Smery medzi vojnami

Kategorie: (celkem: 853 referátů a seminárek)



Smery medzi vojnami

Umelecké smery a hnutia v slovenskej poézii medzi dvoma vojnami medzi dvoma vojnami, ich estetické, ideové a umelecké prejavy vo vybraných literárnych dielach tohto obdobia(Krčméry, Rázus, Lukáč, Smrek, Clementis, Novomestský, Fábry, Reisel, Dilong, Žarnov)
Základné znaky symbolizmu, poetizmu a katolíckej moderny.
(MO č. 16)

28.10.1918 - vznik ČSR. Na území SR - slovenčina do škôl, úradov. 1919 - obnovená činnosť MS - sídlo Martin. Založenia UK - najskôr českí profesori, založenie SND - riaditeľ - Čech Oskar Nedbal, obnovené Slovenské pohľady. 1922 - časopis Elán - založený v Prahe Jánom Smrekom, časopis Tvorba - 40. roky. Vytvorená idea čechoslovakizmu, popieranie národnej svojbytnosti Slovákov, prehlbovala sa zaostalosť slovenska, vysťahovalectvo za prácou (prevažne do USA). Roku 1921 - vznik KSČ. 1939 - 1945 - Slovenský štát, 1944 - SNP, územie obsadené povstalcami = neformálne obnovenie ČSR v období Slovenského štátu.
Literatúra - niekoľko smerov:
Symbolizmus - obdobie vniku republiky; Janko Jesenský, Roy, Lukáč, Smrek
Prechodná generácia - Národne orientovaný autori; Krčméry, Rázus
Davisti - okolo časopisu DAV - študenti, socialisti zo Slovenska, r. 1924 - Zborník mladej slovenskej literatúry - upútali najviac diela davistov Laco Novomestský
Nadrealisti - Rudolf Fábry, Vladimí Reisel, r. 1935 - Fábry zborník Uťaté ruky (prvé vystúpenie nadrealistov), r. 1938 Reisel - zborník Áno a nie
Vitalisti - Ján Smrek (prešiel vývinom)
Katolícka moderna - hlavne obdobie Slovenského štátu, vačšina autorovpotom do emigrácie

Prechodná generácia

- autori boli národne orientovaní
- vplývali na nich starší spisovatelia

Štefan Krčméry
(1892 - 1955)

- narodil sa v Mošovciach
- ukončil teologickú fakultu (bol na študijných pobytoch Geneve, Paris, Praha)
- tajomníkom Matice slovenskej, redaktorom Slovenských pohľladov
- básnik, prekladateľ, publicista, literárny teoretik; svojím založením sa prikláňal ku romantickému chápaniu literatúry
- zaoberal sa aj otázkami Štúrovskej básnickej školy, všímal si názory filozofov 19. a 20.

st
TVORBA
# 1.zbierka Keď sa sloboda rodila
- vojnové obdobie, prevratové udalosti na Slovensku
# 2.zbierka Herbárium
- vačšina básní vyslovuje jeho vnútornú rozpoltenosť, svoj smútok stotožňoval s pustou prírodou, tmavou nocou, hrobmi; verš je melodický, krátke strofy
# 3.zbierka Piesne a balady
- nadvazuje tu na štúrovskú poéziu a ľudovú slovesnosť, oživil tu jej odkaz; ideál nachádzal v dejinách
# zbierka prekladov Z cudzích sadov
- preklady z angličiny, francúzštiny, nemčiny a maďarčiny
# Stopaťdesiat rokov slovenskej literatúry





Martin Rázus


- narodil sa v Liptovskom Mikuláši (dedina Vrbica)
- absolvoval evanjeliskú teologickú fakultu, (študoval v Anglicku, Francúzsku, Švajčiarsku)
- ako kňaz v Modre a Brezna
- venoval sa aj politika (bol predsedom SNS)
TVORBA
# 1.zbierka Z tichých i búrnych chvíľ
- obdobie vojny, vlastenectvo
# 2.zbierka To je vojna
- vojna a ťažký život v nej
# 3.

