Slovník pre biológiu a ekológiu

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 5994×

Příbuzná témataSlovník pre biológiu a ekológiu

Abiogenéza -náuka o samooplodnení, podľa ktorej môžu organizmy vznikať samovoľne z neživej hmoty.

Abiocén -neživé prostredie biocenózy.

Abundancia -hustota, množstvo jedincov toho istého druhu, alebo skupiny druhov na jednotku plochy, alebo objemu.

Acidofyty -rastliny, ktoré znášajú kyslú pôdu a hodnota pH je 3-4.

Adaptabilita -schopnosť organizmov prispôsobovať sa zmenám podmienok vonkajšieho prostredia.

Adaptácia -prispôsobenie sa živých organizmov vplyvom vonkajšieho prostredia, ktoré je zakotvené v dedičných vlastnostiach.

Aglomerácia -priestorové zoskupenie, sústredenie obyvateľstva a materiálno-technickej základne spoločenských aktivít, najmä osídlenie a priemysel.

Agrobiocenóza -biotické spoločenstvo, ktoré vzniklo v dôsledku poľnohospodárskej činnosti s cieľom získavať poľnohospodársku produkciu a k týmto zámerom ho človek umelo udržiava.

Allenovo ekologické pravidlo -živočíchy žijúce v chladnejšom prostredí majú kratšie uši, zobák, chvost, končatiny (napr. líška polárna je oproti líške obyčajnej menšia).

Areál -priestor geografického rozšírenia druhu.

Autochór -organizmus, rastlina alebo huba, ktorá rozširuje rozmnožovacie častice bez vonkajšej pomoci.

Autochtón -druh, ktorý vznikol a vyvíjal sa na mieste svojho pôvodu – pôvodný v území.

Autolimitácia -značí, že podiel rastu sa znižuje zároveň so zvyšovaním hustoty.

Autoómia -obranná reakcia; uvoľnenie časti tela organizmu (napr. chvost jašterice).

Autoregulácia -schopnosť systému obnoviť vnútornú rovnováhu za pôsobenia nejakého vonkajšieho alebo vnútorného vplyvu.

Azbestóza -ochorenie pľúc spôsobené dlhodobým vdychovaním vzduchu znečisteného jemným azbestovým prachom.

Bakteriocenóza -spoločenstvo baktérií.

Balneobiológia -biológia minerálnych a kúpeľných vôd.

Bakterioríza -spolužitie (symbióza) niektorých druhov baktérií v kontakte s koreňmi niektorých rastlín – napr.

hľuzkové baktérie na koreňoch Bôbovitých.

Batyál -prostredie na morskom dne v hĺbkach približne 2000 až 3000 m.

Bentál -prostredie na dne potokov, riek, jazier, vodných nádrží, niekedy aj plytkého mora.

Bentofág -živočích živiaci sa organizmami žijúcimi na dne riek, vodných nádrží.

Bentos -spoločenstvo organizmov žijúcich na dne vôd.

Bergmanovo pravidlo -živočíchy žijúce bližšie k pólom sú väčšieho vzrastu, ale časti vybiehajúce z obrysu tela (chvost, uši) sú kratšie.

Bernská konvencia -vznikla roku 1979 z podnetu rady Európy. Je to dohoda o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov (rastlín a živočíchov) a ich prírodných stanovíšť, ktorú podpísali členské štáty Rady Európy. Dohoda kladie osobitný dôraz na ohrozené a ľahko zraniteľné druhy (u živočíchov aj na druhy sťahovavé). Slovenská republika pristúpila k dohode 28. apríla 1994 s účinnosťou od 1. januára 1997.

Beta diverzia -stupeň zmeny v druhovom zložení vzoriek urobených na gradiente stanovíšť; počet druhov na veľkom území.

Bezodpadové technológie -plánovanie a riadenie priemyselnej činnosti ľudskou spoločnosťou tak, aby sa pri minimálnej spotrebe materiálu a energie dosiahol maximálny efekt výrobných procesov s minimálnym množstvom vznikajúcich odpadov.

B – horizont -vrstva v pôdnom profile, ležiaca pod A-horizontom, z ktorého je táto obohacovaná o rozpustné minerálne zložky vyplavované sem preskujúcou vodou.

Biena -dvojročka – dvojročná raslina, prežívajúca v dvoch vegetačných cykloch. V prvom roku vyklíťi, vytvorí najčastejšie prízemnú ružicu listov, prezimuje (rôznym spôsobom). V druhom roku vytvorí kvetnú os, vykvitne, donesie semená a po ich dozretí hynie (napr. mrkva, cukrová repa a iné).

Bifázické živočíchy -na základe počtu fáz aktivity majú dve doby aktivity a odpočinku (napr. syseľ, súmračný hmyz).

