Slovotvorné postupy v slovenčine

Kategorie: Gramatika (celkem: 174 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 10839×

Příbuzná témataSlovotvorné postupy v slovenčine

SLOVOTVORNÉ POSTUPY V SLOVENČINE

tvorenie slov
- 1 z prostriedkov obohacovania sl. zásoby
- hl. zásady tvorenia slov:
1. odvodzovaním
2. skladaním
3. skracovaním

odvodzovanie
- najčastejší spôs. tvorenia sl.
- odvodené sl. sa tvoria zo slov, kt. nazývame základové sl.
- každé odvodené slovo má istý význam a formu
- isté slovotvorné prípony dávajú slovám istý spoločný význam (napr. príponou -ička sa tvoria zdrobneniny - kytička, ale rovn. aj ženské podst. mená od mužských - chirurgička)
- nové slová sú správne iba vtedy, ak vznikli podľa slovotvorných typov ustálených v slov. jaz. a odrážajú isté javy zo skutočnosti
- k novým slovám patria tzv. príležitostné slová (okazionalizmy), kt. vytvárajú umelci a publicisti - nestávajú sa súčasťou celonárodnej sl. zásoby, musia však byť tiež utvorené podľa istého slovotvorného typu

systémová postupnosť pri odvodzovaní
- z hľadiska formy rozčleňujeme odvodené slová na 2 slovotvorné časti (binárny princíp):
1. slovotvorný základ
- je ním časť odvodeného slova totožná so základovým slovom (tvar - útvar) al. s časťou základového slova (doba - obdobie)
- túto časť základového slova dostaneme po oddelení gramat. (niekedy aj slovotvorných) prípon
- je nositeľom základného významu odvodeného slova
- slovotvorné prostriedky (predpony, prípony) tento základ upravujú
- slovotvorný základ, kt. sa nevyskytuje samostatne, sa nazýva viazaný slovotvorný základ (vy-ložiť), vy-kládka, pre-mokať)
- slovotvornými základmi môžu byť:
a) neodvodené slová - dom, písať…
b) odvodené slová - pracovník, dokončiť…
c) zložené slová al. slovné spojenia - veľkomesto - veľkomestský…
d) predložkové spojenia - na brehu, pod zemou…

2. slovotvorný formant - druhá časť odvodeného slova
- patrí doň:
a) slovotvorná prípona (sufix) spolu s gramat. príponou, kt. sa pri slovotvornom rozbore osobitne nevyčleňuje (na rozdiel od morfematického rozboru)
b) slovotvorná predpona (prefix), kt. stojí pred slovotvorným základom a významovo ho modifikuje

postup pri zisťovaní slovotvornej skladby:
- napr.: so spolužiačkami
1. odvodené slovo dať do zákl. tvaru: spolužiačka
2. určiť základové slovo: spolužiak
3. oddeliť slovotvorný základ a slovotvorný formant: spolužiač - ka
4. zistiť odlišnosti medzi odvodeným sl.

a základovým slovom:
a) hláskové striedanie (alternácia): k/č
b) zmena rodu (prechyľovanie)

skladanie
- tiež sa ním rozširuje slovná zásoba
- nové slovo vzniká z 2 slovotvorných základov (rýchloopravovňa…)
- medzi zloženým slovom a slovotvornými základmi často býva významový rozdiel
- k nepravým zloženým slovám patria tzv. zrazeniny - vznikli prostým spojením 2 slov (bez spájacej morfémy -o-), napr. kníhtlačiareň, pravdepodobný
- v odbornom jazyku sú časté tzv. hybridné zloženiny (1 časť je cudzieho pôvodu) - napr. autoškola, vodoinštalácia
- za zložené slová sa pokladajú aj také príd. mená, kt. sa píšu so spojovníkom - technicko-ekonomický úsek (každá časť zloženého slova si ponecháva sv. pôvodnú kvalitu)

skracovanie (abreviácia)
- prejav úsilia o úsporné vyjadrovanie
- typy:
1. typ „atď."
- patrí ku skratkám, kt. sa používajú len v písomnom prejave a
- píše sa za nimi bodka a pri výslovnosti sa čítajú ako celé slová
- napr., Ing., ul. - skratky môžeme použiť aj ako príležitostné skratky v jednom texte (napr. pri vlastných poznámkach pri opakovanom použití toho istého slova)

2. typ „USA"
- patrí k iniciálvým skratkovým slovám
- využitie: písomný aj ústny prejav
- napr. SOŠ
- niekt. sa vzhľadom sa usporiadanie hlások skloňujú (zo SĽUK-u)
- pri ústnom vyjadrovaní z mnohých týchto značkových slov vznikajú slová, kt. sa neskloňujú (UK)
- takto sú utvorené iba všeobecne známe slová

3. typ „SATUR"
- Tanzánia, Sanorin patria ku značkovým slovám, kt. vznikajú zo začiatočných písmen al. slabík častí združeného pomenovania
- podľa zakončneia sa zaraďujú k príslušným k príslušným vzorom a skloňujú sa
- zo SATURu, v Tanzánii

- osobitnou skup. sú značky, napr. l, sin, CO2 - nepíše sa za nimi bodka.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?