zbierka Hoj zem drahá
- nadviazal na Hviezdoslava a Vajanského
- po vzniku ČSR vystupoval ako kritik čechoslovakizmu
# zbierka Kameň na medzi
- domnieval sa, že ho nepochopili, preto ho prenasledoval aj pocit zbytočného človeka, ktorý pracoval aj ako politik aj ako spisovateľ
# poéma Stretnutie
- hodnotí tu svoj život, napísal to na smrtelnej posteli
Próza
# Maroško, Maroško študuje
- knihy pre deti s autobiografickými prvkami
# historický román Júlia
# román Krčmársky kráľ
- snažil sa tu zachytiť prevojnové obdobie
Divadelné hry
# Hana
- problémy manželstva; bola hraná aj v SND
































Emil Boleslav Lukáč
- hlavný predstaviteľ v medzivojnovom období; narodil sa v Hodruši; štúdiá v Banskej Štiavnici, teológia - Bratislava Paríž, Lipsko
- profesor literatúry a redaktor; titul POETA DOCTUS (básnik učený)
- používal množstvo cudzích a knižných výrazov
TVORBA
# 1.zbierka Spoveď
- vychádza zo symbolizmu (vplyv nášho i európskeho) - pesimizmus; smútok vychádza z jeho vlastného života
# 2.zbierka Dunaj a Seina (symbolický názov)
- Dunaj - Slovensko, Seina - cudzina, Paríž, Francúzsko; protiklad domova a sveta, rodného kraja a cudziny, dediny a mesta
- dedina - symbol domova a mravnosti, mesto - neresti
= báseň Taedium urbis (Hnus z mesta)
- stopy symbolizmu, hudobnosť verša, farby, napísal ju v Paríži s pocitom cudzoty
# 3.zbierka O láske neláskavej (ľúbostná lyrika)
- v názve - rozpetie lásky a nenávisti; v básňach mu nejde o výraz citovej pohody, veršami zmietajú pochybnosti
= báseň Paradoxon
„buď ku mne trochu lahostajná
a trochu prichladná
takto je naša láska pripokojná
a prisúladná”
= báseň Večná parabola
# 4.zbierka Križovatky
- zamýšlal sa nad bytím človeka a jeho pominutelnosťou, básnika sa zmocňuje nepokoj, ktorý má korene v jeho osobnosti a v ich spoločenskej situácii
# zbierka Spev vekov - proto rozbíjaniu republiky
# zbierka Elixír - verejné problémy
= báseň Goetheof - reaguje na udalosť, keď na Viedenskom predmestí Goetheof strielala polícia do ľudí
# zbierka Maloch - boh vojny; reakcia na zabíjanie a vojnu (Španielska revolúcia 1938)
= báseň Goya
# zbierka Bábeľ - tri časti, protifašistický charakter
= báseň Domov hladanie útočišťa pred „Apokalypsou” = vojnové hrôzy
# básnická skladba Stĺp hanby
# zbierky Óda na poslednú a prvú; Pražské romance; Srdce pod Kaukazom
# preklady poézie Záhrada útechy; Kvapky z perlete