Bilancia vody -vzťah medzi príjmom, výdajom a hromadením vody v krajine.

Bioaktivácia -veľmi účinná a často používaná technológia biologického čistenia odpadových vôd.

Biocenoid -umele vytvorené, alebo človekom silne ovplyvnené a veľmi pozmenená biocenóza. Biocenoid sa často označuje ako antropogénna cenóza (napr. cenóza poľa, lesné monokultúry, sady, záhrady a pod.).

Biocenológia -veda, ktorá sa zaoberá štúdiom rastlinných a živočíšnych spoločenstiev. Rozdeľuje sa fytocenológiu a zoocenológiu.

Biocenóza -súbor populácií, ktoré sú navzájom prepojené určitými vzťahmi.

Biologická bariéra-ľubovoľná prekážka šírenia, rozptyľovania, sťahovania a presunu organizmov biologického charakteru.

Biologická diverzita =bidiverzita, biologická rozmanitosť, rôznorodosť foriem života; rastliny, živočíchy a mikroorganizmy spolu s genetickou informáciou, ktorú obsahujú a ekosystémami, ktoré vytvárajú.

Poznáme tri úrovne: genetickú, druhovú a ekosystémovú biodiverzitu.

Biologické zdroje -žijúce prírodné zdroje zahŕňajúce rastliny, živočíchy a mikroorganizmy spolu so svojím životným prostredím, do ktorého druhy prispievajú. Majú dve dôležité vlastnosti, ktorých kombinácia ich odlišuje od neživých zdrojov: sú obnoviteľné, ak sa chránia a miznú, ak sa nechránia.

Biota -fauna, flóra a mikroorganizmy spolu, všetky lokalizované žijúce organizmy.

Biotop =habitat.

Burinné druhy -rastliny, ktoré ohrozujú životné prostredie človeka súťažením s druhmi, ktoré majú pre neho iný význam (potrava, surovina, ...).

Corine biotopes -výskumný projekt Európskeho spoločenstva zameraný na mapovanie cenných biotopov v Európe s cieľom ochrany; názov programu je odvodený od pôvodného názvu – Coordination of Information on the Environment. V roku 1982 sa mapovali biotopy významné pre ochranu prírody. Od roku 1985 prebieha inventarizácia biotopov s hlavným významom pre ochranu prírody v Európskom spoločenstve pod názvom Corine Biotopes Programme.

Cyklus dážďoviek-mechanická a chemická činnosť dážďoviek v pôde. Najmä v lúčnej pôde je ich činnosť mnohostranná a prospešná. Bolo dokázané, že pri prechode potravy cez zažívací trakt dážďoviek sa tento zväčšuje 6-7 krát, takisto sa zväčšuje obsah aktinomycétov (mikroorganizmov), ktoré majú rozhodujúcu úlohu pri tvorbe humusu. Hnojením, a to i exkrementami pasúcich sa zvierat sa zvyšuje počet dážďoviek až o 13%, čo svedčí o ich zvýšenej aktivite. Medzi dážďovkami na jednej strane, trávnym porastom a hospodárskymi zvieratami na strane druhej prebieha takto zaujímavý biologický cyklus, ekologicky (edaficky-pôdne) veľmi významný, v ktorom dážďovky pôsobia cez trávnatý porast na pasúce sa zvieratá a tieto svojimi exkrementami naspäť na dážďovky.

Cytogenetika -veda zaoberajúca sa štúdiom mechanizmov prenosu dedičných vlastností na úrovni bunky, najmä štruktúrou, funkciami a zmenami chromozómov v bunkovom jadre za využitia mikroskopickej techniky.

Cytokinýny -látky urýchľujúce bunkové delenie. Ich vplyvom sa zvyšuje obsah bielkovín v DNA a RNA.

Cytotoxíny -toxické, prírodné alebo syntetické substancie, ktoré usmrcujú bunky (najčastejšie vyvoláva plazmolýzu).

Cytotyp -jedinec alebo skupina jedincov v rámci toho istého druhu, ktoré sa vyznačujú kvantitatívnymi alebo kvalitatívnymi odlišnosťami v genóme (chromozómovej sade).

Časovosť -rytmicky sa opakujúca biologická aktivita organizmov, ktorú nemožno považovať vždy len za výraz reakcie na periodické zmeny v prostredí. Jedná sa často o tzv.

biologické rytmy, ktoré fungujú aj vtedy, keď neúčinkujú žiadne vonkajšie časové impulzy. Takáto časovosť má v organizmoch genetický základ a súvisí s periodicky sa opakujúcimi zmenami v prostredí (svetlo-tma, chlad-teplo a pod.) alebo je vyvolaná endogénne (fyziologicky, hormonálne, enzymaticky).

