Služby spoločného stravovania

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Služby spoločného stravovania

Postavenie a význam SS v spoločnosti

Spoločné stravovanie - zabezpečujú ho prevádzkové jednotky, ktoré podľa zamerania
delíme na dve formy:
Otvorené formy SS - reštauračné stravovanie
Uzatvorené formy SS - neverejné stravovanie

Otvorené formy
Ich základnou úlohou je poskytovať stravovacie služby širokej verejnosti. Výroba sa
realizuje v pohostinských prevádzkarniach a realizácia a predaj v odbytových strediskách. Do odbytového strediska má prístup ktokoľvek. Hosť si vyberá z jedálneho alebo
nápojového lístka a všetko hradí sám v plnej miere.
Pohostinské prevádzkarne - zariadenie v ktorom sa realizuje výroba jedál a nápojov ako aj
predaj týchto výrobkov a doplnkového sortimentu. Súčasťou pohostinskej prevádzky je
odbytové stredisko - tá časť prevádzky kde má hosť prístup. Poskytuje sa v závodoch SS, ktoré sa delia podľa toho, akú funkciu plnia.
1. Otvorené stravovanie so stravovacou funkciou – všetky zariadenia, ktoré poskytujú
kompletnú stravu (R, O, V)
- reštaurácia I. – III. (IV.) skupina
- jedáleň so samoobsluhou III. skupina (II. a IV.)
- gril bar II. (I. a III.)
- pohostinstvo III.
- motorest
2. Otvorené stravovanie so spoločenskou a zábavnou funkciou
- kaviareň II. (I. a III.)
- vináreň, viecha, pivnica II. (I. a III.)
- varieté
- disco bar
3. Otvorené stravovanie s doplnkovou funkciou – formy rýchleho občerstvenia
s úzkym sortimentom jedál a nápojov, zvyčajne III. (IV.) skupina
- bufety
- fast-food zariadenia (bagetérie, hot-dogs,
- krčmy
- stánkový predaj

Uzatvorené formy
Poskytujú diferencované stravovanie pre uzatvorené skupiny stravníkov. Ich špecifikom je
prístup podmienený segmentom. Stravník hradí polovicu, druhú platí štát alebo
zamestnávateľ. Závodné stravovanie - najrozšírenejšia forma zabezpečuje sa v závodných jedálniach. Rozsah činnosti sa určuje podľa potrieb organizácie. Závodné jedálne zabezpečujú teplú
stravu pre zamestnancov. Všetky zariadenia musia dodržiavať určité predpisy a
podmienky:
- hygienické podmienky
- stavebné podmienky
- bezpečnosť pri práci
- protipožiarnu ochranu

Ak nemá organizácia jedáleň musí zabezpečiť stravu v inej organizácii. Náhradné
stravovanie je možné len na základe písomnej dohody medzi organizáciou a závodom
SS. Musí obsahovať názov oboch organizácií, čas výdaja, cenu a musia byť k dispozícii
minimálne dve hlavné jedlá. Do závodného stravovania patria aj závodné bufety.

Poskytujú občerstvenie počas smeny.
Školské stravovanie – stravovanie detí od predškolského veku po vysokoškolákov. Po
druhý stupeň nieje výber jedál. Ústavné stravovanie – v prevažnej miere sa hradí zo spoločenských prostriedkov. Ďalej sem patrí strava v kúpeľoch, armáde výchovných zariadeniach, detských domovoch
a starobincoch. Všeobecné požiadavky na pohostinskú prevádzkáreň

- musí byť na viditeľnom mieste označená:
- kategóriou
- skupinou
- otváracími hodinami
- menom majiteľa (zodpovedného vedúceho)
- logom
- obchodným názvom
- všetky miesta prístupné hosťom musia byť na viditeľnom mieste označené slovne alebo
piktogramami
- musí mať sociálne zariadenie (1WC na 20 stoličiek). WC musí byť okachličkované do
výšky 1,8m, na WC musí byť tečúca voda, mydlo, uterák a toaletný papier. - v odbytovom stredisku musí byť k dispozícii jedálny a nápojový lístok
- odbytové stredisko, ktoré poskytuje fast-food musia mať uzatvorené odpadkové koše.