Ján Smrek
- bol sirotou a vyrastal v sirotinci v Modre, kde študoval v učiteľskom ústave; pracoval ako novinár, založil časopis Elán 1930
- titl. národný umelec a POETA NATUS (básnik rodený); bol citlivým, subjektívnym básnikom, inšpiroval sa viac myšlienkovými vnemami, spomienkami než vážnou sociálnou skutočnosťou
TVORBA
# 1. zbierka Odsúdený k večitej žízni
- jediná zbierka, ktorá patrí k symbolickým dielam, je smutná, pesimistická
= báseň Dnes milujem svoj deň
- rozlúčka s pesimizmom, hlása odklon od symbolizmu
„ Dnes milujem svoj deň
noc miloval som včera” - prvé dvojveršie
# 2.zbierka Cválajúce dni
V úvode básne - motív cválajúcich žrebcov (dní) a jazdcov, ktorí uháňajú v ústrety životu, nedokážu nečinne čakať čo im prinesie budúcnosť (rýchle tempo novej skutočnosti, života) po vzniku republiky.
Z konkrétnej spoločenskej skutočnosti prenikalo do jeho tvorby len málo. Veršami oslavoval život, ľuďom chcel zvestovať lásku, krásu a mladosť. Jeho filozofický svetonázor mal nnajbližšie k Bergsonovi a jeho teórii elane vitale (životný zápal).
= báseň Dievča v rozkvete - oslava krásy a mladosti
= báseň Balada noci májovej - písal o ženách v každom veku (oslavoval ich), erotická tematika
= báseň Báseň o krásnej matke - stredobodom pozornosti ostáva žena
# zbierka Božské uzly
= báseň List z veľkého mesta dievčaťu - teší sa na ňu, túži po nej
- zo sociálnych javov honajviac zaujalo vysťahovalectvo
= báseň Verš o piesni vysťahovalcov
- život v Amerike, ako sa vysťahovalci učia cudzie jazyky, báseň nie je pesimistická
# zbierka Iba oči - len zriedka sociálne problémy
= báseň Pochod nezamestnaných
- po námestí kráčajú hladný nezamestnaný nevyužijúc svoju silu; kontrast - nasýtené kone hladní ľudia „ Človek sečky hrsť musel závidieť im ”
= báseň Oči
Očami vštko zisťujeme, dorozumievame sa môžeme vidieť veľa pekného, veľa sa dozvedieť, dorozumievanie nielan s ľuďmi, ale aj so zvieratami
# básnická skladba Básnik a žena - v 4 ročných obdobiach (5 kapitol)
1. - v zasneženom parku - stretnutie začiatok lásky; 2. jar; 3. leto - láska ja na vrchole; 4. jeseň - rozchádzajú sa, aby mohli tvoriť; 5. - stretnutie po 10 rokoch - dialóg o láske a umení
= báseň Doma - przradil svoju nezakorenenosť a vnútornú neistotu
# zbierky Hostina; Studňa - v rokoch II. sv.

vojny - tragická lyrika, ale aj lyrika nádeje a vzdoru; alegoricko - symbolické prostriedky, básnické vyjadrenia; priečinková tvorba - túžba ľudstva po slobode a miery
= báseň Praha - odboj proti fašizmu, alegoricko - symboliské prostriedky na vyjadrenie odporu proti fašizmu, smelé slová, neistota, prebúdza vlastenecké city, slová bohaté na citový obsah, do popredia dáva prostý ľud, metafory a básnické obrazy
PRÓZA
# autobiografia Poézia moja láska

DAV
- po vzniku ČSR - vačšina mladých slovenských spisovateľlov vystupovala s nadšením za nové umenie
- J. Smrek predstavil práce svojich rovesníkov v Zborníku mladej slovenskej literatúry (1929) - ukázala rozdiely medzi autormi
- za najexkluzívnejšie príspevky sa považovali práce stúpencov socialistických myšlienkových prúdov (Ladislav Novomestský a Daniel Okály); bola to skupina mladej inteligencie, ktorá na štúdiách v Prahe prišla do styku s novými sociálnymi a politickými teóriami
- títo spisovatelia sa združovali najskôr v časopise Mladé Slovensko (uverajňovali aj v iných)
- ich aktivita však bola stáale mohutnejšia, preto si to žiadalo samostatný časopis; príslušníci pražského spolku Združenie študentov socialistov na Slovensku :
- r. 1924 založili skupinu aj časopis DAV - Daniel Okály, Andrej Sirácky a Vladimír Clementis
- už v 20. rokoch si záskali davisti medzi svojimi rovesnákmi svojich priaznivcov a uznanie; hlásili sa k nim spisovatelia, kritici aj výtvarníci (Mikuláš Galanda, Koloman Sokol, Ľudovít Fulla)
- neobmedzovali sa len na literatúru,a le snažili sa uskutočniť v spoločnosti prevratné zmeny - tomu mala slúžiť ich tvorba
- z estetického hladiska prechádzali davisti vývinom a aj medzi jednotlivými členmi boli rozdiely; krátko po svojom vzniku sa hlásili k typu proletárskej poézie; chceli písať modernými prostriedkami a revolucionarizovať myslenie ľudí; mnohí autori písali len propagačnú literatúru
- o širšiu škálu umeleckých prostriedkov, hľadanie nových obrazov sa snažil L. Novomestský