Černozem -pôda s vyvinutým A-C profilom, najčastejšie pod stepnou alebo lesostepnou vegetáciou, bohatá na humus, od ktorého má typickú tmavohnedú až čiernu farbu. Tvorí sa vo vlhkom, polovlhkom až mierne suchom podnebí. Je to naša najúrodnejšia pôda na Podunajskej nížine.

Červené knihy (Red Data Books) -publikácie obsahujúce zoznamy ohrozených druhov organizmov (najmä endemitov), často s uvedením pôvodného a súčasného rozšírenia. Majú oficiálny charakter a spracúvajú sa pre jednotlivé štáty alebo pre menšie oblasti a regióny. Často obsahujú popisy (aj vyobrazenia) ohrozených druhov, stupeň ich ohrozenia, hlavné príčiny úbytku a opatrenia potrebné na ich zachovanie. Prvú Červenú knihu vydala IUCN v roku 1966.

Čistá miera produkcie -priemerný počet potomstva samičieho pohlavia vyprodukovaný jednou samicou počas celého jej života, ktorá sa dožije reprodukčného veku.

Čistá produkcia -hrubá produkcia po odpočítaní časti spotrebovanej na životnú aktivitu, dýchanie a pod., ktorá je k dispožícii pre ďalšie články potravného reťazca.

Človek a biosféra (Man and

Biosphere) -medzinárodný program UNESCO a s ním spojená medzinárodná sieť tzv. biosférických rezervácií. Je to veľkorysý pokus o zmierenie a zjednotenie ekonomiky a ekológie („Čo je ekonomické, je aj ekologické“) a o dosiahnutie obratu v globálnom zhoršovaní životného prostredia.

Chránené územie (CHÚ) -časť pevniny a/alebo mora, ktorá je špeciálne určená na ochranu a udržiavanie biodiverzity, prírodných a kultúrnych hodnôt.

Demotop -prostredie populácie.

Dominantný druh -druh, ktorý tvorí veľkú časť biomasy spoločenstva alebo prevláda početnosťou.

Druh (Taxón) -skupina organizmov, ktoré sú schopné sa voľne vzájomne krížiť medzi sebou, ale nie so zástupcami iného druhu.

Ekológia -veda o vzťahoch organizmov k prostrediu a o vzájomných vzťahoch medzi organizmami. Pojem zaviedol Haeckel v roku 1869.

-autekológia – skúma vzťahy medzi jedincom a prostredím (napr. denný rytmus kamzíka);

-demekológia – skúma vzťahy medzi populáciou a prostredím (napr.

populácia vo vzťahu k žulovému podkladu v Belianskych Tatrách)

-synekológia – skúma vzájomné vzťahy medzi spoločenstvami (vzťah bylinožravcov k porastom).

Ekosystém -systém vzájomných vzťahov medzi organizmami a ich prostredím v určitom čase a priestore; medzi organizmami a ich prostredím dochádza k neustálej výmene látok a energie (príklady ekosystémov: lúka, les, jazero, rieka, akvárium, ...).

Endemické druhy (endemity) -pôvodné druhy, vyskytujúce sa len určitom a obmedzenom území.

Eutrofizácia -obohatenie vody organickými zvyškami rastlín a nadmerný prísun živín do vodných ekosystémov, v dôsledku čoho sa zvyšuje najmä primárna produkcia a v nadväznosti na ňu aj produkcia sekundárna. Tieto procesy sú spojené s nadmernou spotrebou kyslíka a prebytkami mŕtvej organickej hmoty, jej hromadením na dne, prípadne so vznikom jedovatých plynov.

Faktor (Činiteľ) -z ekologického hľadiska lokálna charakteristika okolia, rastliny alebo živočícha (chemické, fyzikálne, biotické a iné danosti), vytvárajúca sama alebo spolu s inými zložkami životné prostredie organizmov. Niektoré činitele sa môžu (čiastočne alebo celkom) vzájomne zastupovať (napr. množstvo zrážok a stav vody v pôde), iné sú nezastupiteľné (napr. druh a množstvo potravy). Viaceré činitele pôsobia priamo (svetlo, teplo, živiny,...), iné pôsobia nepriamo vo vzájomných súvislostiach. Súbor faktorov podmieňuje prítomnosť a rozšírenie druhov v prírode.

Fauna -živočíchy. Súbor všetkých živočíšnych druhov žijúcich na danom území.

Flóra -rastlinstvo. Súbor všetkých rastlinných druhov žijúcich na danom území.

Gén -funkčná jednotka dedičnosti, ktorá v kyseline DNA obsahuje genetickú informáciu pre určitý enzým alebo pre stavebnú bielkovinovú jednotku.

Geneticky modifikovaný

organizmus -je taký, ktorého genetická informácia bola zmenená vsunutím alebo vyňatím malej časti DNA na účely vytvoriť alebo zvýšiť žiadúce vlastnosti tých istých alebo iných druhov.