Produkt systému SS

Je to čokoľvek, čo možno poskytnúť na trhu do pozornosti na používanie alebo spotrebu
a čo má schopnosť uspokojiť potrebu.

produkt = ponuka = služba = balík služieb (pocitov)

Produkt stravovacieho zariadenia tvoria:
1. vecné statky (rezeň)
2. služby (obsluha)
3. prostredie (hudba)

Špecifiká produktu SS:
- jedlá a pokrmy majú krátky životný cyklus
- nedá sa skladovať
- variabilita
- spotreba viazaná miestom kúpy
- z funkčného hľadiska predstavuje primárnu potrebu ale z funkčného hľadiska
zabezpečovania sekundárnu


Sortiment výrobkov a služieb

Je to súbor všetkých výrobkov vyrobených v systéme SS aj maloobchodný tovar
ponúkaný v stredisku.
V SS sa sortiment člení na skupiny a podskupiny.
- množstvo skupín sa označuje ako šírka sortimentu
- počet jedál jednej sortimentnej skupiny určuje hĺbku sortimentu.

Franchising

- marketingová metóda, ktorá umožňuje využívať široký rozsah tovarov a služieb na
základe udelenia licencie alebo oprávnenia.
- vznikol na prelome 19. a 20 st.

v USA
- známe: McDonalds – fast-food, Holiday Inn – UZ, Marriot Corporation

Fransisor – vlastník licencie (McDonalds)
Francis – kupujúci licencie – fyzická alebo právnická osoba, ktorá má právo distribuovať
produkt so značkou fransisora za určitých podmienok.

Výhody franchisingu:
- francis získa kúpou licencie firemnú značku, ktorá má zvuk, meno a je zárukou
kvality
- žiadne náklady s uvedením značky na trh
- určité členstvo užívateľov licencie napomáha pravidelný odbyt
- fransisor poskytuje minimálny marketingový program (management – ľudí,
poradenská služba, výber lokality, stavebný projekt, zariadenie...)
- fransisor rozširuje expanziu (prenikanie na nové trhy) bez existenčného rizika

Nevýhody franchisingu
- riziko pre fransisora, keďže dáva k dispozícii meno – značku
- francis znáša všetky investičné náklady
- francis musí platiť poplatky (% z tržby)

Produkt ubytovacieho zariadenia

Produktom UZ môžu byť:
1. ubytovacie služby (príchod, ubytovanie , odchod)
2. stravovacie služby (konzumácia stravy počas pobytu)
3. doplnkové služby (ostatné služby)

Každý hosť čo sa ubytuje v UZ sa stáva konzumentom stravovacích služieb

Produkt UZ , musí spĺňať pre spotrebiteľa nasledovné požiadavky:
Atraktívnosť – je podmienená UZ (umiestnenie, vybudovanie, služby)
Prístupnosť produktu – má tri aspekty cenová, fyzická (lokalita), predajná (daná
distribučnými kanálmi)
Schopnosť uspokojiť potreby hosťa – vychádza z dopytu, viac doplnkových
služieb – vyššia schopnosť uspokojenia hosťa.


Základné služby – realizované priamo v UZ
Doplnkové služby
– realizované priamo v UZ, dodatočne platené hosťom
– kúpené od iných dodávateľov

Charakteristické znaky produktu UZ

- neskladovateľný
- časové a priestorové spojenie realizácie a spotreby
- vo veľkom rozsahu má nehmotný charakter
- je závislý od prítomnosti konzumenta

Prevádzkové riešenie ubytovacieho zariadenia

UZ sú verejne prístupné zariadenia, ktoré sa prevádzkovo členia natri časti:
Ubytovacia časť - hotelová hala, izby hostí
Stravovacia časť – zabezpečenie stravy ubytovaných hostí v hotelových odbytových
strediskách
Prevádzková časť – prevádzková časť hotela (kuchyňa, sklad, ofis...)

Sklady – tovarov, obalov, odpadkov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?