Vladimír Clementis (1902 - 1952)
- predstaviteľ davistickej literatúry, zaujímali ho otázky politické a ideologické
- bol právnikom. študoval v Prahe; žil gv Mníchove, Anglicku a Francúzsku
- po vojne sa v ČSR venoval politickej činnosti v r. 1948 - 51 bol ministrom zahraničia
- politicky aktívny v r. 1945 - 50 - člen národného zhromaždenia ČSR a KSČ
- v emigrácii (r. 1938 - 45) skúmal otázky národného života
- r. 1954 ho rehabilitovali
TVORBA
# Slováci a slovanstvo
# Odkazy z Londýna

Ladislav Novomestský (1904 - 1976)
- narodil sa v Budapešti, po vzniku ČSR sa presťahoval s rodičmi do Senice
- ukončil učiteľský ústav v Modre; pracoval ako novinár; za Slovenského štíetu vyvíjal ilegálnu činnosť
- r.1954 - odsúdený na 10 rokov vazenia
- r. 1964 - rehabilitovaný
TVORBA
- prvá časť - pred odsúdením - 50. roky
- druhá časť - po prepustení - 60.

roky
# zbierka Nedeľa - poézia mu nie je vecou každosennou, ale nedeľným sviatkom
- jeho tvorba sa nedá charakterizovať z hľadiska jediného smeru, pretože bol súčastníkom proletárskej poézie, poetizmu, symbolizmu a moderných európskych smerov
= báseň Fiasko - príbeh dvojice mladých ľudí, ktorí sa prechádzajú po meste, vidia figurínu so šatami dievča, ktoré ich by ich aj potrebovalo, ale nemá na ne peniaze, ale figurína tie šaty má a nepotrebuje ich
= báseň Slúžka - žaluje sa, túži po láske a spoločnosti, končí samovraždou, autor sa snaží o volný verš
- v zbierke Nedeľa si autor všíma sociálne pomery, cítiť v nej vplyv poetizmu
# zbierka Romboid - venoval ju J. Kráľovi, celá je preniknutá poetizmom
= báseň Cesta - hrá sa so slovami, odchod syna - odchod vlaku, vlak - symbol odchodu cesty; poetizmy - čierna noc, pocity melanchólie a sociálnej tragiky prenikli aj do básnikovho experimentovania
= báseň Čierna a červená - čierny sú básnici a červená je ich krv
# zbierka Otvorené okná - názov je symbolický, chce sa Slovensko otvorilo svetu a prijalo od neho všetko nové; básnik je avantgardný (snažil sa nadviazať na svetovú avantgardu) a sociálny, cítiť tu vplyv ľudovej piesne
# zbierka Svatý za dedinou - v 30. rokoch - zmáhanie sa fašizmu - odmietal ho, sám sa zúčastnil občianskej vojny v Španielsku ako korešpondent (vojna v Španielsku mala vplyv na jeho tvorbu)
= báseň Slovenská jar - nič nie je trvalé, len práca je trvalá - oslava práce
= báseň Španielska obloha - vojna
# zbierka Pašovanou ceruzkou
= báseň Pašovanou ceruzkou - zamýšľa sa nad životom
# básnická skladba (lyricko - epická) Vila Tereza - píše o oslave VOSR - sám sa zúčastnil osláv kde sa stretol s mnohými umelcami
# básnická skladba Do mesta 30 minút - úvaha básnika na dobu v ktorej žije
# zbierka Stamodtiaľ a iné - život, radosť = báseň Pošušky - hodnotí svoj život
# cyklus Dom kde žijem
= báseň Analýza - reaguje na vojnu, na pocity strachu vyvolávajúce odpor; chce ukázať, že to obdobie nebolo jednoduché, ľudia sa báli a stávali sa zbabelcami aby si zachránili život

Valentín Beniak
- do literatúry vstúpil až po Lukáčovi, Smrekovi a Novomestskom a preto na nich nadvezoval
# zbierka Tiahnime ďalej oblaky
- v 30.rokoch už ako samostatný básnik s vlastnou umeleckou koncepciou
= báseň V zime na dedine - vplyv ľudovej umeleckej slovesnosti, melodika ľudovej poézie - vplyv na ďalšiu tvorbu kde preberá aj konkrétne básnické pomenovania
# zbierka Ozveny krokov - poézia 30. rokov - hravosť z rytmu a farebného svetla
# básnická skladba Žofia
- hľadá kladné východisko z vojnovej pohromy; vyslovoval lásku k ľuďom a radosť zo života
- vačšina jeho zbierok z vojnového obdobia obsahuje dlhé básne - pásma, kde sa jeden motív preplieta s druhým