Genetický materiál-DNA genómu (celá alebo len jej časť) alebo organizmus (celý alebo jeho časť), ktorý je vyjadrením genómu.

Genóm -súbor génov uložených v haploidnej súprave chromozómov.

Génová banka -inštitúcia zriadená na ochranu jedincov (semená), tkanív alebo reprodukčných buniek rastlín a živočíchov ex-situ.

Génové inžinierstvo -každá zmena v genetickej výbave organizmu realizovaná umelými prostriedkami, ktorá sa nevyskytuje v prírode.

Glogerovo ekologické pravidlo -živočíchy žijúce v teplejšej a vlhkejšej oblasti sú tmavšie ako tie, ktoré žijú v chladnej a suchej oblasti.

Habitat (Biotop) -miesto, na ktorom sa organizmus prirodzene vyskytuje.

Životné prostredie biocenózy, ktoré sa vytvára vzájomným pôsobením abiotických a biotických faktorov.

Hesseho ekologické pravidlo -homoiotermné živočíchy žijúce v chladnejších oblastiach majú oproti druhom z teplejších oblastí srdce s vyššou hmotnosťou.

Jordanovo ekologické pravidlo -niektoré druhy rýb žijúce v teplejších vodách majú nižší počet stavcov ako rovnaké druhy žijúce v chladnejších vodách.

Klimax -predpokladaný záverečný stav sukcesného radu; spoločenstvo, ktoré dosiahlo stabilnú rovnováhu.

Liebigov zákon

minima (1840) -život organizmu je limitovaný tým prvkom, ktorý je v minime.

Lokalita -konkrétny priestor výskytu organizmu (napr. Devínska Kobyla).

Monotop -prostredie osídlené jedincom jedného druhu.

Nadmerné využívanie -využívanie prírodných populácií vo väčšom rozsahu než je populácia schopná sa obnovovať, čím smeruje k vyhynutiu.

Nepôvodné druhy -druhy, ktoré sa nachádzajú v oblastiach mimo ich známych pôvodných území ako dôsledok medzinárodných alebo náhodných rozšírení ľudskými aktivitami.

Ochrana -manažment využívania biosféry človekom tak, aby mohla prinášať čo najvyšší trvalo udržateľný zisk pre súčasné generácie s ohľadom na potreby budúcej generácie. Takáto ochrana je pozitívna, zahŕňajúca zachovanie, starostlivosť, trvalo udržateľné využívanie, obnovovanie a zväčšovanie prírodného prostredia (IUCN, 1980).

Ochrana ex-situ -ochrana druhu mimo jeho prirodzeného stanovišťa, napr. v zoologických alebo botanických záhradách alebo v banke semien.

Ochrana in-situ -ochrana druhov v ich prirodzenom prostredí.

Ohrozené druhy -druhy, ktorým hrozí vyhynutie. Bez potrebných opatrení by neprežili.

Paleoendemit -endemit pochádzajúci z treťohôr.

Populácia -skupiny organizmov jedného druhu žijúcich na určitom území, potenciálne si vymieňajúcich genetickú informáciu a fungujúcich ako jedna biologická jednotka.

Potravný reťazec -predstavuje prenos látok a energie od primárneho zdroja ku konzumentom

Produktivita -rozsah produkcie biomasy ktoroukoľvek triedou organizmov na jednotku plochy.

Renaturačná ekológia -veda, ktorá sa sústreďuje na účelovú kolonizáciu a obnovenie vegetácie na poškodenom území.

Shelfordov zákon

tolerancie (1913) -každý druh toleruje určité rozpätie faktorov.

Spoločenstvo -druhy, ktoré sa spolu vyskytujú na určitom mieste v určitom čase.

Stanovište -nekonkrétne miesto výskytu organizmov (napr. viate piesky).

Sukcesia -zákonitý proces vývoja každého spoločenstva. Usporiadaný sled zmien, ktoré sú vyvolané makroklimaticky, zmenami pôdnych, vodných a biotických faktorov a je ukončený stavom konečnej vyváženej biocenózy, ktorá je v rovnovážnom stave so svojím prostredím, tzv.

klimaxom.

Taxonómia -veda, ktorá sa zaoberá pravidlami, princípmi a praktickým využívaním klasifikácie živých organizmov.

Únosnosť -maximálna veľkosť populácie, ktorá môže byť trvalo podporovaná daným životným prostredím.

Vyhynutie -stav, ktorý vyplynul zo smrti posledného žijúceho indivídua určitého druhu, skupiny alebo génu, lokálne alebo globálne.

Zásoba génov -zbierka génov v populácii, ktoré sa môžu vzájomne krížiť.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?