom ; okrem medicínskych prác napísal viaceré filozofické a politické diela. Ako rektor pražskej univerzity ( 1617 – 1620 ) sa pripojil k odboju českých stavov proti Habsburgivcom a roku 1618 sa na bratislavskom sneme snažil získať pre tento boj uhorské stavy. Spolu s ostatnými vodcami českého odboja ho roku 1624 na Staromestskom námestí v Prahe popravili .

Ján Hollý
1785 – 1849

Svojím literárnym dielom povýšil bernolákovčinu na jazyk hodný umeleckej literatúry. Jeho literárne dielo silne ovplyvnilo mladú štúrovskú generáciu a získalo ju pre národnú myšlienku , čo napokon vyústilo do prijatia koncepcie o samostatnom postavení Slovákov ako národa aj medzi evanjelickou inteligenciou. Ján Amos Komenský
1592 – 1670

- položil základy modernej pedagogickej teórie. V rokoch 1650 – 1654 pôsobil na dvore sedmohradského kniežaťa Juraja Rákociho v Blatnom Potoku , kde viedol kalvínsku školu v duchu svojich zásad. Cestou do Uhorska tajne navštívil niektoré českobratské cirkevné zbory na západnom Slovensku. Jeho diela už predtým vydávali v Levoči , Bardejove a v iných mestách. Z Blatného potoka Komenský odišiel do poľského Lešna a neskôr emigroval do Holandska .

František II. Rákoci
1676 – 1735

- vodca posledného stavovského povstania v Uhorsku. Bol pravnukom Juraja I. Rákociho , vodcu protihabsburského povstania v rokoch 1644-1645. Po smrti otca sa jeho matka Helena Zrínska vydala za Imricha Tökoliho , ktorý bol takisto vodcom stavovského odboja , takže mladý František mal priam rodové dispozície na odboj proti Habsburgovcom. Jeho povstanie nekládlo do popredia náboženské požiadavky, ale sledovalo záujmy uhorskej šľachty a heslami o boji za slobodu získavalo aj masy poddaných. Rákoci však tieto sľuby nedodržal , a tak stratil všeobecnú podporu obyvateľstva.

František I.
1768 – 1835

Hlavný tvorca politického systému v Uhorskej ríši, ktorý sa udržal až do roku 1848. Metternich bol jeho ochotným vykonávateľom. Bol odporcom akýchkoľvek zmien, do riadenia štátu zavádzal strnulý absolutistický režim. Keďže maximálne lipol na dodržiavaní tradícii a následnosti , za svojho nástupcu určil najstaršieho syna Ferdinanda aj napriek tomu , že psychicky nebol schopný vykonávať túto úlohu. Anton Bernolák
1762 – 1813

- prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny. Rímskokatolícky kňaz, najdlhšie pôsobil v obci Čeklíš pri Bratislave , ktorá bola neskôr premenovaná na Bernolákovo.

V pomerne krátkom čase vytvoril rozsiahle jazykovedné dielo – Slovár – je dodnes významným prameňom pre jazykovedcov.

Alexander Rudnay
1760 – 1831

Generačne patril do prvej obrodeneckej generácie, bol však hlavným patrónom druhej bernolákovskej generácie. Podporoval vydávanie školských učebníc v bernolákovčine , takisto má zásluhu na preklade Biblie do bernolákovčiny. V rokoch 1819 – 1831 zastával hodnosť ostrihomského arcibiskupa a prímasa Uhorska , získal titul kardinála. Pripisuje sa mu výrok : ,, Slovák som a Slovák zostanem , aj keby som sedel na stolci Petrovom. ".

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?