NADREALIZMUS

- v 30.

rokoch sa v Európe umelecká tvorba individualizovala, na Slovansku sa však až teraz vytvárajú podmienky pre vznik umeleckých skupín - do literatúry prichádza nová generácia
- spomedzi vtedajšách moderných smerov ju najviac zaujal surrealizmus - tento typ literatúry najlepšie vyjadroval opozičné postavenie mladého pokolenia
- tróriou a kritikou Slovenského surrealizmu sa zaoberali Michal Považan a Mikuláš Bakoš
- na konci 30. rokov zmenili názov surrealizmus na nadrealizmus
- 1. fáza - zbierka Rudolfa Fábryho Uťaté ruky 1935
2. fáza - zborník Vladimíra Reisela Áno a nie 1938
- v zborníku si vytvorili vlastný program - proti kultúrnej reakcii a fašizmu (nie) a za pokrok v slovenskej literatúre (áno); k vlastnému založeniu nadrealistickej skupiny doálo na večierku nadrealistickej poézie v Bratislave 28.2.1939 - tu vystúpili spoločne básnici i výtvarníci (Cyprián Majerník, Vincent Hložník, Ján Mudroch ...)
- spoločne vydávali práce - zborníky, namiesto strofického členenia textov používali voľný verš (pásma), genitívnu metaforu (v genitíve) - čierny kašeľ komína a pod.






Rudolf Fábry (1915 - 1982)
- študoval v Prahe zemepis a kreslenie; pracoval ako novinár
# zbierka Uťaté ruky
- má niekoľko cyklov - veršových aj prozaických, inšpiroval sa dadaistickými a poetistickými prostriedkami, zveršoval momentálne nápady, približoval sa reči detských rečňovaniek
- zbierku považovali za provokáciu; básne, ktoré boli strofické - prečiarkol, provokáciu si uvedomoval aj sám v básni :
= báseň Smrť slávikom a pinkavám
„ .. tuším že si chytáš uši
táto poézia škodí duši ...”
- kritika zbierku odmietala, iba Novomestský bránol právo na experiment
- nadrealisti odmietali tradičnú metaforu založenú na princípe podobnosti, súvislosti, ich metafora bola vybudovaná na stretnutí sa logicky vzdialených, nesúvisiacich neraz i protikladných javov (ryby smútku), nepoužívali interpunkciu
= báseň Pokazený písac stroj
# zbierka Vodné hodiny hodiny piesočné
- strieda prózu s veršami, a už sa tak nehrá so slovami ako v 1. zbierke
# zbierka Ja a niekto iný - povojnová, protestom rozorvanej ľudskej bytosti, proti vojne - aj vyjadrením nádeje v ľudskej budúcnosti
- má 2 pásma - 1. a 2. stretnutie s Féneom (básnik); dramatické vnútorné napatie
= báseň Ja som to - básnik - záver vyjasnenie
„ Ktosi šiel s Féneom ruka ruke
ten ktosi bol som ja a ja som bol Féneo ”

Vladimír Reisel
# zborník Áno a nie - báseň Pred tvárou všetkých
„ Budemem milovať váetko čo chová v sebe oheň odporu
Všetko
Čo ešte má silu postaviť sa proti víchru slabomyselnosti
a zrady ...”
# zbierka Neskutočné mesto
- spomína na Prahu a na Apolliniera, ktorý ho tiež navštívil
- po oslobodení pracoval reisel ako tlačový atašé na veľvyslanectve v Parílži; v 50.

rokoch bol redaktorom

K nadrealistom ešte patria: Štefan Žáry - prechodne pôsobil ako tlačový atašé na velvyslanectve v Ríme;Július Lenko a Pavel Bunčák.
Do tohto obdobia patrí aj literárna kritika - mnohí jej predstavitelia písali aj poéziu.Ku generačným kritikom patril :Michal Považan - zúčastnil sa na organizácii hnutia a formuláciu jeho programu, činnosť nadrealistou hodnotil v Európskom kontexte. Na rozvoji nadrealistickej avantgardy sa zúčastnil aj Mikoláš Bakoš.

KATOLÍCKA MODERNA

- literárno-historicky je moderna výraz pre všetky moderné básnické smery, z konca minulého a zač. 20. storočia
- katolícka moderna sa básnicky realizovala hlavne Slovenskej republiky a vrchol dosiahla po II.svetovej vojne v časopise Verbum a zakrátko po tom bola umlčaná
- básnická poetika katolíckej moderny - pod vplyvom českého poetizmu a francúzskej moderny; katolícka moderna sa u nás vyvýjala súbežne s poetizmom a nadrealizmom
- táto skupuna mala pomerne dosť predstavitelov - mladá kňažská inteligencia, rozhladená po európskej literatúre
- do literatúry vstúpili takmer súčastne s nadrealizmom a pred verejnosť 1.krát vystúpili v Antológii mladej slovenskej poézie (1933) a zakrátko sa zoskupili okolo časopisu Postup
- katolícka moderna nebola iba slovenským literárnym javom, ale jej materskou krajinou bolo Francúzsko kde už od konca 19. storoťia pôsobili básnici duchovného založenia
- v madzivojnovom období sa dostal do popredia kresťansky orientovanej poézie Henri Bremondt, ktorý bol tvorcom teórie tzv Čistej poézie; proti jeho názoru na poéziu vystúpil André Breton a vyčítal mu jeho nadzemské chápanie sveta a umenia, tento názorový rozpor medzi surrealistami (stúpenci filozofického materializmu) a katolíckou modernou sa vyskytol nielen vo Francúzsku, ale aj u nás; na Slovensku však došlo ku viacerým plodným stretnutiam
Hlavný predstavitelia:Rudolf Dilong, Pavol Gašparovič Hlbina, Andrej Žarnov
- ich lyriku delíme na časovú - inšpirovaná konkrétnymi udalosťami (výročia, úmrtia, sviatky)
nadčasovú - inšpirovaná podstatou bytia a úvahami o zmysle života
- výrazové prostriedky: kresťansko - náboženské terminológie, postavy a symboly z náboženskej mytológie, starého a nového zákona (národná tradícia - Veľká Morava)


Rudolf Dilong (1905 - 1986)
- vedúcou osobnosčou katolíckej moderny - vydal asi 100 zbierok; redaktor lit. časopisov
- 1945 do emigrácie do 1947 - Európa potom Argentína 60. roky - USA
- bol spoluzakladatelom lit. časopisov Postup a Nové slovo; dúfal, že pre neho nebudú do nekonečna dvere zavreté pre návrat
# zbierka Budúci ľudia - zachytená láska k Slovensku
# zbierka Helena nosí ľaliu - snažil sa v nej zužitkovať metódu poetizmu a surrealizmu
# zbierka Dialky bez domova - v emigrácii
- jeho poézia napísaná v emigrácii má okrem estetických hodnôt aj dokumentárnu cenu, zachytáva duševný svet emigranta

Andrej Žarnov (vl.m.

František Šubík) (1903 - 1982)
- patológ - študoval na lekárskej fakulte; bol medzinárodne uznávaný, počas Slovenského štátu bol šéfom zdravotníctva; bol vybraný do medzinárodnej komisie, ktorá mala v r.1943 posúdiť, kto zavraždil Poľských dôstojníkov v lese pri Katyni
- po oslobodení bol odsúdený na 3 roky vazenia v Leopoldove a potom bol pod sústavným policajným dozorom
- 1952 - emigroval do USA cez Rakúsko a Rím
# zbierka Stráž pri Morave - za protičeské výpady bola skonfiškovaná
- v zbierke je aj podša jeho vyjadrenia hlavne výzva „do vtedajších zadebnených a otrávených duší” slovenského kolektívu, zbierke chýba umelecká hodnota, išlo tu o obsah
# zbierka Štít - k napísaniu tejto zbierky ho vyprovokovalo zabranie Slovenských území Maďarskom a Poľskom po Viedenskej arbitráži
- v tejto zbierke nadviazal na štúrovskú tradíciu vlasteneckej lyriky; verí tu v budúcnosť svojho národa
- zbierka vyšla počas Slovenského štátu a bola mu za ňu udelená 1.št. cena vlády Slovenskej republiky
# zbierka Preosievač piesku
- vyšla v Ríme; sú to básne, kt. vyšli k jeho 75. narodeninám a je to emigračná poézia0.

Nový příspěvek



Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?